Volume: 4 - Issue: 2, 30.11.2021

Year: 2021

                                                                                         AMAÇ
Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, bölgesel ve küresel düzlemde toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda özgün ve bilimsel akademik bakış açısıyla sorunlara çözüm önerisi sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, üniversitenin lisans ve lisansüstü akademik gelişimine ve evrensel literatüre de katkı sunmayı hedeflemektedir.


Dergimiz iktisat, işletme, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, maliye ve uluslararası ticaret alanları başta olmak üzere, diğer ekonomik ve sosyal alanlardaki Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce makaleler, kitap tanıtım ve eleştirilerini yayımlamaktadır.


Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, yukarıda belirtilen alanlarda, akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen bilim insanlarının özgün ve bilimsel yayınlarına yer vererek ülkenin akademik zeminine nitelikli katkı yapmayı esas hedefi olarak belirlemiştir. Ayrıca dergimizin bir diğer amacı, güçlü ve zengin akademik içerik oluşturarak ulusal ve uluslararası anlamda alanının önde gelen yayınları arasına girmektir.

                                                                                                                        KAPSAM
• Artuklu KAİME Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.


• Dergide ekonomik, politik, yönetim ve iş hayatını ilgilendiren konularda analitik bakış açısını yansıtan özgün çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda, hem iktisadi hem de idari alanlarında araştırma yapan akademisyenlerin yayınlarına yer verilecek hem de disiplinler arası olarak sosyal bilimler alanında araştırmalar yapan diğer çalışmalara yer verilecektir.


• Dergide yayımlanmak üzere; Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir. Bunların farklı dillerden yayın yapılması istenmesi halinde çalışma, yayın kurulunun değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Yayın kurulu değerlendirmesi sonucunda yayına uygun görülen eserlerin yayınlanmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle makaleyi yazanlara aittir. Makalenin dergide yayınlanması kabul edildiğinde, makalenin tüm yayın hakları dergiye ait olur.


• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, açık erişime sahiptir ve hakemler tarafından incelenerek elektronik olarak yayınlanır. Yazarlar ve okuyuculardan herhangi bir ücret talep edilmez ve ödeme yapılmaz. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce yayımlanmamış olması veya başka bir derginin değerlendirme ve yayınlanma sürecinde yer almaması gerekir.

• Dergiye gönderilen tüm makaleler hakemlere gönderilmeden önce Yayın Kurulu/Editörlük tarafından bilimsel kriterlere göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasında başarısız olan çalışmalar yazarlarına iade edilir.


• Değerlendirmeyi geçen çalışmalar "kör hakem" uygulamasına tabidir. Kör hakem yönteminde; makale alanında uzman iki hakeme gönderilir. Her hakemden çalışma için bir değerlendirme formu oluşturması istenir. Her iki hakem de olumlu görüş verirse çalışmaya uygun sayılır ve durum yazara bildirilir. Hakemler arasında görüş ayrılığı varsa dergi üçüncü hakeme gönderilir. En az iki hakem olumlu görüş verirse eser yayına uygun bulunur, aksi takdirde eser yazara iade edilir.


• Dergimize çalışmalarını gönderen yazar(lar), yukarıda sayılan ilkeleri kabul etmiş sayılır.


Aşağıda belirtilen alanlar, Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi’nin yayın kapsamına girmektedir.

 İktisat Teorisi
 Uluslararası İktisat
 İktisat Politikası
 İktisat Tarihi
 Yönetim ve Organizasyon
 Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 Muhasebe ve Finansman
 Maliye Teorisi
 Mali Hukuk
 Bütçe ve Vergi
 Siyaset Bilimi
 Kamu Yönetimi
 Kentleşme ve Çevre Sorunları
 Uluslararası İlişkiler
 Siyasi Tarih
 Devletler Hukuku
 Bölgesel Çalışmalar
 Küreselleşme
 Sosyal Bilimlerin diğer alanlarında disiplinler arası yapılan çalışmalar

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen çalışmalarda yazarlar öncelikle şunlara dikkat etmelidirler;

  • Çalışmanın daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ya da değerlendirme aşamasında bulunmamış olması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara ait olmaktadır. Artuklu KAİME dergisi ve editör kurulu bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.
  • Dergimize gönderilen çalışmalar ön değerlendirme aşamasına tabi tutulmadan önce intihal programına konulmaktadırlar. Benzerlik oranı çalışmanın tümünde %20 ve üzerinde ise ya da aynı çalışmadan benzerlik oranı % 3 ve üzerinde ise çalışma ön değerleme aşamasında reddedilerek yazara iade edilir.
  • Çalışma sisteme yüklenirken, çalışmada yazarlarla ilgili hiçbir bilginin yer almaması gerekmektedir. Bu bilgiler sonraki aşamalarda talep edilecektir.
  • Dergimizde yayın yapmak isteyen yazarların tümünün ORCID numarası sahibi olması gerekmektedir. 
  • Dergimize gönderilen çalışmaların değerlendirme süresi hakemlerin değerlendirme sürecine göre; yaklaşık olarak 1 ay sürebilmektedir.

Dergimiz 3 aşamalı süreçten geçerek çalışmaları değerlendirmektedir. Bu süreçler; ön kontrol aşaması, değerlendirme aşaması ve düzenleme aşamasından oluşmaktadır. Ön kontrol aşamasında çalışmalar derginin belirlemiş olduğu yazım kurallarına, yayın politikalarına ve derginin kabul etmiş olduğu çalışma alanlarına uyumlu olup olmadığına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu koşulları sağlamayan ve benzerlik oranı yukarıda belirtilen oranların üzerinde çıkan çalışmalar ön kontrol aşamasında reddedilerek yazar(lar)a iade edilirler. Ön kontrol aşamasında başarılı bulunan çalışmalar hakemlendirilmek üzere değerlendirme aşamasına geçirilmektedirler. 

Dergimiz çift kör hakem yöntemini kullanmaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar alanında uzman 2 ayrı hakeme gönderilirler. 2 hakemin de olumlu değerlendirildiği çalışmalar yayıma uygun bulunarak kabul edilirler. 1 hakemin olumlu 1 hakemin olumsuz rapor veriği çalışmalar için çalışma üçüncü bir hakeme gönderilerek değerlendirilmesi istenir. Üçüncü hakemin de olumlu rapor vermesi durumunda çalışma yayımlanmak için uygun bulunur. Her iki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi durumunda ise üçüncü hakeme göndermeye gerek kalmadan çalışma reddedilerek bu durum yazara bildirilir. Objektif değerlendirme kriterlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hakemler yazarlar konusunda bilgi sahibi olmadıkları gibi yazarlar da hakemler konusunda bilgi sahibi değildirler. 

Her iki hakemin de olumlu görüş bildirdiği çalışmaların, yayına kabul edildiği yazarlara bildirilip yazarlardan son bir düzenleme istenerek sonraki sayıda yayımlanmak için çalışmalar sıraya konulur.

Çalışmanın  şu kurallara göre yapılması önem arz etmektedir;

Çalışma; Özet, Abstract, GİRİŞ,.... SONUÇ, KAYNAKÇA olacak şekilde düzenlenmelidir.

Çalışmanın tamamı Times New Roman yazı türünde yazılmalıdır. Çalışmada kullanılan 1. Derece başlıklar Büyük harfle 12 punto bold olacak şekilde yazılmalıdır. 2. Dereceden başlıklar ilk harf büyük 12 punto ve tamamı bold olacak şekilde yazılmalıdır. Çalışmanın özet kısmı 10 punto italik yazılmalıdır. Özet kelimesi büyük harflerle 12 punto bold yazılmalıdır. Özetin altına Anahtar Kelimeler: en az 3 kelime yazılmalıdır. Özet kısmının 250 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Abstract kısmı 10 punto italik yazılmalıdır. Abstract kelimesi büyük harfle 12 punto bold yazılmalıdır.

Çalışmanın metin kısmı tamamı 12 punto times new roman yazı türünde 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Kağıt boyutu çalışmanın tamamında A4 seçilerek; genişlik 21 cm, yükseklik 29,7 cm olarak belirlenmelidir. Kenar boşlukları; üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, iç 2,5 cm, dış 2,5 cm olarak belirlenmelidir.

Tablo ve şekiller çalışmanın kenarlarını aşmayacak şekilde istenen puntoda düzenlenebilmektedir. Tablo ve şekil isimleri times new roman yazı türünde tablo ve şeklin üzerinde ortalanarak bold 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır.

Dergide kaynak gösterme yöntemi olarak APA6 benimsenmiştir. APA6 ile ilgili ayrıntılara şu likten ulaşılarak çalışmanızı oluşturabilirsiniz. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf


İLKELER VE YAYIN ETİĞİ
Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği yönergesi ve uluslararası alanda, hakemli yayınların kalite standardı ve sürekliliğinin sağlanmasını hedefleyen Committe of Publication Ethics (COPE) ilkeleri uyarınca akademik ve etik standartları karşılamayı ve buna yönelik yayın yapmayı kabul etmiştir.
• Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olmalı ve aynı zamanda yayınlanmak üzere başka bir yayıncıya gönderilmemiş olmalıdır.

• Yazar tarafından gönderilen çalışmanın Kaynakça bölümünün eksiksiz olması ve bununla birlikte çalışmanın dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması beklenmektedir..

• Dergiye gönderilen makaleler, editör ile birlikte en az iki hakem olmak kaydıyla incelenmek suretiyle çift kör eş değerlendirme sürecine alınır.

• Kaime dergisi, gönderilen çalışmaların intihal açısından incelenebileceği hakkını saklı tutar. Bu amaçla, intihale yönelik izinsiz alıntılar gerçek olmayan çarpıtılmış veriler ve araştırmaya uygun olmayan veya ilgisiz olan kullanımlara yönelik her türlü incelemenin yapılabileceği ve yukarıda belirtilen standartlara uygun düşmeyen makalelerin dergide yayımlanmayacağı söz konusu olmaktadır.

• Bu standartlar ve belirtilen uyumsuzluğun yayın sonrası tespitinde ise makalenin yayından geri çekilmesi sağlanacaktır. Dergimiz, yayın etiği gereği, intihal ya da çifte yayın şüphesi durumlarını rapor edebilme sorumluluğuna sahiptir.

• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen ve daha sonra hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir dergiye yollanmış olması veya daha önceden başka bir yerde yayınlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

• Dergimize gönderilecek çalışmalar “Dergipark Makale Başvuru Sistemi” üzerinden ön kontrol işlemine alınmaktadır. Dergipark Makale Başvuru Sistemine” başvuru yapılırken iletişim formu ve telif hakkı formu doldurulur.

• Ön kontrol aşamasındaki makaleler editör onayı olmadan gönderici yazar tarafından sistemden geri alınabilir. Ön kontrol aşamasını geçen ve değerlendirme aşamasında bulunan makalelerin gönderici yazar tarafından geri alınması mümkün değildir.

• Değerlendirme aşamasında gönderici yazar, çalışmasını geri çekme talebinde bulunduğu takdirde; geçerli sebepler sunarak ve bu sebepleri belgelendirerek çalışmasını geri çekebilme hakkına sahip olur.


• Dergi editörü, çalışmaları kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahip olmakla birlikte bunu yerindelik ve uygunluk çerçevesinde yapmaktadır.

• Editör, özgün ve alanına katkı sağlayacak çalışmaları dergi politikası ve yayım kuralları çerçevesinde değerlendirmek, düzeltme istenen makalelerin hakem raporu öncesi veya sonrasında geri alınmasına veya yazar tarafından düzeltildikten sonra yayımlanmasına karar vermektedir.

• Editör, gizli tutulan en az iki hakem tarafından değerlendirilen çalışmaların çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesine ve bu çalışmaların “Turnitin” intihal programı aracılığıyla özgün olduklarına karar vermektedir.

• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi’ne iletilen çalışmalar öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır.

• Şekil ve içerik olarak uygun bulunan çalışmalar hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna gönderilmektedir. Herhangi bir aksi durum yaşanmadığı takdirde hakem tayin etme süreci en fazla bir ay içinde sonuçlanmaktadır.

• Dergi editörlüğü tarafından incelenen ve uygun bulunan çalışmalara hakemler tayin edilir. Her çalışma en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakeme raporlaması için gönderilir. İki hakem raporunun olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakemin raporuna başvurulmadan makale reddedilir.

• Hakemlerden, kendilerine gönderilen çalışmanın yayınlanması konusunda dergi editörlerine yardımcı olmaları beklenmektedir. Hakemler objektif olarak çalışmayı incelemek, ırk, cinsiyet, dini inançlar, siyasi görüşler ve ticari kaygıların değerlendirmelerine etki etmesine izin vermeden ve kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasını sağlamakla yükümlüdürler.


• Hakemlerden gelen raporlar ile çalışmanın yayınlanmasına veya rapor çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir. Dergi, yayımlanmayan çalışmaların yazarlarına gerekçe sunmak zorunda değildir.

• İstenecek düzeltmenin yazar tarafından dergi editörünce belirtilen süre içerisinde tamamlanıp gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çalışmanın editörlük tarafından reddedileceği kabul edilmektedir.

• Çalışması editör tarafından reddedilen yazarlar, hakem raporları çerçevesinde çalışmalarını dergiye yeniden sunabilirler. Yeniden gönderilen çalışmalardan istenen değişikliklerin yapılmadığı sonucuna varılanlar tekrar iade edilir.

• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu, gönderilen akademik çalışmalara ilişkin tüm süreçlerden ve yayınlanan her akademik çalışmanın dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

• Yayın Kurulu, dergiye ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir kaliteli bir yayın politikası oluşturulması ve buna yönelik her türlü faaliyetin yerine getirilmesi konusunda ayrıca sorumludur.

• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi bünyesinde yukarıda bahsedilen ilkeler ve yayın etiği hususunda istenmeyen bir durumla karşılaşılması halinde gerekli bilgilendirmeleri derginin ilgili iletişim yollarını kullanarak yapabilirsiniz.