Research Article
BibTex RIS Cite

Sessiz İstifa: Kapsamlı Bir Teorik Çerçeve Oluşturma

Year 2023, Volume: 15 Issue: 28, 122 - 138, 25.05.2023
https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1245216

Abstract

Bu çalışmada, son zamanlarda popüler olan sessiz istifa kavramını örgütsel davranış literatürüne kazandırma amaçlanmıştır. Kavramla ilgili çok az sayıda çalışmaya rastlanmış olmasına rağmen, bir çalışma haricinde, ilgili çalışmaların kavramı herhangi bir kuramsal arka plana dayalı olarak kapsamlı bir şekilde ele almadığı görülmüştür. Bu nedenle henüz başlangıç aşamasında olan bu kavram, örgütsel davranış literatüründeki neden-sonuç ilişkileri kapsamında ampirik olarak daha fazla araştırmacının yapabilmesi için ele alınmıştır. İlk olarak, terim Sosyal Mübadele Teorisi, Kaynakların Korunması Teorisi ve Kuşaklar Teorisi'ne dayandırılmıştır. İkinci olarak, terim kısaca tanımlanmıştır. Üçüncü olarak, olası öncülleri, beklenen sonuçları, çift yönlü etkileri, yarattığı sorunları ve örgütlerin bu sorunlarla nasıl başa çıkılacağı tartışılmıştır. Son olarak, olası tüm neden-sonuç hipotezlerini içeren kavramsal bir model önerilmiştir.

References

 • Akdemir, A. & İnal, İ. H. (2022). Pandemi sürecindeki zaman yönetimi ve çalışan performansı ilişkisinde işe adanmışlık kavramının aracı rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14 (1), 931-946. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1419.
 • Agbaria, Q., & Mokh, A. A. (2022). Coping with stress during the coronavirus outbreak: The contribution of big five personality traits and social support. International Journal of Mental Health and Addiction, 20(3), 1854-1872.
 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology. 63, 1-18.
 • Altan, S. & Turunç, Ö. (2021). Algılanan örgütsel destek ile iş yaşamında mutluluk ilişkisinde yaş ve iş yaşam dengesinin rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 2552-2570. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1277
 • Appelbaum, S. H. & Roy-Girard, D. (2007). Toxins in the workplace: Effect on organizations and employees, Corporate Governance, 7 (1), 17-28. DOI:10.1108/14720700710727087.
 • Arar, T., Öneren, M., & Yurdakul, G. (2022). Proposing a new term for organizational behavior literature: Achilles’ tendon syndrome in businesses. JIOS, 46(1), 10.31341/jios.46.1.5.
 • Aydın, E., & Azizoğlu, Ö. (2022). A new term for an existing concept: Quiet quitting-A self-determination perspective. ICCDSS, 7-9 October, İzmir/Turkey.
 • Bal Akkoç, S. & Düşükcan, M. (2021). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerine etkisi: Hakkâri ili merkez ilçesi devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde bir araştırma . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 12 (23), 103-124 https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/63474/888677
 • Baran, B. E., Shanock, L. R. & Miller, L. R. (2012). Advancing organizational support theory into the twenty-first-century world of work. Journal of Business and Psychology, 27, 123–147. https://doi.org/10.1007/s10869-011-9236-3. Barsouk, A. (2022). Generation Z’s quiet privilege of quiet quitting. https://www.wsj.com/articles/generation-zs-quiet-privilege-of-quiet-quitting-remote-work-zoom-college-corporate-jobs-unemployment-rate-benefits-11664904064?mod=Searchresults_pos1&page=1.
 • Behling, O., & Starke, F. A. (1973). The postulates of expectancy theory. Academy of Management Journal, 16(3), 373-388.
 • Bekmezci, M., Mert, İ. S. & Abubakar, M. (2021). İş-yaşam dengesinin yaşam tatminini yordamasında çalışılan sektörün düzenleyici etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 1-22. https://doi.org/10.18037/ausbd.902535
 • Biron, M. (2010). Negative reciprocity and the association between perceived organizational ethical values and organizational deviance. Human relations, 63(6), 875-897.
 • Blau, P. M. (1968). Social exchange. International encyclopedia of the social sciences, 7(4), 452-457. Çalış, M. C. & Kaya, K. (2022). Ücretin çalışanların kurumsal bağlılığına ve iş tatminine etkisi, Turkish Studies - Ecomomics, Finance, Politics, 16 (3), 1151-1169. DOI: 10.7827/TurkishStudies.49652
 • Çeliker, N., & Güzeller, C. O. (2022). Predicting organizational citizenship behavior in hospitality business with decision tree method. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. DOI: 10.1080/15256480.2022.2120942.
 • Chiang, C. F., & Jang, S. S. (2008). An expectancy theory model for hotel employee motivation. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 313-322.
 • Crampton, S. M., & Hodge, J. W. (2007). Generations in the workplace: Understanding age diversity. The Business Review, 9(1), 16-22.
 • Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of management, 31(6), 874-900.
 • Dawson, J. (2022). Gratitude: A building block for the culture of appreciation. https://www.positivepsych.edu.sg/gratitude-culture-appreciation/.
 • De Souza Meira, J. V., & Hancer, M. (2021). Using the social exchange theory to explore the employee-organization relationship in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
 • Elgan, M. (2022). It’s time to quit quitting on the quiet quitters. https://www.computerworld.com/article/3673096/its-time-to-quit-quitting-on-the-quiet-quitters.html.
 • Ellis, L., & Yang, A. (2022). If your co-workers are quiet quitting here’s what that means. https://www.wsj.com/articles/if-your-gen-z-co-workers-are-quiet-quitting-heres-what-that-means-11660260608?mod=series_quit.
 • Emerson, R. M. (1972). Exchange theory, part II: Exchange relations and networks. Sociological theories in progress, 2, 58-87.
 • Erdoğan, P. & Ak, M. (2021). Örgütsel stres ve iş tatmini arasında psikolojik dayanıklılığın aracı rolü: akademisyenler üzerine bir araştırma . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 433-442 . https://doi.org/10.18506/anemon.819651
 • Erol Korkmaz, H. T. (2022). Örgütsel çatışma kültürünün çalışan öznel iyi oluşu üzerindeki etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 54-62. DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.5
 • Espada, M. (2022). Employees say quiet quitting is just setting boundaries. Companies fear long-term effects. https://time.com/6208115/quiet-quitting-companies-response/.
 • Feria, J., Martelo, R. J. & Franco, D. (2018). Effects of mobbing on labor productivity. Contemporary Engineering Sciences, 11(17), 841-850. https://doi.org/10.12988/ces.2018.8374.
 • Formica, S., & Sfodera, F. (2022). The great resignation and quiet quitting paradigm shifts: An overview of current situation and future research directions, Journal of Hospitality Marketing & Management, 31(8), 899-907, DOI: 10.1080/19368623.2022.2136601.
 • Gabrielova, K., & Buchko, A. A. (2021). Here comes Generation Z: Millennials as managers. Business Horizons, 64(4), 489-499.
 • Hamouche, S., Koritos, C., and Papastathopoulos, A. (2023). Quiet quitting: Relationship with other concepts and implications for tourism and hospitality. International Journal of Contemporary Hospitality Management. DOI 10.1108/IJCHM-11-2022-1362.
 • Harter, J. (2022). Is Quiet Quitting Real? Available at: https://www.gallup.com/workplace/398306/quiet-quitting-real.aspx
 • Hetler, A. (2022). Quiet quitting explained: Everything you need to know. https://www.techtarget.com/whatis/feature/Quiet-quitting-explained-Everything-you-need-to-know.
 • Hitchcock, C. M. (1903). The psychology of expectation. The Psychological Review: Monograph Supplements, 5(3).
 • Hobfoll, S. E. (2012). Conservation of resources and disaster in cultural context: The caravans and passageways for resources. Psychiatry, 75(3), 227-232.
 • Hobfoll, S. E., & Lilly, R. S. (1993). Resource conservation as a strategy for community psychology. Journal of community psychology, 21(2), 128-148.
 • Hobfoll, S. E., & Schumm, J. A. (2009). Conservation of resources theory: Application to public health promotion. Emerging theories in health promotion practice and research, 2, 131-156.
 • Hobfoll, S. E., Tirone, V., Holmgreen, L., & Gerhart, J. (2016). Conservation of resources theory applied to major stress. In Stress: Concepts, cognition, emotion, and behavior (pp. 65-71). Academic Press.
 • Holmgreen, L., Tirone, V., Gerhart, J., & Hobfoll, S. E. (2017). Conservation of resources theory. The handbook of stress and health: A guide to research and practice, 2(7), 443-457.
 • Howe, N. (2006). A generation to define a century. In Association for Supervision and Curriculum Development Annual Conference, Worldwide Issues, Chicago. Retrieved June (Vol. 29, p. 2006).
 • Hu, J., Ma, X., Xu, X., & Liu, Y. (2022). Treat for affection? Customers’ differentiated responses to pro-customer deviance. Tourism Management, 93, 104619.
 • Irani-Williams, F., Tribble, L., Rutner, P. S., Campbell, C., McKnight, D. H., & Hardgrave, B. C. (2021). Just Let Me Do My Job! Exploring the Impact of Micromanagement on IT Professionals. ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 52(3), 77-95.
 • Jahanzeb, S., Clercq, D. D. & Fatima, T. (2021). Organizational injustice and knowledge hiding: the roles of organizational dis-identification and benevolence, Management Decision, 59 (2), 446-462. https://doi.org/10.1108/MD-05-2019-0581.
 • Johari, J., Razali, N., Zainun, N. F. H. & Adnan, Z. (2022). Job characteristics and work engagement: the moderating role of emotional intelligence, Performance Improvement Quarterly, 34(4). 687-716. https://doi.org/10.1002/piq.21378
 • Kaya, M. & Dinç Elmalı, E. (2021). İş karakteristiklerinin bireysel iş performansı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma, Journal of Life Economics, 8(1), 121-131. https://doi.org/10.15637/jlecon.8.1.12. Kaynak, İ. (2021). İş güvencesizliğinin tükenmişliğe etkisinde iş yükü algısının rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (2), 1907-1922. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1236
 • Khattak, M. S., Khan, M. B., Fatima, T., & Shah, S. Z. A. (2019). The underlying mechanism between perceived organizational injustice and deviant workplace behaviors: Moderating role of personality traits. Asia Pacific Management Review, 201-211.
 • Kilpatrick, A. (2022, August 20). What is “quiet quitting” and how it may be a misnomer for setting boundaries at work. KQED. https://www.kqed.org/news/11923100/what-is-quiet-quitting-and-how-it-maybe-%20a-misnomer-for-setting-boundaries-at-work.
 • Klotz, A., & Bolino, M. (2022, September 15). When quiet quitting is worse that the real thing. Harvard Business Review. https://hbr.org/2022/09/when-quiet-quitting-is-worse-than-the-real-thing.
 • Köse, S., Tutar, H., Şahin, N., & Güler, S. (2020). A study on the mediating effect of organizational trust in the relationship between personality traits and career stress. Turkish Studies, 15(2), 1137-1154.
 • Lamba, B. (2022). Solve quiet quitting problem by building a listening culture. Accessed at https://www.academia.edu/92176709/Solve_Quiet_Quitting_Problem_by_Building_a_Listening_Culture.
 • Lawler III, E. E., & Suttle, J. L. (1973). Expectancy theory and job behavior. Organizational behavior and human performance, 9(3), 482-503.
 • Liu, S., & Wang, M. (2012). Perceived overqualification: a review and recommendations for research and practice. Research in Occupational Stress and Well Being. DOI: 10.1108/S1479-3555(2012)0000010005.
 • Loewy, J. V., & Spintge, R. (2022). Quiet quitting: Symptomatology and ramifications. Music and Medicine, 14(4), https://doi.org/10.47513/mmd.v14i4.899.
 • Lord, J. (2022). Quiet quitting is a new name for an old method of industrial action. https://theconversation.com/quiet-quitting-is-a-new-name-for-an-old-method-of-industrial-action-189752.
 • Lou, S. S., Lew, D., Harford, D. R., Lu, C., Evanoff, B. A., Duncan, J. G., & Kannampallil, T. (2022). Temporal associations between EHR-derived workload, burnout, and errors: a prospective cohort study. Journal of general internal medicine, 37(9), 2165-2172.
 • Ma, E., & Qu, H. (2011). Social exchanges as motivators of hotel employees’ organizational citizenship behavior: The proposition and application of a new three-dimensional framework. International Journal of Hospitality Management, 30(3), 680–688. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.12.003.
 • Machado, I. C. K., Bernardes, J. W., Monteiro, J. K. & Marin, A. H. (2021). Stress, anxiety and depression among gastronomes: association with workplace mobbing and work–family interaction. International Archives of Occupational and Environmental Health, 94(8), 1797-1807. https://doi.org/10.1007/s00420-021-01745-4
 • Mahand, T., & Caldwell, C. (2023). Quiet Quitting – Causes and Opportunities. Business and Management Researches, 12(1), 9-18.
 • Mannheim, K. (1970). The problem of generations. Psychoanalytic review, 57(3), 378-404.
 • Molm, L. D., Schaefer, D. R., & Collett, J. L. (2007). The value of reciprocity. Social Psychology Quarterly, 70(2), 199-217.
 • Oamen, T. E., & Omorenuwa, O. S. (2021). The Nexus of Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, Job Motivation on Turnover Intentions of Pharmaceutical Sales Executives using Structural Equation Modeling. Global Journal of Management and Business Research.
 • Özbilgin, M. F., Küçükaltan, B. & Arzu, A. (2019). Akademik yaşamda liyakatı aşındıran bir unsur olarak yağcılık, Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2828-2850.
 • Öztürk, C. & Özdoğan, D. (2022). Örgütsel bağlılık ile iş doyumu ilişkisi: Tatvan devlet hastanesi örneği, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (17), 1-10.
 • Pandey, E. (2022). The staying power of quiet quitting. https://www.axios.com/2022/09/21/quiet-quitting-gen-z-work-jobs-minimum
 • Peterson, J., Tahssain-Gay, L., & Laila, B. N. (2022). The impact of exclusivity in talent identification: sources of perceived injustice and employee reactions. Employee Relations: The International Journal.
 • Salem, N. (2022). Quiet quitting. Dental Nursing, https://doi.org/10.12968/denn.2022.18.10.480.
 • Scheyett, A. (2022). Quiet Quitting. Social Work, Editorial. https://doi.org/10.1093/sw/swac051. Share of Each Generation That Feels Unprepared for a Potential U.S. Recession. (2022) Access Link: https://datawrapper.dwcdn.net/MKvtO/2/. Access Date: 09.12.2022.
 • Shin, J. Y., Kim, E., & Ahn, J. (2022). A latent profile analysis of living a calling, burnout, exploitation, and work–life imbalance. Journal of Career Development, 49(4), 816–830. https://doi.org/10.1177/0894845321994168
 • Soni, P., & Vohra, J. (2022). Comparing online retail loyalty segments of Indian Gen Z buyers. International Journal of Productivity and Performance Management, (ahead-of-print).
 • Sun, L., & Bunchapattanasakda, C. (2019). Employee engagement: a literature review. International Journal of Human Resource Studies, 9(1).
 • Swailes, S. (2002). Organizational commitment: a critique of the construct and measures, International Journal of Management Reviews, 4(2), 155- 178. https://doi.org/10.1111/1468-2370.00082.
 • Takacs Haynes, K., & Rašković, M. M. (2021). Living with corruption in Central and Eastern Europe: Social identity and the role of moral disengagement. Journal of Business Ethics, 174(4), 825-845.
 • Thapa, A. (2022). How quiet quitting became the next phase of the great resignation. https://www.cnbc.com/2022/09/02/how-quiet-quitting-became-the-next-phase-of-the-great-resignation.html
 • Tong, G. C. (2022). Is quiet quitting a good idea? Here’s what workplace experts say. https://www.cnbc.com/2022/08/30/is-quiet-quitting-a-good-idea-heres-what-workplace-experts-say.html.
 • Turpin, A., Shier, M. L., Nicholas, D., & Graham, J. R. (2021). Workload and workplace safety in social service organizations. Journal of Social Work, 21(3), 575–594. https://doi.org/10.1177/1468017320913541
 • Tutar, H. & Köse, S. (2018). Örgütsel adaletsizlik ve sessizlik ilişkisinde örgütsel sinizmin düzenleyici rolü. International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 2(3), 152-175.
 • Uçkun, S., Yüksel, A. & Uçkun, C.G. (2022). Hubristik liderlik ve hubris sendromu ilişkisi, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 8(52), 709-714. http://dx.doi.org/10.29228/JO SHAS.62393.
 • Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. Wiley.
 • Yağıcı, G. & Aydın Küçük, B. (2022). Narsist liderlik tarzinin bireysel sonuçlar üzerine etkisi: iş özerkliğinin rolü. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 44 (1) , 197-220 . DOI: 10.14780/muiibd.1135578
 • Ye, J., Zhang, X., Zhou, L., Wang, D., & Tian, F. (2022). Psychological mechanism linking green human resource management to green behavior. International Journal of Manpower.
 • Yıkılmaz, İ. (2022). Quiet quitting: A conceptual investigation. Anadolu 10th International Conference on Social Science, 581-591.
 • Zenger, J., & Folkman, J. (2022). Quiet quitting is about bad bosses, not bad employees. https://hbr.org/2022/08/quiet-quitting-is-about-bad-bosses-not-bad-employees.
 • Zhou, J., Zhang, J., Hua, W., & Zhao, M. (2022). How Does Enlistment Motivation Shape Organizational Commitment? The Role of Career Identity and Organizational Support. Psychological Reports, 00332941221109097.

Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework

Year 2023, Volume: 15 Issue: 28, 122 - 138, 25.05.2023
https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1245216

Abstract

In this study, we aimed to introduce the recently popular concept of quiet quitting to the organizational behavior literature. Although we have met a handful of studies on the concept, we realized that the relevant studies do not address the concept comprehensively based on any theoretical background but only one. Therefore, we conducted this study, which is still in its infancy, for further researchers to conduct it empirically within the scope of cause-and-effect relationships in the organizational behavior literature. First, we grounded the term on Social Exchange Theory, Conservation of Resources Theory, and Theory of Generations. Second, we briefly defined the term. Third, we discussed possible antecedents, expected outcomes, issues having bi-directional effects, and the ways how to deal with these issues in organizations. Finally, we proposed a conceptual model including all possible cause-and-effect hypotheses.

References

 • Akdemir, A. & İnal, İ. H. (2022). Pandemi sürecindeki zaman yönetimi ve çalışan performansı ilişkisinde işe adanmışlık kavramının aracı rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14 (1), 931-946. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1419.
 • Agbaria, Q., & Mokh, A. A. (2022). Coping with stress during the coronavirus outbreak: The contribution of big five personality traits and social support. International Journal of Mental Health and Addiction, 20(3), 1854-1872.
 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology. 63, 1-18.
 • Altan, S. & Turunç, Ö. (2021). Algılanan örgütsel destek ile iş yaşamında mutluluk ilişkisinde yaş ve iş yaşam dengesinin rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 2552-2570. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1277
 • Appelbaum, S. H. & Roy-Girard, D. (2007). Toxins in the workplace: Effect on organizations and employees, Corporate Governance, 7 (1), 17-28. DOI:10.1108/14720700710727087.
 • Arar, T., Öneren, M., & Yurdakul, G. (2022). Proposing a new term for organizational behavior literature: Achilles’ tendon syndrome in businesses. JIOS, 46(1), 10.31341/jios.46.1.5.
 • Aydın, E., & Azizoğlu, Ö. (2022). A new term for an existing concept: Quiet quitting-A self-determination perspective. ICCDSS, 7-9 October, İzmir/Turkey.
 • Bal Akkoç, S. & Düşükcan, M. (2021). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerine etkisi: Hakkâri ili merkez ilçesi devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde bir araştırma . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 12 (23), 103-124 https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/63474/888677
 • Baran, B. E., Shanock, L. R. & Miller, L. R. (2012). Advancing organizational support theory into the twenty-first-century world of work. Journal of Business and Psychology, 27, 123–147. https://doi.org/10.1007/s10869-011-9236-3. Barsouk, A. (2022). Generation Z’s quiet privilege of quiet quitting. https://www.wsj.com/articles/generation-zs-quiet-privilege-of-quiet-quitting-remote-work-zoom-college-corporate-jobs-unemployment-rate-benefits-11664904064?mod=Searchresults_pos1&page=1.
 • Behling, O., & Starke, F. A. (1973). The postulates of expectancy theory. Academy of Management Journal, 16(3), 373-388.
 • Bekmezci, M., Mert, İ. S. & Abubakar, M. (2021). İş-yaşam dengesinin yaşam tatminini yordamasında çalışılan sektörün düzenleyici etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 1-22. https://doi.org/10.18037/ausbd.902535
 • Biron, M. (2010). Negative reciprocity and the association between perceived organizational ethical values and organizational deviance. Human relations, 63(6), 875-897.
 • Blau, P. M. (1968). Social exchange. International encyclopedia of the social sciences, 7(4), 452-457. Çalış, M. C. & Kaya, K. (2022). Ücretin çalışanların kurumsal bağlılığına ve iş tatminine etkisi, Turkish Studies - Ecomomics, Finance, Politics, 16 (3), 1151-1169. DOI: 10.7827/TurkishStudies.49652
 • Çeliker, N., & Güzeller, C. O. (2022). Predicting organizational citizenship behavior in hospitality business with decision tree method. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. DOI: 10.1080/15256480.2022.2120942.
 • Chiang, C. F., & Jang, S. S. (2008). An expectancy theory model for hotel employee motivation. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 313-322.
 • Crampton, S. M., & Hodge, J. W. (2007). Generations in the workplace: Understanding age diversity. The Business Review, 9(1), 16-22.
 • Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of management, 31(6), 874-900.
 • Dawson, J. (2022). Gratitude: A building block for the culture of appreciation. https://www.positivepsych.edu.sg/gratitude-culture-appreciation/.
 • De Souza Meira, J. V., & Hancer, M. (2021). Using the social exchange theory to explore the employee-organization relationship in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
 • Elgan, M. (2022). It’s time to quit quitting on the quiet quitters. https://www.computerworld.com/article/3673096/its-time-to-quit-quitting-on-the-quiet-quitters.html.
 • Ellis, L., & Yang, A. (2022). If your co-workers are quiet quitting here’s what that means. https://www.wsj.com/articles/if-your-gen-z-co-workers-are-quiet-quitting-heres-what-that-means-11660260608?mod=series_quit.
 • Emerson, R. M. (1972). Exchange theory, part II: Exchange relations and networks. Sociological theories in progress, 2, 58-87.
 • Erdoğan, P. & Ak, M. (2021). Örgütsel stres ve iş tatmini arasında psikolojik dayanıklılığın aracı rolü: akademisyenler üzerine bir araştırma . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 433-442 . https://doi.org/10.18506/anemon.819651
 • Erol Korkmaz, H. T. (2022). Örgütsel çatışma kültürünün çalışan öznel iyi oluşu üzerindeki etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 54-62. DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.5
 • Espada, M. (2022). Employees say quiet quitting is just setting boundaries. Companies fear long-term effects. https://time.com/6208115/quiet-quitting-companies-response/.
 • Feria, J., Martelo, R. J. & Franco, D. (2018). Effects of mobbing on labor productivity. Contemporary Engineering Sciences, 11(17), 841-850. https://doi.org/10.12988/ces.2018.8374.
 • Formica, S., & Sfodera, F. (2022). The great resignation and quiet quitting paradigm shifts: An overview of current situation and future research directions, Journal of Hospitality Marketing & Management, 31(8), 899-907, DOI: 10.1080/19368623.2022.2136601.
 • Gabrielova, K., & Buchko, A. A. (2021). Here comes Generation Z: Millennials as managers. Business Horizons, 64(4), 489-499.
 • Hamouche, S., Koritos, C., and Papastathopoulos, A. (2023). Quiet quitting: Relationship with other concepts and implications for tourism and hospitality. International Journal of Contemporary Hospitality Management. DOI 10.1108/IJCHM-11-2022-1362.
 • Harter, J. (2022). Is Quiet Quitting Real? Available at: https://www.gallup.com/workplace/398306/quiet-quitting-real.aspx
 • Hetler, A. (2022). Quiet quitting explained: Everything you need to know. https://www.techtarget.com/whatis/feature/Quiet-quitting-explained-Everything-you-need-to-know.
 • Hitchcock, C. M. (1903). The psychology of expectation. The Psychological Review: Monograph Supplements, 5(3).
 • Hobfoll, S. E. (2012). Conservation of resources and disaster in cultural context: The caravans and passageways for resources. Psychiatry, 75(3), 227-232.
 • Hobfoll, S. E., & Lilly, R. S. (1993). Resource conservation as a strategy for community psychology. Journal of community psychology, 21(2), 128-148.
 • Hobfoll, S. E., & Schumm, J. A. (2009). Conservation of resources theory: Application to public health promotion. Emerging theories in health promotion practice and research, 2, 131-156.
 • Hobfoll, S. E., Tirone, V., Holmgreen, L., & Gerhart, J. (2016). Conservation of resources theory applied to major stress. In Stress: Concepts, cognition, emotion, and behavior (pp. 65-71). Academic Press.
 • Holmgreen, L., Tirone, V., Gerhart, J., & Hobfoll, S. E. (2017). Conservation of resources theory. The handbook of stress and health: A guide to research and practice, 2(7), 443-457.
 • Howe, N. (2006). A generation to define a century. In Association for Supervision and Curriculum Development Annual Conference, Worldwide Issues, Chicago. Retrieved June (Vol. 29, p. 2006).
 • Hu, J., Ma, X., Xu, X., & Liu, Y. (2022). Treat for affection? Customers’ differentiated responses to pro-customer deviance. Tourism Management, 93, 104619.
 • Irani-Williams, F., Tribble, L., Rutner, P. S., Campbell, C., McKnight, D. H., & Hardgrave, B. C. (2021). Just Let Me Do My Job! Exploring the Impact of Micromanagement on IT Professionals. ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 52(3), 77-95.
 • Jahanzeb, S., Clercq, D. D. & Fatima, T. (2021). Organizational injustice and knowledge hiding: the roles of organizational dis-identification and benevolence, Management Decision, 59 (2), 446-462. https://doi.org/10.1108/MD-05-2019-0581.
 • Johari, J., Razali, N., Zainun, N. F. H. & Adnan, Z. (2022). Job characteristics and work engagement: the moderating role of emotional intelligence, Performance Improvement Quarterly, 34(4). 687-716. https://doi.org/10.1002/piq.21378
 • Kaya, M. & Dinç Elmalı, E. (2021). İş karakteristiklerinin bireysel iş performansı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma, Journal of Life Economics, 8(1), 121-131. https://doi.org/10.15637/jlecon.8.1.12. Kaynak, İ. (2021). İş güvencesizliğinin tükenmişliğe etkisinde iş yükü algısının rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (2), 1907-1922. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1236
 • Khattak, M. S., Khan, M. B., Fatima, T., & Shah, S. Z. A. (2019). The underlying mechanism between perceived organizational injustice and deviant workplace behaviors: Moderating role of personality traits. Asia Pacific Management Review, 201-211.
 • Kilpatrick, A. (2022, August 20). What is “quiet quitting” and how it may be a misnomer for setting boundaries at work. KQED. https://www.kqed.org/news/11923100/what-is-quiet-quitting-and-how-it-maybe-%20a-misnomer-for-setting-boundaries-at-work.
 • Klotz, A., & Bolino, M. (2022, September 15). When quiet quitting is worse that the real thing. Harvard Business Review. https://hbr.org/2022/09/when-quiet-quitting-is-worse-than-the-real-thing.
 • Köse, S., Tutar, H., Şahin, N., & Güler, S. (2020). A study on the mediating effect of organizational trust in the relationship between personality traits and career stress. Turkish Studies, 15(2), 1137-1154.
 • Lamba, B. (2022). Solve quiet quitting problem by building a listening culture. Accessed at https://www.academia.edu/92176709/Solve_Quiet_Quitting_Problem_by_Building_a_Listening_Culture.
 • Lawler III, E. E., & Suttle, J. L. (1973). Expectancy theory and job behavior. Organizational behavior and human performance, 9(3), 482-503.
 • Liu, S., & Wang, M. (2012). Perceived overqualification: a review and recommendations for research and practice. Research in Occupational Stress and Well Being. DOI: 10.1108/S1479-3555(2012)0000010005.
 • Loewy, J. V., & Spintge, R. (2022). Quiet quitting: Symptomatology and ramifications. Music and Medicine, 14(4), https://doi.org/10.47513/mmd.v14i4.899.
 • Lord, J. (2022). Quiet quitting is a new name for an old method of industrial action. https://theconversation.com/quiet-quitting-is-a-new-name-for-an-old-method-of-industrial-action-189752.
 • Lou, S. S., Lew, D., Harford, D. R., Lu, C., Evanoff, B. A., Duncan, J. G., & Kannampallil, T. (2022). Temporal associations between EHR-derived workload, burnout, and errors: a prospective cohort study. Journal of general internal medicine, 37(9), 2165-2172.
 • Ma, E., & Qu, H. (2011). Social exchanges as motivators of hotel employees’ organizational citizenship behavior: The proposition and application of a new three-dimensional framework. International Journal of Hospitality Management, 30(3), 680–688. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.12.003.
 • Machado, I. C. K., Bernardes, J. W., Monteiro, J. K. & Marin, A. H. (2021). Stress, anxiety and depression among gastronomes: association with workplace mobbing and work–family interaction. International Archives of Occupational and Environmental Health, 94(8), 1797-1807. https://doi.org/10.1007/s00420-021-01745-4
 • Mahand, T., & Caldwell, C. (2023). Quiet Quitting – Causes and Opportunities. Business and Management Researches, 12(1), 9-18.
 • Mannheim, K. (1970). The problem of generations. Psychoanalytic review, 57(3), 378-404.
 • Molm, L. D., Schaefer, D. R., & Collett, J. L. (2007). The value of reciprocity. Social Psychology Quarterly, 70(2), 199-217.
 • Oamen, T. E., & Omorenuwa, O. S. (2021). The Nexus of Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, Job Motivation on Turnover Intentions of Pharmaceutical Sales Executives using Structural Equation Modeling. Global Journal of Management and Business Research.
 • Özbilgin, M. F., Küçükaltan, B. & Arzu, A. (2019). Akademik yaşamda liyakatı aşındıran bir unsur olarak yağcılık, Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2828-2850.
 • Öztürk, C. & Özdoğan, D. (2022). Örgütsel bağlılık ile iş doyumu ilişkisi: Tatvan devlet hastanesi örneği, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (17), 1-10.
 • Pandey, E. (2022). The staying power of quiet quitting. https://www.axios.com/2022/09/21/quiet-quitting-gen-z-work-jobs-minimum
 • Peterson, J., Tahssain-Gay, L., & Laila, B. N. (2022). The impact of exclusivity in talent identification: sources of perceived injustice and employee reactions. Employee Relations: The International Journal.
 • Salem, N. (2022). Quiet quitting. Dental Nursing, https://doi.org/10.12968/denn.2022.18.10.480.
 • Scheyett, A. (2022). Quiet Quitting. Social Work, Editorial. https://doi.org/10.1093/sw/swac051. Share of Each Generation That Feels Unprepared for a Potential U.S. Recession. (2022) Access Link: https://datawrapper.dwcdn.net/MKvtO/2/. Access Date: 09.12.2022.
 • Shin, J. Y., Kim, E., & Ahn, J. (2022). A latent profile analysis of living a calling, burnout, exploitation, and work–life imbalance. Journal of Career Development, 49(4), 816–830. https://doi.org/10.1177/0894845321994168
 • Soni, P., & Vohra, J. (2022). Comparing online retail loyalty segments of Indian Gen Z buyers. International Journal of Productivity and Performance Management, (ahead-of-print).
 • Sun, L., & Bunchapattanasakda, C. (2019). Employee engagement: a literature review. International Journal of Human Resource Studies, 9(1).
 • Swailes, S. (2002). Organizational commitment: a critique of the construct and measures, International Journal of Management Reviews, 4(2), 155- 178. https://doi.org/10.1111/1468-2370.00082.
 • Takacs Haynes, K., & Rašković, M. M. (2021). Living with corruption in Central and Eastern Europe: Social identity and the role of moral disengagement. Journal of Business Ethics, 174(4), 825-845.
 • Thapa, A. (2022). How quiet quitting became the next phase of the great resignation. https://www.cnbc.com/2022/09/02/how-quiet-quitting-became-the-next-phase-of-the-great-resignation.html
 • Tong, G. C. (2022). Is quiet quitting a good idea? Here’s what workplace experts say. https://www.cnbc.com/2022/08/30/is-quiet-quitting-a-good-idea-heres-what-workplace-experts-say.html.
 • Turpin, A., Shier, M. L., Nicholas, D., & Graham, J. R. (2021). Workload and workplace safety in social service organizations. Journal of Social Work, 21(3), 575–594. https://doi.org/10.1177/1468017320913541
 • Tutar, H. & Köse, S. (2018). Örgütsel adaletsizlik ve sessizlik ilişkisinde örgütsel sinizmin düzenleyici rolü. International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 2(3), 152-175.
 • Uçkun, S., Yüksel, A. & Uçkun, C.G. (2022). Hubristik liderlik ve hubris sendromu ilişkisi, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 8(52), 709-714. http://dx.doi.org/10.29228/JO SHAS.62393.
 • Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. Wiley.
 • Yağıcı, G. & Aydın Küçük, B. (2022). Narsist liderlik tarzinin bireysel sonuçlar üzerine etkisi: iş özerkliğinin rolü. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 44 (1) , 197-220 . DOI: 10.14780/muiibd.1135578
 • Ye, J., Zhang, X., Zhou, L., Wang, D., & Tian, F. (2022). Psychological mechanism linking green human resource management to green behavior. International Journal of Manpower.
 • Yıkılmaz, İ. (2022). Quiet quitting: A conceptual investigation. Anadolu 10th International Conference on Social Science, 581-591.
 • Zenger, J., & Folkman, J. (2022). Quiet quitting is about bad bosses, not bad employees. https://hbr.org/2022/08/quiet-quitting-is-about-bad-bosses-not-bad-employees.
 • Zhou, J., Zhang, J., Hua, W., & Zhao, M. (2022). How Does Enlistment Motivation Shape Organizational Commitment? The Role of Career Identity and Organizational Support. Psychological Reports, 00332941221109097.
There are 81 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Labor Economics
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Tayfun Arar 0000-0001-6132-1121

Nurcan Çetiner 0000-0002-0108-5849

Gülşen Yurdakul 0000-0003-2064-0278

Publication Date May 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 15 Issue: 28

Cite

APA Arar, T., Çetiner, N., & Yurdakul, G. (2023). Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework. Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 15(28), 122-138. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1245216
AMA Arar T, Çetiner N, Yurdakul G. Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). May 2023;15(28):122-138. doi:10.20990/kilisiibfakademik.1245216
Chicago Arar, Tayfun, Nurcan Çetiner, and Gülşen Yurdakul. “Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework”. Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 15, no. 28 (May 2023): 122-38. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1245216.
EndNote Arar T, Çetiner N, Yurdakul G (May 1, 2023) Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 15 28 122–138.
IEEE T. Arar, N. Çetiner, and G. Yurdakul, “Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol. 15, no. 28, pp. 122–138, 2023, doi: 10.20990/kilisiibfakademik.1245216.
ISNAD Arar, Tayfun et al. “Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework”. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 15/28 (May 2023), 122-138. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1245216.
JAMA Arar T, Çetiner N, Yurdakul G. Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2023;15:122–138.
MLA Arar, Tayfun et al. “Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework”. Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol. 15, no. 28, 2023, pp. 122-38, doi:10.20990/kilisiibfakademik.1245216.
Vancouver Arar T, Çetiner N, Yurdakul G. Quiet Quitting: Building a Comprehensive Theoretical Framework. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2023;15(28):122-38.