Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 266 - 283 2019-12-24

Investigation of Word Decoding Strategies of University Students From Quantitative and Verbal Graduate Programs
Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi

Hazal ARTUVAN KORKMAZ [1] , Birkan GÜLDENOĞLU [2] , Canan KALAYCIOĞLU [3]


This is a descriptive study aiming to examine the main word decoding strategies of university students from quantitative and verbal graduate programs. A total of 271 (135 quantitative; 136 verbal) university students were enrolled in the current study and the word decoding skills were evaluated with two different processes that include decoding of real- words and decoding of pseudo-words. In this stage, real- word pairs and pseudo- word pairs formed from real- words were used. The students read the words silently through a computer program and decided whether the word pairs were the same. Their responses were recorded by the computer program for accuracy and speed. Data were analyzed by using variance analysis (GLM-ANOVA) and two-factor MANOVA (GLM-MANOVA) tests. The results showed that students in both groups decoded the real- words faster than the pseudo-words. There was no significant difference between the two groups in terms of their word decoding performance. In the conclusion part of the study, the findings obtained from the analyzes and the word decoding strategies of the students were discussed in detail based on the one-route and dual route-cascaded reading model in the literature. These results suggest that university students from quantitative and verbal programs have similar word decoding strategies.Bu araştırma, sayısal ve sözel bölümlerdeki üniversite öğrencilerinin temel aldıkları sözcük çözümleme stratejilerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya, toplam 271 (135’i sayısal; 136’sı sözel bölümden olmak üzere) üniversite öğrencisi dahil edilmiş ve öğrencilerin sözcük çözümleme becerileri, anlamlı sözcüklerin çözümlenmesi ve anlamsız sözcüklerin çözümlenmesi olmak üzere iki farklı işlem ile değerlendirilmiştir. Bu aşamada anlamlı sözcük çiftleri ve anlamlı sözcüklerden oluşturulan anlamsız sözcük çiftleri kullanılmıştır. Öğrenciler sözcükleri bir bilgisayar programı üzerinden sessizce okuyarak sözcük çiftlerinin aynı olup olmadığına karar vermişlerdir. Verdikleri yanıtlar bilgisayar programı tarafından doğruluk ve hız açısından kaydedilmiştir. Veriler, varyans analizi (GLM-ANOVA) ve iki faktörlü MANOVA (GLM-MANOVA) testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, her iki grupta yer alan öğrencilerin anlamlı sözcükleri anlamsız sözcüklere göre daha hızlı çözümlediklerini göstermiştir. Sözcük çözümleme performansı bakımından sayısal ve sözel bölümden gelen öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmanın tartışma bölümünde, alanyazındaki tek ve çift yönlü okuma kuramları temelinde, analizlerden elde edilen bulgular ile öğrencilerin sözcük çözümleme stratejileri ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Bu bulgular, sayısal ve sözel bölüm öğrencilerinin sözcük çözümleme sürecinde benzer sözcük çözümleme stratejileri kullandığını düşündürmektedir.


 • Aksan, D. (2005). Türkiye türkçesinin dünü, bugünü, yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Breznitz, Z. (1997). Reading rate acceleration: developmental aspects. The Journal of Genetic Psychology. 158(4), 427–441.
 • Chapman L, Chapman Jp. (1987). The measurement of handedness. Brain and Cognition 6, 175-183.
 • Coch, D., Mitra, P., ve George, E. (2012). Behavioral and ERP evidence of word and pseudoword superiority effects in 7- and 11-year-olds. Brain research, 1486, 68-81.
 • Ehri, L. C. (2002). Phases of acquisition in learning to read words and implications for teaching. Stainthorp, R. ve Tomlinson, P. (Eds.), Learning and teaching reading. London: British Journal of Educational Psychology Monograph Series II, 7-28.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F., Uslu, R. (2002). İlkögretim okullarına devam eden türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. 13(1), 5–13.
 • Frost, R. (1998). Toward a strong phonological theory of visual word recognition: True issues and false trials. Psychological Bulletin. 123, 71–99.
 • Frost, R. (2006). Becoming literate in Hebrew : The Grain-Size hypothesis and semitic orthographic systems. Developmental Science , 9 (5), 439-440.
 • Gough, P. B. ve Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading and reading disability. Remedial and Special Education. 7, 6-10.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Miller, P. (2014). İşiten ve işitme engelli okuyucuların kelime işlemleme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi. 29(73), 18-38.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Miller, P. (2015). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin cümle anlama becerilerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi. 30(76), 82-96.
 • Güldenoğlu, B. (2016). The effects of syllable-awareness skills on the word-reading performances of students reading in a transparent orthography. International Electronic Journal of Elementary Education (3)428, 425-442.
 • Güzel, R. (1998). Alt özel sınıflardaki öğrencilerin sesli okuduk¬ları öyküyü anlama becerilerini kazanmalarında doğrudan öğ¬retim yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş okuduğunu anlama materyalinin etkililiği. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hoover, W. A., ve Gough, P. B. (1990). The simple view of re¬ading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2, 127-160.
 • Jackson, N. E., ve Coltheart, M. (2001). Routes to reading success and failure: Toward an integrated cognitive psychology of atypical reading. Philadelphia, PA, US: Psychology.
 • Lewis, R. B., ve Doorlag, D. H. (1983). Teaching Special Studies in Mainstream. Ohio: Charles E. Merill Publishing Company.
 • Martin CD, Nazir T, Thierry G, Paulignan Y, Démonet JF. (2006). Perceptual and lexical effects in letter identification: An event-related potential study of the word superiority effect. Brain Research. 1098(1), 153–60.
 • Miller, P. (2005). Reading Experience and Changes in the Processing of Letters, Written Words, and Pseudohomophones: Comparing Fifth-Grade Students and University Students. The Journal of Genetic Psychology. 166(4), 407–434.
 • Moates, L. C. (2000). Speech top rint: Language essentials for teachers. Baltimore: Brookes.
 • Nalcaci, E., Kalaycioglu, C., Gunes, E., ve Cicek, M. (2002). Reliability and validity of a handedness questionnaire. Türk Psikiyatri Dergisi. 13(2), 99-106.
 • ÖSYM (2018). 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_28062018.pdf
 • Perfetti, C. A. (1985). Reading ability. New York: Oxford University Press.
 • Paap, K. R., ve Noel, R. W. (1991). Dual-route models of print to sound: Still a good horse race. Psychological-Research. 53, 13–24.
 • Ramus, F., Pidgeon, E., ve Frith, U. (2003). The relationship bet¬ween motor control and phonology in dyslexic children. Jour¬nal of Child Psychology and Psychiatry. 44, 712–722.
 • Ripamonti, E., Luzzatti, C., Zoccolotti, P., ve Traficante, D. (2018). Word and pseudoword superiority effects: Evidence from a shallow orthography language. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 71(9), 1911–1920. https://doi.org/10.1080/17470218.2017.1363791
 • Ross, A. O. (1976). Psychological Aspects of Learning Disabilities and Reading Disorders. NY: MacGraw-Hill Book Company.
 • Samuels, S. J., ve Farstrup, A. (2006). Reading fluency: The forgotten dimension of reading success. Newark: International Reading Association.
 • Stanovich, K. E., Cunningham, A. E., ve Feeman, D. J. (1984). Relation between early reading acquisition and word decoding with and without context: A longitudinal study of first-grade children. Journal of Educational Psychology, 76(4), 668-677. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.668
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and Comprehension gains as a result of repeated reading: A meta-analysis. Remedial and Spe¬cial Education. 25 (4), 252-61.
 • Tunmer, W. E. (2008). Recent developments in reading intervention research: Introduction to special issue. Reading and Writing, 21, 299-316. doi: 10.1007/s11145-007- 9108-4.
 • Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (2018). Yükseköğretim kurumları sınavı puan türleri tablosu-2018. 01.09.2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31137395/yuksekogretim_kurumlari_sinavi_puan_turleri.pdf adresinden erişilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7739-8676
Yazar: Hazal ARTUVAN KORKMAZ
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9629-1505
Yazar: Birkan GÜLDENOĞLU
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5203-1712
Yazar: Canan KALAYCIOĞLU
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü
Proje Numarası 18L0230001
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed589093, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {266 - 283}, doi = {10.31592/aeusbed.589093}, title = {Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ARTUVAN KORKMAZ, Hazal and GÜLDENOĞLU, Birkan and KALAYCIOĞLU, Canan} }
APA ARTUVAN KORKMAZ, H , GÜLDENOĞLU, B , KALAYCIOĞLU, C . (2019). Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 266-283 . DOI: 10.31592/aeusbed.589093
MLA ARTUVAN KORKMAZ, H , GÜLDENOĞLU, B , KALAYCIOĞLU, C . "Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 266-283 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899/589093>
Chicago ARTUVAN KORKMAZ, H , GÜLDENOĞLU, B , KALAYCIOĞLU, C . "Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 266-283
RIS TY - JOUR T1 - Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi AU - Hazal ARTUVAN KORKMAZ , Birkan GÜLDENOĞLU , Canan KALAYCIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.589093 DO - 10.31592/aeusbed.589093 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 266 EP - 283 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - doi: 10.31592/aeusbed.589093 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.589093 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi %A Hazal ARTUVAN KORKMAZ , Birkan GÜLDENOĞLU , Canan KALAYCIOĞLU %T Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.589093 %U 10.31592/aeusbed.589093
ISNAD ARTUVAN KORKMAZ, Hazal , GÜLDENOĞLU, Birkan , KALAYCIOĞLU, Canan . "Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 266-283 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.589093
AMA ARTUVAN KORKMAZ H , GÜLDENOĞLU B , KALAYCIOĞLU C . Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 266-283.
Vancouver ARTUVAN KORKMAZ H , GÜLDENOĞLU B , KALAYCIOĞLU C . Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 283-266.