Volume: 4 Issue: 2, 12/31/22

Year: 2022

Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi başta turizm, ekonomi ve işletme alanlarında, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama ve bilim dünyası ile bilim insanları arasında bir platform oluşturma misyonu ile yayımlanmakta olan, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün çalışmaları içeren hakemli, açık erişimli bilimsel bir dergi olmayı amaçlamaktadır.

Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde turizm ve turizme yakın alanlar ile birlikte (konaklama, seyahat ve yiyecek işletmeciliği gibi) turizm ekonomisi,  ekonomi,  işletme ve finans olmak üzere, bu alanlarla bağlantılı derleme ve araştırma makaleleri  kabul edilmektedir.  

Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi gönderilen makaleler dergi formatında en az 5.000 sözcük olmalı ve 10.000 sözcüğü geçmemelidir.

Makaleler A4 sayfası boyutunda olmalı, üstten 3 cm; alttan, sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.  

Dergiye gönderilen makalelerin metin kısmı, “Office Word” programında “Times New Roman” yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Paragraf girintisi bir tab (1,25cm) olacak şekilde ayarlanmalı ve paragraftan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır. 

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı ortalanarak, koyu büyük harflerle, Times New Roman 13 punto yazı karakteriyle yazılmalıdır. Türkçe başlığın altında tek satır boşluk bırakılarak, 11 punto yazı karakteriyle yazarın unvanı, adı ve soyadı (soyadı büyük harflerle) sağa hizalı olacak şekilde yer almalıdır. Yazarın bağlı olduğu kurum, e-posta adresi, ORCID ID ve sorumlu yazar bilgisi 9 punto ve tek satır aralığında dipnot olarak verilmelidir. Yazarın ad ve soyadı bilgisinin altında tek satır boşluk bırakılarak Türkçe “Özet” başlığı sola hizalı olarak yer almalıdır. Özet metni iki yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığı ile 10 punto yazılmalıdır.

Türkçe özet 150 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe özetin altında en az üç en fazla beş kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yer almalıdır. Türkçe anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık yazılmalıdır. İngilizce Özet (Abstract), İngilizce başlığın altında yer almalıdır.  İngilizce özet metnine ilişkin yazım kuralları Türkçe özet metninde olduğu gibidir. Yazım dilinin İngilizce olması durumunda  İngilizce Özetten (Abstract) sonra Türkçe özet ve anahtar kelimeler verilmelidir

Makalenin giriş kısmı Türkçe ve İngilizce özeti takip eden sayfadan başlamalıdır. Makalenin metin kısmındaki ana başlık, numaralandırılarak sola hizalı (girintisiz) olacak şekilde, tamamı büyük koyu harflerle yazılmalıdır. Ara ve alt başlıklar ise bir tab boşluk bırakılarak, sola hizalı, baş harfleri büyük, koyu harflerle yazılarak, numaralandırılmalıdır. Ana, ara ve alt başlıklardan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Tablolar, grafikler ve şekiller metin içerisinde ilgili alanda ve sayfa sınırlarını aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Tablo ve grafik numarası ile adı ilk kelimenin ilk harfi büyük olmak şartıyla tablo üstünde Times New Roman, 12 punto ve satır aralığı tek olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır. Şekil adı ve numarası ise şeklin altında verilmelidir. Tablo, şekil ve grafiklerin tek sayfada gösterilmesi ve diğer sayfaya taşmamasına özen gösterilmelidir. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır.

 Atıf ve Kaynak gösterimi, APA 6 formatında belirlenen düzenlemelere bağlı kalınarak hazırlanmalıdır. Bu kapsamda atıflar metin içerisinde yapılmalıdır. Kaynak eserden olduğu gibi yapılan direkt (tam) alıntılar, italik, tırnak içinde ve paragraf girintisi bir tab (1,25cm) olacak şekilde ayarlanmalı ve paragraftan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır.  Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde, 9 punto olarak verilmelidir.

Metin içinde atıflar aşağıda belirtilen formata uygun şekilde yapılmalıdır;

KAYNAKLARIN GÖSTERİMİ:

  • Doğrudan yapılan alıntılarda sayfa numarası gösterilmesi zorunludur: (Green, 2002: 8)

  • Çalışmanın konusunun tamamını kapsayacak şekilde genel bir referans verilmek isteniyorsa sayfa numarası verilmez: (Green, 2002)

 1.    MAKALE:

1.1.  Tek yazarlı dergi makalesi:

Metin içi: (Atala, 2008)

Kaynakçada: Atala, A. (2008). A new ingredient: The introduction of priprioca in gastronomy. International Journal of Gastronomy and Food Science,1(1), 61-63.

1.2.   İki yazarlı dergi makalesi:

Metin içi: (Wegener & Petty, 1994)

Kaynakçada: Wegener, D.T. & Petty, R.E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034–1048.

1.3.  Üç ve daha fazla yazarlı dergi makalesi:

Metin içi: İlk atıfta tüm soyisimler yazılır; (Tommy, Hopkins, Huan ve Rand, 1985:203),  sonrasında ise (Tommy vd., 1985:203) şeklinde yazılır.

Kaynakçada: Tommy, H., Hopkins, A., Huan, F., & Rand, S. (1985). Space tourism: How to make an unforgettable trip? Journal of Sustainable Tourism Research, 2(2), 46-60.

 1.4.  Basımda olan dergi makaleleri

Zuckermctn, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in faceism: Does facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology.

Zuckermctn, M., & Kieffer, S. C. (yayın aşamasında). Yüz ifadesinde ırk farklılıkları: Yüzdeki belirginlik üstünlüğe mi işaret eder? Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi.

Metin içi: (Zuckermctn ve Kieffer, yayın aşamasında)

 1.5.  Magazinde Makale

Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science, 290, 1113-1120.

Yılmaz, S. (2013, Ekim). Anneler, kızlar ve ışıltılı hayatlar. Varlık, 10(1273), 32-35.

Metin içi: (Yılmaz, 2013:33)

 1.6.  Bültende Makale

Brown, L. S. (1993, Spring). Antidomination training as a central component of diversity in clinical psychology education. The Clinical Psychologist, 46, 83-87.

Brown, L. S. (1993, Bahar). Klinik psikoloji eğitimi. Klinik Psikoloji, 46, 83-87.

Metin içi: (Brown,1993:85)

 1.7.  Bültende Yazarsız Makale

Kaynakçada: The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4, 1-2.

Metin içi: (“The New Health-Care Lexicon”, 1993).

 Kaynakçada: Yeni sağlık hizmetleri sözlüğü. (1993, Ağustos/Ekim). Copy Editor, 4, 1-2.

Metin içi: (“Yeni Sağlık Hizmetleri Sözlüğü”, 1993).

 1.8.   Yazarı Olmayan Gazete Haberi

Kaynakçada: New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12.

Metin içi: (“New Drug”, 1993)

 Kaynakçada: Evcil hayvanlar sahiplerinin fiziksel ve ruhsal sağlını artırıyor. (2014, Temmuz 17). Milliyet, s. 12.

Metin içi: (“Evcil Hayvanlar”, 2014)

 1.9.  Günlük Gazetede Makale

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. 1-2.

Aydemir, Ş. (2012, Aralık 13). Sinema açtıran festival. Radikal, ss. 23.

Metin içi: (Aydemir, 2012)

1.10. Bir Derginin Özel Sayısı

Barlow, D. H. (Ed.). (1991). Diagnoses, dimensions, and DSM-IV: The science of classification [Special issue]. Journal of Abnormal Psychology, 100(3).

Bora, T. (Ed.). (1996). Psikanalizden bakmak [Özel sayı]. Toplum ve Bilim, 70 (Güz).

Metin içi: (Bora, 1996)

 1.11. İkinci Dereceden Bir Kaynaktan Alıntı (Dolaylı Aktarma)

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.

Metin içi: Seidenberg and McClelland’s study (akt. Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993)

 Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). ADA ve işe alım süreci kuruluşları. Danışmanlık Psikolojisi Dergisi: Pratik ve Araştırma, 45 (2), 10-36.

Metin içi: Harvey’nin çalışmasında (akt. Klimoski & Palmer, 1993)

Not: akt. : aktaran

 2. KİTAP:

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Burkhardt, J. M., MacDonald, M. C., & Rathemacher, A. J. (2003). Teaching information literacy, Chicago, Illinois: American Library Association.

 3. EDİTÖRLÜ KİTAP:

Sancar, S. (Ed.). (2011). Birkaç arpa boyu: 21. yüzyıla girerken Türkiye’de feminist çalışmalar, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Gibbs, I. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth, San Francisco: Jossey-Bass.

 4. KİTAP BÖLÜMÜ:

Richards, G. (2002). Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption?. In A.M. Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy (pp. 3-20). London: Routledge.

Tatlıcan, Ü., & Çeğin, G. (2014). Bourdieu ve Gidens: Habitus veya yapının ikiliği. G. Çeğin, E. Göker, A.Arlı & Ü. Tatlıcan (Eds.), Ocak ve Zanaat içinde (ss. 367-396). İstanbul: İletişim.

 5. ÇEVİRİ KİTAP:

Metin içi: (Locke, 1690/2002:56)

Kaynakçada: Locke, J. (2002). Sivil toplum ve devlet. (Çev. S. Taşçı ve H. Akman). İstanbul: Metropol Yayınları (Özgün çalışma 1690).

 6.  SEMPOZYUM VE TOPLANTI BİLDİRİLERİNE ATIF VERME

6.1. Derleme Bir Kitapta Yayımlanan Basılı Bildiri Veya Basılı Katkı

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

6.2. Düzenli Yayımlanan Bildiriler

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 1372-1375.

Akesen, A. (2009). Sürdürülebilir turizm yaklaşımında eko-turizmin işlevsel önemi. 10. Ulusal Turizm Kongresi 21-24 Ekim 2009, Mersin, Ankara: Detay Yayıncılık, 365-374.

Not: Bu alıntılar süreli yayınlar gibi kabul edilir. Eğer sadece özler varsa, bildiri adından sonra [Abstract] veya [öz] ibaresi kullanılır.

6.3. Yayımlanmış Katkı

Lichstein, K. L, Johnson, R. S., Womack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K. (1990, June). Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly insomniacs and noninsomniacs. In T. L. Rosenthal (Chair), Reducing medication in geriatric populations. Symposium conducted at the meeting of the First International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.

 YAYIMCI BİR KURUM OLDUĞUNDA

Metin içi: (Astralian Bureau of Statistics:1991)

Kaynakçada: Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Author.

Metin içi: (Milli Eğitim Bakanlığı: 2008)

Kaynakçada: Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Adım adım ÖSS tercih danışmanlığı kaynak kitabı. Ankara: Yazar.

 8. SÖZLÜK VEYA ANSİKLOPEDİ

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20).

London: Macmillan.

 Gürün, O. A. (2001). Psikoloji sözlüğü (2. bs., C.1-3). İstanbul: İnkılâp.

 9. DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİNE ATIF VERME

9.1. Yayımlanmamış Doktora Tezi

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese. Unpublished doctoral thesis, University of Missouri, Columbia.

Bıkmaz, F. (2001). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarıları ile ilişkili çeşitli faktörler. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

 9.2. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation in family work: Consequences for fathers' stress and father-child relations. Unpublished master’s thesis, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.

Güler, O. (2012). Yeni bir finansal araç olarak yeşil kredilere otelcilik ve bankacılık sektörlerinin bakış açıları: Antalya’daki dört ve beş yıldızlı oteller üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

 10. ARŞİV

Author, A.A. (Year, Month, Day). Title of material. [Description of material]. Name of collection (Call number, Box number, File number, etc). Name and location of repository.

 Ali Rıza Efendi (ATAIŞIK). Tercüme-i hal kağıtları. TMBB Arşivi. (Şahsi Dosya No:199).

 11. GÖRÜŞME

E-posta, telefonla, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmeler

Metin içi: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD’de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003)

Kaynakçada: Görüşme yapılan kişinin kimliği, görüşmenin yapıldığı yer ve tarih (gün, ay ve yıl) belirtilerek yazılır: Martin Jay. Amerika (Kişisel görüşme, 21 Nisan 2003).

12. İNTERNET KAYNAKÇASI:

12.1.Makale:

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well- being. Prevention & Treatment 3, Article 000la. Retrieved November 20, 2000, from

[URL: http://:'journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001 a.html].

12.2.Kitap:

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & The cnsts in western values. [URL: http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp] internet adresinden 2 Mart 2017 tarihinde edinilmiştir.

12.3.Kurum:

Türk Dil Kurumu [TDK], (t.y.). Büyük Türkçe sözlük. [URL: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.53b0911e2c8020.24527430] internet adresinden 15 Mayıs 2014 tarihinde edinilmiştir.

 13. ARAŞTIRMA VE TEKNİK RAPORLAR

13.1. Devlet Kurumlarından Elde Edilen Rapor

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

 13.2. Üniversitelerin Yayımladığı Raporlar

Broadhurst, R. G., & Mailer, R. A. (1991). Sex offending and recidivism (Tech. Rep. No. 3). Nedlands, Western Australia: University of Western Australia, Crime Research Centre.

Önortaç, N. (2007). Avrupa birliği müktesebatı (Tek. Rap. No. 11). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi.

 13.3. Bağımsız Bir Kurumun Raporu

Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health insurance and characteristics of the uninsured (Issue Brief No. 123). Washington, DC: Author.

Eğitim Sen (2006, Eylül). Türkiye'nin eğitimin durumu göstergeleri. Ankara: Yazar.

 14. MEDYA

14.1. Film

Producer, P.P. (Producer), & Director, D.D. (Director). (Date of publication). Title of motion Picture [Motion picture]. Country of origin: Studio or distributor.

Özbatur Atakan, Z. (Yapımcı), ve Ceylan, N.B. (Yönetmen). (2014). Kış Uykusu. Türkiye: NBC Film.

Metin içi: Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan, 2014)

 14.2. Televizyon Programı

Cabas, M. (2014, Kasım). Her şey [TV programı]. İstanbul: CNN Türk

 14.3. Radyo Programı

Toprak, A. (2008, 05 Şubat). Çeşm-i siyah [Radyo programı]. Mersin: Mersin

Üniversitesi Radyosu.

 14.4. Belgesel

Rıza, E. (Yapımcı/Yönetmen). (2013). Çöpte Dostoyevski buldum [Belgesel]. Türkiye: VTR

 14.5. Fotoğraf

[Photographs of M. King]. (ca. 191 2 1 949). M. King Papers (Box 90, Folder 21), Manuscripts and Archives, University Library, Location.

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

Metin içi: (Adams, 1927)

 

NOT: Yukarıda yer almayan kaynak gösterimleri için APA 6 formatında belirlenen düzenlemelere bağlı kalınmalıdır. APA kaynakça oluşturma formatına http://www.apastyle.org/ linkinden ulaşılabilinir.

Yayın Etiği

Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi’nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu bağlamda Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.

Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Etik Politikası
Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmek.
Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından veya kabul edilmediğinden emin olmak.
Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak, gerektiğinde editöre, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını sunmak, başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, atıf göstermek.
İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuar
Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmek.
Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek.
Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek.
Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek.
Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak,
Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak. Dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmek.
Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek.
Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek.
Potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazar ve yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse bu yazı için yardımlarını geri çekmek konusunda editörü uyarmak.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
Yayıncı, elinde bulundurduğu iletişim gücünü hiçbir bireysel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitlesini doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
Bünyesinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.
Kişiler etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında yayıncıyla iletişime geçmekten çekinmemelidir.
Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olduğu düşünülen eylemlerden bazıları:
• İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
• Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak
• Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
• Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
• Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
• Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
• İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek, gerekli izinleri almamak,
• Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
• Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi


TUREK Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda turekdergisi@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi'nde (TUREK Dergisi) makale yükleme, değerlendirme, basım ve yayımlama, işleme, sayfa, renkli resimler vb. başlıklar adı altında yazarlardan veya başka bir yerden ücret alınmaz veya başka bir menfaat talep edilmez.