Writing Rules


TÜDAD Şablonu İçin Tıklayınız

Sayfa Kenar Boşlukları:

Makalenin hazırlandığı Word belgesi 16x24 sayfa boyutunda olmalıdır. Üst boşluk 2,5 cm, alt, sol ve sağ boşluklar 2 cm olmalıdır.

 

Satır Aralığı/Paragraf ve Sayfa Sınırı:

Ana metin Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, tek satır aralıklı, 1 cm paragraf girintili olacak şekilde yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklarda girinti verilmemelidir. Teknik gereklilikler nedeniyle farklı bir yazı karakteri kullanıldıysa, kullanılan yazı tipi sisteme eklenmelidir. Türkçe-İngilizce özetler, şekiller, tablolar, resimler vb. ile kaynakça dahil 30 sayfayı geçmemelidir. 

 

Makale Başlığı:

Yazının içeriğini yansıtır mahiyette olmalı, en fazla 10-12 sözcükten oluşmalıdır. Büyük harflerle ve koyu karakterlerle, Times New Roman 14 punto olarak sayfa üstünde ortalı şekilde yazılmalıdır.

 

Yazar Adı ve Bilgileri:

Yazar hakkında bilgiler şablonda belirtilen yerlere sırasıyla; ilk harfi büyük olarak ad, tamamı büyük harflerle soyad, alt satıra geçerek yazarın unvanı, kurumu, ileti (el-mek) adresi, ORCID numarası şeklinde yazılmalıdır. Birden fazla yazar olması durumunda her bir yazarın adı ve soyadı alt alta satırlarda ve diğer bilgiler yazar sırasına göre yukarıda belirtilen şekilde eklenmelidir.

 

Özet/Abstract:

Özet başlığı koyu karakterde, sadece ilk harfi büyük olarak, Times New Roman 10 punto ve sayfaya ortalı şekilde yazılmalıdır. Özet metni sağdan ve soldan 1’er cm. girintili olarak, Times New Roman 10 punto, iki yana yaslı yazılmalıdır. Makalenin yazıldığı lehçede hazırlanan özetin en az 150, en fazla 250 kelime olması gereklidir. Özetin ardından satır boşluğu verilmeden, sola dayalı olarak Anahtar Kelimeler başlığı aynı yazı karakteri ve puntosuyla, koyu olarak gösterilmeli, 3-8 arasında anahtar kelime normal şekilde yazılmalıdır.

Özet ve anahtar kelimelerin ardından makalenin İngilizce başlığı koyu karakterde, tüm harfleri büyük olarak, Times New Roman 10 punto ve sayfaya ortalı şekilde yazılmalıdır. Ardından Abstract başlığı koyu karakterde, sadece ilk harfi büyük olarak, Times New Roman 10 punto ve sayfaya ortalı şekilde yazılmalıdır. İngilizce özet sağdan ve soldan 1’er cm. girintili olarak, Times New Roman 10 punto, iki yana yaslı yazılmalıdır. İngilizce özet en az 150, en fazla 250 kelime olması gereklidir. İngilizce özetin ardından satır boşluğu verilmeden, sola dayalı olarak Key words başlığı aynı yazı karakteri ve puntosuyla, koyu olarak gösterilmeli, 3-8 arasında anahtar kelime normal şekilde yazılmalıdır.

 

Başlıklar:

Metinde numaralandırılmış başlık sistemi uygulanmalıdır (örneğin 1.-1.1.-1.1.1 ya da harfli gösterim). Girişe numara verilmemelidir. Ana başlıklar kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, koyu karakterlerle, Times New Roman 12 punto ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar da aynı kurallarla yazılmalıdır. Başlıklarda paragraf girintisi olmamalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk verilmelidir.

 

Şekil, Tablo, Grafik vb. Kullanımı:

Makale içinde kullanılan şekil, harita, tablo ve resimler metin içinde ortaya hizalanmış şekilde verilecek olup, her bir şekil, harita, tablo ve resim kendi içinde başlıklarla numaralandırılacaktır. Bunlarla ilgili numaralandırma, açıklama yazıları ve kaynak gösterimi ortaya hizalı bir şekilde şekil, harita, tablo ve resimlerin hemen altına Times New Roman 10 punto ile yazılacaktır. Tablo veya şema içi yazı karakteri Times New Roman ve kullanılan materyalin yoğunluğuna göre 8-10 punto olmalıdır. Bunların öncesi sonrasında birer satır ara verilecektir. Aşağıda formata ilişkin örnek yer almaktadır.

Örnek:

 

Değişkenler

Ort.

S.S.

1

2

3

4

5

6

7

1

Üstbilişsel Kültürel Zekâ

4.55

1.21

-

 

 

 

 

 

 

2

Bilişsel Kültürel Zekâ

5.08

1.04

.46**

-

 

 

 

 

 

3

Motivasyonel Kültürel Zekâ

4.74

1.11

.59**

.49**

-

 

 

 

 

4

Davranışsal Kültürel Zekâ

4.09

1.33

.62**

.52**

.55**

-

 

 

 

5

Toplam Kültürel Zekâ

4.61

1.17

.80**

.78**

.81**

.83**

-

 

 

6

İhracat Performansı

4.58

1.23

.42**

.57**

.36**

.37**

.54**

-

 

7

Uluslararası İş Tecrübesi

5.34

1.72

.52**

.54**

.42**

.38**

.58**

.70**

-

Tablo 1. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelâsyon Analizi Sonuçları

 

Kullanılacak görsellerin ve şemaların teknik büyüklüğü makalenin gereklerine göre ayarlanmalı, bunların çok büyük formatta olmamasına, çözünürlük ve okunurluklarının kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca yine makalelerin teknik gerekleri dışında basit görsel vb. unsurların kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

 

Dipnotlar:

Yazılarda atıflar parantez içinde gösterme sistemine göre verilmeli, dipnotlardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Rakamla gösterilecek açıklayıcı dipnotlardaki kaynak gösteriminin de parantez içi gösterme sistemine göre yapılması gereklidir. Dipnotlarda yazı karakteri Times New Roman olarak belirlenmeli, 10 punto, iki yana yaslı ve tek satır aralığı kullanılmalıdır. 

 

İmlâ, Dil ve Üslûp:

Özel imlâ gerektirmeyen durumlarda Türkiye Türkçesi yazılarda TDK İmlâ Kılavuzu'na uyulmalıdır.

 

Kaynak Gösterme (Atıf):

1. Kaynaklara yapılan atıflar, dipnot yerine metnin içinde parantez arasında gösterilmelidir. Sadece zorunlu açıklamalarda dipnot kullanılmalıdır. Parantez içerisindeki ifadelerde şu sıra izlenmelidir: (Yazar(lar)ın Soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları).

Örnek: (Koraş, 2018: 18) (Koraş, 2018: 45-51)

 

2. İki yazarlı çalışmalarda araya tire işareti "-" konulmalıdır. İkiden fazla yazarlı çalışmalarda ise ilk yazarın soyadından sonra "vd." kısaltması konulmalıdır.

Örnek: (Pekolcay-Sevim: 1991: 113)

Örnek: (Mermer vd. 2009: 101)

 

3. Aynı konuda birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa araya noktalı virgül (;) konulmalıdır.

Örnek: (Koraş, 2016: 58; Özdemir, 2015: 129)

 

4. Aynı yazara ait aynı yıl içinde birden fazla esere atıf yapılacaksa "2015a:, 2015b:" şeklinde gösterilmelidir. Kaynakçada da bu şekilde belirtilmelidir.

Örnek: (Köksal, 2015a: 15)

(Köksal, 2015b: 38)

 

5. Atıf yapılan eser -ansiklopedi vb- birden fazla ciltten oluşuyorsa (:) işaretinden sonra kaçıncı cilt olduğu belirtilmelidir.

Örnek: (Köprülü, 1967: 3/195)

 

6. El yazması bir eser kaynak gösterilecekse yazar adından sonra (yz.) kısaltması verilmeli, iki noktadan (:) sonra gerekirse varak/sayfa numarası belirtilmeli; tam künye kaynakçada belirtilmelidir.

Örnek: (Bâkî yz.: 39a)

 

7. Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken metin içinde kısaltma yapılarak verilip açılımı kaynakçada belirtilmelidir.

Örnek: (BOA Mühimme 15:25)

 

8. Yazarı bilinmeyen ve internetten ulaşılan kaynaklara atıflar örneklerde gösterildiği şekilde yazılmalı, internetten ulaşılan kaynakların detaylı bilgileri kaynakçada belirtilmelidir.

Örnek: (Türk Dil Kurumu, 2016)

Örnek: ("Sanal", 2008:15)

 

9. Tüzel kişi (Atatürk Kültür Merkezi) yazarlı bir yayınına atıf yapılırken kısaltma kullanılmalıdır.

Örnek: (AKM, 2017: 29)

 

10. Kaynağın tamamına atıf yapılacaksa örnekteki şekilde belirtilmelidir.

Örnek: (Kartal, 2009)

 

Kaynakça (Bibliyografya) Düzenleme:

1. Yazarların soyadına göre sıralanmalıdır. Soyadı Kanunu'ndan önceki eserlerde yazarın tam adı esas alınmalıdır (Ömer SEYFETTİN gibi).

 

2. Bir yazarın birden fazla eserine yer verilecekse yayım tarihi eski olandan yeni olana doğru sıralanmalıdır.

 

3. Kaynağın tam künyesi şu şekilde verilmelidir:


A. Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi

YAZARIN SOYADI,  Adı (Yayın Yılı). Kitap Adı, Yayın Yeri: Yayınevi.

Örnek:

AVŞAR, Ziya (2016). Mânâ Âleminin Üç Efendisi, Kayseri: İncir Yayıncılık.

 

B. Makalelerin, Bildirilerin ve Ansiklopedi Maddelerinin Kaynakçada Gösterilmesi

YAZARIN SOYADI, Adı (Yayın Yılı). “Makale / Bildiri/ Madde Başlığı", Süreli Yayın / Bildiri Kitabı / Ansiklopedi Adı, Cilt (C), Sayı (S), sayfa(lar) (s.).

Yayımlanmış bildirilerde bildiri kitabının basım tarihi (yıl) ile beraber sempozyumun düzenleniş tarihi ve (varsa) editörü de gösterilmelidir.


Makale İçin Örnek:

ÇOLAK, Faruk (2010). “Yerle İlgili Bazı Atasözleri ve Deyimlerin Mitolojik Bağlantısı”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S. XXVII, Güz, s. 171-181.


Bildiri İçin Örnek:

ANZERLİOĞLU, Yonca (2014). “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dış Politika İlkeleri (1923-1938)”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (18-21 Mart 2014), C. I, Niğde: Niğde Üniversitesi-Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi-M. Akmulla Devlet Pedagoji Üniversitesi, s. 243-252.


Ansiklopedi Maddesi İçin Örnek:

DERMAN, M. Uğur (1997). "Hat", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 16,  Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 427–437.

 

El Yazması Eser İçin Örnek:

Mecmua-i Eş'âr (yz), Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, Nu. 5335

 

Elektronik Kaynak İçin Örnek:

MACİT, Muhsin (2014). Şâh İsmâil Hatâyî, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com /index.php?sayfa=detay&detay=6086 (Erişim Tarihi: 10.05.2017).

 

Tezler İçin Örnek:

KAVAKLIYAZI, Ahmet (2010). Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13450 Numaralı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.