Ethical Principles and Publication Policy

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) dergisi ULAKBİM DergiPark platformunda “Hakemli Dergi” statüsünde, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak, sadece elektronik formatta ve diğer dilde geniş özetle birlikte Türkçe ya da İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

ETKU dergisine gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve/veya incelenme sürecinde olmaması gerekir. Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir.
ETKU dergisine gönderilen bütün çalışmalar amaç, kapsam, yöntem ve yazım kuralları açısından editöryal süreçten geçirildikten sonra öncelikle iki hakem tarafından çift yönlü kör değerlendirme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Gerek duyulduğu durumlarda aynı yöntemle ek hakem görüşüne başvurulabilir.
Değerlendirme süreci tamamlanan her bir çalışma için Ret, Kabul, Majör ya da Minör Düzeltme kararlarından birisi verilir. Düzeltme kararı verilen çalışmalar için belirlenen süre içerisinde gerçekleşmeyen geri dönüşler için çalışmanın dergi sürecinden çekildiği varsayılır. Gerekçeli yanıtları içeren düzeltmeler editöryal incelemeye tabi tutulur ve gerektiğinde yazar(lar)dan ek düzeltme talep edilebilir.
Editör;
a) dergiye gönderilen çalışmaların derginin etik politikalarına uygun olmasını,
b) değerlendirmenin dergi süreçlerine uygun olarak çalışmanın konusunda uzman hakemlerce gerçekleştirilmesini,
c) değerlendirme sürecinin öngörülen sürede tamamlanması için gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.
ETKU dergisine makale gönderen tüm yazarlar;
a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu,
b) sunulan makaleyle ilgili tüm hakların Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) dergisine devredildiğini,
c) sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
ç) makalenin elektronik ve/veya basılı olarak başka bir ortamda yayınlanmadığını ya da şu anda yayınlanmak üzere sunulmuş olmadığını,
d) makalede bulunan metnin ve görsellerin diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediklerini,
e) sunulan makale üzerindeki işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını ETKU dergisine devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.
Bununla birlikte yazar(lar)ın makaleyi ticari olarak sunmamak şartıyla akademik amaçları için çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına ETKU dergisine güncel APA kurallarına uygun olarak atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.
Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda dergi editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu taahhüt ederler. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinlerin alındığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini taahhüt ederler.
İnsanlar üzerinden veri toplanmasını gerektiren bütün araştırmalar için yetkili bir araştırma kurumundan etik kurul onayının alınmış olması ve bu onaya ait bilgilerin dergi şablonunda yer alan formata uygun olarak belirtilmesi gerekmektedir. Makalede belirtilmek şartıyla 2020 yılı öncesi araştırma verilerinin kullanıldığı, lisansüstü tez çalışmalarından üretilen çalışmalar için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
ETKU dergisinin makale değerlendirme ve kabul süreçlerinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan ve/veya diğer paydaşlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.