Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 1, 428 - 439, 11.03.2019
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-455882

Öz

Bu araştırmada pedagojik formasyon eğitimi sertifika programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarının belirlenmesi ve motivasyonlarındaki değişimin yönünün incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırma, Ege Bölgesi’ndeki formasyon eğitimi veren bir devlet üniversitesinde yürütülmüştür. Katılımcılar uygun örneklem tekniği (convenience sampling) kullanarak 112 erkek ve 186 kadın toplam 300 öğretmen adayından oluşmuştur. Veriler, Watt ve Richardson (2007) tarafından geliştirilen Öğretmenin Seçimine Etki Eden Faktörler Ölçeği (Factor Influencing Teaching Choice [FIT-Choice]) ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 21 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Aritmetik ortalama,  standart sapma, tekrarlı ölçümler için tek-yönlü ANOVA tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının program öncesi ve sonrası mesleki motivasyon ve mesleki algı ortalama puanları karşılaştırıldığında, program sonrasındaki ortalama puanlarda bir düşüşün olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında öğretmen adaylarının algı üst-boyutunda, formasyon eğitimi sonundaki ortalama puanlarında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Ancak öğretmen adaylarının motivasyon üst-boyutunda formasyon eğitimi öncesi ve sonrasındaki ortalama değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sonuçlar, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarına ve meslek algılarına olumlu yönde katkı sağlamadığını göstermektedir.

Kaynakça

 • Acat, M. B. ve Yenilmez, K. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon (güdülenme) düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 53(12), 125–139.
 • Alam, M T. (2011). Factors affecting teachers motivation. International Journal of Business and Social Science, 2(1), 1-30.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Altınkurt, Y, Yılmaz, K. ve Erol, E. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 48-62.
 • Atkinson, E.S. (2000) An investigation into the relationship between teacher motivation and pupil motivation. Educational Psychology 20 (1), 45-57.
 • Bal, A. P. (2017). The effect of pedagogic formation training on vocational attitudes of mathematics teacher candidates. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 58-69.
 • Carbonneau, N., Vallerand, R.J., Fernet, C. and Guay, F. (2008). The role of passion for teaching in intrapersonal and interpersonal outcomes. Journal of Educational Psychology 100(4), 977-987.
 • Chambers, G.N. (1999) Motivating language learners. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Creswell, J.W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed method research. California: SAGE.
 • Çevik, G. B. ve Yıldız, M. A. (2016). Pedagojik formasyon öğrencilerinde umutsuzluk ile mutluluk arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık rolü. Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 96-107.
 • Demirtaş, H. ve Kırbaç, M. (2016). Pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 138-152.
 • Davis, J., & Wilson, S. M. (2000). Principals' efforts to empower teachers: Effects on teacher motivation and job satisfaction and stress. The Clearing House, 73(6), 349-353.
 • Çocuk H. E., Y, G. ve Tanrıseven, I. (2015). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenliğe ilişkin özyeterlik ve metaforik algıları: Mersin üniversitesi örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 373-387.
 • Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu eğitim dergisi, 19(2), 427-438.
 • Gao, X., & Trent, J. (2009). Understanding mainland Chinese students' motivations for choosing teacher education programmes in Hong Kong. Journal of Education for Teaching, 35(2), 145-159.
 • Gülşen, C. ve Seyratlı, E. (2014). Formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 14-25.
 • Guajardo, J. (2011). Teacher motivation: Theoretical framework, situation analysis of save the children country offices, and recommended strategies. Teacher Motivation, 281-24
 • Hanson, E. M. (2003). Educational administration and organizational behavior. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Jesus, N., & Lens, W. (2005) An integrated model for the study of teacher motivation. Applied Psychology, 54(1), 119-134.
 • Kanadlı, S. ve Karakuş, F. (2016). Formasyon programının öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik inançlarına ve tutumlarına etkisi: Bir karma yöntem araştırması. Journal of Human Sciences, 13(3), 3807-3826.
 • Kartal, T. ve Afacan, Ö. (2013). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 76–96.
 • Kiraz, Z. ve Dursun, F. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının aldıkları eğitime ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 76-96.
 • Kılınç, A., Watt, H. G. M., & Richardson, P. W. (2012). Factors influencing teaching choice in Turkey. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40, 199-226.
 • Kunter, M., Frenzel, A., Nagy, G., Baumert, J. and Pekrun, R. (2011) Teacher enthusiasm: dimensionality and context specificity. Contemporary Educational Psychology, 36(4), 289-301.
 • Lamb, M., & Wedell, M. (2015). Cultural contrasts and commonalities in inspiring language teaching. Language Teaching Research, 19(2), 207-224.Lai, E. R. (2011). Motivation: A literature review. pearson research report http://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/Motivation_Review_final.pdf
 • Michaelowa K (2002). Teacher career satisfaction, student achievement, and the cost of primary education in francophone sub-saharan africa. Hamburg Institute of International Economics.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054.
 • Nartgün, D. Ş. S. ve Gökçer, İ. (2014). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleklerine, geleceklerine, istihdamlarına ve eğitim politikalarına ilişkin metaforik algıları. e-International Journal of Educational Research, 5(4).57-69.
 • Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. International Journal of Educational Research, 4, 48-60.
 • Richardson, P. W., Karabenick, S. A., & Watt, H. M. (2014). Teacher motivation: Theory and practice. New York, NY: Routledge.
 • Roness, D., & Smith, K. (2010). Stability in motivation during teacher education. Journal of Education for Teaching. International Research and Pedagogy, 36(2), 169-185.
 • Rots, I., Kelchtermans, G., & Aelterman, A. (2012). Learning (not) to become a teacher: A qualitative analysis of the job entrance issue. Teaching and Teacher Education, 28(1), 1-10.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79-104.
 • Süral, S. ve Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 62-75.
 • Stembridge, Allen F. (1989). Teacher Motivation: An essential requirement in the integration of Faith and Learning in Seventh Day Adventist Colleges. Faith and Learning Seminar, Union College Lincoln, Nebraska, (4),169- 189.
 • Taneri, P. O. (2016). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyon sertifika programının niteliği hakkındaki görüşleri (Çankırı ili örneği). Kastamonu Education Journal, 24(3), 997-1014.
 • Temi̇z, E. (2016). Pedagojik formasyon alan müzik öğretmeni adaylarının mesleki yeterlikleri. Electronic Turkish Studies, 11(3), 2165-2174.
 • Turhan, E. ve Ağaoğlu, E. (2011). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ve eğitim fakültesi 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri (Akdeniz, Anadolu, Dumlupınar ve Fırat üniversiteleri örneği). E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1759–1774.
 • Ulubey, Ö., & Yıldırım, K. (2017). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının öğretmenlik becerilerinin gelişimine katkısının incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(40), 1-30.
 • Watt, H.M., & Richardson, P.W. (2008). Motivations, perceptions, and aspirations concerning teaching as a career for different types of beginning teachers. Learning and Instruction 18(5), 408-428.
 • Watt, H. G. M., & Richardson, P. W. (2007). Motivational factors influencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice Scale. The Journal of Experimental Education, 75, 167-202.
 • Yalçın İncik, E., ve Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon sertifika programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterliklerine yönelik görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(2), 179-197.
 • Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin Metaforları. Turkish Studies, 8(8), 1421-1429.
 • YÖK (Yükseköğretim Kurulu), (1998). Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.
 • YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982–2007). Yükseköğretim Kurulu Yayını 2007–5. Ankara: Meteksan A.Ş.
 • YÖK (2013). Üniversitelerimizde uygulanacak olan “pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı” başvuru formu. Ek-1-B, pedagojik formasyon sertifika programı başvurusu için üniversitenin kadrosundaki eğitim bilimleri alanındaki öğretim üyesi/ elemanı bilgisi. Ocak 22, 2016 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_ rsRqRmHtxKK6/10279/19209 adresinden alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kasım YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
0000-0003-1406-709X
Türkiye


Muhammet Mustafa ALPASLAN
0000-0003-4222-7468


Özgür ULUBEY
0000-0001-7672-1937

Yayımlanma Tarihi 11 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yıldırım, K. , Alpaslan, M. M. & Ulubey, Ö. (2019). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 428-439 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-455882