Volume: 4 - Issue: 1, 6/30/22

Year: 2022

Issue Editorial Board

Sport Sciences
Customer Relationship Management, Tourism, Sustainable Tourism, Recreation
Asst. Prof. Dr. Enes BELTEKİN BINGOL UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Sports

Journal of Sport for All and Recreation is an international journal aiming to contribute to the world of science by publishing academic and scientific studies in an ethical, qualified and original framework. The journal is a peer-reviewed journal and is published after at least two blind peer reviewsTurkish and English publications are accepted in our journal. The authors of the manuscripts submitted to our journal should not have been published in any way before. Authors are deemed to have transferred their copyrights when they submit their works. Studies are published through plagiarism program.

Journal of Sport for All and Recreation is an international journal aiming to contribute to the world of science by publishing academic and scientific studies in an ethical, qualified and original framework. The journal is a peer-reviewed journal and is published after at least two blind peer reviewsTurkish and English publications are accepted in our journal. The authors of the manuscripts submitted to our journal should not have been published in any way before. Authors are deemed to have transferred their copyrights when they submit their works. Studies are published through plagiarism program.

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları


1. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (E-ISSN: 2687-6027) 2019 yılında yayın hayatına başlamış, ulusal/ uluslararası diğer alan indekslerinde taranan ve yılda en az iki sayı (Haziran-Aralık) elektronik olarak yayımlanan, çift taraflı körleme (gizli) hakemlik süreci yürüten akademik, uluslararası ve hakemli bilimsel bir dergidir.

2. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR) spor bilimleri ve rekreasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak spor ve rekreasyon biliminin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

3. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR), Spor yöneticiliği, rekreasyon, antrenman bilgisi, sporcu beslenmesi, beden eğitimi ve spor, spor turizmi ve sporcu sağlığı gibi spor bilimiyle ilişkili olan çalışmaları yayımlamaktadır.

4. Dergiye gönderilen makaleler, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Lisansüstü tezlerden türetilmiş yayınlarda, tezin kabul tarihinden makalenin gönderim tarihine göre hesaplanmak üzere tezin son 3 yılda savunulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca bu durumun dipnot olarak “Bu çalışma Prof. Dr./Doç. Dr./Dr. Öğretim Üyesi danışmanlığında …………. tarafından …….. tarihinde tamamlanan “…..” başlıklı ve 123456 tez no’lu yüksek lisans/doktora tezinden türetilmiştir.” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir (Tez no YÖK tez merkezinden alınacaktır).

6. Daha önce özet ve genişletilmiş özet bildiri olarak sunulmuş çalışmalar kabul edilmekte olup, bildirilerden türetilen makalelerin sunuluş tarihinden hesaplanmak üzere son 3 yıl içerisinde sunulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca bu durumun dipnot olarak “Bu makale 3-5 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen ……………… adlı kongrede/konferans/sempozyumda sözlü bildiri olarak sunulmuş ve kongre/konferans/sempozyum bildiri kitabında basılmış “……..” başlıklı bildirinin genişletilmiş halidir.” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

7. Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Cümleler dil bilgisi ve imla kurallarına uyularak yazılmalıdır. Türkçe makalelerde imla ve noktalama kuralları için Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük ve/veya Büyük Türkçe Sözlük’ü ile Türkçe Yazım ve İmla Kılavuzu’ndan yararlanılmalıdır. İngilizce makalelerde ise Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary kaynaklarından yararlanılabilir.

8. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a gönderilen makalelerin başlığı 18 kelimeyi aşmamalıdır. Gönderilen makaleler Türkçe ise İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. İngilizce ise Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Makale yazım şablonunda bu sıralama yazar(lar)a hazır olarak sunulmuştur. Yazar(lar)ın makale yazım şablonundaki sıralamaya uyarak makalelerini eklemeleri yeterli olacaktır. 

9. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a gönderilen makalelerde yazar(lar) makalenin ana konularını kapsayan, uygun ve kısa anahtar kelimeler sunmalıdır. Anahtar kelime sayısı en az 3, en fazla 5 olmalıdır.

10. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a gönderilen makaleler için hazırlanan “Makale Yazım Şablonu” üzerinde yazım kuralları belirtilmektedir. Ayrıca makale yazım şablonu üzerinde yer alan çalışma içerik başlıklarına (ör. giriş, kuramsal çerçeve/literatür taraması, yöntem, bulgular, sonuç ve öneri) yazar(lar) uymak zorundadır. Yazar(lar) makaleyi sisteme yüklerken makale yazım şablonuna makalelerini adapte ederek göndermek zorundadır. Dergiye gönderilen makaleler Microsoft Word formatında gönderilmelidir.

11. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a gönderilen makalelerin özeti 300 kelimeyi geçmemelidir. Bu kurala uymayan makaleler ön kontrol aşamasında yazar(lar)a geri gönderilir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltme yapılmadığı takdirde makale reddedilir.

12. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler ile birlikte yazar(lar)ın adı ve soyadı, unvanı, kurum ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri web tabanlı sisteme girilmelidir. Dergide çift taraflı körleme (gizli) hakemlik uygulaması söz konusu olduğundan makale içinde ve word belgesinin adında yazar(lar)a ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.

13. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a yayımlanan makalelerde uluslararası kabuller gereği tüm yazarlar için "Orcid Numarası" kullanımı zorunludur.

14. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a gönderilen makalelerde yazar bilgilerinin olmaması, sisteme makale yüklenirken “Başlık Sayfası” adı altında ayrıca verilmesi gerekmektedir. Başlık sayfasında; çalışmanın Türkçe ve İngilizce adı, yazar(lar)ın adı soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum adı, birim adı, kurumsal e-posta adresi, orcid numarası yer almalıdır. Ayrıca makale ile ilgili verilmek istenen bir detay var ise başlık sayfasına eklenmelidir.

15. Yazar(lar) makalelerinin metin içi atıf ve kaynakça yazımında APA 6 Kurallarına (Amerikan Psikoloji Birliği) uymalıdır. Kaynakça ilk yazarın soyadına göre alfabetik biçimde bibliyografya kurallarına uygun olarak verilmelidir. Yazar(lar) için makale yazım şablonunda kaynakça ve metin içi atıf için örnekler verilmiştir. Ayrıca yazım kuralları sayfasının en alt kısmında yine aynı örneklere yer verilmiştir. Kaynakçada uyumsuz olan makaleler ön kontrol sürecinde yazarlara düzeltilmesi için iade edilmektedir. 

16. Makalelerin 8.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde sınırlandırılması önerilmektedir. Sınırları aşan makalelerde izin yetkisi editöre aittir.

17. Dergiye gönderilen çalışmalarda, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla benzerlik raporunda kaynakça devre dışı bırakılarak toplam benzerlik miktarının en fazla %20 olması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan yazılar Editör incelemesi sonucunda doğrudan reddedilir. Yazar(lar)ın turnitin, ithenticate veya benzer programlarından birisinden intihal raporunun tamamını alarak makale ile birlikte ek dosya şeklinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. İntihal noktasında yasal sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.

18. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a gönderilen makaleler, öncelikle Editör/Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Derginin amaç ve kapsamına, Türkçe ve İngilizce dil ve anlatım kurallarına uymayan, özgünlük değeri taşımayan ve yayın politikalarına uymayan makaleler reddedilir.

19. Yazım ilkelerine uymayan makaleler ön kontrol sürecinde yazara hatalar/eksikler belirtilerek geri gönderilir. Yazarın 7 gün içerisinde yeniden düzenleyerek göndermesi beklenir. Gönderilmesi 7 günü aşan makaleler ve dergi yazım kurallarına tekrar uymayan makaleler reddedilir.

20. Birden fazla yazarlı makalelerde, yazarlardan bir tanesi sorumlu yazar olarak belirtilmelidir. Sorumlu yazar belirtilmediği durumlarda birinci yazar sorumlu yazar olarak değerlendirilir.

21. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a yayın politikaları gereği, ön kontrol aşamasından sonra makalelerini geri çekmek isteyen yazarlar, geri çekme isteklerini makaleyi yükledikleri sistem üzerinden editöre iletmek durumundadırlar. Editör, geri çekme bildirimini inceleyerek, en geç 15 gün içerisinde yazar(lar)a dönüş sağlar. Yazar(lar), makalelerin telif haklarını, Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a çalışmalarının gönderimi aşamasında devretmiş olduklarından, geri çekme isteği onaylanmadıkça, çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirilmek amacıyla gönderemezler.

22. Tüm yazarlar/yazar tarafından “Telif Hakkı Devri Formu” doldurulması gerekmektedir. Bu form imzalandıktan sonra sisteme ek dosya olarak fotoğraf şeklinde veya taratılmış şekilde yüklenmelidir.

23. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazar(lar) sorumludur. Yayımlanan makalenin dil, üslup, bilim etiği ve muhteva yönünden bilimsel ve hukukî her türlü sorumluluğu yazar(lar)a ait olup Dergi Yönetimini bağlamaz. Makaleleri yayımlanan yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

24. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan makalelerin yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR)’a aittir. Dergide yayımlanan makalelere alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.

25. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (JSAR), yazar(lar)dan yayın işlemlerine yönelik olarak hiçbir aşamada ücret almamaktadır. Ayrıca, sponsorluk ve reklam tekliflerini de kabul etmemektedir.

26. Etik Kurul onayı alması gereken ölçüm aracı (anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video, film, ses kaydı vb.) kullanılan makalelerde Üniversite Etik Kurulu’ndan etik raporunun alınması gerekmektedir. Bu raporun makalenin yüklendiği yerden ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk makalenin sorumlu yazarına aittir.

27. Gizlilik Beyanı: Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi sistemine girilecek tüm veriler (isim, elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler) yalnızca dergi için kullanılabilir. Bu veriler, başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

28. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Editör kurulu’na aittir.


Gönderilecek makale aşağıdaki dosyalar ile birlikte yüklenmelidir:

* Yazar isimsiz tam metin makale (dosya adı, yazar isimleri "uzeyir-kement.doc" gibi olmamalı, "JSARtammetin.doc" ya da "makale-tammetin.doc" gibi olabilir).

- Makale yazım şablonunu indirmek için tıklayınız.

* Başlık Sayfası (Makale ismi (Türkçe-İngilizce), her bir yazar için; yazar ismi, unvanı, kurum ve birim bilgileri, eposta adresi ve Orcid numarası).

- Başlık sayfasını indirmek için tıklayınız.

* Telif hakkı devir formu (tüm yazarlar tarafından imzalanmış ve eksiksiz doldurulmuş olmalı)

- Yayın Hakkı Devir Formunu indirmek için tıklayınız.

* Benzerlik raporu (Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli, benzerlik oranı kaynakça hariç %20’i aşmamalıdır).

* Etik kurulu raporu (ihtiyaç varsa)

Herkes için spor ve rekreasyon dergisi, akademik ve bilimsel çalışmaların etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlanarak, bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir dergidir. Dergi hakemli bir dergi olup, çalışmalar en az iki kör hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. Dergimize çalışma gönderen yazarların, çalışmalarının daha önce hiç bir şekilde başka bir yerde basılmamış olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını gönderdiği zaman telif haklarını da devretmiş sayılır. Çalışmalar intihal programından geçirilerek yayımlanmaktadır.

Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi, spor bilimleri, spor turizmi ve rekreasyon alanında yayınlar kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kere elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, yazarlardan makale yayımlama ücreti alınmamaktadır.

Dergi İletişim: jsareditor@gmail.com
ORCID ID numarası 2017’den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz.

No fee is charged for submitting or publishing articles to the journal.

Creative Commons Lisansı

Articles published by Journal for All Sports and Recreation is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License.