Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 2, 266 - 283, 24.12.2019
https://doi.org/10.31592/aeusbed.589093

Öz


Bu araştırma, sayısal ve sözel
bölümlerdeki üniversite öğrencilerinin temel aldıkları sözcük çözümleme
stratejilerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlayan betimsel bir
çalışmadır. Araştırmaya, toplam 271 (135’i sayısal; 136’sı sözel bölümden olmak
üzere) üniversite öğrencisi dahil edilmiş ve öğrencilerin sözcük çözümleme
becerileri, anlamlı sözcüklerin çözümlenmesi ve anlamsız sözcüklerin
çözümlenmesi olmak üzere iki farklı işlem ile değerlendirilmiştir.
Bu aşamada anlamlı sözcük çiftleri ve anlamlı sözcüklerden oluşturulan
anlamsız sözcük çiftleri kullanılmıştır. Öğrenciler sözcükleri bir bilgisayar
programı üzerinden sessizce okuyarak sözcük çiftlerinin aynı olup olmadığına
karar vermişlerdir. Verdikleri yanıtlar bilgisayar programı tarafından doğruluk
ve hız açısından kaydedilmiştir. Veriler, varyans
analizi (GLM-ANOVA) ve iki faktörlü MANOVA (GLM-MANOVA) testleri kullanılarak
analiz edilmiştir. Sonuçlar, her iki grupta yer alan öğrencilerin anlamlı sözcükleri
anlamsız sözcüklere göre daha hızlı çözümlediklerini göstermiştir. Sözcük
çözümleme performansı bakımından sayısal ve sözel bölümden gelen öğrenciler
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmanın tartışma bölümünde,
alanyazındaki tek ve çift yönlü okuma kuramları temelinde, analizlerden elde
edilen bulgular ile öğrencilerin sözcük çözümleme stratejileri ayrıntılı olarak
tartışılmıştır. Bu bulgular, sayısal ve sözel bölüm öğrencilerinin sözcük
çözümleme sürecinde benzer sözcük çözümleme stratejileri kullandığını düşündürmektedir.
Destekleyen Kurum

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü

Proje Numarası

18L0230001

Kaynakça

 • Aksan, D. (2005). Türkiye türkçesinin dünü, bugünü, yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Breznitz, Z. (1997). Reading rate acceleration: developmental aspects. The Journal of Genetic Psychology. 158(4), 427–441.
 • Chapman L, Chapman Jp. (1987). The measurement of handedness. Brain and Cognition 6, 175-183.
 • Coch, D., Mitra, P., ve George, E. (2012). Behavioral and ERP evidence of word and pseudoword superiority effects in 7- and 11-year-olds. Brain research, 1486, 68-81.
 • Ehri, L. C. (2002). Phases of acquisition in learning to read words and implications for teaching. Stainthorp, R. ve Tomlinson, P. (Eds.), Learning and teaching reading. London: British Journal of Educational Psychology Monograph Series II, 7-28.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F., Uslu, R. (2002). İlkögretim okullarına devam eden türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. 13(1), 5–13.
 • Frost, R. (1998). Toward a strong phonological theory of visual word recognition: True issues and false trials. Psychological Bulletin. 123, 71–99.
 • Frost, R. (2006). Becoming literate in Hebrew : The Grain-Size hypothesis and semitic orthographic systems. Developmental Science , 9 (5), 439-440.
 • Gough, P. B. ve Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading and reading disability. Remedial and Special Education. 7, 6-10.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Miller, P. (2014). İşiten ve işitme engelli okuyucuların kelime işlemleme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi. 29(73), 18-38.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Miller, P. (2015). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin cümle anlama becerilerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi. 30(76), 82-96.
 • Güldenoğlu, B. (2016). The effects of syllable-awareness skills on the word-reading performances of students reading in a transparent orthography. International Electronic Journal of Elementary Education (3)428, 425-442.
 • Güzel, R. (1998). Alt özel sınıflardaki öğrencilerin sesli okuduk¬ları öyküyü anlama becerilerini kazanmalarında doğrudan öğ¬retim yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş okuduğunu anlama materyalinin etkililiği. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hoover, W. A., ve Gough, P. B. (1990). The simple view of re¬ading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2, 127-160.
 • Jackson, N. E., ve Coltheart, M. (2001). Routes to reading success and failure: Toward an integrated cognitive psychology of atypical reading. Philadelphia, PA, US: Psychology.
 • Lewis, R. B., ve Doorlag, D. H. (1983). Teaching Special Studies in Mainstream. Ohio: Charles E. Merill Publishing Company.
 • Martin CD, Nazir T, Thierry G, Paulignan Y, Démonet JF. (2006). Perceptual and lexical effects in letter identification: An event-related potential study of the word superiority effect. Brain Research. 1098(1), 153–60.
 • Miller, P. (2005). Reading Experience and Changes in the Processing of Letters, Written Words, and Pseudohomophones: Comparing Fifth-Grade Students and University Students. The Journal of Genetic Psychology. 166(4), 407–434.
 • Moates, L. C. (2000). Speech top rint: Language essentials for teachers. Baltimore: Brookes.
 • Nalcaci, E., Kalaycioglu, C., Gunes, E., ve Cicek, M. (2002). Reliability and validity of a handedness questionnaire. Türk Psikiyatri Dergisi. 13(2), 99-106.
 • ÖSYM (2018). 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_28062018.pdf
 • Perfetti, C. A. (1985). Reading ability. New York: Oxford University Press.
 • Paap, K. R., ve Noel, R. W. (1991). Dual-route models of print to sound: Still a good horse race. Psychological-Research. 53, 13–24.
 • Ramus, F., Pidgeon, E., ve Frith, U. (2003). The relationship bet¬ween motor control and phonology in dyslexic children. Jour¬nal of Child Psychology and Psychiatry. 44, 712–722.
 • Ripamonti, E., Luzzatti, C., Zoccolotti, P., ve Traficante, D. (2018). Word and pseudoword superiority effects: Evidence from a shallow orthography language. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 71(9), 1911–1920. https://doi.org/10.1080/17470218.2017.1363791
 • Ross, A. O. (1976). Psychological Aspects of Learning Disabilities and Reading Disorders. NY: MacGraw-Hill Book Company.
 • Samuels, S. J., ve Farstrup, A. (2006). Reading fluency: The forgotten dimension of reading success. Newark: International Reading Association.
 • Stanovich, K. E., Cunningham, A. E., ve Feeman, D. J. (1984). Relation between early reading acquisition and word decoding with and without context: A longitudinal study of first-grade children. Journal of Educational Psychology, 76(4), 668-677. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.668
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and Comprehension gains as a result of repeated reading: A meta-analysis. Remedial and Spe¬cial Education. 25 (4), 252-61.
 • Tunmer, W. E. (2008). Recent developments in reading intervention research: Introduction to special issue. Reading and Writing, 21, 299-316. doi: 10.1007/s11145-007- 9108-4.
 • Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (2018). Yükseköğretim kurumları sınavı puan türleri tablosu-2018. 01.09.2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31137395/yuksekogretim_kurumlari_sinavi_puan_turleri.pdf adresinden erişilmiştir.

Investigation of Word Decoding Strategies of University Students From Quantitative and Verbal Graduate Programs

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 2, 266 - 283, 24.12.2019
https://doi.org/10.31592/aeusbed.589093

ÖzThis is a descriptive study aiming to examine the main word decoding
strategies of university students from quantitative and verbal graduate
programs. A total of 271 (135 quantitative; 136 verbal) university students
were enrolled in the current study and the word decoding skills were evaluated
with two different processes that include decoding of real- words and decoding
of
pseudo-words. In this stage, real- word
pairs and pseudo- word pairs formed from real- words were used. The students read
the words silently through a computer program and decided whether the word
pairs were the same. Their responses were recorded by the computer program for
accuracy and speed. Data were analyzed by using variance analysis (GLM-ANOVA)
and two-factor MANOVA (GLM-MANOVA) tests. The results showed that students in
both groups decoded the
real- words faster than the pseudo-words. There was no significant
difference between the two groups in terms of their word decoding performance.
In the conclusion part of the study, the findings obtained from the analyzes
and the word decoding strategies of the students were discussed in detail based
on the one-route and dual route-cascaded reading model in the literature. These
results suggest that university students from quantitative and verbal programs
have similar word decoding strategies.

Proje Numarası

18L0230001

Kaynakça

 • Aksan, D. (2005). Türkiye türkçesinin dünü, bugünü, yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Breznitz, Z. (1997). Reading rate acceleration: developmental aspects. The Journal of Genetic Psychology. 158(4), 427–441.
 • Chapman L, Chapman Jp. (1987). The measurement of handedness. Brain and Cognition 6, 175-183.
 • Coch, D., Mitra, P., ve George, E. (2012). Behavioral and ERP evidence of word and pseudoword superiority effects in 7- and 11-year-olds. Brain research, 1486, 68-81.
 • Ehri, L. C. (2002). Phases of acquisition in learning to read words and implications for teaching. Stainthorp, R. ve Tomlinson, P. (Eds.), Learning and teaching reading. London: British Journal of Educational Psychology Monograph Series II, 7-28.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F., Uslu, R. (2002). İlkögretim okullarına devam eden türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. 13(1), 5–13.
 • Frost, R. (1998). Toward a strong phonological theory of visual word recognition: True issues and false trials. Psychological Bulletin. 123, 71–99.
 • Frost, R. (2006). Becoming literate in Hebrew : The Grain-Size hypothesis and semitic orthographic systems. Developmental Science , 9 (5), 439-440.
 • Gough, P. B. ve Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading and reading disability. Remedial and Special Education. 7, 6-10.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Miller, P. (2014). İşiten ve işitme engelli okuyucuların kelime işlemleme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi. 29(73), 18-38.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Miller, P. (2015). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin cümle anlama becerilerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi. 30(76), 82-96.
 • Güldenoğlu, B. (2016). The effects of syllable-awareness skills on the word-reading performances of students reading in a transparent orthography. International Electronic Journal of Elementary Education (3)428, 425-442.
 • Güzel, R. (1998). Alt özel sınıflardaki öğrencilerin sesli okuduk¬ları öyküyü anlama becerilerini kazanmalarında doğrudan öğ¬retim yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş okuduğunu anlama materyalinin etkililiği. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hoover, W. A., ve Gough, P. B. (1990). The simple view of re¬ading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2, 127-160.
 • Jackson, N. E., ve Coltheart, M. (2001). Routes to reading success and failure: Toward an integrated cognitive psychology of atypical reading. Philadelphia, PA, US: Psychology.
 • Lewis, R. B., ve Doorlag, D. H. (1983). Teaching Special Studies in Mainstream. Ohio: Charles E. Merill Publishing Company.
 • Martin CD, Nazir T, Thierry G, Paulignan Y, Démonet JF. (2006). Perceptual and lexical effects in letter identification: An event-related potential study of the word superiority effect. Brain Research. 1098(1), 153–60.
 • Miller, P. (2005). Reading Experience and Changes in the Processing of Letters, Written Words, and Pseudohomophones: Comparing Fifth-Grade Students and University Students. The Journal of Genetic Psychology. 166(4), 407–434.
 • Moates, L. C. (2000). Speech top rint: Language essentials for teachers. Baltimore: Brookes.
 • Nalcaci, E., Kalaycioglu, C., Gunes, E., ve Cicek, M. (2002). Reliability and validity of a handedness questionnaire. Türk Psikiyatri Dergisi. 13(2), 99-106.
 • ÖSYM (2018). 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_28062018.pdf
 • Perfetti, C. A. (1985). Reading ability. New York: Oxford University Press.
 • Paap, K. R., ve Noel, R. W. (1991). Dual-route models of print to sound: Still a good horse race. Psychological-Research. 53, 13–24.
 • Ramus, F., Pidgeon, E., ve Frith, U. (2003). The relationship bet¬ween motor control and phonology in dyslexic children. Jour¬nal of Child Psychology and Psychiatry. 44, 712–722.
 • Ripamonti, E., Luzzatti, C., Zoccolotti, P., ve Traficante, D. (2018). Word and pseudoword superiority effects: Evidence from a shallow orthography language. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 71(9), 1911–1920. https://doi.org/10.1080/17470218.2017.1363791
 • Ross, A. O. (1976). Psychological Aspects of Learning Disabilities and Reading Disorders. NY: MacGraw-Hill Book Company.
 • Samuels, S. J., ve Farstrup, A. (2006). Reading fluency: The forgotten dimension of reading success. Newark: International Reading Association.
 • Stanovich, K. E., Cunningham, A. E., ve Feeman, D. J. (1984). Relation between early reading acquisition and word decoding with and without context: A longitudinal study of first-grade children. Journal of Educational Psychology, 76(4), 668-677. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.668
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and Comprehension gains as a result of repeated reading: A meta-analysis. Remedial and Spe¬cial Education. 25 (4), 252-61.
 • Tunmer, W. E. (2008). Recent developments in reading intervention research: Introduction to special issue. Reading and Writing, 21, 299-316. doi: 10.1007/s11145-007- 9108-4.
 • Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (2018). Yükseköğretim kurumları sınavı puan türleri tablosu-2018. 01.09.2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31137395/yuksekogretim_kurumlari_sinavi_puan_turleri.pdf adresinden erişilmiştir.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hazal Artuvan Korkmaz Bu kişi benim 0000-0001-7739-8676

Birkan Güldenoğlu 0000-0002-9629-1505

Canan Kalaycıoğlu Bu kişi benim 0000-0001-5203-1712

Proje Numarası 18L0230001
Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 8 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Artuvan Korkmaz, H., Güldenoğlu, B., & Kalaycıoğlu, C. (2019). Sayısal ve Sözel Bölümlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sözcük Çözümleme Stratejilerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 266-283. https://doi.org/10.31592/aeusbed.589093