Year 2017, Volume 16, Issue 63, Pages 1371 - 1390 2017-10-06

ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ

Recep KAHRAMANOĞLU [1] , Bayram ÖZER [2] , Bülent DÖŞ [3]

192 507

Çalışmanın amacı eğitim fakültelerine öğrenci seçiminde kullanılmak üzere yeni bir mülakat model önerisi ortaya koymaktır. Modeli önerisini ortaya koymaya çalıştığımız araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi ve veri toplama aracı olarak delphi tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya 14 farklı üniversiteden 22 uzman katılmıştır. Delphi tekniği 2 tur olarak planlanmış ve ikinci turun sonunda uzlaşma sağlanan maddeler kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda uzmanların, mülakat model önerisi için öncelikle adayların mülakata katılabilmeleri için en az iki hafta başvuru yapacağı alanla ilgili MEB bağlı okullarda sınıf gözetimine katıldığını gösterir belgeye sahip olması, farklı alanlarda sosyal ve kişisel faaliyetlere katılmış olması gibi özelliklerin dikkate alınması gerektiği konusunda uzlaşmaya vardıkları ortaya çıkmıştır. Mülakat uygulamasının güvenirlik koşullarının sağlanması için ise mülakat yapılan ortamın sesli ve görüntülü kayıt altına alınması, analitik rubriğin kullanılması, puanlama ve puanlayıcılar arası güvenirliğinin sağlanması gibi ölçütler ortaya çıkmıştır. 
Öğretmen Yetiştirme, Öğrenci Seçimi, Mülakat
 • Akkaş, M. (2016). Hak bunun neresinde, Türk Eğitim-Sen Haber Bülteni, 13 (151).
 • Albanese, M. A., Snow, M. H. Stochelak,S. E., Huggett,K. N. & Farrell,P. M. (2003). Assessing personal qualities in medical school admissions. Academic Medicine, 78(3), 313-321
 • Aras, S. & Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de Öğretmen Yetiştirme Programlarının İncelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27 - 30 Haziran 2012, Niğde.
 • Aydın, M. Ş. (2001). İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 11.
 • Byrnes, D. A., Kiger, G., & Shechtman, Z. (2000). Evaluating the use of group interviews to select students into teacher-education programs. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED444951)
 • Caskey, M. M., Peterson, K. D., & Temple, J. B. (2001). Complex admission selection procedures for a graduate pre-service program. Teacher Education Quarterly, 37, 7-21.
 • Denner, P. R., Salzman, S. A., &Newsome, J. D. (2001). Selecting the qualified: A standards-based teacher education admission process. Journal of Personnel Evaluation, 15, 165-180.
 • Edwards, J.C., Johnson, E.K. & Molidor, J.B. (1990). The interview in the admissionprocess. Acad Med. 1990;65:167–77.
 • Eğitim-Bir-Sen (30.09.2016). Sözleşmeli öğretmenlik sorunlara, mülakat adaletsizliğe yol açıyor,http://www.egitimbirsen.org.tr/ebs/manset/3858/sozlesmeli-ogretmenlik-sorunlara-mulakat-adaletsizlige-yol-aciyor adresinden 13.12.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Erdoğan, Ç. ve Güneş Karaman, H . (2016). Türkiye’deki Eğitim Sendikalarına Yönelik Bir İnceleme: Amaçlar, Beklentiler ve Sorunlar. Sakarya University Journal of Education, 6 (2), 123-140. DOI: 10.19126/suje.62122
 • Eva, K.W., Reiter, H.I., Rosenfeld, J., Trinh, K., Wood, T.J. & Norman, G.R. (2012) Association between a medical school admission process using the multiple mini-interview and national licensing examination scores. JAMA 308: 2233–40.
 • Fiske, D. W. (1971). Measuring the concepts of personality. Chicago: Aldine-Atherton,
 • Gelişli, Y. (2006). Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Güçlü, A. (02 Ekim 2016). Mülakat fırtınası! Milliyet. s.20.
 • Günay, D. ve Gür, B. S. (2009).Dünyada üniversiteye giriş sistemleri ve ÖSS. Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi Kongresi, Sözlü bildiri, Ankara: Atılım Üniversitesi.
 • İbn Sahnûn (1996). Eğitim ve öğretimin esasları (M. F. Bayraktar, Çev.). İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı.
 • Jacobowitz, T. (1994). Admission to teacher education programs: Goodlad`s Sixth Postulate. Journal of Teacher Education, 45, 46-52.
 • Kabisi (1966). İslam’da öğretmen öğrenci meselelerine dair geniş risale (S. Ateş ve H. R. Öymen, Çev.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Kamiya, S. (2009). College Entrance Exams. 'Examhell' now not so hot. Student-starved schools lower the bar as pool of applicants dries up. The Japan Times Online, (20.01.2009). Web: http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090120i1.html adresinden 28.11.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Kaya, Y. Kemal. (1984). İnsan Yetiştirme Düzenimiz: Politika / Eğitim / Kalkınma. Geliştirilmiş 4. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Döner Sermaye İşletmesi
 • Koncuk, İ. (2016). Mülakat sistemi, nitelikli öğretmen ve memur atama dönemini bitirmiş; nitelikli torpil arama dönemini başlatmıştır. Türk Eğitim-Sen Haber Bülteni, 13 (151).
 • Kuru, M. ve Uzun, H. (2008). Türkiye’de Öğretmen Adaylarının Seçiminde 1954 Örneği, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, 207-232.
 • Lemay,J.F., Lockyer, J.M., Collin, V.T. & Brownell, A.K.W. (2007). Assessment of non-cognitive traits through theadmissions multiple mini-interview, Medical Education 2007: 41: 573–579. doi:10.1111/j.1365-2923.2007.02767.x
 • Litton-Hawes E, MacLean IC, Hines MH. An analysis of thecommunication process in the medical admissions interview. J MedEduc. 1976;51:332–4.
 • MEB (1955). Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği, Tebliğler Dergisi, http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/19-1955
 • MEB (2006). Öğretmenlik Mesleği genel yeterlilikleri, http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html
 • Nazıroğlu, B. (2011). İslam eğitim geleneğinde öğretmenlik. Ankara: Sarkaç Yayınları
 • Öğretmen Okullarına Parasız Yatılı Olarak Alınacak Talebelerin İmtihanları Hakkında Genelge (27.07.1942). Tebliğler Dergisi. Cilt 4, sayı 183, 3 Ağustos 1942.
 • Öymen, H. R. (1963). İslâmiyet’te öğretim ve eğitim hareketleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (1), 61-79.
 • Patrick, E. L., Altmaier, E. M., Kuperman, S. &Ugolini, K. (2001). A Structured Interview for Medical School Admission, Phase 1: Initial Procedures and Results, Academic Medicine 1 (76).
 • Polat, M. ve Arabacı, İ. B. (2012). Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Öğrenci Alım Ölçütlerini Yeniden Düşünmek: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3).
 • Powis, D.A., Neame, R.L.B., Bristow, T. & Murphy, L.B. (1988). The objective structuredinterview for medical student selection. BMJ.296:765–8.
 • Sağlam, M. (2007). “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitimi” Türk Eğitim Tarihi. Editör: Mustafa Sağlam. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Saracaloğlu, A. S. (1991). Türkiye ve Japonya da Üniversiteler ile Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Öğrenci Seçimi, Eğitim ve Bilim, 4.
 • Shechtman, Z. (1992). A group-assessment procedure as a predictor of on-the-job teacher performance. Journal of Applied Psychology, 77, 383-387.
 • Taşdan, M. (2013). Eğitim İşkolundaki Sendikalara İlişkin Öğretmen Görüşleri; Nitel Bir Araştırma, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 231-265.
 • Ulutaş, U. ve Sönmez İ. (2011). Eğitimci kadınların sendikal örgütlenme eğilimleri ve sendikal sürece katılım düzeyleri üzerine bir inceleme (Eskişehir Örneği). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 • Uygun, S. (2003). Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Bir Sözlü Tarih Araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Uygun, S. ve Kıncal, R. Y. (2006). Köy Enstitülerinin Canlı Tanıkları. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Uygun, S. (2010). Türkiye’de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3), 707-730.
 • Walker, J. D., Killip, D. E. & Fuller, J. L. (1985). The significance of the admission interview in predicting students' performance in dental school. Journal of Medical Education, 60 (7)
 • Yasan, T. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Sendikalara İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Malatya İl Merkezi Örneği. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (1), 271- 293.
 • Yazgan, A.D., Kartal, O. Y., & Kıncal, R. Y. (2014) "Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçimine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi", Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (16-18 Ocak 2014), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi. Antalya.
 • Yıldırım, İ. S. (2007). Türkiye'de Sendikalaşma Sürecinde Öğretmen Sendikaları ve Siyasetle İlişkisi: Adapazarı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.
 • Yücel, H. A. (1994). Türkiye’de Orta Öğretim. T.C. Kültür Bakanlığı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi.
Subjects Social
Published Date Ekim-2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Recep KAHRAMANOĞLU

Author: Bayram ÖZER

Author: Bülent DÖŞ
Institution: Gaziantep Üniveristesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 6, 2017

Bibtex @research article { esosder293111, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1371 - 1390}, doi = {10.17755/esosder.293111}, title = {ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ}, key = {cite}, author = {KAHRAMANOĞLU, Recep and ÖZER, Bayram and DÖŞ, Bülent} }
APA KAHRAMANOĞLU, R , ÖZER, B , DÖŞ, B . (2017). ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1371-1390. DOI: 10.17755/esosder.293111
MLA KAHRAMANOĞLU, R , ÖZER, B , DÖŞ, B . "ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1371-1390 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/28768/293111>
Chicago KAHRAMANOĞLU, R , ÖZER, B , DÖŞ, B . "ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1371-1390
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ AU - Recep KAHRAMANOĞLU , Bayram ÖZER , Bülent DÖŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.293111 DO - 10.17755/esosder.293111 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1371 EP - 1390 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.293111 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.293111 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ %A Recep KAHRAMANOĞLU , Bayram ÖZER , Bülent DÖŞ %T ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.293111 %U 10.17755/esosder.293111
ISNAD KAHRAMANOĞLU, Recep , ÖZER, Bayram , DÖŞ, Bülent . "ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (October 2017): 1371-1390. https://doi.org/10.17755/esosder.293111
AMA KAHRAMANOĞLU R , ÖZER B , DÖŞ B . ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1371-1390.
Vancouver KAHRAMANOĞLU R , ÖZER B , DÖŞ B . ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARA ÖĞRENCİ SEÇİMİ: MÜLAKAT MODEL ÖNERİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1390-1371.