Volume: 2 Issue: 1, 2/24/23

Year: 2023

Research Articles

Reviews

Case Reports

Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi özellikle Akdeniz Ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada Diş Hekimliği alanında yapılmış bilimsel ve klinik değere sahip özgün çalışmaların yayımlanmasını sağlayarak insan ve toplum sağlığına katkıda bulunmasını amaçlar.
Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi’nde güçlü bir bilimsel ve felsefi temele sahip özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünde makaleler yayımlanmaktadır. Ayrıca, Diş Hekimliği uygulaması üzerinde doğrudan etkisi olan konularda diğer multidisipliner çalışmaları da kabul eder.


Derginin hedef kitlesi Diş Hekimliği eğitimi ve uygulamasında yer alan profesyoneller, Diş Hekimliği ve diğer sağlık alanındaki öğrenciler, sağlık profesyonelleri ve ilgili mesleki kurum ve kuruluşları içermektedir.

Makalenin Hazırlanması ve Yazım Kuralları
Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi makale yazım kurallarının oluşturulmasında Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi-International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (www.icmje.org) tarafından hazırlanan Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Öneriler-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (Aralık 2021) benimsenmiştir.

Genel İlkeler
     1. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Word belgesi olarak sisteme yüklenmelidir.
     2. Metin içeriği 12 punto Times New Roman yazı karakterinde çift satır aralıklı ve kenarlardan 3’er cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
     3. Metinde yer alan ana ve alt başlıklar numaralandırılmadan yazılmalıdır.
     4. Yazı içerisinde kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldıklarında açık olarak yazılmalı, parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir.
     5. Yazı içindeki 1-10 arası sayısal veriler yazıyla, 10 ve üstü rakamla belirtilmeli, cümle rakamla başlamamalıdır.
     6. Tüm sayfalar sırayla numaralandırılmalıdır.

Dergiye gönderilen makaleler aşağıda belirtilen sıra izlenerek düzenlenmelidir.

Başlık Sayfası
Editöre sunum sayfasında makalenin türü, önemi, özgün değeri, elde edilen bulgular ve araştırmacılar/hedef kitle için önemi belirtilmelidir. Ayrıca bu sayfada makalenin başka bir dergiye gönderilmediği, başka bir yerde yayımlanmadığı belirtilmeli, özeti daha önceden sunulmuş veya yayımlanmışsa bunun bilgisine de yer verilmelidir. Buna ek olarak yazışma yapılacak sorumlu yazarın iletişim bilgileri (bağlı olduğu kuruluş, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası) belirtilmelidir.

Kapak Yazısı
Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, tüm yazarların adları, görevleri (akademik unvanları) ve iletişim bilgileri (e-posta, telefon numarası) ile, hangi kurumda çalıştığı ve ORCID bilgileri yazılmalıdır. Sponsor veya ticari bir firma ile ilişki durumu, varsa çalışmayı destekleyen kurum, çalışmada çıkar çatışması olup olmadığı, etik kurul onayının alındığı kurum, onay alınan tarih ve sayı belirtilmelidir.

Öz
Her biri ayrı bir sayfaya Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı, başlıklar dahil her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet, orijinal araştırmalar için “Amaç/Aim; Yöntem(ler)/Method(s); Bulgular/Results; Sonuç(lar) /Conclusion(s)” alt başlıkları ile yapılandırılmalı, derleme ve olgu sunumlarında bölümsüz olarak hazırlanmalıdır. Özet, makaleyi yansıtacak nitelikte olmalı, önemli sonuçlar verilmeli ve uygulamaya katkısı belirtilmedir. Özette kısaltma kullanılmamalı ve kaynak gösterilmemelidir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH) standartlarına (http://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html) uygun olarak özetlerinin altında, alfabetik olarak sıralanmış, 3-6 arasında olacak şekilde verilmelidir

Alana katkı
Tüm makale gönderimleri için yazarlar, özetten sonra ana metinden önce olacak şekilde alana katkı bölümünü hazırlayarak eklemelidir. Bu bölüm “Alanla ilgili bilinenler” ve “Makalenin alana katkısı” şeklinde iki alt başlıktan oluşmaktadır. Her iki başlık altında kısa, madde işareti içeren 2 veya 3 cümleden oluşan bilgiler yer almalıdır.
Alanla ilgili bilenenler: Genel bilgilerden ziyade, spesifik araştırma sorusu / konusu ile ilgili mevcut araştırma bilgisini tanımlamalıdır.
Makalenin alana katkısı: Makalenin ne yaptığına ilişkin süreç ifadeleri sunmak yerine yeni bilgileri özetlemelidir.

Bölümler
     1. Özgün araştırma makalelerinde “Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Çıkar çatışması, Yazar katkıları, Teşekkür ve Kaynaklar” bölümleri yer almalıdır.
     2. Giriş bölümü, makalenin genel özelliklerini, literatüre katkısını içermelidir. Bu bölümün sonuna yazının amacını içeren cümle eklenmelidir.
     3. Yöntem bölümü, çalışmanın yönteminin ayrıntılarını içermelidir. “Araştırmanın Türü, Araştırma Evren ve Örneklemi, Veri Toplama Araçları ve Uygulanması, Verilerin Analizi, Araştırmanın Etik Boyutu, Araştırmanın Sınırlılıkları” şeklinde alt başlıklarla yapılandırılmalıdır.
     4. İnsan öğesi bulunan çalışmalarda “Yöntem” bölümünde Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygunluk, etik kurul onayı ve katılımcılardan “bilgilendirilmiş olur” alındığına yer verilmelidir.
     5. Hayvan öğesi kullanılmış çalışmalarda “Yöntem” bölümünde “Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Kılavuzu/Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” ilkelerine uygunluğunun belirtilmesi gerekmektedir.
     6. Bulgular bölümünde, elde edilen bulgular açık, kısa ve yorum yapmadan sunulmalıdır.
     7. Tartışma bölümünde bulguların açıklanması ve diğer yazarların bulgularıyla ilişkilendirilmesi, bulguların klinik uygulama için önemini tanımlanmalıdır.
     8. Derleme makaleleri, “ilgili konulardaki başlıkları, çıkar çatışması ve yazar katkıları, kaynaklar” alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır.
     9. Olgu sunumlarında “giriş, olgu(ların) sunumu, tartışma, çıkar çatışması ve yazar katkıları, kaynaklar” bölümleri ile yapılandırılmalıdır.
     10. Özgün araştırma (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar ve tablolar hariç) ve derleme makaleleri (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 5000 kelime ile olgu sunumları 2000 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

Kaynaklar
     1. Kaynaklar yazının sonunda, “Kaynaklar/References” başlığı altında metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.
     2. Kaynakların yazımında Vancouver stili kullanılmalıdır.
     3. Kaynakların listesiyle metin içinde yer alış sırası arasında bir uyumsuzluk bulunmamalı, tüm kaynaklar metinde parantez içinde belirtilmelidir.
     4. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalı, arka arkaya ikiden fazla kaynak kullanımı durumunda ilk ve son kaynak numaraları belirtilmelidir (ör.1-4).
     5. Altı ya da daha az yazarlı kaynaklarda tüm isimler yazılmalı, altıdan fazla yazarlı kaynaklarda ilk altı yazarın bilgisinden sonra Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, İngilizce kaynaklarda “et al.” ifadesi eklenmelidir.
     6. Yazım dili İngilizce olan makale kaynaklarında, Türkçe kaynakların İngilizce çevirilerine parantez içinde yer verilmelidir.
     7. Kaynaklar mümkün olduğunca son 5 yıl içindeki yayınlarla sınırlandırılmalıdır.
     8. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur.

Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi gösterilmelidir. Dergilerin isimleri Index Medicus’a uygun olarak kısaltılmış biçimde verilmeli, Index’e girmeyen dergi isimlerinde kısaltma yapılmamalıdır. Kaynakların yazım şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.
     Kaynak Yazımı İçin Örnekler
     Dergiler için

Albus C, Waller C, Fritzsche K, Gunold H, Haass M, Hamann B, et al. Significance of psychosocial factors in cardiology: update 2018. Clinical Research in Cardiology. 2019;108(11):1175-96
     Kitaplar için
Potter P, Perry A, Stockert P, Hall AM, Astle B, Duggleby W (eds). Canadian fundamentals of nursing. 6th ed. Toronto: Elsevier Canada; 2019.
     Kitaptan alınan bölümler için
Partridge H, Hallam G. Evidence-based practice and information literacy. In: Lipu S, Williamson K, Lloyd A. (eds.) Exploring methods in information literacy research. Wagga Wagga, Australia: Centre for Information Studies; 2017. p.149–170.
     Web adresi
World Health Organization. Statistical reports from WHO programmes. Available from:
https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics [Accessed 15th June 2015].

Tablolar
     1. Tablolar yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli, her bir tablo ayrı bir sayfada olacak şekilde kaynaklardan sonra gelmelidir.
     2. Tablolarda tek satır aralığı kullanılmalı, başlıkları kısa, öz olmalı ve bu başlık tablonun üstünde yer almalıdır.
     3. Tablo açıklamaları ve kısaltmaları tablonun altında yer almalıdır.
     4. Tabloda kısaltma kullanılması durumunda, bu kısaltmaların açılımına tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer verilmelidir.
     5. Ana metin içinde her tabloya değinilmeli ve tabloların metin içinde yerleştirilmesi istenen yerleri belirtilmelidir.
     6. Tablolarda sunulan veriler ana metin verilerini destekleyici nitelikte olmalı, ana metinde verilerin tekrarı şeklinde olmamalıdır.
     7. Daha önce yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında telif hakkı sahibinden yazılı izin alınmalı ve tablo açıklamasında belirtilmelidir. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

Şekil, Resim ve Grafikler
     1. Şekiller tablolardan sonra gelmeli, ayrı sayfaya yerleştirilmeli ve metinde geçiş sıralarına göre numaralandırılmalıdır.
     2. Şekillerin ana metin içindeki yerleri belirtilmeli ve metin içinde her şekle değinilmelidir.
     3. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrastta ve netlikte olmalı (piksel boyutu 500x400 ve 300 dpi çözünürlükte), ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak sisteme yüklenmelidir.
     4. Şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımına şeklin altında ve alfabetik sıraya göre yer verilmelidir.
     5. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo, grafik veya katılımcı fotoğrafı kullanılması durumunda telif hakkı sahibinden yazılı izin alınmalı ve açıklama olarak belirtilmelidir.
     6. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

Telif Hakkı Formu
Yazarlar, makalelerin değerlendirmesinden başlayarak, her türlü telif haklarını Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi’ne devrederler. Bunun için tüm yazarların imzaladığı Telif Hakkı Formunun makalelerin sisteme girilmesi aşamasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Çok yazarlı makalelerde fikir oluşturma, çalışma tasarımı, deneysel uygulamalar, istatistik, makalenin yazımı, vb. yazarların araştırmaya katkıları Telif Hakkı Formu kapsamı içinde sunulmalıdır. Yazarlık katkısı bilgisinin, kaynaklar bölümünden önce makalede bildirilmesi gerekmektedir.

Çıkar Çatışması Bildirimi
Araştırmalara yapılan her türlü yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve kuruluşlar yayın kuruluna beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumları açıklamak amacıyla Çıkar Çatışması Bildirimini doldurularak, sisteme yüklenmelidir (http://icmje.org/disclosure-of-interest/). Çıkar çatışması yoksa metin içerisinde çıkar çatışması bölümüne “çıkar çatışması: yok” ifadesi yazılmalıdır.

Makale Raporlama Yönergeleri
Doğru ve eksiksiz raporlama, okuyucuların araştırmayı tam olarak değerlendirmesini ve yararlanmasını sağlar. Tüm makale gönderimleri için yazarların ilgili EQUATOR (www.equator-network.org/home/) araştırma raporlama kontrol listesine uyması gerekmekte, makale özetinde ve yöntem bölümünde kullanılan kontrol listesinin belirtilmesi gerekmektedir. Kontrol listesindeki her bir madde için, kılavuzun bu yönünün ele alındığı makalenin sayfa numarası belirtilmelidir. Makale taslağı hazırlarken kontrol listesi “ek dosya” olarak eklenmelidir.
     Randomize kontrollü çalışmalara yönelik CONSORT kontrol listesi (Consolidated Standards of Reporting Trials)
     Non-randomize kontrollü çalışmalara yönelik TREND kontrol listesi (Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomised Designs)
     Sistematik derleme ve meta-analizlere yönelik PRISMA kontrol listesi (the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses)
     Gözlemsel çalışmalara yönelik STROBE kontrol listesi
     Nitel çalışmalara yönelik COREQ kontrol listesi
     Kalite iyileştirme çalışmalarına yönelik SQUIRE kontrol listesi
     Model geliştirme ve/veya doğrulamaya yönelik TRIPOD kontrol listesi
     Metodolojik Çalışmalara (Ölçek Geliştirme) yönelik COSMIN kılavuzu (COnsensus based Standarts fort the selection of Health Measurement Instruments-Study Design for Patient-reported outcome measurement instruments)
     Çalışma protokollerine yönelik SPIRIT kontrol listesi
     Klinik uygulama kılavuzlarına yönelik AGREE kontrol listesi
     Mobil sağlık kanıt raporlama ve değerlendirmelerine yönelik mERA kontrol listesi

Açık Erişim Beyanı
Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi’nde, makalelere ve derginin arşivine erişim için abone olunmasına gerek olmayıp, ilgili web adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Ücret Politikası
Makalenin değerlendirme ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara makaleleri için telif ücreti ödenmemektedir. Yayımlanan sayıya ve içeriğinde yer alan makalelerin tam metinlerine ücretsiz ulaşılabilir.


ETİK İLKELER
Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi, yazarlardan araştırma ve yayın etiğine uyumlu olunmasını istemektedir. Dergiye gönderilen tüm makalelerin bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilen makalelerde isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi-International Committee of Medical Journal Editors- (ICMJE) tarafından “Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması” için hazırlanan kılavuzda aşağıda yer alan yazarlık için gerekli ölçütleri karşılamalıdır.
Tüm yazarların;
     • Çalışmanın içeriğine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmaları ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu almaları,
     • Makalelerin hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmaları,
     • Makalelerin son halini görmeleri ve gözden geçirerek onaylamaları;
     • Çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmeleri ve onaylamaları gerekmektedir.
Bu kriterleri karşılamayan, ancak çalışmaya katkısı olan kişiler “Teşekkür” bölümünde sıralanabilir.
Sorumlu yazar, yazar sıralamasını “Yazar sorumluluk ve Yayın Hakkı Devir Formu”nu doldurup imzalayarak, tüm yazarlar adına kabul etmiş sayılır. Ayrıca yazarlar, yayının özgün bir yazı olduğunu, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını ve değerlendirme süreci içerisinde başka herhangi bir yerde yayınlama girişiminde bulunmayacaklarına yönelik imzalı bir beyanda bulunmalıdırlar.
İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik ilkeler
İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslararası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esastır.
Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “World Medical Association (WMA)”, "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi zorunludur. Yazarlar, makalenin Yöntem bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmanın katılımcılarından imzalı "Bilgilendirilmiş onam" belgesini aldıklarını belirtmek zorundadır. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan veya gereği durumunda yasal temsilcisinden "Bilgilendirilmiş onam" belgesi alınmalı ve makalenin olgu sunumu başlığı altında yazılı olarak ifade edilmelidir. Hastadan veya yasal temsilcisinden alınan "Bilgilendirilmiş onam" belgesi dergiye gönderilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Deney Hayvanları Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin bir kopyasının dergiye gönderilmesi zorunludur. Araştırmanın Yöntem bölümünde, deneysel çalışmalarda tüm hayvanların "Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzu"na (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, www.nap.edu/catalog/5140.html) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu ve Deney Hayvanları Etik Kurul onay raporu alındığı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.

Çıkar çatışmaları
Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışmalarını (varsa) bildirmelidirler. Eğer makalede dolaylı veya dolaysız ticari bağlantı (istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, firma danışmanlığı, patent lisans ayarlamaları, veya hizmet bedeli gibi) veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu, editöre sunum sayfasında ve ayrıca makalede kaynaklar bölümünden önce "Çıkar çatışması" başlığı altında bildirmek zorundadır. http://icmje.org/conflicts-of-interest/

Yazarlık katkısı
Çok yazarlı makalelerde yazarların araştırmaya katkıları (fikir oluşturma, çalışma tasarımı, deneysel uygulamalar, istatistik, makalenin yazımı, vb.) açıklanmalı ve imzalı olarak editöre (yayın hakkı devir formu kapsamı içinde) sunulmalıdır. Yazarlık katkısı bilgisi, kaynaklar bölümünden önce makalede bildirilmek zorundadır.

Maddi destek
Araştırma için alınmış finansal destek, bağış ve diğer bütün faaliyetler (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa açıkça makalenin kaynaklar bölümünden önce bildirilmek zorundadır. Ayrıca yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda, varsa çalışmaya sponsorluk edenlerin rollerini beyan etmelidirler: 1) Çalışmanın tasarımı, 2) Veri toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması, 3) Raporun yazılması, 4) Yayın için gönderilmesine karar verilmesi.

İntihal
Dergiye gönderilen tüm makaleler, değerlendirme sürecine alınmadan önce iThenticate veya Turnitin programından geçirilerek benzerlik raporu alınır. Benzerlik oranı %20 'den fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilir ve reddedilir. Akdeniz Hemşirelik Dergisi Yayın Kurulu dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket etmektedir.

ETİK SORUMLULUKLAR
Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör ve hakem), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir. Bu ilkeler, tarafımızca kabul edilmiştir ve paydaşlar tarafından da benimsenmesi önerilerek, bir kısmı aşağıda sunulmuştur.
Derginin editörlük ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) yönergelerine uygun olarak şekillenmektedir. Dergi, Principles of Transparaency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org./bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi’ne makale gönderen yazarlar aşağıda yer alan etik sorumlulukları kabul ederler.
     • Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmek
     • Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından veya kabul edilmediğinden emin olmak
     • Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan başka içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak
     • Gerektiğinde, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını editöre sunmak
     • Başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, atıf göstermek
     • Eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmak ve/veya alıntı yapmak
     • Bilimsel içerikte değişiklik yapılmaması koşuluyla, editör tarafından yapılacak değişiklik ve düzeltmeleri önceden kabul etmek
     • Makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vb. var ise, makalenin sorumlu yazarı ve yazarlarından, ayrıca ilgili yayın hakkı sahibinden yazılı izin almak, bunu makalede belirtmek
     • Araştırma makalelerinde ölçek kullanımı durumunda ölçek kullanım izinlerini Türkçe uyarlama (geçerlik güvenirlik) yapan yazarlardan almak ve makalede belirtmek
     • İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, gerekli onayların alındığını belirtmek, katılımcı mahremiyetine saygı göstermek
     • Çalışmasına dair ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “Gereç ve Yöntem” kısmında belirtmek
     • Değerlendirme süresince ve değerlendirme tamamlandıktan sonra alan editörü ve hakemlerle doğrudan iletişime geçememek, bilgi talebinde bulunmamak.
     • Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde veya makale ile ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etme durumunda, bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmek

Editörlerin Etik Sorumlulukları
Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi editörleri aşağıda yer alan etik sorumlulukları kabul ederler.
     • Dergi yayın politikalarında yer alan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygulamak
     • Yazarların cinsiyet, dinî veya politik inançlar, etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek
     • Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek
     • Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek
     • Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak
     • Etik ihlali niteliğinde bir şikâyet olması durumunda, derginin politika ve kurallarına bağlı kalarak gerekli işlemleri uygulamak
     • Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmamak
     • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etmek
     • Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.

Alan Editörlerin Etik Sorumlulukları
Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi alan editörleri aşağıda yer alan etik sorumlulukları kabul ederler.
     • Dergiye gönderilen makaleleri kör hakemlik sistemi uyarınca, yazarların (kurumların) isimlerini yazı metninden çıkartarak makalenin konu alanına uygun hakemlere göndermek
     • Kör hakemlik sürecinde hakem bilgilerinin gizliliğini sağlamak ve yazarlara yazının hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi vermemek
     • Değerlendirme sürecinin tarafsız, bilimsel ve nesnel bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgi ve desteği sağlamak
     • Gönderilen makaleyi, verilen süre içerisinde değerlendirmeyen hakemin yerine, başka bir hakem görevlendirmek

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi hakemleri aşağıda yer alan etik sorumlulukları kabul ederler.
     • Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek
     • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak.
     • Dinî, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmek
     • Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek
     • Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek
     • Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek
     • Olası çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazarlar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse bu yazı için yardımlarını geri çekmek konusunda editörü uyarmak

Sorumluluk Reddi
Dergide yayımlanan makalelerdeki bilgi, fikir ve görüşler Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, editörler, yayın kurulu ve/veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Makalenin değerlendirme ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara makaleleri için telif ücreti ödenmemektedir. Yayımlanan sayıya ve içeriğinde yer alan makalelerin tam metinlerine ücretsiz ulaşılabilir.

Başlangıç: 2022

Yayın Aralığı: Yılda 3 sayı

Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi