Author Guidelines

Güncelleme Tarihi: 31.03.2019

Yazım Kuralları

Ege Eğitim Dergisine gönderilen çalışmalar Makale Şablonu üzerinde, aşağıdaki kurallar dikkate alınarak hazırlanır. Yazım Kurallarında belirtilmeyen durumlarda American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği) yayın kılavuzu (6. Basım, 2010) dikkate alınır. Makale Şablonuna ve Yazım Kurallarına uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Makale Şablonu

Şablonda değişiklik yapılmamalıdır.

Sayfa Düzeni

A4 dikey, kenar boşlukları (normal) (4 yandan 2.5 cm).

Font Ailesi

Times New Roman

Sözcük Sınırı

En çok 9000 sözcük

Biçim

Düzey 2 başlıkların, tabloların ve şekillerin öncesinde ve sonrasında 12 nk, diğer başlık düzeylerinde, tüm paragrafların öncesi ve sonrasında 6 nk aralık bulunur.

Metin içinde harflerle ifade edilen istatistiksel semboller italik olarak verilir (p, r, F, R2).

Makale metnine ek olarak verilen açıklamalar ya da telif hakları gibi konular dipnot şeklinde verilebilir. Ancak dipnotlar kaynak göstermek ya da metin içinde kullanılan kısaltmaları açıklamak amacıyla kullanılmaz. Her dipnot, dipnota işaret eden kelimenin sonuna, kelime işlemci tarafından dipnot ekleme komutuyla eklenen üst sembol numaralandırma sistemi ile verilir (Örn. dipnot1). Dipnot, içinde geçtiği metnin bulunduğu sayfanın altına, yine kelime işlemci yazılımının oluşturduğu alana 8 punto ile yazılır. Dipnot numaralandırması tüm metin boyunca ardışık şekilde ilerler (dipnot1, dipnot2, dipnot3…).

Aday makale, başlık sayfasından sonuna kadar numaralanır. Sayfa numaraları sayfa sonuna ortalı konumlanır.

Rapor edilen katsayı istatistiksel anlamlılık testi, korelasyon katsayısı gibi 1’den büyük bir değer alamıyorsa, bu değer başına “0” konmadan yazılır (Örn., .05). F testi, t testi gibi testlerde olduğu gibi, rapor edilen katsayı 1’den büyük bir değer alabiliyorsa, 1’den küçük değer aldığı durumlarda başına “0” konur (Örn., F (1, 136) = 0.76) Küsuratlı sayılarda, özel bir durum olmadıkça küsuratlı kısım iki rakama yuvarlanır. Yalnızca istatistiksel anlamlılık; p değerleri rapor edilirken yuvarlanmadan ve noktadan sonra ikiden fazla rakamla olduğu gibi rapor edilir (Örn., p = .031). Anlaşılırlığı artırmak amacıyla p değerleri p<.10, p<.05, p<.01, p<.001 şeklinde de kullanılabilir.

Aday makalede; vurgu belirtmek amacıyla kalın, altı çizili, BÜYÜK HARFLERLE YAZILMIŞ sözcükler ya da büyük puntolar kullanılmaz. Vurgu amacıyla “sözcük ya da söz öbekleri” tırnak işareti (“ ”) içerisine alınmaz. Vurgulanması gereken bir sözcük ya da söz öbeği olduğunda yazı tipi italik yapılır.

Tablo ve Şekiller

Tablo genişliği en çok 16 cm., sola yaslıdır.

Tabloların içi, öncesi ve sonrası en çok "0 nk" aralığındadır. Tablolar kesinlikle bir sonraki sayfaya taşmaz, bölünmesi gerektiğinde Tablo bölme kurallarına uyulur.

Tablo başlıkları ve metin 9 puntodur. Tablo ve Numarası koyu değildir, Tablo Başlığı italik ve sözcüklerin baş harfleri büyük ve alt satırdadır (bkz. Tablo 1.). Tablo numarasından önce 12 nk, Tablo numarası ve başlığının aralığı 0 nk, tablo başlığından sonra 6 nk aralık verilir.

Şekil ve grafikler düzenlenebilir formatta ise başlık ve metin içi 9 puntodur. Şekil ve Grafik Numarası italik , (Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı), normal tümce düzeninde, şeklin ya da grafiğin altına sola yaslı verilir.

Makale içerisinde ne kadar görsel öğe (tablo, grafik, şekil vb.) kullanılacağı konusunda seçici olunur. Amaç, çalışmada yer alan bilgileri en anlaşılır şekilde okuyucuya iletmek olduğundan uzun ve rakamlarla dolu tablolar, karmaşık şekiller ve grafiklerin kimi zaman bilginin anlaşılmasını zorlaştırabileceği hatırlanır. Bu nedenle, metin içinde anlaşılır şekilde ifade edilebilecek sonuçlar tablo ile verilmez. Örneğin istatistiksel anlamlılık testleri metin içerisinde kolaylıkla verilebilir. “Tek yönlü varyans analizi sonuçları, F (1,136) = 4.86, p = .029, η2=.03, sosyoekonomik düzeye göre anlamlı bir fark……” gibi. Metin içinde verilen istatistiksel sonuçlar ayrıca tablo ile verilmez, tabloda verilmiş sayılar da tekrar metin içinde yazılmaz, tabloya atıfta bulunulur.

Tablo notları, tablonun altında, sola yaslı ve 8 punto büyüklüğünde yazılır. Tablo ile arasında 6 nk, tablo notundan sonra ise 12 nk aralık verilir.

Başlıklandırma

Renk: RGB 42, 42, 101.

Metin içerisinde başlıklandırma sistemi aşağıdaki düzeylerde gerçekleştirilir.

Tablo 1

Başlık Düzeyleri

Düzey

Başlık

1

Sola Yaslı, 11 punto, 12 Sözcüğü Aşmayan Özet ve Abstract Başlığıa

2

Ortalanmış, Kalın, 11 Punto, İlk Harfler Büyük Ana Başlıkb

3

İki Yana Yaslı, Kalın, 10 Punto, İlk Harfler Büyük Başlıkc

4

İki Yana Yaslı, Kalın ve İtalik 10 Punto, İlk Harfler Büyük, Nokta ile Biten Başlık.d

5

İki Yana Yaslı, italik, ilk sözcüğün baş harfi büyük, diğerleri küçük ve nokta ile biten başlıke

a,b,c,d Bu başlıklarda “ve, ile” bağlaçları kullanılırsa ilk harfleri istisnasız küçük yazılır.

d,e Nokta ile biten başlıklardan sonra metin aynı satırda devam eder, alt satıra geçilmez.

Çalışmanın İlk Sayfası

Şablonda verildiği gibi oluşturulur. Bu sayfa ikinci sayfaya taşmamalıdır.

Başlık

Çalışmanın başlığı 12 sözcüğü aşmamalıdır. Düzey 1 başlık biçimi kullanılır. Çalışma; bildiri, tez ya da bir projeden üretilmiş ise Çalışmanın Başlığına bir simge (*) eklenir, açıklaması ise dipnotta İngilizce açıklamasıyla [köşeli parantez kullanılarak] birlikte verilir.

Yazar Bilgileri

Yazar/ların adı ve soyadları 10 punto, sola yaslı, sadece baş harfleri büyük yazılır. Bu kısımda yazarın/ların bilgileri, eksiksiz bir şekilde şablonda gösterildiği gibi, yazar soyadlarının sonuna ardışık rakamlar verilerek dipnot biçiminde verilir. Sorumlu Yazar, şablonda gösterildiği gibi soyadının sonuna bir simge (*) eklenerek belirtilir. Bu kısımda akademik unvanlara yer verilmez. Başvurudan sonra yazar isimlerinde ve sıralamasında değişiklik yapılmaz. Editörler, ön kontrol sürecinde, çalışmadaki (ID-XXXX_VO) yazar bilgilerini çıkarak oluşturdukları ikinci kopya (ID-XXXX_VA) üzerinden değerlendirme/hakem sürecine başlar.

Öz

Öz, 150-200 sözcük arasındadır, içinde atıf bulunmaz. Öz, çalışmanın amacını, yöntemini bulgular ve sonucunu kısaca verir. Gerekmedikçe istatistiksel gösterimlerden kaçınılır. Makalenin özet kısmında 10’dan küçük olsun olmasın tüm sayılar rakamlarla yazılır. Literatür taraması ya da meta-analiz çalışmalarının özeti incelenen problem durumunun veya inceleme konusu olan değişkenler arası ilişkilerin tanımlanmasını, incelemeye alınan çalışmaların seçilme ölçütünü (meta-analizler için), ele alınan temel araştırmalardaki katılımcı türlerini ve sonucu (meta-analizler için en önemli istatistiksel etki büyüklükleri ve buna aracılık eden faktörler) içerir. Kuramsal çalışmaların özetinde kuramın/modelin dayandığı temeller ve kuramın/modelin işleyişinin açıklanması, ampirik bulgularla ilişkilendirilerek kuramın/modelin açıkladığı durum yer alır. Yöntemsel çalışmaların özetinde konu edilen yöntemin genel sınıflamadaki yeri, önerilen yöntemin temel özellikleri, önerilen yöntemin uygulama alanı, istatistiksel işlemler söz konusu ise, temel özellikleri ve istatistiksel gücü gibi içeriklerin kapsanması beklenir. Vaka çalışmalarının özetinde ise incelenen birey, grup, topluluk ya da kurumun özellikleri ve tanıtımının, vaka örneği yoluyla ortaya konan çözümün, kuramsal açıklamalar ya da sonraki araştırmalara ışık tutacak konuların yer alması beklenir.

Anahtar Sözcükler

Şablonda verildiği gibi her satıra bir anahtar sözcük yazılır. Her satırdaki sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük yazılır. En az 3 en fazla 5 anahtar sözcük belirlenir.

Abstract

Türkçe öz için yapılan açıklamalar Abstract için de uygulanır. Ek olarak contractiondan kaçınılır. (“weren’t, don’t, isn’t” gibi kullanılmaz).

Keywords

Şablonda verildiği gibi her satıra bir keywords yazılır. Her satırdaki sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük yazılır. En az 3 en fazla 5 anahtar sözcük belirlenir.

Dipnot

Dipnotlar 8 punto büyüklüğündedir.

Extended Abstract

Yeni bir sayfadan başlar.

Düzey 2 başlıklandırma ile yazılır.

En az 1000 en çok 1500 sözcük kullanılarak oluşturulur.

10 punto kullanılarak tek satır aralığı ile iki yana yaslı yazılır. Paragrafların öncesinde ve sonrasında 6 nk aralık bulunur. Şablonda verildiği gibi Introduction, Method, Findings, Discussion and Conclusion başlıkları altında oluşturulur.

Bu kısımda gerektiğinde atıflardan yararlanılabilir.

Özellikle metin içi atıflarda parantez içinde ‘’and’’ yerine ‘’&’’ işareti kullanılır. Parantez dışında ise “and” yazılır.

Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalarda ilk kez atıf yapıldığında tüm yazarların soyadları olacak şekilde sıralanır. Örneğin (Doğan, Akbaş, & Yılmaz, 2019). Daha sonra aynı çalışmaya tekrar atıf verildiğinde ilk yazarın soyadı sonuna “et al.”  konur. Örneğin (Doğan et al., 2019).

Altı ya da daha fazla yazarı olan bir çalışma kaynak gösterilirken sadece ilk yazarın soyadı verilir ve sonuna “et al.” yazılır. Örneğin: Kosslyn, Koenig, Barret, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) şeklindeki kaynak, Kosslyn et al. (1996) biçiminde verilir.

Doğrudan alıntılarda ise doğrudan alıntı cümlesi/leri tırnak içine alınır ve atıfa sayfa numarası eklenir. Örneğin (Doğan, 2019, p. 55) gibi. According to Doğan (2019) şeklinde verilen bir doğrudan alıntıda alıntı tümcesi/leri tırnak içine alınır ve tırnak kapatıldıktan sonra parantez içinde sayfa numarası verilir. Örneğin According to Doğan (2019) “…………..” (p. 55) gibi.

İkinci bir kaynaktan yapılan metin içi atıflar, Doğan (1991) (as cited in Yılmaz, 2018, p. 45) şeklinde ya da Doğan (1991) ….. (as cited in Yılmaz, 2018, p. 45) şekilde gösterilir.

Metin İçi Kaynak Gösterimi (Türkçe)

Türkçe metin içi kaynak gösteriminde aşağıda verilen kurallar dikkate alınır.

Tümce başında Doğan’a (2019) göre ….

Tümce sonunda … (Doğan, 2019).

“Doğrudan alıntılarda doğrudan alıntı tümcesi tırnak içinde verilir ve sayfa numarası eklenir.” (Doğan, 2019, s. 55).

Eğer Doğan’dan (2019) yapılan “Doğrudan alıntı bu şekilde yapılmışsa, tümce sonuna sayfa numarası eklenir.” (s. 55).

Tek yazarlı bir çalışmada, tarih bir kez verildiğinde aynı paragrafta, ikinci kez yazılmaz. [Walker (2000) tepki sürelerini karşılaştırdığı çalışmada... Walker’ın çalışması… gibi]

İki yazarlı bir çalışmayı kaynak gösterirken her zaman her iki yazarın da ismi verilir. Doğan ve Doğan (2019) … şeklinde yazılır ya da metin sonuna eklenir… (Doğan ve Doğan, 2019).

Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalarda metin içinde ilk kez atıf yapıldığında tüm yazarların soyadları olacak şekilde sıralanır (Doğan, Akbaş ve Yılmaz, 2019). Daha sonra aynı çalışma tekrardan kaynak gösterildiğinde ise ilk yazarın soyadı ve sonuna “ve diğerleri”, Doğan ve diğerleri (2019)… parantez içinde kullanımda ise (Doğan ve diğ., 2019) şeklinde yazılır.

Altı ya da daha fazla yazarı olan bir çalışma kaynak gösterildiğinde sadece ilk yazarın soyadı verilir ve sonuna “ve diğerleri” ya da parantez içinde kullanımda “ve diğ.” eklenir. Örneğin: Kosslyn, Koenig, Barret, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) şeklindeki kaynak Kosslyn ve diğerleri (1996) şeklinde gösterilir.

Bir kurum ya da enstitü, yazarı belli olmayan bir kitap metin içinde ilk kez kaynak gösterildiğinde kısaltmalar doğrudan kullanılmaz, açılımı ile birlikte verilir. Örneğin (National Institute of Mental Health [NIMH], 1999). İkinci kez aynı metin içinde kaynak gösterildiğinde kısaltması verilir (NIMH, 1999).

Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması olduğunda, tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır. (Doğan, 2019a). Sıralamada yazarın çalışmasının alfabetik sıralamasına göre harfler verilir (Doğan, 2019b).

İkinci bir kaynaktan yapılan alıntılar, Doğan (1991) (akt. Yılmaz, 2018) şeklinde gösterilir.

Metin içerisinde yapılan atıfta birden fazla çalışmaya atıfta bulunulacaksa, bunlar yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre sıralanır (Doğan, 2019; Turan 2005; Yılmaz, 2018).

Ege Üniversitesi Kataloğun’nda (2002) yer alan sayılar…: kitabın yazarı belli değilse kitabın sadece adı ve basım yılı kaynak olarak verilir.

Aynı soyadlı iki yazarın adlarının baş harfleri soyadları ile birlikte verilir. Örneğin, R. D. Luce (1959) ve P. A. Luce (1986) araştırmalarında… gibi.

Giriş

Yeni bir sayfadan başlar ve ortalanır.

Düzey 2 ana başlıklandırma biçimi kullanılır. Bu başlık altında gerekirse Düzey 3 başlıklandırma ile alt başlıklar oluşturulabilir.

Bu kısımda çalışmanın problemi açık ve net bir biçimde tanımlanır, okuyucuya niçin problem olduğu alanyazından kanıtlarla sunulur. İlgili alanyazın eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilir. Alanyazındaki boşluk vurgulanarak araştırmanın önemi ortaya konur. Giriş kısmı, çalışmanın amacı/ları ve söz konusu amaca/lara ulaşmayı sağlayacak nitelikteki uygun soru / problem cümlesi ya da hipotezlerin (denence) belirtilmesiyle tamamlanır.

Yöntem

Bir önceki bölümden devam eder ve Düzey 2 başlıklandırma ile ortalanmış olarak verilir. Bu bölümde aşağıdaki gibi 3-4-5 düzeyinde alt başlıklar olabilir.

Araştırmanın Deseni

Kullanılan desen ve çalışma için neden uygun olduğu gerekçelendirilir. Kullanılan desen, alanyazından verilen tanımlarla değil, çalışma için uygunluğunu gösteren/kanıtlayan atıflarla gerekçelendirilir. Nitel/Nicel araştırma deseni gibi genel anlatımlar yerine spesifik desen türü yazılır (Örn. durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni gibi).

Evren ve Örneklem / Çalışma Grubu / Katılımcılar

Çalışmanın özelliğine göre yukarıdaki başlıklardan birini kullanılabilir. Nicel çalışmalarda çalışma evreni belirtilir, evrenden hangi yöntemle, nasıl bir örneklem seçildiği sistematik açıklanır, seçilen örneklem tanıtılır.

Nitel araştırma desenlerinin kullanıldığı çalışmalarda başlık “Katılımcılar” ya da “Çalışma Grubu” olarak belirlenebilir. Amaçlı örnekleme gibi genel anlatımlar yerine kullanılan örnekleme yöntemi (örn. Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi, Tipik Durum Örneklemesi gibi) belirtilerek seçilen birim ya da kişi/ler detaylı tanıtılır. Çalışma grubunun içinde yer aldığı bağlam ayrıntılı açıklanır.

Veri Toplama Araçları

Veri toplama araçları ayrıntılı olarak tanıtılır. Her bir veri toplama aracının amacı, özellikleri, geçerlik ve güvenirlik bilgileriyle verilir. Gerektiğinde Düzey 4 ve Düzey 5 Başlıkları kullanılarak alt başlıklar oluşturulabilir. Örneğin,

Nitel Veri Toplama Araçları. [Paragraf devam eder]

Xxxxx formu. [Paragraf devam eder]

Nicel Veri Toplama Araçları. [Paragraf devam eder]

Xxxxx ölçeği. [Paragraf devam eder]

Veri Toplama Süreci

Verilerin toplanma zamanı ve koşulları, veri toplama araçlarının nasıl kullanıldığı ve verilerin nasıl kaydedildiği açıklanır. Çalışma deneysel ise, deneysel işlem detaylandırılır. Kontrol gruplarında yapılan işlemlerin de açıklanması beklenir.

Veri Analizi

Nicel çalışmalarda kullanılan istatistiki yöntemler, nitel çalışmalarda ise veri seti üzerinde gerçekleştirilen analiz yöntemi açıklanır, analizin nasıl yapıldığı sistematik bir biçimde verilir, detaylandırılır, örneklendirilir.

Geçerlik ve Güvenirlik Önlemleri/İnandırıcılık

Nitel desenle yürütülen bir çalışmada yukarıdaki başlıklardan biri kullanılabilir. Çalışmada dikkate alınan geçerlik ve güvenirlik / inandırıcılık önlemleri açıklanır.

Araştırmacının/Araştırmacıların Rolü

Nitel desenle yürütülen bir çalışmada, araştırmacının/araştırmacının rolü tanıtılabilir.

Bulgular

Bir önceki bölümden devam eder ve Düzey 2 başlıklandırma ile ortalanmış olarak verilir.

Bu bölümde ulaşılan bulgular, araştırmanın amaçları doğrultusunda sunulur. Gerektiğinde tablo ve grafiklerden yararlanılır. Bu bölümde sadece bulgular sunulup açıklanır, yorum tartışma kısmında yapılır. Bulguların sunumunda araştırmanın alt amaçları/soruları doğrultusunda Düzey 3 başlıklandırma kullanılarak alt başlıklar oluşturulabilir.

Sonuç ve Tartışma

Bir önceki bölümden devam eder ve Düzey 2 başlıklandırma ile ortalanmış olarak verilir. Düzey 3 başlıklandırma kullanılarak alt başlıklar oluşturulabilir.

Bu bölümde bulgular, alanyazınla bağlantıları kurularak tartışılır. Alanyazından farklılıkların nedenleri açıklanır. Bulguların olası nedenleri kanıtlara dayalı olarak yorumlanır. Aşırı genellemeler yerine bulguyu temele alan açıklamalara yer verilir. Sonuçlar, birçok açıdan tartışılmaya çalışılır. Tartışmada çalışmanın olası hata kaynakları da dikkate alınır. Tartışmada keskin olmayan bir anlatım dili tercih edilir. Tartışma, araştırma amaçlarının sırasıyla gerçekleştirilir.

Bu kısmın sonunda ulaşılan sonuç vurgulanır, öneriler (doğurgular) açıklanır. Önerilerin/doğurguların araştırma bulgularına dayalı olmasına dikkat edilir.

Kaynakça / References

Kaynakça / References olarak yazılır, Düzey 2 biçiminde başlıklandırılarak yeni bir sayfadan başlar.

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanır. Satır aralığı önce ve sonra 6 nk olacak şekilde verilir. Girinti, 4. Harf altına gelecek şekilde düzenlenir.

Kaynaklar alfabetik sırayla verilir.

Kaynak, İngilizce ise İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları, Türkçe ise Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınır. Yerli yayınlarda “ve” yabancı yayınlarda ise “&” işareti kullanılır. Makale için bir Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmışsa, kaynağın sonuna eklenir.

Aynı yazarın aynı tarihli iki çalışması da var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır.

Bir çalışmada altıdan fazla yazar olması durumunda, çalışma Türkçe ise altıncı yazardan sonra “ve diğerleri”, İngilizce ise “et al.” eki konur ve kalan yazarların ismi yazılmaz.

Süreli Yayınlar

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, & Harlow, T. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 1190-1204 doi: 10.1080/12312321212

Yöndem, Z. D. ve Tokinan, B. Ö. (2007). Ergenlerde zorbalığın anne baba ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 8(2), 53-68.

Kitap

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in organizations: An introduction to organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

Kepçeoğlu, M. (1996). Psikolojik danışma ve rehberlik. (10. Baskı). Ankara: Özdemir Ofset.

Editörlü Kitaptan Bir Bölüm

Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception. İçinde H. L. Pick Jr. , P. van den Broek, & D. C. Knill (Ed. ), Cognition: Conceptual and methodological issue. (pp. 51-84). Washington, DC: American Psychological Association.

Çeviri Kitap

Damasio, A. R. (1999). Descartes’in yanılgısı. (Çev. Atlamaz, B.). İstanbul: Varlık Yayınları. (Özgün çalışma, 1994).

Yazarsız Kitap

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10. Baskı). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Tezler

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi). Üniversitenin adı, Yeri.

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese.(Unpublished Dissertation). University of Missouri, Columbia.

Bildiriler ve Poster Bildiriler

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözel veya poster bildirinin başlığı. Poster ya da sözel bildiri, Organizasyonun adı, Yeri.

Muellbauer, J. (2007, Ekim). Housing, credit, and consumer expenditure. Sözel bildiri, XI. Uluslararası Eğitim Kongresi, İstanbul.

İnternetten Alınan Bilgiler

Yazarın Soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Belgenin başlığı. http://www.xxxx adresinden elde edildi.

Yılmaz, A. (2012, Ocak) Eğitimde yeni gelişmeler. http://www.egitim.org.tr/makale.html adresinden elde edildi.

Resmi Bir Kurum Tarafından Yayınlanmış Belgeler

Milli Eğitim Bakanlığı (2011). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. http://www.meb.gov.tr/orn.pdf adresinden elde edildi.

Yasa Adı. (Yılı). Yayın Adı, Sayı, Gün Ay Yıl.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961). T. C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.

Ekler

Metinde verilmesi uygun olmayan materyaller ek olarak kaynakçadan sonra yeni bir sayfada ortalı olarak verilir ve Ek A, Ek B şeklinde sıralanır, metin içinde aynı şekilde işaret edilir (bkz. Ek A, EK B). Metnin içerisinde bağlantısı olmayan ekler, ek olarak konulmaz. Eklerin başlıkları verilir.