Volume: 9 Issue: 16, 1/26/23

Year: 2023

Articles

Research Article

4. HÜADK FOLKLOR ARŞİVİ DERLEME FİŞLERİ: TUNCELİ 1944

Research Article

8. HÜADK FOLKLOR ARŞİVİ DERLEME FİŞLERİ: DENİZLİ 1938

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi ile müzik ve sahne sanatları alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan genç akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve sahne sanatları alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimize gönderilen sanatsal ve bilimsel araştırma çalışmaları, kör hakem (Hakemlerin ve yazarların birbirini bilmediği) sistemle alanlarında uzman 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Müzik ve sahne sanatları ile ilgili yaptıkları çalışmaları dergimize yayımlanmak üzere göndermek isteyen yazarlar, gerekli bilgileri dergimiz internet adresinden (www.sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr) temin edebilirler.

Dergimize göstereceğiniz ilgi ve verebileceğiniz her türlü katkı, bu alanda daha nitelikli ve verimli çalışmaların gerçekleşmesi ve devamlılığı konusunda bizlere destek olacak, çalışma azmimizi arttıracak ve bizlere güç verecektir.

Yazılar; dergimiz e-posta adresi ya da Dergipark yoluyla gönderilebilir.


Makalenin yazarı; e-postada adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adresini, telefon numarasını ve elektronik posta adresini ayrıca tam olarak belirtmelidir.

 • Tüm metin, *.doc formatında, Times New Roman yazı tipinde olmalıdır.
 • Makalenin başında en çok 250 sözcükten oluşan, Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 12, takip eden Öz ve Abstract İtalik ve 10 punto yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özlerin sonunda en az üç anahtar sözcük/keywords bulunmalıdır.
 • Başlıklar ve ana metin 12 punto olmalıdır.
 • Yazarın ad soyad, kurum ve e-posta bilgileri, Türkçe başlık sonuna eklenecek bir dipnotta belirtilmelidir
 • Gerekli görüldüğü durumlarda yazılarda nota, tablo, şekil ve resim gibi görsel ögeler kullanılabilir. Kullanılan nota, tablo, şekil ve resimler metin içindeki yerleri belirtilerek ayrıca dosyalanarak epostada yer almalıdır. Her bir görsel 120 piksel/cm veya 304 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG formatında olmalıdır.
 • Metin içinde kullanılan görseller, Görsel 1., Görsel 2., … biçiminde numaralandırılmalı ve görselin altına o görsele ait bilgiler (10 punto) yazılmalı, hangi kaynaktan alındığı belirtilmelidir.
 • Doğrudan alıntılar, 3 satırdan az ise tırnak işareti içinde ve ana metin düzeninde, 3 satırdan uzun ise, satırın sağından ve solundan ikişer santimetre içerde, sola dayalı olarak, 9 punto ve tek satır aralığıyla verilmelidir. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
 • Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli (10 punto) ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.
 • Metin içi göndermeler cümle sonuna (Soyad, Yayın Yılı, s. Sayfa Numarası) şeklinde yazılmalı ve “.” parantez sonrasına konulmalıdır. Örnek: (Baran, 2000, s.58). Metin içinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır.
 • Kaynakça, makalenin sonunda yer almalı ve kaynakçada yer alan kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir.
  Örnekler:

  Tek Yazarlı Kitap

  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

  Çeviri Kitap


  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı (A.Soyadı, Çev.). Yayın Yeri: Yayınevi.

  Editörlü Kitapta Bölüm


  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Yayın Adı. A.Editör (Haz./Ed.). Kitap Adı (s. Sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.
  İki Yazarlı Kitap

  Soyadı, A., Soyadı, B. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

  Çok Yazarlı Kitap

  Soyadı, A., Soyadı. B., Soyadı, C. ve diğerleri. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

  Dergiden Makale

  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları.

  Gazete Makalesi

  Soyadı, A. (Gün Ay Yıl). Makale Adı. Gazete Adı, sayfa numaraları.
  Yayımlanmamış Tez

  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi/Raporu). Üniversite Adı, Yer.

  Elektronik Kaynak-Makale

  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün Ay Yıl, //ağ adresi

  Elektronik Kaynak-Anonim Ağ Sayfası

  Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, //ağ adresi

Etik İlkeler

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’ne çalışmalarını sunan yazarların aşağıda belirtilen etik ilkeleri karşılamaları zorunludur:

Ortak yazarlık: Aday makalenin yazarları sunulan çalışmaya önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Makalenin yazarları makalenin sunumundan önce kesinleşir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine aday makalede yer verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez.

Teşekkür: Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları ya da finansal kaynakları “Teşekkür” kısımında beyan etmekle yükümlüdür.

Özgünlük (intihal ile ilgili hassasiyet): Sunulan çalışma bütünüyle yazarlarına ait olmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmalarına makale içinde yer verildiyse bunun uygun bir şekilde alıntılanması ve kaynaklarda bu çalışmaların listelenmesi gerekmektedir. Makalenin yayınlanma aşamasında yazar ilgili metni bir intihal önleme yazılımı ile kontrol ederek benzerlik raporunu dergiye göndermekle yükümlüdür. Dergimiz benzerlik oranlarında Hacettepe Üniversitesi’nin ilkelerini uygulamaktadır.


Etik kurul izni ve onayı: Katılımcılardan anket, ölçek, görüşme, gözlem vb. yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul izni alındığı aday makale içinde belirtilmelidir. Veri toplama sürecinde etik hususlara hassasiyet gösterildiğinin kanıtları (başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için izin alınması gibi) çalışma içinde sunulmalıdır. Söz konusu belgeler aynı zamanda makale dergiye değerlendirilme için sunulduğunda yayın kuruluna da ibraz edilmelidir.

Basılmış bir yayının tekrar sunumu: Yazarların, daha önce yayınlanmamış çalışmalarını Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’ne sunmaları beklenir. Çalışmanın Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’ne sunumuyla birlikte bir başka dergiye de gönderilmiş olması kabul edilemez.

Dilimleme: Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlaması ve bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunması derginin yayın prensipleri açısından uygun değildir.

Ham verileri sunma ve saklama: Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.

Yayımlanmış makalelerde hata tespiti: Bir yazar Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi’nde yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.

Yayın Politikası


Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’nde yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak https://sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr/ web adresinde açık erişimli olarak yer almaktadır.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’nde makale değerlendirme ve yayın aşamasında yazardan hiçbir şekilde ücret alınmaz. Yazara da telif ücreti ödenmez.

Dergimiz makale gönderimi, makale-editörlük süreçleri veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücretleri) için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.