Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9351 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Mustafa KAHYAOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim


Değerli Araştırmacılar;

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi sağlam teorik temellere dayalı ve bilimsel yöntemlerle üretilmiş bilgilerin başta ülkemizde olmak üzere eğitim bilimleriyle ilgili sorunlara çözüm üretmek, yeni yaklaşımları tanıtmak amacıyla yayın hayatına başlamış bir dergidir. Yılda iki kere (Nisan ve Ekim aylarında) özgün makale ve derlemelere yer veren dergimizde eğitim bilimleri ve alan eğitiminin her konusuna yer verilmektedir.

yeni.gif Dergimizin makale gönderimi için kullanılan şablonu değişmiştir. 2020 yılı 5. cilt 2. sayıdan itibaren yeni şablon kullanımına başlanacaktır. Şablona yazım kuralları menüsünden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2619-9351 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Mustafa KAHYAOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim
Cover Image


Değerli Araştırmacılar;

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi sağlam teorik temellere dayalı ve bilimsel yöntemlerle üretilmiş bilgilerin başta ülkemizde olmak üzere eğitim bilimleriyle ilgili sorunlara çözüm üretmek, yeni yaklaşımları tanıtmak amacıyla yayın hayatına başlamış bir dergidir. Yılda iki kere (Nisan ve Ekim aylarında) özgün makale ve derlemelere yer veren dergimizde eğitim bilimleri ve alan eğitiminin her konusuna yer verilmektedir.

yeni.gif Dergimizin makale gönderimi için kullanılan şablonu değişmiştir. 2020 yılı 5. cilt 2. sayıdan itibaren yeni şablon kullanımına başlanacaktır. Şablona yazım kuralları menüsünden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Volume 5 - Issue 1 - Apr 16, 2020
 1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretimde REACT Stratejisinin Kullanımı Hakkında Görüşleri
  Pages 1 - 12
  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU , Miyase TUTAR
 2. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Sinizm Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin Makamsal Güç Kaynakları
  Pages 13 - 30
  Abdullah ÇEVİK , Niyazi CAN
 3. Fen Liselerinde Yönetici Öğretmen İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar (Ege Bölgesi Örneklemi)
  Pages 31 - 60
  Vedat AKSOY , Ruhi SARPKAYA
 4. Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavramlar Konusunda Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi
  Pages 61 - 76
  Samet KARAKUŞ
 5. Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin ve Davranışlarının Yaratıcı Düşünmenin Gelişimine Katkısının Yordanmasında STEM Farkındalıklarının Rolü
  Pages 77 - 89
  Dilber ACAR
 6. “Canlıların Sınıflandırılması” Konusunda Geliştirilen Eğitsel Oyunla İlgili Öğretmen Görüşleri
  Pages 90 - 109
  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU , Sedanur AKSOY
 7. Çokgenler Konusunun Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi
  Pages 110 - 125
  Zeynep KARACA , Okan KUZU , Nihat ÇALIŞKAN
 8. Sınıf Öğretmenlerinin Özel Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Yeterlilikleri: Nitel Bir Araştırma
  Pages 126 - 140
  Nazim ÇOĞALTAY , İlknur ÇETİN
 9. Okul Müdürlerinin Liderlik Özelliklerinin Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 141 - 155
  Ahmet AKBABA
 10. Türkiye’de Orff Schulwerk Yaklaşımı Konusunda Oluşturulmuş Süreli, Süresiz Yayınlar ve Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
  Pages 156 - 165
  Sıtkı Sencer ÖZBAY , Ümit Kubilay CAN
 11. STEM Eğitimi Kullanımına Yönelik Umut ve Amaçlar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 166 - 189
  Betül TİMUR , Buğra Kağan KURT
Dizinler

17641

17639

17640

17642

 17644