Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ‘‘FELSEFE’’ KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR ALGILARININ İNCELENMESİ

Yıl 2016, Cilt 16, Sayı 3, 1047 - 1064, 20.10.2016

Öz

Bu araştırmada lise öğrencilerinin “felsefe” kavramına yönelik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla oluşturdukları metaforların belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırma olgu bilim araştırma deseninin
kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Bu çalışmaya Kahramanmaraş Anadolu Lise ’sinde öğrenim gören toplam 120 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrenciler tarafından üretilen toplam 74 metaforun ortak özelliklerinden hareketle 11 kategori oluşturulmuştur. Öğrencilerin 6’sı (%7.2) felsefeyi araç olarak, 13’ü (%15,21) felsefeyi yemek/yiyecek olarak, 19’u (% 22,23) felsefeyi kişi olarak, 6’sı (% 7.02) felsefeyi sorgulayan olarak, 6’sı ( %7.2) felsefeyi yer/mekan olarak, 4’ü (% 4.68) felsefeyi karmaşa olarak, 2’si ( % 2,34) felsefeyi değişken olarak, 4’ü ( %4,68) felsefeyi canlı olarak, 3’ü ( %3,51) felsefeyi gereksiz olarak, 11’i ( %12,87) felsefeyi öznellik olarak, 2’si (%2,34) ise felsefeyi takım olarak algılamaktadır. Sonuç olarak metaforlar lise öğrencilerinin ‘‘felsefe’’ kavramına ilişkin algılarını açıklamada önemli bir araştırma aracı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

INVESTIGATING THE METAPHOR PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOLS STUDENTS TOWARDS THE CONCEPT OF “PHILOSOPHY”

Yıl 2016, Cilt 16, Sayı 3, 1047 - 1064, 20.10.2016

Öz

In this study, it was aimed to determine the metaphor perceptions of high school students towards the concept of “philosophy”. The purpose of this study is presenting the perceptions of high schools students towards the concept of “philosophy” through metaphors. This is a qualitative study using scientific research design. As a result of the study, 11 categories based on common features of 74 metaphors produced by the students were created. 6 students (7.02%) perceived philosophy as a tool, while 13 students (15.21%) perceived as food, 19 students (22.23%) perceived as a person, 6 students (7.2%) perceived as questioner, 6 students (7.02%) perceived as a place or location, 4 students (4.68%) perceived as confusion, 2 students (2.34%) perceived as unnecessary, and 11 students (12.87%) perceived as subjectivity and 2 students (2.34%) perceived as a team, respectively. As a result metaphors of high school students ' ' philosophy ' ' the statement concluded that perceptions of the concept has been used as an important research tool.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan Ünsal Bu kişi benim


Fahrettin Korkmaz


Abdullah Çetin

Yayımlanma Tarihi 20 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 16, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ünsal, S. , Korkmaz, F. & Çetin, A. (2016). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ‘‘FELSEFE’’ KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR ALGILARININ İNCELENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 1047-1064 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/24917/263029