Yayın Etiği

The Turkish Yearbook of International Relations, bilimsel bilginin gelişimi açısından yayın etiğine büyük önem atfetmektedir. Bu açıdan, Yayın Etiği Komitesi (COPE) ve Açık Erişim Dergiler Dizini (DOAJ) gibi kuruluşlar tarafından belirlenmiş Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve Örnek Uygulama İlkeleri’ne bağlı kalarak, burada belirlenmiş akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder.
Bu dergi açık ve ücretsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlı olduğundan, yazarlardan makale işleme ve gönderme ücretleri talep edilmez.
Tüm içeriğe internet sayfası üzerinden herhangi bir kısıtlama ve gecikme olmaksızın yayın tarihinden itibaren tam metin olarak erişilebilir.
Lütfen makalenizi göndermeden önce aşağıdaki ilkeleri ve derginin Yazı Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun. Bu ilke ve kurallara uymayan makaleler yazara iade edilebilir.

The Turkish Yearbook of International RelationsYazı Koşullarına ek olarak aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olarak yayın yapmaktadır:

1. Yayın Kurulunun Sorumlulukları
1.1. Yayın Kararları
The Turkish Yearbook of International Relations'un Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten kolektif olarak sorumludur.
Yayın Kurulu, COPE tarafından tanımlanmış İyi Yayın Uygulaması Kılavuzu’nun izinden giderek akademik dürüstlüğü teşvik eder.
Yayın Kurulu, etik kuralları ihlal ettiğini değerlendirdiği ve iThenticate intihal önleme yazılımı taramasında benzerlik oranı yüksek çıkan makaleleri geri çekme hakkını kendinde saklı tutar.
Makalenin yayın kurulunca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka yayın kurulunun kararı gerekir.
1.2. Nesnellik
Yayın Kurulu, makaleleri yazarının ırkına, cinsel yönelimine, dinsel inancına, etnik kökenine, uyruğuna ve siyasal felsefesine bakmadan, akademik ve bilimsel içeriğine göre değerlendirir.
1.3. İntihal
İntihal düşük kalitede bir derginin veya kalite kontrol sistemi olmayan bir derginin göstergesi olduğundan, Yayın Kurulu intihal konusunu çok ciddiye alıp, bu konuda katı bir politika izlemektedir.
Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini bu eserleri yayın öncesinde iThenticate intihal önleme programına yükleyerek teminat altına alır.
Ayrıca Yayın Kurulu, yayınlanmış makalelere ilişkin intihal ve suiistimal iddialarını her zaman incelemeye alır. Eğer bir makale örneğin başka çalışmalardan intihal yapmış veya izinsiz veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmışsa, Yayın Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirmek dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.
Yayın Kurulu, dergimize gönderilen bir makalenin aynı zamanda bir başka derginin hakem sürecine de sokulmamış olmasını zorunlu bir başvuru koşulu olarak değerlendirir.
1.4. Gizlilik
Yayın Kurulu, ilgili yazar ve hakemlerle başka türlü anlaşılmadığı müddetçe, dergiye gönderilen tüm materyalin ve hakemlerle yapılan tüm yazışmaların gizliliğini korumayı teminat altına alır.

2. Yazarın Sorumlulukları
2.1. Yayın Öncesinde
Yazarlar hazırladıkları özgün çalışmalarla dergimize başvurmalıdırlar. Yazarlar, aynı çalışmayı aynı zamanda birden çok derginin hakem sürecine göndermemelidirler. Aynı makaleyi aynı zamanda birden çok dergiye göndermek etik dışı bir davranış oluşturur ve kabul edilemez.
Yazarlar kaynakların orijinalliğinden ve teyidinden sorumludurlar.
Yayın Kurulunun gözden geçirmesi amacıyla ve/veya derginin açık veri gerekliliklerine uymak için yazarlardan çalışmalarını destekleyen araştırma verisini sağlamaları istenebilir.
Yazarın makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkı saklıdır.
2.2. Çıkar Çatışması
Bütün yazarlar, çalışmalarını uygunsuz bir şekilde etkileyebileceği düşünülebilecek başka insan ve kurumlarla aralarındaki herhangi bir mali ve kişisel ilişkiyi makalede açığa kavuşturmalıdırlar.
2.3. İntihal
İntihal, başkasının çalışmasını kendi çalışmasıymış gibi göstermek, başkasının çalışmasını atıf vermeden olduğu gibi veya şeklen değiştirerek kopyalamak, başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını sahiplenmek gibi farklı şekillerde yapılabilir. İntihal hangi şekilde yapılırsa yapılsın etik dış bir davranış oluşturur ve kabul edilemez.

3. Hakemlerin Sorumlulukları
Bu dergi kör hakemlik sürecine riayet eder.
3.1 Gizlilik
Hakemler kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.
Hakemler raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.
3.2. Etik Meseleler
Hakem makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dâhildir.
3.3 Nesnellik
Hakemlik nesnel bir şekilde yapılacaktır. Yazar(lar)a dair kişisel eleştiriler uygunsuz olarak kabul edilir.
Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.