Güncel Sayı

Cilt: 26 Sayı: 2, 30.11.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makalesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi'nin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar aracılığıyla bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İletişim, Finans ve Bankacılık alanlarında özgün “araştırma makaleleri” yayınlamaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce olup, yılda iki kez (Nisan - Kasım) yayımlanmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Gönderilen yazılar, derginin gönderim kurallarına ve kapsamına uygun olduğu takdirde, alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Editör Kurulu üyeleri, hakemlerin yorumlarını dikkate alarak yazıların uygunluğunu tartışır ve nihai kararı Editör Kurulu verir.

Dil:  Türkçe, İngilizce
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Makale Türleri: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’nde araştırma ve derleme makaleleri ile lisansüstü tezlerden türetilmiş araştırma makaleleri yayınlanmaktadır.
Araştırma makalesi; bilimsel çalışmalara, gözlemlere ve deneylere dayanan özgün bilimsel makalelerdir. Makale, başlık, özet ve anahtar kelimeler, giriş, materyal ve yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar kısmından oluşur.
Lisansüstü tezlerden türetilmiş araştırma makaleleri; yüksek lisans veya doktora tezlerinden oluşturulmuş özgün bilimsel makalelerdir.


Makale Formatı: Word
Görsel Formatı: Jpeg
Kaynak Gösterim Stili: APA Atıf Sistemi


Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.


Kaynak Gösterim Stili
Makaleler, APA Atıf Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır (bk. https://apastyle.apa.org/). Bilim dalında, APA 6 dipnotlu veya metin içi sistemden hangisi yaygın kullanılıyor ise o tercih edilebilir.


Son Kontrol Listesi
Bu listenin, hazırlanan makalenin dergi sistemine yüklenmeden önce son kontrolü sırasında faydalı olacağı umulmaktadır.
Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğundan emin olun:

 • Yazar bilgileri eklendi.
  • E-posta adresi
  • Kurum ve Unvan
  • ORCID Numarası
 • Gerekli tüm dosyalar yüklendi.
  • Makale metni
  • Gerekirse etik kurulu kararı
 • Makale "yazım denetimi" ve "dilbilgisi denetimi" yapıldı.
 • Kaynakçada adı geçen tüm referanslar metinde alıntılanmıştır ve bunun tersi de geçerlidir.

Makale Gönder
Yapılan başvurularda, çalışmanın sorumlu yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar dergi sistemi üzerinden gönderilen elektronik posta ile sorumlu yazara iletilmektedir.
Makale dosyasını yüklerken, çift körleme hakemlik sürecinden dolayı bu dosyanın yazarın kimliğini deşifre edecek herhangi bir unsur içermediğinden emin olun.

Ayrı Ayrı Yüklemeniz Gereken Dosyalar:

 • Makale Tam Metni
 • Gerekiyorsa Etik Kurulu Kararı

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:

 1. Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.
 2. Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.
 3. Makalenin editoryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
 4. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).
 5. Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).


Yazar Kılavuzu

Yazarların Görev ve Sorumlulukları


Yazarlık ve Katkıda Bulunma
Yazarlık, çalışmanın konseptine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Çalışmaya örneğin dil düzenlemesi gibi çok az katkıda bulunanlar varsa bunların teşekkür bölümünde belirtilmeleri gerekir. Sorumlu yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Editör yalnızca istisnai durumlarda makale gönderildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Tüm yazarlar bu tür herhangi bir ekleme, çıkarma veya yeniden düzenlemeyi kabul etmelidir. Yazarlar eser için ortak sorumluluk alırlar.

Yazar Değişikliği Talepleri

Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir.

Böyle bir değişikliği talebi olursa Editör, sorumlu yazardan (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder.

Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır.

Makale Yazımı
Orijinal araştırma makalesi kaleme alanlar, konuyu özgün bir şekilde ve nesnel bir tartışma ile ele almalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Özgünlük
Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.

Orijinal Kaynak Kullanımı ve Atıf Yapma
Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından emin olmalıdır. Üçüncü taraflarla konuşma, yazışma veya tartışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık ve yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

Veri Erişimi ve Muhafazası
Yazarlardan, editör incelemesi için makalelerini destekleyen araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse, bu tür verilere kamu erişimi sağlamaya ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır. Dergimiz, araştırma verilerinin TUBITAK'ın Aperta Portalı'na yüklenmesini tavsiye etmektedir.

Çoklu ve Eşzamanlı Yayın
Bir yazar aynı araştırmayı içeren makalesini birden fazla dergisinde yayımlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır. Bir yazar, özet şeklinde yayınlanmış olması dışında, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Çıkar Çatışması
Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş̧ lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

Hata Bildirimi
Bir yazar yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, derhal dergiye bildirimde bulunmalıdır. Editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için işbirliği yapmak da yazarın yükümlülüğüdür. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, editöre bilgi vermek de dahil olmak üzere editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.

Görüntü Bütünlüğü
Bir görüntüde belirli bir özelliği geliştirmek, karartmak, taşımak, kaldırmak veya eklemek kabul edilemez. Yazarlar, dergi tarafından uygulanan grafik görseller için belirlenen politikaya uymalıdır.

Yazım Kuralları:

Başlık
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki başlık olmalıdır. Başlıklar, konuyu en iyi biçimde ifade etmeli ve İngilizce başlık Türkçesi’nin tam karşılığı olmalıdır. Türkçe başlığın ilk harfleri büyük, koyu harfle, yatay, Times New Roman ve 18 punto olmalıdır. İngilizce başlık, Türkçe başlığın altında ilk harfleri büyük, yatay, Times New Roman ve 12 punto olmalıdır.

Yazar/ların İsimleri
Yazarların isimleri İngilizce başlığın altında Times New Roman, eğik ve ortalı olarak 10 punto olmalıdır. Yazarların akademik unvanı, çalıştığı kurum, e-posta adres/leri *,**, vs. biçiminde dipnot olarak ve kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.

Özet
Yazar isimlerinden sonra üç satır boşluk bırakılarak ortalı, kalın ve büyük harfle ÖZ başlığı yazılarak, altındaki satıra satır başı yapılmadan, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 100, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Her iki özetin altında en fazla 5 tane anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler ilk harfleri büyük, ortalı ve eğik olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet eğik ve iki yana yaslı olarak Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır. İngilizce yazılmış makalelerde benzer işlemlerin tersi yapılır.

Çalışmanın özeti aşağıda yer alan bilgileri mutlaka içermelidir;

 1. Araştırmanın Amacı: Çalışmanın temel hedefleri ve araştırma soruları
 2. Yöntemler: Kullanılan araştırma yöntemi, veri toplama araçları, katılımcılar vb.
 3. Bulgular: Elde edilen önemli bulgular, istatistiksel veriler ve trendler
 4. Sonuçlar: Bulguların analizi ve ne anlama geldiği, hipotezlerin desteklenmesi veya çürütülmesi
 5. Önem ve Katkı: Araştırmanın disipline olan katkısı ve neden önemli olduğu

Makale Metni
MS Word programında, Times New Roman 11 punto, 14 nk satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazılar ortalama 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Makaleler PC uyumlu Microsoft veya “doc” uzantılı belge oluşturmaya elverişli herhangi bir kelime işlem programında yazılmalıdır. Eski harfli metinler için özel bir yazı karakteri kullanılmış ise belgeyle birlikte söz konusu karakterler de gönderilmelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar ve alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 1 cm içeride, blok halinde, 14 nk satır aralığıyla ve 11 punto ile yazılmalıdır. İmlâ ve noktalama açısından makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

Sayfa Düzeni
Yazılar Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa düzeni aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
Kağıt Boyutu : A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk : 2,50 cm
Alt Kenar Boşluk :2,00 cm
Sağ Kenar Boşluk :2,00 cm
Sol Kenar Boşluk :2,00 cm
Yazı Tipi :Times New Roman
Yazı Tipi Stili :Normal
Metin Yazı Tipi Boyutu :11 punto
Dipnot Yazı Tipi Boyutu :8 punto
Özet :10 punto italik
Paragraf Aralığı :6 nk
Satır Aralığı :Tek
Paragraflar 1 cm (4 karakter) içeriden başlatılmalıdır.

Makale İçi Başlıklar
Makalede, konunun islenişine göre numaralandırılarak ana, ara ve alt baslıklar kullanılabilir. Bu baslıklardaki her bir sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Fotoğraf, plan, harita ve çizimler
Metin içinde kullanılan fotoğraf, plan, harita vb. materyallerin “.jpg / .tiff” uzantılı kayıtları gönderilecek dokümanlara eklenmelidir. Bu tür belgelerin baskı tekniğine uygun çözünürlükte (en az 300 piksel) ve sayfa alanını aşmayacak büyüklükte olmasına dikkat etmeli, ayrıca birden fazla olması halinde numaralandırılmalı ve başlık eklenmelidir. (Resim 1; Harita 1; Tablo , Figür 1, vb. ). Metin için parantezle atıfta bulunulan resim, harita veya diğer ekler makalenin sonuna eklenmelidir.

Kaynak Gösterim Kuralları
Kaynaklar metin içinde yazar soyadı ve tarih belirtilerek verilmeli ve makalenin sonunda alfabetik olarak ve aynı yazar içinse kronolojik olarak yazılmalıdır. APA 7 versiyonu kullanılmalıdır. Metin içinde kaynak cümlenin başında veya içinde verilecekse yazarın soy ismi İnalcık (1982) şeklinde, cümlenin sonunda verilecekse (İnalcık, 1982) şeklinde belirtilmelidir. Eğer kaynaklarda yazar sayısı iki ise Semiz ve Akdağ (2011:15) şeklinde, yazar sayısı ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadına göre Semiz ve diğ. (2011:20) şeklinde belirtilmelidir. Aynı yazara ait ve aynı yıl içinde Yayımlanmış kaynaklar, Semiz (1995a), Semiz (1995b) şeklinde belirtilmeli, kaynakların açık künyesi makalenin sonuna eklenmelidir.

MAKALE

Süreli Yayınlarda Tek Yazarlı Makale
Kalıp:
Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
Örnek:
Kızılırmak, B. (2023). Kargo hizmetlerinin müşteri memnuniyeti açısından üçüncü parti platformda incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 26(1), 35-47. http://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.1139761

Dikkat: Bazı makalelerin DOI numarası olmayabilir.

Metin içi kullanım:
….. (Kızılırmak, 2023: XX).
Kızılırmak (2023: XX)……


Süreli Yayınlarda İki Yazarlı Makale
Kalıp (Türkçe makaleler için):
Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
Not 1: Kalıplar Türkçe’ye uygun olarak hazırlanmıştır. Yabancı dilde yapılan yazımlarda ve yerine virgül ve & işaretleri kullanılmaktadır.
Not 2: Yabancı dilde yapılan süreli yayında yer alan iki yazarlı bir kaynağın Türkçe bir eserde yazılması, yabancı dilde yapılan yazımdaki yazar isimleri arasındaki virgül ve & işaretlerinin çıkartılarak yerine ve yazılması şeklinde gerçekleştirilir.
Örnek (Türkçe makaleler için):
Konya, S. ve Kabaklarlı, E. (2023). Göçün ekonomik büyümeye etkileri: seçilmiş ülkeler üzerine panel veri analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 26(1), 20-34. http://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.1033668
Örnek (Not 1 için):
Agboola, S., & Joel, M. B. (2017). Classification of some seasonal diseases: a hierarchical clustering approach. Biomedical Statistics and Informatics, 2(5): 122-127. http://doi.org/10.11648/j.bsi.20170205.11
Örnek (Not 2 için):
Agboola, S., ve Joel, M. B. (2017). Classification of some seasonal diseases: a hierarchical clustering approach. Biomedical Statistics and Informatics, 2(5): 122-127. http://doi.org/10.11648/j.bsi.20170205.11

Dikkat: Bazı makalelerin DOI numarası olmayabilir.

Metin içi kullanım:
….. (Konya ve Kabaklarlı, 2023: XX).
Konya ve Kabaklarlı (2023: XX)……

…. (Agboola & Joel, 2017: XX)
Agboola ve Joel (2017: XX)……

Süreli Yayınlarda İkiden Fazla Yazarlı Makale
Kalıp:
Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx
Not 1: Kalıplar Türkçe’ye uygun olarak hazırlanmıştır. Yabancı dilde yapılan yazımlarda ve yerine virgül ve & işaretleri kullanılmaktadır.
Not 2: Yabancı dilde yapılan süreli yayında yer alan iki yazarlı bir kaynağın Türkçe bir eserde yazılması, yabancı dilde yapılan yazımdaki yazar isimleri arasındaki virgül ve & işaretlerinin çıkartılarak yerine ve yazılması şeklinde gerçekleştirilir.
Örnek (Türkçe makaleler için):
Dalboy, Z., Abul, A. ve Bedük, A. (2023). Y kuşağının girişimcilik eğilimlerinin kişilik özellikleri bakımından incelenmesi: Selçuk Üniversitesi İİBF işletme öğrencileri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 26 (1), 210-227. http://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.1137934
Örnek (Not 1 için):
Maner, J. K., Gailliot, M. T., Rouby, D. A., & Miller, S. L. (2007). Can’t take my eyes off you: Attentional adhesion to mates and rivals. Journal of Personality and Social Psychology, 93(3), 389-401. http://doi.org:/10.1037/0022-3514.93.3.389
Örnek (Not 2 için):
Maner, J. K., Gailliot, M. T., Rouby, D. A. ve Miller, S. L. (2007). Can’t take my eyes off you: Attentional adhesion to mates and rivals. Journal of Personality and Social Psychology, 93(3), 389-401. http://doi.org:/10.1037/0022-3514.93.3.389
Metin içi kullanım:
….. (Dalboy ve ark., 2023: XX). veya ……..(Dalboy vd., 2023: XX)
Dalboy ve arkadaşları (2023: XX)……. veya Dalboy ve diğerler (2023: XX)…..
….. (Maner et al., 2007: XX)
Maner et al. (2007)....
....(Maner ve ark., 2007: XX)
Maner ve ark. (2007: XX)...

KİTAP

Tek Yazarlı Kitap
Kalıp:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi.
Not: Yabancı dilde yazılan tek yazarlı bir kitabın Türkçe bir eserde yazımı yabancı dildeki yazımı ile aynı şekildedir.
Örnek:
Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (7. Baskı), Asil Yayın.
Metin içi kullanım:
……. (Kalaycı, 2016: XX).
Kalaycı (2016: XX)…..

İki Yazarlı Kitap
Kalıp:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi.
Not: Yabancı dilde yayınlanan iki yazarlı bir kitabın Türkçe bir eserde yazılması, yabancı dilde yayınlanan yazımdaki yazar isimleri arasındaki virgül ve & işaretlerinin çıkartılıp yerine ve yazılması şeklinde gerçekleştirilir.
Örnek:
Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri (4. Baskı). Detay Yayıncılık
Metin içi kullanım:
……. (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014: XX).
Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2014: XX)…..

Editörlü Kitap Bölümü
Kalıp:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı, Sayfa aralığı) içinde. Yayınevi.
Not: İngilizce bir editörlü kitapta bölümün Türkçe bir eserde yazılması, İngilizce yazımdaki yazar isimleri arasındaki virgül ve & işaretlerinin çıkartılıp yerine ve yazılması şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca birden fazla editör olması durumunda İngilizcede Eds. Kısaltması yazılırken, Türkçede Ed. Olarak yazılır. Tek editör varsa Türkçe ve İngilizce gösterim arasında fark yoktur.
Örnek (çok yazarlı):
Alagöz, A., Parlakkaya, R., Gümrah, A. ve Allahverdi, M. (2021). COVID-19 Sürecinin elektrik, gaz ve su sektöründeki işletmelerin finansal tabloları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. N. Akdoğan, D. Umut Doğan ve N. Çetinkaya (Ed.), COVID-19 salgınının işletmelerin finansal tabloları üzerine etkisine ilişkin araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi (1. Baskı, 748 -788) içinde. Gazi Kitabevi.
Metin içi kullanım:
….. (Alagöz ve ark., 2021: XX). veya ……..(Alagöz vd., 2021: XX)
Alagöz ve arkadaşları (2021: XX)……. veya Alagöz ve diğerler (2021: XX)…..

Çeviri Kitap
Kalıp:
Orijinal kitabın yazarının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Yayınevi. (Orijinal eserin yayın tarihi)
Not: İngilizce bir çeviri kitabın Türkçe bir eserde yazılması, İngilizce yazımdaki yazar isimleri arasındaki virgül ve & işaretlerinin çıkartılıp yerine ve yazılması şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca çevirmenin kısaltması için İngilizcede Trans. Kısaltması yazılırken, Türkçede Çev. olarak yazılır.
Örnek:
Solso, R. L., Maclin, M. K. ve Maclin, O. H. (2009). Bilişsel psikoloji (2. Baskı). (A. Ayçiçeği-Dinn, Çev.). Kitabevi (Orijinal eserin basım tarihi 2004, 7. Baskı).
Metin içi kullanım:
.... (Solso ve ark., 2009).
Solso ve ark. (2009) .....

Resmi Yayınlar
Kalıp:
Resmi Yayını Basan Kurumun Adı. (Yıl). Raporun adı (Yayın no.). İnternet adresi.
Örnek:
Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). İşgücü istatistikleri mikro veri seti (Yayın no. 4692). https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul
Metin içi kullanım:
.... (Türkiye İstatistik Kurumu, 2022).
Türkiye İstatistik Kurumu (2022) .....

İnternet Siteleri
Kalıp:
Yazar Soyadı, Adının baş harfi veya Grup adı. (Yıl). Çalışmanın başlığı. İnternet sitesinin adı. URL adresinden .... tarihinde alınmıştır.
Örnek:
Gelir İdaresi Başkanlığı (2022). Genel bütçe gelirleri tahsilatı. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm adresinden 2 Şubat 2023 tarihinde alınmıştır.
Metin içi kullanım:
….. (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022)

Lisansüstü Tezler
Kalıp:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi / Yayımlanmamış doktora tezi]. Üniversitenin adı.
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yüksek lisans tezi / Doktora tezi, Üniversitenin adı]. Yayımlanan veritabanı/İnternet adresi.
Örnekler:
Allahverdi, M. (2006). Elektronik insan kaynakları yönetimi ve Türkiye’deki uygulamalarına yönelik bir araştırma [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Selçuk Üniversitesi.
Appiah, H. L. (2013). Tax reforms & revenue mobilisation: a case study of the mining sector of Ghana [Unpublished doctoral dissertation], University of Ghana.
Van Brunt, D. (1997). Networked consumer health information systems [Doktora tezi, University of California]. ProQuest Dissertations and Theses.

Metin içi kullanım:
…. (Allahverdi, 2006: XXX).
Allahverdi (2006: XXX)…..

Kongre Bildirileri
Kalıp:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay Gün). Sözlü sunumun adı [Sözlü Sunum]. Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir, Ülke.
Örnekler:
Allahverdi, M. ve Karaer, M. (2017, Mayıs 3-7). Muhasebedeki e-dönüşümün eğitimdeki yeri ve e-dönüşüm eğitimi için bir öneri [Sözlü Sunum]. 36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye.
Allahverdi, M., Alagöz, A. & Ortakarpuz, M. (2017, September 18-20). The effect of e-taxation system on tax revenues andcosts in Turkey [Conference presentation]. International Conference on Accounting Studies (ICAS) 2017, Putrajaya, Malaysia
Metin içi kullanım:
…. (Allahverdi ve Karaer, 2017: XX).
Allahverdi ve Karaer (2017: XX)……

….(Allahverdi, et al., 2017: XX)
Allahverdi ve arkadaşları (2017: XX)….

NOT: Diğer kaynak türleri ile ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yayın Etiği İlkeleri
Yayın Etiği, daha yüksek editoryal işleme standartları oluşturmak için yazar(lar), hakemler ve yayıncılar adına dürüstlük konusunda ısrar eden bir öz-düzenleme mekanizması olarak tanımlanabilir.

Yazar(lar) İçin Etik Kurallar;


Dergimizde yayınlanmak üzere makale sunan yazar(lar)ın, belirtilen etik ilke ve kurallara uymaları zorunludur;
Gönderilen çalışmalar, daha önce yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere aynı zaman diliminde başka bir yayın organına, bilimsel etkinliğe gönderilmemiş olmalıdır.
Çalışma, yazar(lar)ın kendine ait olmalıdır. Diğer araştırma ve yayınlardan yararlanıldıysa, alıntıların/atıfların bilimsel araştırma ilkelerine uygun olarak eksiksiz yapılması ve kaynakların açıkça gösterilmesi zorunludur.
Kullanılan veri toplama araçları (ölçek, anket vb. gibi) yazar(lar)ın kendine ait değilse, gerekli izin alınmalı ve belgelendirilmelidir.
Birden fazla yazarın olduğu çalışmalarda, yazarlar çalışmaya bilimsel, akademik olarak somut ve yeterli düzeyde katkı sağlamalıdırlar. Çalışmaya bu açıdan katkısı olmayan kişiler, yazar olarak yer alamazlar.
Değerlendirme süreci başladıktan sonra yazar ekleme ve çıkarma işlemi yapılamaz.
Çalışmalar, intihal önleme yazılımı olan Turnitin programına göre, benzerlik oranı alıntılar dâhil % 15'i aşamaz. Bunu sağlamayan çalışmaların değerlendirme süreci başlatılmaz. Benzerlik oranının düşük olması; alıntıların, atıfların ve kaynak gösteriminin bilimsel araştırma ilkelerine ve etik kurallara uygun olduğu anlamına gelmez.
Dergimize başka çalışmaların tercümeleri kabul edilmemektedir. Tercüme olduğu belirtilmeden gönderilen ancak kısmen veya tamamen çeviri olan çalışmalar, benzerlik oranına bakılmaksızın intihal yapıldığı için reddedilir.
Çalışmalarda yer alan araştırma verileri ve sonuçları gerçeğe uygun olmalı; seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla veriler değiştirilmemelidir.
Araştırmaların ham verileri yazar(lar) tarafından saklanmalı ve talep edildiğinde sunulmalıdır.
Nitel/nicel veri toplamayı gerektiren çalışmalar için, etik kurul onayı alınmalıdır ve çalışma içerisinde onay alındığına dair bilgi verilmelidir. İlgili etik kurul onayının belgesi, dergiye çalışmayla birlikte gönderilmelidir.
Yazar(lar) bilimsel araştırma yöntemlerine ve ilkelerine, etik kurallara uygun çalıştığını çalışmasında beyan etmelidir.
Kurallar içerisinde öngörülememiş etik ihlal ve yasal olmayan durumların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Bundan dolayı yazar(lar), ulusal ve uluslararası kabul görmüş etik ve yasal kurallara uymakla yükümlüdürler.

Hakemler İçin Etik Kurallar;
Uzman ve yetkin oldukları alanlarla ilgili çalışmaları değerlendirmelidir. Aksi durumda ise değerlendirme yapmamalı ve editör kuruluna bildirmelidir.
Çalışmaları; ilgili alana anlamlı katkıda bulunma, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve yeterlilik açısından değerlendirmelidir.
Değerlendirme yaparken, tarafsızlık, gizlilik, nesnellik, bilimsel yönden inceleme ilkelerine uygun hareket etmeli; öznellik taşıyan kişisel ölçütlerden azami ölçüde kaçınmalıdır.
Rapor yazılırken kullanılan dilin; yazarı teşvik edici, yazarın kişilik haklarına saygılı şekilde olmasına özen gösterilmelidir.
Süreç içerisinde değerlendirmeyi olumsuz etkileyebilecek çıkar ilişkisi veya baskı ile karşılaşması durumunda, çalışmayı incelemeyi reddetmelidir.
İnceledikleri çalışmaları arşivlememeli, kişisel olarak içeriğinden çıkar sağlamamalı, yayınlanmadan önce bu çalışmalardan yararlanmamalıdır.
Hakemler; yazar(lar) için belirlenen etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmalı, değerlendirmesinde bunlara dikkat etmeli ve etik kuralların ihlal edildiğini fark ederse editör kurulunu bilgilendirmelidir

Editörler İçin Etik Kurallar;
Çalışmaların ön değerlendirme, hakem değerlendirmesi, yayınlanma süreçlerini; derginin yayın ilkeleri ve etik kuralları çerçevesinde; adil, tarafsız, denetlenebilir, nesnel, çıkar ilişkisinden bağımsız ve tarafların gizlilik haklarına uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.
Derginin amacına ve kapsamına uygun çalışmaları, yayın ilkeleri ve etik kurallar açısından önemli ihlal yoksa ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Yazar(lar) ve hakemlerin belirlenen etik kurallara uymaları hususunda azami ölçüde dikkat etmeli, gerekli ise yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapmalıdır.
Hakem değerlendirme sürecinde; kör hakemlik sisteminin amacına uygun şekilde yürütülmesini sağlamalı, yazar(lar)ın ve hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalı ve aralarında çıkar ilişkisi olup olmadığını denetlemelidir.
Çalışmanın konusuna uygun hakem belirlemeli ve alanında yetkin hakemlerin değerlendirme süreçlerine katılımı hususunda gayret etmelidir.
Sosyal Bilimler Meslek Okulu mensupları tarafından gönderilen çalışmalarının, kurum dışından hakemlerin incelemesine sunmalıdır.
Değerlendirme ve yayın süreçleri yer almayan üçüncü taraflara, gönderilen çalışmalarla ilgili herhangi bir bilgi ve açıklama yapılamaz. (Bu kural, değerlendirme süreci sonucunda çalışmanın yayınlanmaması durumunda da geçerlidir.)
Yazar(lar) ve hakemlerle iletişiminde; açıklayıcı ve bilgilendirici olmalı, zamanında geri bildirim sağlamalı, karşılıklı etkileşim içerisinde olmalıdır.
Derginin akademik ve yayın anlamında gelişimini sağlama, kalitesini yükseltme ve kapsamını oluşturan bilim alanlarına katkıda bulunma amacıyla çaba sarf etmelidir.
Yazar(lar), hakemler, okuyucular tarafından iletilen görüş, talep, şikâyet ve eleştirileri dikkate almalı, açıklayıcı şekilde geri bildirimde bulunmalıdır. Cevap hakkı oluşan kişi veya kurumları bilgilendirmelidir.
Görüş, talep, şikâyet ve eleştirilerde yer alan konularla ilgili dergi kurullarıyla değerlendirmeler yapmalı ve sonuçlara göre yayın süreçlerinde değişikliğe gidebilmelidir.

Hakemli çalışmalar, bilimsel yöntemi destekleyen ve hayata geçiren çalışmalardır. Bu noktada yayın sürecine dahil olan tüm tarafların (yazar(lar), okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere uyması büyük önem taşımaktadır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne uymaktadır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni benimsemiştir. Ayrıca Türkiye Editörler Çalıştayı Kararlarına da uymayı taahhüt eder.

 • Basın Kanunu (Ulusal Mevzuat)
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Ulusal Mevzuat)
 • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (Ulusal Mevzuat)
 • Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri (Uluslararası Kriterler)
 • Türkiye Editörler Çalıştayı Kararları (Ulusal Kriterler)

Tekrar Yayın
Tekrar yayın, aynı makalenin veya büyük ölçüde benzer makalelerin birden fazla dergide yayınlanmasıdır. Editör bu tür makaleyi incelemeden geri gönderir. Bundan sonra editör, tekrar yayına teşebbüs eden yazara belli bir süre ambargo uygulayabilir, yazarın daha önce yayın yaptığı dergide (belki de önceki makaleyi yayınlayan derginin editörü ile eşzamanlı duyuru olarak) kamuoyuna bu durumu açıklayabilir veya bu tedbirlerin hepsini birlikte uygulayabilir.

Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak gönderilmesi
Yazar(lar) aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye gönderemez(ler). Editör, olası eşzamanlı gönderimi öğrenirse, makaleyi alan diğer editör(ler)e danışma hakkını saklı tutar. Ayrıca editör, makaleyi incelemeden iade edebilir veya incelemeleri dikkate almadan reddedebilir veya bu kararı ilgili diğer editör(ler)le tartışarak alabilir ve yazar(lar)dan belli bir süre makale başvurusu kabul etmemeye karar verebilir. Ayrıca yazar(lar)ın işverenlerine yazabilir veya bu tedbirlerin hepsini birlikte hayata geçirebilir.

İntihali Engelleme Amaçlı Kontrol
Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmaktır.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’ne, gönderilen tüm makaleleri intihal engellemek için taramaktadır. İncelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını Turnitin yazılımı kullanılarak kontrol edilir. Benzerlik oranın %15’ten az olması beklenir. Benzerlik oranında asıl ölçü, yazarın atıf yapma ve alıntılama kuralların uymasıdır. Benzerlik oranı %1 göründüğü hâlde atıf ve alıntı usulünce yapılmamışsa yine intihal söz konusu olabilir. Bu açıdan atıf ve alıntı kuralları yazar tarafından bilinmeli ve dikkatlice uygulanmalıdır.
İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Sahtecilik
Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermektir.
Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmektir.

Katılımcıların Kişisel Verilerinin Korunması
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, yasal olarak kamuya açık olmayan insan katılımcılarla ilgili kişisel veya hassas verileri veya materyalleri içeren tüm araştırmaların resmi etik incelemeye tabi olmasını şart koşar.

Araştırma Suistimali İddialarının Ele Alınması
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, COPE'un Başarılı Bir Yazı İşleri için Etik Araç Setine uyar. Dergi editörleri; intihal, alıntı manipülasyonu, veri tahrifatı, veri uydurması ve diğer araştırma suistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını önlemek için tedbir alacaktır. Hiçbir durumda dergi editörleri bu tür bir suistimalin gerçekleşmesine bilerek izin vermeyecektir. Dergi editörleri, dergilerinde yayınlanan bir makaleyle ilgili herhangi bir araştırma suistimali iddiasından haberdar olmaları durumunda, iddialarla ilgili olarak COPE’un yönergelerini izleyeceklerdir.

Etik İhlal Bildirimleri
Okurlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiklerinde ya da editoryal içerik ile ilgili (intihal, yinelenen makaleler vb.) herhangi bir şikâyetleri olduğunda sbmyod@selcuk.edu.tr adresine e-posta göndererek bildirimde bulunabilir. Gelişmemiz için fırsat sağlayacağından başvuruları memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yaparız.

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi
Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir. Yazar(lar) tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazar(lar)ın kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:
1) Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
2) Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Özel Sayı Yayımlama Politikası
Dergimizde Yayın Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özel sayıda yer alması için gönderilen makaleler önce Editöryal ön incelemeye tabi tutulur. Sonra derginin yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir ve intihali önlemek için benzerlik tarama yapılır. Bu aşamalardan sonra çift taraflı körleme modelinin kullanıldığı akran değerlendirmesi sürecine alınır.

Editöryal Gizlilik Yükümlülüğü
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi'nin editörleri, gönderilen tüm yazıları gizli belgeler olarak ele alır; bu, yazar(lar)ın izni olmadan bir yazı hakkındaki bilgileri kimseye ifşa etmeyecekleri anlamına gelir. Makale inceleme sürecinde şu kişiler makalelere erişebilir: Editörler, Hakemler, Yayın Kurulu Üyeleri. Bir yazıyla ilgili ayrıntıların yazar(lar)ın izni olmadan üçüncü bir şahsa iletilebileceği tek durum, editörün ciddi araştırma suistimalinden şüphelenmesidir.

Bilimsel Suistimal İddiaları-Şüpheleri
Bilimsel suistimalin farklı tanımları vardır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi büyük yayın etiği kurumları tarafından oluşturulan rehberliği takip ederken bu sorunları vaka bazında ele alıyoruz. Editör, etik ihlalden şüphelenirse veya bir ihlal iddiası olursa harekete geçmekle yükümlüdürler. Bu görev hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış makaleleri kapsar. Editör, olası suistimallerle ilgili endişeleri dile getiren makaleleri basitçe reddetmemelidir. Etik olarak iddia edilen davaları takip etmekle yükümlüdür. Editör, uygun olduğunda COPE akış şemalarını izlemelidir. Editörler, öncelikle görevi kötüye kullandığından şüphelenilen kişilerden bir yanıt istemelidir. Yanıttan memnun kalmazlarsa, ilgili işverenlerden veya kurumdan araştırma yapmasını istemelidir. Editör, iddia edilen suistimalle ilgili uygun bir soruşturmanın yürütülmesini sağlamak için tüm makul çabayı göstermelidir; bu olmazsa, editör soruna bir çözüm bulmak için ısrar etmek için tüm makul girişimleri yapmalıdır. Bu zahmetli ama önemli bir görevdir.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, COPE'un Başarılı Bir Yazı İşleri için Etik Araç Setine uyar. Dergi editörleri; intihal, alıntı manipülasyonu, veri tahrifatı, veri uydurması ve diğer araştırma suistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını önlemek için tedbir alacaktır. Hiçbir durumda Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi veya editörleri bu tür bir suistimalin gerçekleşmesine bilerek izin vermeyecektir. Dergi editörleri, dergilerinde yayınlanan bir makaleyle ilgili herhangi bir araştırma suistimali iddiasından haberdar olmaları durumunda, iddialarla ilgili olarak COPE’un yönergelerini izleyeceklerdir.
Hakemler, araştırma veya yayının suistimalinden şüphelendiklerinde durumu Editöre iletmelidir. Editör, COPE tavsiyelerine uyarak gerekli işlemleri yürütmekle görevlidir.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, aşağıdaki veya benzeri konularda suistimal iddialarıyla karşılaştığında COPE akış şemalarına uygulamayı taahhüt eder.
• Tekrar yayından şüphelenildiğinde yapılacaklar
• İntihalden şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Uydurma verilerden şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Yazarlık değişikliği taleplerinde yapılacaklar
• Açıklanmamış çıkar çatışması durumundan şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Haksız veya hediye yazarlıktan şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Bir yazıda etik probleminden şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Etik ihlal şüphesi e-posta vb. ile doğrudan haber verildiğinde yapılacaklar
• Sosyal medya aracılığıyla etik ihlal şüphesi duyurulduğunda yapılacaklar

Şikayet Prosedürü
Bu prosedür, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 'nin veya yazı kadromuzun sorumluluğunda olan içerik, prosedürler veya politikalarla ilgili şikayetler için geçerlidir. Şikayetler, iyileştirme için bir fırsat ve teşvik sağlayabilir ve hızlı, nazik ve yapıcı bir şekilde yanıt vermeyi amaçlıyoruz.
Şikâyet, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 'nin veya yazı işleri ekibimizin sorumluluğunda olan içerik, prosedürler veya politikalarla ilgili olmalıdır. Şikayetler doğrudan sbmyod@selcuk.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir ve gizli olarak ele alınacaktır. Editör, şikayetlere anında yanıt verir. Editör, şikayetlerle ilgili COPE akış şemasında belirtilen prosedürü takip eder.
Şikayetler, editör ekibinin ilgili üyesi tarafından incelenir ve çözülemezse şu süreçler izlenir:
• Bu ilk yanıtın yetersiz olduğu düşünülürse, şikayetçi, şikayetinin derginin daha kıdemli bir üyesine iletilmesini talep edebilir.
• Şikayetçi hoşnut kalmazsa, şikayetler baş editöre iletilebilir.
• Mümkünse iki hafta içinde tam bir yanıt verilecektir.
COPE, bilimsel dergilerin editörleri için bir uygulama kodu yayınlar. Bu editörler, dergiler ve yayıncılarla olan anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştıracaktır ancak yalnızca derginin kendi şikâyet prosedürleri tükendikten sonra buraya başvuru yapılabilir.

İtiraz Süreci
Editörler ve hakemler tarafından yapılan değerlendirmelere dair ciddi itirazları memnuniyetle karşılıyoruz. Bilimsel içeriğini yanlış anladığımız için makalenizi reddettiğimizi düşünüyorsanız, lütfen sbmyod@selcuk.edu.tr adresinden editör ekibimize bir itiraz mesajı gönderin. Bu aşamada makalenizin gözden geçirilmiş bir versiyonunu göndermeye çalışmayın. İtiraz mektubunuzu okuduktan sonra itirazınızın haklı olduğunu anlarsak, sizi makalenizin gözden geçirilmiş bir versiyonunu göndermeye davet edebiliriz. Böylece çalışmanız dış hakem sürecine tekrar gönderilir. Lütfen itiraz mektubuna mümkün olduğunca fazla ayrıntı ekleyin. Son olarak, her makale için yalnızca bir itirazı dikkate alabiliriz, bu yüzden lütfen itirazınızı net bir şekilde ortaya koymak için ayrıntılı şekilde mektubu yazmaya zaman ve çaba harcayın - bir şansınız var, bu yüzden onu iyi kullanın. Reddedilen makaleler üzerinde uzun süreli müzakerenin genellikle hem yazar(lar) hem de editörler için tatmin edici olmadığını gördük, bu nedenle aynı çalışma için birden fazla itirazı işleme almıyoruz.

Çıkar Çatışmaları
Çıkar çatışması, birincil bir çıkarla ilgili mesleki yargı, ikincil bir çıkardan (mali kazanç veya kişisel rekabet gibi) etkilenebildiğinde ortaya çıkar. Bir makaleyi nasıl ele alacağımıza dair en iyi kararı verebilmek için yazar(lar)ın rekabet halindeki çıkarlarını bilmemiz gerektiğine ve makaleyi yayınlarsak okuyucuların da bunları bilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş̧ lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’nin tarafsız incelemeyi sağlamak için editörlerden, çalışanlardan veya yayın kurulu üyelerinden gelen gönderileri ele almak için belirlenmiş bir süreci vardır. Bu tür gönderiler öncelikle başka dergilere yönlendirilir. Bunun mümkün olmaması halinde gönderinin sahibinin dergideki görevi askıya alınır. Bu gönderiler çift taraflı körleme sürecinde incelenir.
Editör, kendisinin veya aile üyeleri tarafından yazılmış makalelerle ilgili kararlarda yer almamalıdır. Ayrıca, böyle bir çalışma, derginin tüm olağan prosedürlerine tabi olmalıdır. Editör, yazar(lar) ve hakemler tarafından olası çıkar çatışmalarının ifşa edilmesiyle ilgili ICMJE yönergelerini uygulamalıdır.

Araştırma Etiği İlkeleri
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazar(lar)ın sorumluluğundadır.
• Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
• Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
• Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
• Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
• Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
• Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
• İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
• Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
• İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi makale değerlendirme ve yayınlanma aşamasında her hangi bir ücret talep etmemektedir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.