Volume: 3 - Issue: 1

Year: 2022

Research Articles

Issue Editorial Board

Linguistics, World Languages and Literature, German Language and Literature, French Language and Literature, English Language and Literature, Comparative Literature, Modern Turkish Literature, Late Turkish Literature in Turkish Field, Linguistics, Literature Sociology

Turkish Academic Studies (TURAS) ISSN 2757-7511 Türkçe ve diğer dillerdeki akademik çalışmaları yayımlama ve bilim dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır.

Turkish Academic Studies - TURAS'A DAİR..

Turkish Academic Studies- TURAS (ISSN 2757-7511), uluslararası ücretsiz yılda iki kez (haziran ve aralık) olmak üzere genel olarak sosyal bilimler; dil ve edebiyat alanındaki orijinal araştırma makale ve derlemeleri yayımlayan hakemli bilimsel akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Almanca ve İngilizce’dir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. Her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır.
Turkish Academic Studies- TURAS: Sosyal bilimler; Türk ve dünya edebiyatı, dili, tarihi ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır. Sosyal bilimler alanında; Türk Dili ve edebiyatının güncel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer veren hakemli uluslararası bir dergidir.
Dergimize gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.
Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.
Dergimize gönderilen yazılar, önce “Yayın Kurulunca” dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına veya yazarlarına iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Yazarlar, hakem ve “Yayın Kurulu”nun eleştiri ve önerilerini dikkate alır. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Yazarların çalışmalarına dair bilimsel ve hukukî sorumluluğu kendilerine aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları yayıncıya ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Dergide yayımlanan tüm makalelerin yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Editör: Doç. Dr. Veysel ŞAHİN    

                                                                                TURKISH ACADEMIC STUDIES (TURAS) YAZIM KURALLARI

1. Genel Tablo: A4 boyutunda kâğıtlara, MS Word programında;

                                                                                                     Kâğıt Boyutu: A4 Dikey                                                                                                                   

                                                                                Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm

                                                                                Alt Kenar Boşluk: 3 cm

                                                                                Sol Kenar Boşluk: 3 cm

                                                                                Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

                                                                                Yazı Tipi:  Palatino Linotype

                                                                                Yazı Tipi Stili: Normal

                                                                                Boyutu (normal metin): 11 Punto

                                                                                Boyutu (dipnot metni): 9 Punto

                                                                                Tablo-grafik: 10 

                                                                                Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra 0 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)

                                                                                Satır Aralığı: 1.15


2. Başlık: Makale başlığı, sayfaya ortalanmış, Palatino Linotype yazı karakteri ile 12 punto, kalın, büyük harflerle yazılmalıdır. Başlığın uzunluğu 15 kelimeyi aşmamalıdır. Başlıklar makalenin içeriğini ve konu alanını yansıtmalıdır.Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır.


3. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ilk harfi büyük müteakip harfler küçük ve soyad(lar)ı büyük harflerle olmak üzere başlığın altında sağa yaslı şekilde, koyu harflerle, Palatino Linotype yazı karakteri ile 10 punto yazılmalıdır. Önce ve sonrasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazar(lar)ın unvan(lar)ı, görev yaptığı kurum(lar), haberleşme ve e-posta adres(ler)i ile ORCID numaraları dipnot (*) şeklinde sayfa altında belirtilmelidir.


4. Öz: Makalenin başında, konuyu kısa biçimde ifade eden ve en az 125 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe öz bulunmalı; Palatino Linotype yazı karakteri ile 11 punto, kalın, büyük harflerle ÖZ şeklinde yazılmalıdır. Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacı, kapsamı ve sonuçlarını yansıtmalı ve yazının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayımlanabilecek biçimde hazırlanmış olmalıdır.


5. Anahtar Kelimeler: Özün altında en az 3 en fazla 7 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmeli, Palatino Linotype yazı karakteri ile sözcüklerin ilk harfleri büyük aralarında virgül olacak şekilde 10 punto yazılmalıdır.


6. İngilizce Başlık: Makalenin İngilizce başlığı Türkçe anahtar kelimelerden sonra 12 nk boşluk bırakılıp koyu ve büyük harflerle, Palatino Linotype yazı karakteri ile 11 punto yazılmalıdır.


7. Abstract: İngilizce başlıktan sonra özün İngilizcesi koyu ve büyük harflerle ABSTRACT şeklinde verilmeli, Palatino Linotype yazı karakteri ile 11 punto yazılmalıdır.


8. Keywords: İngilizce özün altında anahtar kelimelerin İngilizcesi verilmeli, Palatino Linotype yazı karakteri ile 10 punto yazılmalıdır.


9. Ana Metin: A4 boyutunda kâğıtlara, MS Word programında, Palatino Linotype yazı karakteri ile 11 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Paragraflar 1 cm içeriden başlamalıdır.
Sayfa üst kenarı 2.5 cm, sol kenar 3 cm, sağ kenar 2.5 cm, alt kenar 3 cm olacak şekilde boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.
Dergiye gönderilen makalelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.
Çalışma 25 sayfayı geçmeyecek biçimde olmalıdır.
Paragraf girintisi kullanılmamalıdır. Kelime aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.
Yazı, dil ve ifade yönünden, dil bilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlemeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemeli ve makale yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Makalenin hazırlanmasında bilinen bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, yazının amacı ve kapsamına uygun olarak seçilmeli, yazıda değinilmemiş gereksiz bilgi, belge ve kaynaklara yer verilmemelidir.

Makalenin hazırlanmasında bilinen bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, yazının amacı ve kapsamına uygun olarak seçilmeli, yazıda değinilmemiş gereksiz bilgi, belge ve kaynaklara yer verilmemelidir.

Yazıda kullanılan kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, değinilen her kaynak ve belge kaynaklar kısmında yer almalıdır.

 Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, eser isimleri vb. italik şekilde yazılmalıdır. 

10. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.  Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük ve bold şekilde yazılmalıdır.

11. Dipnot: Göndermeler, metin içinde gösterilmelidir. Dipnot, sadece açıklamalara ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılmalıdır. Açıklama maksadıyla verilen dipnotlar Palatino Linotype yazı karakteri ile 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

12. Şekil, Resimler ve Grafik: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler.

13. Sonuç:   Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara yer verilmemelidir.     GİRİŞ, SONUÇ, KAYNAKÇA OLMAK ÜZERE METİNDE GEÇEN BÜTÜN BAŞLIKLAR 11 PUNTO BÜYÜK HARFLE, KALIN, SOLA YASLI OLACAK ŞEKİLDE; ALT BAŞLIKLAR, KÜÇÜK HARFLE VE YALNIZCA İLK HARFLERİ BÜYÜK VE KALIN OLACAKTIR. 

                                                                  

Önemli Not:  İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun “İmla Kılavuzu” esas alınmalıdır.

14. Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan ve dolaylı alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 3 satırdan az alıntılar satır arasında; 3 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.25 cm içeride, blok hâlinde ve 1.25 satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.


  • Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır: 

              (Köprülü, 1944: 15).

  • İki yazarlı esere gönderme yapılırken: 

              (Enginün ve Kerman, 2011: 203)

  • Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın yalnızca yayın tarihi yazılmalıdır:

            Ahmet Hamdi Tanpınar (2003: 456)

  • Üç veya daha fazla yazarlı esere örnekteki gibi atıf yapılır:

              (Gökay vd. 1974: 35).

  • Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarın soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin adı yazılmalıdır.

15. Kaynakça: Kaynakça APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Kaynakça başlığı büyük olacak şekilde, koyu ve düz olarak, Palatino Linotype yazı karakteri ile 11 punto büyüklüğünde iki yana yaslanarak yazılmalıdır. Künyeler yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli, soyadlar küçük yazılmalıdır. Sol girinti 1.25 olmalıdır.
Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınmalıdır.

Yazarın aynı yılda yayımlanan kitapları;
Metin içinde: (Ortaylı, 2017b: 23).

Kaynakça bölümünde:
Ortaylı, İlber (2017a), Türklerin Altın Çağı, Kronik Kitap, İstanbul.
Ortaylı, İlber (2017b), Osmanlı Düşünce Dünyası ve Tarih Yazımı, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul. 

Tek yazarlı kitap:

Aktaş, Şerif (1991), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yay., Ankara.
Şahin, Veysel (2017), Turgut Uyar’ın Şiirlerinde “Ben ve Öteki”nin Görüntü Düzeyleri, Akçağ Yay., Ankara. 

 
Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa adına yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir:


Guenon, Rene (2010), Modern Dünyanın Bunalımı, (çev. Fahrettin Arslan), Hece Yay., Ankara. 


İki yazarlı kitap: İki yazarlı kaynaklarda adı önce yazılmış yazarın soyadı bilgisi ile başlanır:

Enginün, İnci & Kerman, Zeynep (2011), Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 1, Dergâh Yay., İstanbul. 


Kaynağın üçten fazla yazarı varsa ilkinin büyük harfle soyadı ve küçük harfle adı, sonra vd. ya da ve diğerleri kısaltması kullanılmalıdır:
Kaplan, Mehmet vd. (1974), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul. 


Kitap bölümü: Kitap ve dergi adları italik yazılmalı; makale, kitap bölümü gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir:

SOYADI, Adı (Yıl), “Bölümün başlığı”, Kitabın Adı (bold), Yayınevi, Yayın Yeri, sayfa aralığı.

Ercilasun, Ahmet Bican (2017), “Dîvânû Lugâti’t-Türk Hakkında”, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Ali İhsan Öbek vd. (Ed.), Türk Edebiyatı Vakfı Yay.,  İstanbul, s. 149-156.

Şahin, Veysel (2021), "Romanda Zaman Kurgusu: Romanda Zaman Poetiği Üzerine", Romanda Zaman (Romanda Poetiği Üzerine...),(Edit. Veysel ŞAHİN), Akçağ Yay., Ankara. s.15-32.
Ansiklopedi Maddeleri:

Metin İçinde:

(Karpat, 1992: 30).

Kaynakça bölümünde: Yazarın Soyadı, Adı (Yayım yılı), "Maddenin başlığı", Ansiklopedinin adı (bold), Yayınevi, Basıldığı Şehir, Cilt no, sayfa aralığı

Karpat, Kemal (1992), “Balkanlar”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, C.5,  s. 25-32.


Dergi makalesi:
SOYADI, Adı (Yıl), “Makalenin başlığı”, Derginin adı (bold), Cilt (Sayı), Sayı, sayfa aralığı.


Moran, Berna (1978), “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Birikim, 2(37), s. 44-54.
Hacıeminoğlu, Necmettin (1983), “Gönüllerde Yaşayan Âkif”, Türk Edebiyatı, 113, 13.


Makalenin doi numarasının olması durumunda:


Arslan, Çetin (2019), "Ruh Adam Romanında Tasavvuf Eleştirisi Yahut Tezadı Yaşamak", Edebi Eleştiri Dergisi, 4 (1), s. 1-16, Doi: https://doi.org/10.31465/eeder.681299. 


Tezler:
SOYADI, (Adı) (Yıl), Tezin Tam Başlığı (Tırnak içinde), Tezin Hazırlandığı Kurum (bold), Tezin Türü (parantez içinde), Şehir.


Gökeri, A. İ. (1979),"Arketipe Dayanan Yeni Bir İnceleme Yönteminin Tanıtılarak İngiliz ve Türk Edebiyatında Romans ve Epik Niteliğinde Yapıtlara Uygulanması”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.

Şahin, Veysel (2010), "Halide Edib Adıvar'ın Romanlarında Yapı ve İzlek", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmış Doktora Tezi), Elazığ.

Yazmalar:

Yazmalar, Kaynak, Tahrir Defteri, Mühimme Defteri, Şer’iyye Sicili, Divan, Cönk gibi yazma bir eser ise eserin tam adı, yazmanın bulunduğu kütüphane ve tasnif / bölümün adı, kayıt numarası, kaynağın alındığı yerin / bölümün sayfa veya varak numarası yazılır:


Tarih-i Al-i Selçuk, Topkapı Revan Ktp. 1300, 1b-14b.
Ankara Şer’iyye Sicili, Milli Kütüphane, 243, 93, 94.

Bildiriler:

SOYADI, (Adı) (Yıl), Bildiri Tam Başlığı (Tırnak içinde), Bildiri Sunulan Sempozyum Adı (bold), Yayın evi, Şehir.

Uçman, Abdullah (2012), "Sezai Karakoç'un Şiiri", Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu - Diyarbakır, Bildiriler Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara. 


İnternet alıntısı:

SOYADI, Adı (Yıl), “Başlık”, internet adresi, (Erişim Tarihi)


Millas, Herkül (2005), “Türk ve Yunan Edebiyatında Mübadele-Benzerlikler ve Farklar”, http://www.herkulmillas.com/tr/hm-makaleleri/kitaplardaki-makaleler/186-tuerk-ve-yunan-edebiyatnda-muebadele-benzerlikler-ve-farklar-.html, (Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2020)Yayın Etiği

Turkish Academic Studies (TURAS)'ın yayım süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Turkish Academic Studies (TURAS)'ın yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.


Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.


Yayıncının Etik Sorumlukları

Turkish Academic Studies (TURAS) kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir dergi özelliği gösterir. 

Turkish Academic Studies (TURAS), yayın kurulu ya da editörler kurulu yönetiminde alanının yetkin ve özgün bir örneği olma yolunda kendini her geçen gün geliştirmektedir. 


Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu Üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.

Turkish Academic Studies (TURAS)'ın Sorumlulukları

Turkish Academic Studies (TURAS)'a başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Turkish Academic Studies (TURAS) Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
Turkish Academic Studies (TURAS) Editörler Kurulu, dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
Turkish Academic Studies (TURAS) Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
Turkish Academic Studies (TURAS) Editörler Kurulu,  yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
Turkish Academic Studies (TURAS) Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
Turkish Academic Studies (TURAS) Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
Turkish Academic Studies (TURAS) Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
Turkish Academic Studies (TURAS) Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.


Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alan yazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
Editörler, yayımlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayımların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Turkish Academic Studies (TURAS); makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Turkish Academic Studies (TURAS)'a başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:

Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.


Yazarların Etik Sorumlulukları

Turkish Academic Studies (TURAS)'a makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Turkish Academic Studies (TURAS)'a göndermemelidir.
Yazar(lar), Turkish Academic Studies (TURAS)'a özgün makale göndermelidir.
Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. 
Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi


Turkish Academic Studies (TURAS)'da editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda turasdergi@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Turkish Academic Studies- TURAS dergisinde yapılan çalışmalar "ÜCRETSİZ" olarak yayımlanır.

21861

ISI.png

citefactor.png

images?q=tbn:ANd9GcTduHXBDjORGVbWtU5BOa_ukstXQXgRhiuCnA&usqp=CAU