Son Sayı

Cilt: 10 - Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

ANADOLU EĞİTİM LİDERLİĞİ VE ÖĞRETİM DERGİSİ

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisinde öncelikle eğitim yönetimi, liderliği ve denetimi olmak üzere eğitim bilimleri ve öğretim alanında araştırma, inceleme ve uygulama niteliğindeki çalışmalar yayınlanabilir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmamış olmalıdır. Dergide yayınlanacak çalışmaların APA (American Psychological Association) yazım kılavuzuna uygun olması gerekmektedir. Derginin yazı dili İngilizce ve Türkçedir. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi haziran ve aralık olmak üzere yılda en az iki defa on line olarak yayınlanır. Öncelikli olarak eğitim bilimleri, eğitim yönetimi, liderliği ve denetimi alanında bilimsel çalışmaları yayınlamayı benimsemekle birlikte öğretmen yetiştiren alanlar ve öğretimle ilgili makaleler de kabul edilmektedir.Dergimiz birçok ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır, beş yıldan fazla süredir yayındadır ve akademik teşvik kapsamında değerlendirilmektedir. Siz değerli bilim insanlarının nitelikli çalışmalarını yayınlamaktan mutluluk duyarız.

ISSN:2148-2667


General Information

Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction is peer reviewed international e-journal. It aims to publish articles about educational leadership, educational management, supervision, educational sciences and instruction. It is biannual (June and December) open access and academic journal.

Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction presents prominent empirical and conceptual articles focused on educational leadership, supervision and instructional issues facing educational organizations. It embraces traditional and emergent theoretical frameworks, research methods, and topics.

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi online olarak yayın yapan ve eğitim yönetimi, okul yönetimi ve öğretmen yetiştirmeye odaklanmış bir e-dergidir.

Özet ve Abstract

Çalışmanın başında 300-350 kelime arası çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve temel sonuçlarını içeren Türkçe ve İngilizce özet ile bu dillerde 3-5 arası anahtar kelime yer almalıdır. Özetler Times New Roman yazı tipinde 11 karakter olmalıdır.

Tam Metin

Makale giriş, araştırmanın amacı ya da problem cümlesi varsa alt problemleri, yöntem (evren-örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçları, geçerlilik-güvenirlik, verilerin toplanması ve analizi), bulgular ve yorum, tartışma ve sonuç, öneriler ile kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.

Giriş bölümünde çalışmanın amacı, problem durumu, literatür taraması ve ilgili araştırmalar hakkında bilgiler sunulmalı ve çalışmanın problem durumu ile ilişkilendirilmelidir.

Yöntem bölümünde çalışmanın türü ve buna bağlı veri toplama kaynakları (nicel, nitel veya her ikisinin bir arada kullanıldığı desenlere ilişkin yöntem kısmında yeterli bilgi verilmeli), veri toplama ve analiz süreçleri hakkında okuyucular bilgilendirilmelidir.

Bulgular ve yorum kısmında çalışmada elde edilen veriler anlaşılır bir dille sunulmalı, bulgunun ne anlama geldiği açıklanmalıdır. Literatürle karşılaştırmaya yer verilmemelidir.

Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın bulgularından hareketle ulaşılan sonuçlar birbirinden bağımsız literatür bilgileriyle karşılaştırılarak açıklanmalıdır.

Öneriler bölümünde, çalışma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunulmalıdır.

Kaynakça bölümü APA stiline göre düzenlenmelidir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Times New Roman yazı tipinde 10 karakter olmalı, özetler ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.  Çalışmanın Türkçe başlığı önce, İngilizce başlığı daha sonra yer almalı ve tamamı büyük harflerle yazılmalı, özetlerden sonra yazarların isimleri, kurumları ve e-mail adresleri belirtilmelidir. Çalışma, daha önce kongre veya sempozyumda sunulmuş ise ilk sayfanın altında sunulduğu konferans veya seminer ismi ile tarihi yer almalıdır.  

İngilizce Uzun Özet

İngilizce geniş özet kavramsal çerçeve, amaç veya problem cümlesi, yöntem, bulgular ve sonuç gibi başlıklar şeklinde (metin içerisinde kaynağa atıfta bulunulmadan) 1000-1500 kelime arasında hazırlanmalıdır. 

Dergiye gönderilecek makaleler http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ajeli adresine kayıt yapılarak yüklenmelidir. Çalışmalar editör incelemesinden sonra iki hakem değerlendirmesine sunulacak ve hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yayın sırasına alınacaktır. 

 Makale Ekleme Son Tarihleri

Makale gönderim son tarihleri 1. sayı için 21 Mayıs, 2. Sayı için 21 Kasım'dır.

Telif Fomu

Sorumlu yazarlar Telif Formunu doldurup imzaladıktan sonra sisteme yüklemelidirler. Telif formuna bu linkten ulaşabilirsiniz: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16274

ETİK İLKELER VE SORUMLULUKLAR
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi olarak Editörlerin, Yazarların ve Hakemlerinin dergiye ait olan etik ilkelere ve sorumluluklara uyması beklenmektedir. Dergiye ait etik ilke ve sorumluluklar, evrensel ve ulusal etik ilkelere bir aykırılık göstermemekle birlikte sürekli olarak şeffaflık gerektirmektedir. Bu süreçte editörlerin, yazarların ve hakemlerin şeffaf ve hesap verebilir olması önemlidir.

EDİTÖRÜN ETİK SORUMLULUKLARI
Editörler yazarlardan gelen makalelerin ilk yüklenişten, yayın sürecine kadar şeffaflık kuralına riayet etmeleri gerekmektedir. Editörlerin uyması gereken etik kurallar şu şekildedir:

Editörler derginin yayınlanmasında sorumluluk sahibi olduklarını bilmek zorundadırlar.

Dergi yayın süreci her adımda şeffaf ve hesap verebilir olmalıdırlar.

Dergide yayınlanacak makalelerin seçim sürecinde şeffaflıkla birlikte sorumluluk sahibi olarak yasalara aykırı yayınlara müsaade etmezler.

Bazı yayınların yasalara uygun olması etik olarak uygun olduğu anlamına gelmeyebilir. Editörler bu tür yayınlara dikkat ederler.

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI
Yazarlar makalelerinin her türlü etik ihlaline karşı sorumludurlar.

Yazarlar dergiye yükledikleri makalelerinin yayınlanma aşamasına kadar ve yayınlanma sonrasında da etik sorumluluğuna sahiptirler.

Yazarlar makaleleri ile ilgili şeffaf olmalıdırlar.

Yazarlar makalelerinde (varsa) kullandıkları veri toplama araçları ile ilgili gerekli izinleri ve etik kurul kararlarını dergiye sunmak zorundadırlar.
HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI

Hakemler kör hakemlik yaparlar. Aksi durumu kabul etmeleri beklenemez ve gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

Hakemler inceledikleri makaleler hakkında vardıkları yargılarda etik kurallara riayet etmelidirler.

Hakemler inceledikleri makaleler ile ilgili verdikleri kararlarda şeffaf olmalıdırlar.

Dergimiz makale yayını için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalenizi dergimize ücretsiz bir şekilde yükleyebilir ve yayınlanması için talepte bulunabilirsiniz. Teşekkürler.

Bu Dergide Yayınlanan İçerikler Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) Tarafından Lisanslanmıştır.