Journal of Harran University Medical Faculty
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Harran University |


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler kabul edilmemektedir.

Araştırma makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesinin makale gönderim sürecinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Retrospektif arşiv taraması yapılan çalışmalarda çalışmanın yapıldığı kurumdan alınan izin belgesinin sisteme yüklenmelidir. Olgu Sunumu - Serisinde hastanın açık kimliği paylaşılmamalı ve hastadan yayına izin verildiğine dair onam formu alınmış ve sisteme yüklenmiş olmalıdır.

Journal of Harran University Medical Faculty

ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Harran University |
Cover Image


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler kabul edilmemektedir.

Araştırma makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesinin makale gönderim sürecinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Retrospektif arşiv taraması yapılan çalışmalarda çalışmanın yapıldığı kurumdan alınan izin belgesinin sisteme yüklenmelidir. Olgu Sunumu - Serisinde hastanın açık kimliği paylaşılmamalı ve hastadan yayına izin verildiğine dair onam formu alınmış ve sisteme yüklenmiş olmalıdır.

Volume 16 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Effectiveness of light emitting diode phototherapy for direct coombs positive newborns
  Pages 169 - 173
  Nilüfer OKUR , Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ , Nurdan URAS , Mehmet Yekta ÖNCEL , Ömer ERTEKİN , Fuat Emre CANPOLAT , Şerife Suna OĞUZ
 2. A Method for Preventing Major Amputation in Patients with Diabetic Foot Ulcer: Negative-Pressure Wound Therapy Combined with Intralesional Epidermal Growth Factor
  Pages 174 - 181
  Bayram ÇOLAK , Atilla ORHAN , İlhan ECE , Serdar YORMAZ , Hüseyin YILMAZ , Mustafa ŞAHİN
 3. Nasofarinks biyopsi uygulanan hastaların klinikopatolojik verilerinin analizi: tek merkezli retrospektif çalışma.
  Pages 182 - 185
  Canan SADULLAHOĞLU , Gamze ÖZTÜRK , Ömer Tarık SELÇUK , Şenay YILDIRIM , Hülya EYİGÖR , Mustafa Deniz YILMAZ , Üstün OSMA , Cem SEZER
 4. Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri
  Pages 186 - 192
  Damla BİNNETOĞLU , Muhammed YAYLA , İrfan ÇINAR , Çağlar DEMİRBAĞ , Pınar AKSU KILIÇLE
 5. Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar
  Pages 193 - 196
  İsmail AKALTUN , Hamza AYAYDIN
 6. Üriner sistem anomalisi tespit edilen çocukların klinik ve demografik özellikleri
  Pages 197 - 201
  Fatma YAZILITAŞ , Sare Gülfem ÖZLÜ , Fatma Zehra ÖZTEK ÇELEBİ , Evrim KARGIN ÇAKICI , Hasibe Gökçe ÇINAR , Ayşe Seçil EKŞİOĞLU , Nedim Cüneyt Murat GÜLALDI , Mehmet BÜLBÜL
 7. Evaluation of the relation between TMJ disorders and oral habits on the 1st year students at a faculty of dentistry: A questionnaire study
  Pages 202 - 206
  Zuhal GÖRÜŞ , Devrim Deniz ÜNER
 8. Revisiting the Morphometry of Cricoid Cartilage and Vocal Folds
  Pages 207 - 212
  Alper VATANSEVER , Burcu ERÇAKMAK GÜNEŞ , Deniz DEMİRYÜREK
 9. Çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde antenatal magnezyum sülfat kullanımının patent duktus arteriozusa etkisi
  Pages 213 - 217
  Ufuk ÇAKIR , Cüneyt TAYMAN
 10. Prematüre retinopatisinde kardiyak ejeksiyon fraksiyonu ve konjenital kalp hastalıkları
  Pages 218 - 220
  Hüseyin GÜMÜŞ , Yasin ÖZCAN
 11. Anatomic and morphometric evaluation of the coccyx in the adult population
  Pages 221 - 226
  Sunay Sibel KARAYOL , Kudret Cem KARAYOL , Dilek ŞEN DOKUMACI
 12. BT kılavuzluğunda transtorasik kesici iğne akciğer biyopsisi: tanısal etkinliği ve komplikasyon oranları
  Pages 227 - 230
  Osman DERE , Mehmet KOLU , Adem AĞYAR , Zeynep Pelin BEKİN SARIKAYA , İclal HOCANLI , Abdürrahim DUSAK
 13. Femoral sulkus açısı ve patellar subluksasyon ilişkisi
  Pages 231 - 234
  Dilek ŞEN DOKUMACI , Sunay Sibel KARAYOL
 14. Akciğer, meme ve kolon kanserli hastalarda oksidatif stres parametrelerinin değişimi
  Pages 235 - 240
  Ömer Faruk ÖZER , Eray Metin GÜLER , Şahabettin SELEK , Ganime ÇOBAN , Hacı Mehmet TÜRK , Abdurrahim KOÇYİĞİT
 15. Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler
  Pages 241 - 244
  Orhan BİNİCİ , Erdoğan DURAN , Mehmet Kenan EROL , Başak PEHLİVAN , Veli Fahri PEHLİVAN , Ahmet ATLAS
 16. Cerrahi kliniğinde yatan 65 yaş üstü hastaların düşme risklerinin belirlenmesi
  Pages 245 - 249
  Esma ÖZŞAKER , Feray YAPSU , Güler DEMİR YILMAZ
 17. A comparison of the rates of success and complications in the application of central venous catheters applied with ultrasonography or the landmark method
  Pages 250 - 256
  Hakan AKELMA , Fikret SALIK , Cem Kıvılcım KAÇAR , Osman UZUNDERE , Ebru TARIKÇI KILIÇ
 18. 3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi
  Pages 257 - 265
  Sema POLAT , Ayşe Gül UYGUR , Ahmet Hilmi YÜCEL
 19. İntraserebral hematomlu hastalarda kardiyak etkilenme ve prognoza etkisi
  Pages 266 - 271
  Gülhan SARIÇAM , Oğuzhan KURŞUN , Şerefnur ÖZTÜRK
 20. Siyanoakrilat ile Safen Ven Embolizasyonunda Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Sayısının Değişimi
  Pages 272 - 279
  Cengiz GÜVEN , Mevlüt DOĞUKAN
 21. Kist hidatik cerrahisinde anestezi yönetimi; 321 hastanın retrospektif analizi
  Pages 280 - 283
  Erdoğan Duran , Nuray ALTAY
 22. Is lip repositioning operation actually effective in treatment of gummy smile?
  Pages 284 - 289
  Bozan Serhat İZOL , Devrim Deniz ÜNER
 23. Acil servis çalışanlarının iş stresi ve tükenmişlik düzeylerinin iş doyumları üzerine etkisi
  Pages 290 - 294
  Hasan BÜYÜKASLAN , Hüseyin ERİŞ
 24. Astım tedavisinde kullanılan inhaler kortikosteroidlerin diabetes mellitus kontrolüne olan etkisi
  Pages 295 - 299
  Fatih ÜZER , Fatih Burak ALPARSLAN , Melahat AKDENİZ , Ömer ÖZBUDAK
 25. Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri
  Pages 300 - 304
  Gulyara ÇİĞDEM , Hamza KARABAĞ , İsmail KOYUNCU
 26. Suprakondiler humerus kırıklarının klinik sonuçları: Kapalı- açık redüksiyonun karşılaştırılması
  Pages 305 - 309
  Atilla ÇITLAK
 27. Yanık ünitesi olan tek merkezde geriatrik hastaların yönetimi ve mortaliteyi etkileyen faktörler
  Pages 310 - 315
  Erkan YAVUZ , Onur Olgaç KARAGÜLLE
 28. Evaluation of the relationship between upper airway obstruction and primary nocturnal enuresis
  Pages 316 - 320
  ALPER ŞEN , Yavuz Güler
 29. The retrospective evaluation of clinical and demographic features of children with psoriasis
  Pages 321 - 325
  Mahmut DEMİR , Mustafa AKSOY
 30. İnme nedeniyle hemipleji gelişen hastalarda rehabilitasyon sonuçları ile maliyet arasındaki ilişki
  Pages 326 - 330
  Alparslan YETİŞGİN , Serap SATIŞ
 31. Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri
  Pages 331 - 335
  Fatma ŞİMŞEK , Nuray BİLGE , Mustafa CEYLAN
 32. İki yeni kulak burun boğaz uzmanının ilk bir yıllık sürede yaptıkları ameliyatların ve komplikasyonlara yaklaşımlarının retrospektif değerlendirilmesi
  Pages 336 - 340
  Mert Cemal GÖKGÖZ , Hamdi TAŞLI
 33. Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı tedavisinde sondalama yönteminin etkinliği ve zamanlamasının başarıya etkisi
  Pages 341 - 345
  Müslüm TOPTAN
 34. Tek taraflı sinonazal cerrahi: semptomlar ve patolojik tanıların analizi
  Pages 346 - 351
  Nurdoğan ATA
 35. 6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi
  Pages 352 - 357
  Ahmet GÜZELÇİÇEK , Mahmut DEMİR
 36. Investigation of dysfunctional HDL using myeloperoxidase / paraoxonase ratio in lymphoma
  Pages 358 - 364
  Salim NEŞELİOĞLU , Gültekin PEKCAN , Gamze GÖK , Emine Feyza YURT , Özcan EREL
 37. Posttonsillektomi kanama: Çocuklar ve yetişkinler arasındaki farklar
  Pages 365 - 369
  Ceyhun AKSAKAL
 38. İdiopatik makula deliği cerrahisinde uzun dönem sonuçlarımız
  Pages 370 - 374
  Gülistan OYUR , Leyla HAZAR , Zeynep ALKIN , Mehmet ÇAKIR
 39. Akut dekompanse kalp yetersizliği hastalarında oksidatif stres indeksinin değerlendirilmesi
  Pages 375 - 379
  İdris KIRHAN , Hakan BÜYÜKHATİPOĞLU
 40. Şanlıurfa ve çevresinde temporomandibular eklem rahatsızlığı sebebiyle kliniğimize başvuran hastaların retrospektif olarak incelenmesi
  Pages 380 - 384
  Mehmet Emrah POLAT , Saim YANIK
 41. Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi
  Pages 385 - 388
  Mustafa AKSOY , İsa AN
 42. Can neutrophil / lymphocyte ratio be used as a marker of fibrosis in chronic Hepatitis C?
  Pages 389 - 393
  Samet KARAHAN , Ahmet KARAMAN
 43. Diyabetik Ayak Yaraları Üzerine İmmunohistokimyasal Bir Çalışma; MMP-2 ve TNF- α Ekspresyonlarının İncelenmesi
  Pages 394 - 398
  Murat BALOĞLU , Ebru GÖKALP ÖZKORKMAZ
 44. Hekimlerin Şanlıurfa’daki çalışma ve yaşam koşulları hakkındaki görüşleri
  Pages 399 - 409
  Hüseyin ERİŞ
 45. A Rare Cause of Acute Abdomen; Rupture of Spleen Due to Malarial Infection
  Pages 410 - 412
  Ömer SALT , Eren DUYAR , Mustafa Burak SAYHAN , Selim TETİK
Indexes and Platforms
Harran University Medical Faculty

10781  10780