Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School
Cover Image
e-ISSN 2564-7458 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Selcuk University |

Selcuk University Vocational School of Social Sciences  journal  is a peer rewieved  academic journal that publishes online. Our journal , which published its first issue in 1998, continues to be published online with the number e-ISSN 2564-7458 as of Volume 20, Number 1 of the year 2017.

The journal publishes research articles, case reports, compilations, translations, conference notices and book reviews about the study areas such as Business, Accounting, Finance, Marketing, Economy, Finance, Tourism Management, Public Relations and Management Organization within the scope of social sciences. The journal is published twice a year (April-November). The journal accepts  Turkish and English papers. no evaluation and application fees are accpeted for the papers submitter to be published in the journal Submitted works are subject to preliminary review by the editorial staff in form and content. At the end of the preliminary examination, papers considered appropriate for publication in the journal in form and content.will be sent to  at least two judgments. blind review system is applied in the journal. The author information is not shared with the referees while the names of the referees evaluating the papers are not notified to the authors. In the case of one positive an done negative opinion the paper is sent to the third referee. The papers which are considered suitable for publication by at least two referees are published in the journal.

The authors are responsible for the thoughts expressed in the articles submitted to the journal. All publishing rights accepted and published in the journal belong to Selcuk University Journal of Social Sciences Vocational School. Selcuk University Social Sciences Vocational School jpurnalis scanned by the databases listed below.


Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School

e-ISSN 2564-7458 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Selcuk University |
Cover Image

78.769

143.870

Selcuk University Vocational School of Social Sciences  journal  is a peer rewieved  academic journal that publishes online. Our journal , which published its first issue in 1998, continues to be published online with the number e-ISSN 2564-7458 as of Volume 20, Number 1 of the year 2017.

The journal publishes research articles, case reports, compilations, translations, conference notices and book reviews about the study areas such as Business, Accounting, Finance, Marketing, Economy, Finance, Tourism Management, Public Relations and Management Organization within the scope of social sciences. The journal is published twice a year (April-November). The journal accepts  Turkish and English papers. no evaluation and application fees are accpeted for the papers submitter to be published in the journal Submitted works are subject to preliminary review by the editorial staff in form and content. At the end of the preliminary examination, papers considered appropriate for publication in the journal in form and content.will be sent to  at least two judgments. blind review system is applied in the journal. The author information is not shared with the referees while the names of the referees evaluating the papers are not notified to the authors. In the case of one positive an done negative opinion the paper is sent to the third referee. The papers which are considered suitable for publication by at least two referees are published in the journal.

The authors are responsible for the thoughts expressed in the articles submitted to the journal. All publishing rights accepted and published in the journal belong to Selcuk University Journal of Social Sciences Vocational School. Selcuk University Social Sciences Vocational School jpurnalis scanned by the databases listed below.


Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School Last Issue
Volume 22 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Turist Akışı, Konaklama Fiyatları ve Döviz Kurları: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi
  Pages 11 - 24
  Sertaç Hopoğlu, Hakan Eryüzlü
 2. Ön Yargılar ve Sosyal Hizmet: Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kadına Karşı Ön Yargıları
  Pages 25 - 41
  Mehmet Kırlıoğlu
 3. Sağlık İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Medya Kullanımı
  Pages 42 - 52
  Zekiye Tamer Gencer, Yılmaz Daşlı, Enis Baha Biçer
 4. Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama
  Pages 53 - 65
  Muhammet Düşükcan, Ömer Faruk Yüksel
 5. İş Değerlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 66 - 73
  Sefa Çetin, Guzel Sadykova, Aslıhan Seçer
 6. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bölümü Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi
  Pages 74 - 82
  Mehmet Yorulmaz
 7. Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi
  Pages 93 - 103
  Batuhan Eren Engin, Turan Paksoy
 8. Şehir Hastanelerine İlişkin Haberlerin Gazetelerde Yansıması
  Pages 104 - 111
  Gülcan Şantaş, Fatih Şantaş
 9. Turist Rehberlerinin Hizmet Kalitesinin Destinasyon İmajına Etkisi
  Pages 112 - 132
  Mustafa Aksaray, Alper Ateş
 10. Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamalarının Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Pages 133 - 142
  Sevgi Sumerli Sarıgül, Betül Altay Topcu
 11. Sosyal Ağ ve Sosyal Medya Platformları Üzerinde Yürütülen Viral Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi: İstanbul İli Örneği
  Pages 143 - 160
  Esen Şahin, Malik Dündar
 12. Tıbbi Mümessillerin İş Tatmini Seviyesinin ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 161 - 174
  Burcu Oralhan, Çağatay İbili
 13. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi ve Ekonomik Büyümeye Etkisinin Ekonometrik Analizi (1985-2017)
  Pages 175 - 186
  Ali Osman Balkanlı
 14. Relationship Between Income Inequality And Economic Growth: A Comparative Analysis Of Developed And Developing Countries
  Pages 187 - 193
  Erdem Bağcı
 15. Yöneticilerin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
  Pages 194 - 203
  Emrah Özsoy
 16. TMS-2 Stoklar ve TFRS-15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Çerçevesinde Hizmet İşletmelerinde Stok Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
  Pages 204 - 212
  Ergün Yiğit, Semih Büyükipekçi
 17. Doğrudan Yabancı Yatırımların Co2 Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ardl Sınır Testi Yaklaşımı
  Pages 213 - 224
  Ünzüle Kurt, Cüneyt Kılıç, Halil Özekicioğlu
 18. Destinasyon Çekicilikleri Üzerine Bir Literatür Taraması: Türkiye, İspanya ve Yunanistan Karşılaştırması
  Pages 225 - 245
  Sezer Karasakal
 19. Borsa Endeksi Hareketlerinin Tahmini: Trend Belirleyici Veri
  Pages 246 - 256
  Hakan Pabuçcu
 20. Konaklama Endüstrisinde Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Otel Yöneticilerinin Algıları: Fethiye'deki Beş ve Dört Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma
  Pages 257 - 271
  Eşref Ay, Halil Akmeşe
 21. Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Bilecik İli Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Analizi
  Pages 272 - 288
  Ahmet Vatan, Burhanettin Zengin
 22. Örgütlerde Cinsel Yönelim Temeline Dayalı Kimlik: Farklılık İklimi Algısı, Bireysel Ve Örgütsel Çıktıların İncelenmesi
  Pages 315 - 324
  Hazal Koray Alay, ESİN CAN
 23. Dış Ticaretin Bölgesel Rekabetteki Yeri: Sivas Örneği
  Pages 289 - 301
  Nevzat Balıkçıoğlu
 24. Örgütlerde Politik Davranışların Kariyer Planlama Üzerine Etkisi
  Pages 302 - 314
  Yavuz Demirel, Erol Turan, Sefa Çetin, Derya Dengel
 25. The Relationship Between Direct Foreign Capital Investment, Economic Freedom And Economic Growth In Emerging Markets
  Pages 1 - 10
  Murat Akkaya
 26. Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Suçları: Türkiye ve İtalya Örneği
  Pages 83 - 92
  Levent Yiğittepe, Yusuf Halit Çaykara