Makale Değerlendirme Süreci

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde çift-körleme hakemlik süreci işletilmektedir. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu sebeple yazarlardan makalelerini sisteme yüklerken isim bilgilerini silmeleri istenir.

Makale değerlendirme süreçleri detaylı bir şekilde aşağıda ifade edilmektedir.

 

1.      İlk Değerlendirme Süreci

·         Dergimize gönderilen makaleler için, yazar(lar) makale sunuş formunu ve telif hakkı formunu (imzalı olarak), pdf formatında dergiye yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden herhangi biri eksik olan makale Editör tarafından doğrudan red edilir.  

·         Makalelerin yazım kurallarına göre hazırlanmış tam metnini Word formatında dergipark sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

·         Dergimize gönderilen makale ilk olarak editör tarafından gözden geçirilir. Bu aşamada derginin amaç ve kapsamına uymayan, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir.

Reddedilen çalışmaların yazar(lar)ı, gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme aşamasına alınarak yazım kontrol sorumlusuna gönderilir.

 

2.      Ön Değerlendirme Süreci

·         Editör tarafından yazım kontrol sorumlusuna gönderilen makale ön kontrol aşamasına alınmış olur. Bu aşamada yazım kontrol sorumlusu, makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğunu değerlendirir. En geç 2 (iki) hafta içerisinde makale, yazım kontrol sorumlusunun olumlu görüşü ile birlikte hakem atama sürecine geçer. Eğer yazım kontrol sorumlusu uygunluk vermezse, makale yazar(lar)a geri gönderilir ve istenilen düzeltmeleri en geç 2(iki) hafta içerisinde yapmaları istenir. Yazar(lar) dan gelen düzeltmeler neticesinde makalenin son hali, yazım kontrol sorumlusunun olumlu görüşü ile birlikte hakem değerlendirme sürecine alınır.

 

 

3.      Hakem Atama ve Değerlendirme Süreci

·         Makalenin alanına uygun olan en az iki hakem,  en geç 2 (iki) hafta içerisinde, dergimiz hakem havuzundan ya da çalışmanın alanına uygun yeni hakemler olarak makaleyi değerlendirmek için atanırlar.

·         Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 6 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme yönergesi” doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Aksi durumda makale değerlendirme sürecinden çekilir. Bu konudaki sorumluluk tamamen yazarlara aittir.

·         Değerlendirme sürecinde hakemlerden birinin makale hakkında olumsuz görüşü neticesinde, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin de makaleye olumsuz değerlendirme yapması neticesinde, editör tarafından makale yazar(lar)a iade edilir ve makalenin değerlendirme süreci sona erer.

·         Hakemlerden makale hakkında yazar(lar)ın düzeltme yapmaları istendiğinde yazarlar, düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Ancak istisnai durumlarda, yazar(lar) kendi görüşünü ısrarla savunması halinde, editörün olumlu görüşü ile makale yayına kabul edilebilir. Bu durumda yazarların kendi görüşlerini kanıtlara dayandırarak açıklamaları gerekmektedir. 

 

 

Hakem Raporları

 

Hakem değerlendirmeleri genel olarak makalelerin özgünlük,  yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

1. Giriş ve Literatür: Değerlendirme raporu çalışmada ele alınan problemin sunumu ve amaçları, konunun önemi, konuyla ilgili literatür kapsamı, güncelliği ve çalışmanın özgünlüğü, başlık, özet ve makale içeriği uyumu hakkında görüş içerir.

2. Yöntem: Değerlendirme raporu, kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma örnekleminin seçimi ve özellikleri, geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili bilgilerin yanı sıra veri toplama ve analiz süreci hakkında görüş içerir.

 

3. Bulgular: Değerlendirme raporu, yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların makalede sunumu, analiz yöntemlerinin makalenin amacı doğrultusunda doğru seçimi, araştırmanın amaçları ile elde edilen bulguların tutarlılığı, ihtiyaç duyulan tablo, şekil ve görsellerin düzgün bir şekilde verilmesi, kullanılan testlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesine yönelik görüşler içerir.

4. Değerlendirme ve tartışma: Değerlendirme raporu, bulgulara dayalı olarak konunun tartışılması, araştırma sorusuna/larına ve hipoteze/lere uygunluk, genellenebilirlik ve uygulanabilirlik ile ilgili görüş içerir.

5. Sonuç ve öneriler: Değerlendirme raporu literatüre katkı, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler hakkında görüş içerir.

6. Stil ve anlatım: Değerlendirme raporu, çalışma başlığının içeriği kapsaması, Türkçe'nin kurallara uygun kullanımı, gönderme ve referansların APA 6 kurallarına uygun olarak tam metnin diline uygun verilmesi ile ilgili de görüşler içerir.

7. Genel değerlendirme: Değerlendirme raporu çalışmanın bir bütün olarak özgünlüğü, literatür ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı hakkında görüş içerir.

 

Değerlendirme sürecinde hakemlerin makale tam metninde herhangi bir düzeltme yapmaları beklenmemektedir.

DİĞER HUSUSLAR

·         Metin içerisinde ondalık sayılar kullandığınızda sayıları birbirinden ayırmak için virgül (,) kullanınız ve virgülden sonra en fazla üç rakamı veriniz.  ( Örnek; 5,121 veya 5,638)

·         Uzun ifadeleri ilk kullanımda açık olarak belirttikten sonra, metnin diğer yerlerinde ifadenin kısaltmasını kullanınız. (Örnek; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ))