Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 368 - 388 2019-12-24

Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?
The Qualitative Research Process: How to Perform a Qualitative Research?

Ali BALTACI [1]


Bu araştırmada, nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan süreçlerden bahsedilmiş, ayrıca araştırma sürecinin kuramsal temelleri ve uygulamaya yönelik stratejileri ele alınmıştır. Bu çalışma özünde nitel araştırmacıların sıklıkla yöntembilim eksikliklerinden doğan uygulama sorunlarına karşı kavramsal bir zemin oluşturmayı hedeflemiştir. Çalışma ile nitel araştırma sürecinde eksikliği hissedilen kavramsal zemin oluşturulacak ve uygulamaya dönük stratejiler üzerinde durulacaktır. Bu amaçla belirtilen çerçevede alanyazında sıklıkla vurgulanan nitel desenler taranarak, elde edilen veriler kuramsal boyutta tartışılmış, bunun yanında nitel araştırmalara yön verecek yöntemler ve stratejiler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma sonucunda, nitel araştırma sürecinin, nicel araştırmalardan oldukça farklı ve öznel bir süreci ifade ettiği, nitel araştırmaya konu olan sorunsalı tüm dinamikleriyle ve derinlemesine incelemeye çalıştığı belirlenmiştir. Bu çalışma özellikle Türkçe alanyazında eksikliği hissedilen güncel ve kolaylıkla uygulanabilir nitel araştırma yöntemlerindeki eksikliğin tamamlanması amacını gütmektedir. Çalışmanın, nitel araştırma yöntemlerini kullanacak araştırmacılara gerek nitel verilere ilişkin bilgi toplama, araştırma ve gerekse analiz seçimi ve uygulamalarında yol göstereceği umulmaktadır.

In this research, the widely used processes in qualitative research, and the theoretical foundations of the research process and its strategies for implementation are discussed. In essence, this study aims to provide a conceptual basis for the application problems of qualitative researchers, which often arise from methodological deficiencies. With this study, the conceptual ground will be formed which will be lacking in the qualitative research process, and the applied strategies will be emphasized. In this context, the qualitative patterns frequently emphasized in the literature were searched and the data obtained were discussed in the theoretical dimension, and information was given about the methods and strategies that will guide the qualitative researches. As a result of the study, it has been determined that the qualitative research process represents a very different and subjective process than the quantitative research, and the problematic subject to the qualitative research is to examine all the dynamics and in-depth. The aim of this study is to complete the deficiencies in the current and easily applicable qualitative research methods, especially in Turkish literature. It is hoped that this study will guide the researchers who will use qualitative research methods in the selection and application of information collection, research, and analysis related to the qualitative data.

 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231–274.
 • Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The qualitative report, 13(4), 544-559.
 • Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8-14.
 • Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). Qualitative research for education. Allyn & Bacon Boston, MA.
 • Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data: complementary research strategies. Sage Publications, Inc.
 • Connelly, L. M. (2016). Trustworthiness in qualitative research. Medsurg Nursing, 25(6), 435-437.
 • Crabtree, B. F., & Miller, W. L. (1999). Doing qualitative research. sage publications.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2008a). Introduction: The discipline and practice of qualitative research.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2008b). The landscape of qualitative research (C. 1). Sage.
 • Eysenbach, G., & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. Bmj, 324(7337), 573-577.
 • Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., & Davidson, L. (2002). Understanding and evaluating qualitative research. Australian and New Zealand journal of psychiatry, 36(6), 717-732.
 • Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report, 8(4), 597-606.
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
 • Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. Suny Press.
 • Hay, I. (2000). Qualitative research methods in human geography.
 • Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: introducing focus groups. Bmj, 311(7000), 299-302.
 • Klenke, K. (2016). Qualitative research in the study of leadership. Emerald Group Publishing Limited.
 • Kuş, E. (2007). Nicel-nitel araştırma teknikleri: sosyal bilimlerde araştırma teknikleri: Nicel mi? Nitel mi? Anı Yayıncılık.
 • Kvale, S. (1994). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Sage Publications, Inc.
 • Makatouni, A. (2002). What motivates consumers to buy organic food in the UK? Results from a qualitative study. British Food Journal, 104(3/4/5), 345-352.
 • Mallat, N. (2007). Exploring consumer adoption of mobile payments–A qualitative study. The Journal of Strategic Information Systems, 16(4), 413-432.
 • Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The lancet, 358(9280), 483-488.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. Sage publications.
 • Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family practice, 13(6), 522-526.
 • Maxwell, J. A. (2008). Designing a qualitative study. The SAGE handbook of applied social research methods, 2, 214-253.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from" Case Study Research in Education.". ERIC.
 • Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. New York: Sage Publications, Inc.
 • Morgan, D. L. (1996). Focus groups as qualitative research (C. 16). Sage publications.
 • Morgan, Gareth, & Smircich, L. (1980). The case for qualitative research. Academy of management review, 5(4), 491-500.
 • Morgan, George. (2016). Global Islamophobia: Muslims and moral panic in the West. Routledge.
 • Morse, J. M. (2016). Mixed method design: Principles and procedures. New York: Routledge.
 • Neuman, W. L., & Robson, K. (2014). Basics of social research. Pearson Canada Toronto.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications, inc.
 • Pope, C., Ziebland, S., & Mays, N. (2006). Analyzing qualitative data. Qualitative research in health care, 63-81.
 • Sandelowski, M. (1986). The problem of rigor in qualitative research. Advances in nursing science.
 • Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative inquiry, 5(4), 465-478.
 • Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. Teachers college press.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for information, 22(2), 63-75.
 • Silverman, D. (2016). Qualitative research. Sage.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications.
 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of mixed methods research, 1(1), 77-100.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2550-8698
Yazar: Ali BALTACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUS ALPARSLAN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed598299, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {368 - 388}, doi = {10.31592/aeusbed.598299}, title = {Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?}, key = {cite}, author = {BALTACI, Ali} }
APA BALTACI, A . (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 368-388 . DOI: 10.31592/aeusbed.598299
MLA BALTACI, A . "Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 368-388 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899/598299>
Chicago BALTACI, A . "Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 368-388
RIS TY - JOUR T1 - Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? AU - Ali BALTACI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.598299 DO - 10.31592/aeusbed.598299 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 368 EP - 388 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - doi: 10.31592/aeusbed.598299 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? %A Ali BALTACI %T Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.598299 %U 10.31592/aeusbed.598299
ISNAD BALTACI, Ali . "Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 368-388 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299
AMA BALTACI A . Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 368-388.
Vancouver BALTACI A . Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 388-368.