Volume: 12 Issue: 1, 1/31/22

Year: 2022

Makaleler

  • Kırıkkale University Journal of Social Science (KUJSS) is a peer-reviewed international journal that is free and open to all areas of social sciences.

  • KUJSS is published two (2) times a year, in January and July.

  • KUJSS provides authentic, peer-refereed  articles in all fields of social sciences. KUJSS is open to the qualitative, quantitative or survey researches of History, Literature, Education, Business, Economics, Public Administration, Sociology, Psychology, Law, Philosophy, Fine Arts, International Relations, Education and other social science fields. 
  • According to the editorial board's decision, KUJSS does not include the scale development / adaptation and book review studies.

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için makalenin dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamakta ve yeniden düzenleme için yazarına iade edilmektedir.

1.     Makalenizi dergimizin makale şablonuna göre biçimlendirmeyi bozmadan düzenleyiniz.

2.     Makale içeriğinin tümü “Palatino Linotype” yazı tipi ile 11 punto, 1,15 cm satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

3.     Türkçe başlık; tüm harfleri büyük, 12 punto, düz, kalın ve ortalı olmalıdır.

4.   Öz ve Abstract başlıkları, sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sola yaslı ve 12 punto ile italik yazılmalıdır. Öz ve Abstract metni Palatino Linotype yazı tipi ile 10 punto ve tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak düz yazılmalıdır.

5.  Özet ve Abstract, makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş olmalı ve 200 sözcüğü geçmemelidir.

6.     İngilizce başlıktaki sadece her kelimenin baş harfi büyük, geri kalanı küçük harfli olmalı (bağlaçlar küçük harfle başlamalı), 12 punto, kalın, italik ve ortalı olarak yazılmalıdır.

7.     “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” başlıkları italik ve kalın olmalı, bu kelimelerden sonra gelen sözcükler ise baş harfleri büyük olacak şekilde düz olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler kalın olmamalıdır.

8.     Metin içerisinde ana başlıklar “ortalı”, alt başlıklar ise “sola yaslı” olarak yazılmalıdır. Her paragrafa soldan “1,25 cm” girintili olarak başlanmalı, paragraflar arasındaki aralık önce ve sonra “6 nk” olmalıdır. Ayrıca metin içerisindeki satır aralığı ise “1,15 cm” olarak yazılmalıdır. Metin içi başlıklar APA 6 başlık düzeylerine göre düzenlenmelidir.

APA Başlık Düzeyleri

Başlık Düzeyi

Başlık Yazıları

1. Düzey Başlık

Ortalanmış, Kalın, Sözcüklerin İlk Harfi Büyük

2. Düzey Başlık

Sola Yaslanmış, Kalın,  Sözcüklerin İlk Harfi Büyük

3. Düzey Başlık

     Girintili, Kalın, İlk sözcük büyük harfle başlar diğerleri küçük, nokta var.

4. Düzey Başlık

     Girintili, Kalın, İtalik, İlk sözcük büyük harfle başlar diğerleri küçük, nokta var.

5. Düzey Başlık

     Girintili, İtalik, İlk sözcük büyük harfle başlar diğerleri küçük, nokta var.

9.   Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolarda kullanılan yazılarda Palatino Linotype 9 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, sola dayalı olmalıdır. Tablonun adı italik yazılmalıdır. Tablo yan çizgileri ve sütun çizgileri olmamalıdır. Makale şablonundaki örnek tablolar incelenebilir.

10.   Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde Palatino Linotype 9 punto ile yazılmalıdır. Şeklin başlığı italik yazılmalı ve sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır. Resim adlandırmalarında, şekil ve tablolardaki kurallara uyulmalıdır. Şekil, tablo ve resimler, sayfa sayısı olarak makalenin üçte birini aşmamalıdır. Makale şablonundaki örnek şekiller incelenebilir.

11.     Metin içinde yapılacak vurgulamalar italik olarak yapılmalıdır. Altı çizili ya da koyu kullanılmamalıdır.

12.   Dergimize makale gönderirken lütfen APA alıntı stili hakkında yeterli bilgi sahibi olunuz. Sayfa numaraları şu şekilde kısaltılmaktadır: (Karataş, 2016, s. 68). Hiçbir şekilde şu şekilde kısaltma kullanmayınız: (Karataş, 2016: 68). 

13.     Kaynakça bölümü, yeni sayfadan başlamalıdır.

14.     Örnek kaynakça gösterimleri için makale şablonunu inceleyiniz.

15.     “Kaynakça” başlığı 12 punto, kalın ve ortalı olmalıdır. Kaynakça içeriği ise Palatino Linotype 10 punto ve 1 satır aralığı ile APA 6’ya uygun şekilde düzenlenmelidir.

16.     Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde soyada göre alfabetik sıra ile bulunmalıdır.

17.     Kaynakçada yazarı bulunmayan bir kaynak var ise, kaynağın başlığı yazar ismi gibi kabul edilir ve başlığın ilk harfine göre alfabetik sıralanır.

18.    Kaynakçada verilen her bir eserin adı, ikinci satırda soldan 1,25 cm girintili olacak şekilde yazılmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterimi (APA Formatı – 6. Sürüm) 

APA stilinde metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilmelidir.

1.     Tek Yazarlı Çalışma: (Aydoğan, 2017), Aydoğan’a göre (2017), Doğrudan alıntılarda: (Aydoğan, 2017, s. 84), Aydoğan’a göre (2017, s. 84)

2.     İki Yazarlı Çalışma: İki yazarlı bir çalışmayı metin içinde kaynak gösterirken her zaman, her iki yazarın da soyadı verilir: (Kılıç ve Akgün, 2010) ya da Kılıç ve Akgün’e göre (2010)

3.     Üç, Dört ya da Beş Yazarlı Çalışma: Metin içinde ilk kez atıf yapıldığında tüm yazarların soyadları verilir sonraki yerlerde sadece ilk yazarın soyadı verildikten sonra ‘‘vd.’’ eklenir. Yazım dili İngilizce ise “vd.” yerine “et. al.” yazılır:

Kaynağın türü

Kaynağın metinde geçtiği ilk yer

Sonraki gösterimler

Kaynağın metinde ilk geçtiği yer (parantez içi gösterimi)

Sonraki gösterimler (parantez içi gösterimi)

Üç Yazarlı Çalışma

Kılıç, Akgün ve Karadeniz (2008)

Kılıç vd. (2008)

(Kılıç, Akgün ve Karadeniz, 2008)

(Kılıç vd., 2008)

Dört Yazarlı Çalışma

Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel (2009)

Kılıç vd. (2009)

(Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009)

(Kılıç vd., 2009)

Beş Yazarlı Çalışma (İngilizce)

Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Karadeniz and Demirel (2011)

Büyüköztürk et. al., (2011)

(Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Karadeniz and Demirel, 2011)

(Büyüköztürk et. al., 2011)

4.     Altı ya da daha Fazla Yazarı Olan Çalışma: Atıf ilk geçtiği yer ve izleyen kısımlarda kısaltılarak verilmelidir: Büyüköztürk vd. (2010) veya (Büyüköztürk vd., 2010)

5.     Aynı yazara ait birden fazla çalışma parantez içinde kaynak gösterilirken yıllara göre sıralama yapılır ve baskıda olan çalışmalar en sona eklenir.

- (Roy, 1982, 1995)               - (Büyüköztürk, 2000, 2002, baskıda)…

6.     Bir yazarın aynı yıldaki birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumunda çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: (Yılmaz, 2009a, 2009b)

7.     Aynı konu ile ilgili birden fazla atıf yapılması durumunda atıflar tarih sırasına ve aynı tarihteki atıflar isme göre alfabetik olarak sıralanmalıdır: (Karataş ve Küçükçene, 1990; Deluga, 1995; Brockner, Siegel, Daly, Tyler & Martin, 1997; Francisco, 2000; İşbaşı, 2000)

8.     Kurumlarla İlgili Kısaltmalar: Metin içinde ilk kez kaynak gösterildiğinde kısaltmalar açılımı ile birlikte verilir, aynı metin içinde izleyen atıflarda kısaltması verilmelidir.

- Alıntının yapıldığı ilk yerde: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009).       - Sonraki alıntılarda: (MEB, 2009)

9.     İkincil Bir Kaynaktan Alıntı: Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır fakat bazı güçlükler nedeniyle bu kaynağa ulaşılamamışsa, göndermede metin içinde alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir.

- Bacanlı’nın (1992) (akt. Özden, 1996) çalışmasında...

- Seidenberg’s study (1996) (as cited in Peter, 1993) .....

Kaynakçada gösterirken ise sadece “aktaran” kaynakça listesinde verilir.

- Özden, G. (1996). Sosyal beceri.....

- Peter, M. (1993). Models of.....

Kaynakça Listesi Yazım Örnekleri (APA Formatı – 6. Sürüm) 

Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde soyada göre alfabetik sıra ile bulunmalıdır.

1.     Tek Yazarlı Kitap

Özden, Y. (2008). Eğitimde yeni değerler (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Şişman, M. (2007). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

2.     Tek Yazarlı Çeviri Kitap

Comte, A. (2001). Pozitif felsefe kursları (Çev: E. Ataçay). İstanbul: Sosyal Yayınlar.

3.     İki Yazarlı Kitap

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Creswell, J. W. ve Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and research design. New York: Sage Publications.

4.     İki Yazarlı Çeviri Kitap

Brown, R. M. ve Mazzarol, T. W. (2016). Sınav yoluyla öğrenme yöntemi ve örnek uygulamaları(Çev: M. Akay ve İ. Şan). Ankara: Nobel Yayıncılık.

5.     Üç Yazarlı Kitap

Arıkan, N., Ayvacı E. ve Selçuk, M. (2017). Kurumsal iletişim stratejisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

6.     Editörlü Kitap

Can, N. (Edt.) (2013). Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

7.     Editörlü Kitapta Bölüm

Yılmaz, K. (2016). Türkiye'de eğitim yönetimi alanındaki batı etkisi üzerine bir değerlendirme. İçinde K. Yılmaz (Edt.), Eleştirel eğitim yönetimi yazıları (ss. 65-114). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

8.     Makale (Tek Yazarlı)

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.

Cerit, Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi12(3), 343-365.

Muijs, D. (2006). New directions for school effectiveness research: Towards school effectiveness without schools. Journal of Educational Change, 7(3), 141-160. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10833-006-0002-7

9.     Makale (Çok Yazarlı)

Memduhoğlu, H. B. ve Karataş, E. (2017). Öğretmenlere göre çalıştıkları okullar ne kadar etkili? Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 7(2), 227-244. http://ebad-jesr.com/

Taş, A., Karataş, E. ve Küçükçene, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin örgütsel imaj algıları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi18(2), 79-99.

Alves, H. ve Raposo, M. (2010). The influence of university image on student behaviour. International Journal of Educational Management, 24(1), 73-85.

10.   Kongre veya Sempozyum Bildirisi

Erdem, M. ve Kılıç, G. (2012). Üniversite öğrencilerinin algılarına göre Yüzüncü Yıl Üniversitesinin örgütsel imajı. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye, 24-26 Mayıs.

Valesky, T. C. (1993). Total quality management as a philosophical and organizational framework to achieve outcomes-based education and effective schools. Paper presented at the Annual Meeting of the MidSouth Educational Research Association, New Orleans, LA, 9-12 November.

11.   Yayınlanmamış Tez

Pelit, A. (2013). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesine ve atanmasına ilişkin benimsenen modellerin karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Paden, N. ve Stell, R. (2006). School-family relations in context: parent and teacher perceptions of parent involvement (Unpublished Doctoral Dissertation). Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.

12.   Sözlük

Türk Dil Kurumu (2016). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

13.   Ansiklopedi

Öztuna, Y. (1990). Büyük Türk mûsikîsi ansiklopedisi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

14.   Online Kaynaklar

Yükseköğretim Kurumu (2017). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/ İndirilme Tarihi: 24.03.2017

Purkey, S., & Smith, M. (1983). Effective schools: A review. The Elementary School Journal, 83(4), 427-452. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1001168

.

İletişim

Telefon Numarası: +90 0318 357 35 92

Faks Numarası: +90 0318 357 35 97

e-mail: sbd@kku.edu.tr

Posta Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, 71450, Yahşihan-KIRIKKALE

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.