Yazım Kuralları

AJESI Makale Yazım Kuralları

Sayın Yazar,
Bilimsel gelişmeler, dergimizin yayın ilkeleri ve bağlı olduğumuz indekslerin gereklilikleri doğrultusunda oluşturulan yazım kuralları aşağıda açıklanmıştır.
* Şablon dosyasına yazar veya kurumlarıyla ilgili, izin, karar sayısı, daha önce bir etkinlikte sunum vb. bilgiler de dahil, herhangi bir bilgi eklemeyiniz. Bunun için kapak dosyasını kullanınız. Makaleniz yayım için kabul edilirse, bu bilgileri daha sonra ekleyebilirsiniz.
* Makale değerlendirme sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör tarafından veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilebilir.
* AJESI gerekli gördüğü durumlarda tarandığı indekslerin değişen gerekliliklerine göre makaleler üzerinde biçimsel düzenlemeler yapabilir.
* Hakemlerin ve editörlerin olumlu değerlendirmeleri 1 Aralık tarihine kadar sonuçlanan makaleler takip eden takvim yılında Ocak sayısından itibaren bir sayıda yayımlanabilir.
* Hakemlerin ve editörlerin olumlu değerlendirmeleri 1 Haziran tarihine kadar sonuçlanan makaleler aynı takvim yılında Temmuz veya devam eden takvim yılındaki bir sayıda yayımlanabilir.
* AJESI makalelerin yayın tarihini belirleme hakkını saklı tutar.
* Burada belirtilen kurallar dışında APA Yayım Kılavuzu Versiyon 7’yi göz önünde bulundurunuz.


Yazarlık katkı beyanı formu için buraya tıklayınız.


A. Genel kurallar
1. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) DergiPark sistemini kullanmaktadır. Makalenizi sistemimize yüklemek için ana sayfadan (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi) giriş yaparak, sistemde kendinize bir hesap oluşturmalısınız. Makalenizle ilgili tüm süreçleri, kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak aynı sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
2. AJESI, hakem değerlendirme sürecini çift-kör hakem (double-blind review) değerlendirmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, yazar ya da yazarların isimleri ve kurumları değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin hiçbir yerinde görünmemelidir.
3. Makaleler, 200-300 kelime uzunluğunda çalışma hakkında bilgilendirici, açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış bir öz içermelidir. Öz; çalışmanın amacı, yöntemi (araştırma modeli, katılımcılar, veri toplama araçları, veri çözümleme teknikleri), bulgular, sonuçlar ve tartışma ile ilgili önemli bilgileri içermelidir. Özden sonra alfabetik sırayla yazılmış en az 3 ve en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
4. AJESI Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılan makaleleri kabul etmektedir. Bununla birlikte, İngilizce dışındaki yabancı bir dilde kaleme alınmış makalelerin sonunda 1000-1500 kelime aralığında genişletilmiş bir İngilizce öz yazılması gerekmektedir.
5. Dergimizde yayımlanması amacıyla sisteme yüklenilecek makaleler, “Öz”, “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç, Tartışma ve Öneriler” olmak üzere beş bölümden oluşmalıdır. Ayrıca şablondaki alt başlıklar da kullanılmalıdır.
6. Makalelerin genişletilmiş İngilizce özet, bölümü “Introduction”, “Method”, “Findings”, “Conclusion and Discussion” olmak üzere dört ana başlıktan oluşmalıdır.
7. Varsa “Ekler” bölümü, makalenin sonunda kaynak listesinden önce olmalıdır.
8. Makale başlığı 12 kelimeyi geçmemelidir.
9. Makale, yazıldığı dildeki yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun ve hatasız olarak yazılmalıdır.
10. Makalede yararlanılan tüm eserler kaynakçada belirtilmelidir.
11. Makaleyle birlikte sisteme yüklenmesi gereken intihal raporunda benzerlik oranı kaynakça dışında %10’u geçmemelidir.
12. TR Dizin Değerlendirme ölçütlerine göre,
a. etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve DergiPark sistemine yüklenerek belgelendirilmelidir,
b. gönderilen her bir makalede araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir,
c. etik kurul izniyle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) (yayım için kabul edilirse) makalenin ilk sayfasında özün altında ve ayrıca Yöntem bölümünde Etik Konular başlığı altında yer verilmelidir,
d. kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmelidir.
13. Makalenin yöntem bölümünde, çalışmanın yapıldığı yer (etik ilkelere uygun olması koşuluyla), yıl, dönem, ay gibi bilgiler belirtilmelidir.
14. Türkçe kaleme alınmış makalelerde, makalenin dil bilgisi kurallarına uygunluğu açısından kaynak olarak Türk Dil Kurumunun yayınladığı Sözlük ve Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
15. Yabancı bir dilde yazılacak makalelerde, ilgili dilin kuralları geçerlidir. Metinde, sözlükte kolaylıkla bulunmayan sözcük, deyim ve terimlerin kullanılması durumunda anlamlarının açıklaması da verilmelidir. Araştırmacı(lar), makalenin tüm süreçlerinde etik kurallara uymalı; yapılan çalışmanın güvenilirliğini zedeleyen bilimsel ihmal (disiplinsiz araştırma), bilimsel saptırma, sahtekârlık ve/veya bilimsel aşırma (intihal) vb. girişimlerden uzak durulmalıdır.
16. Makalelerle ilgili etik ihlaller ortaya çıkması durumunda tüm sorumluluk yazarlara aittir.
17. Makalenizle ilgili hakem değerlendirmeleri size ulaştıktan sonra “Hakem görüşlerine yanıtlar” isimli şablon dosyamızı kullanarak, hakemlerimizin görüşlerini ve bu doğrultuda yaptığınız veya varsa yapmadığınız değişiklikleri gerekçeleriyle beraber bu forma eklemelisiniz. Ayrıca makalenizin düzenlenmiş versiyonu üzerinde de yaptığınız değişikliklerin yanına, söz konusu değişiklikleri hangi hakemin görüşü doğrultusunda yaptığınızı not olarak ekleyiniz.
Dergimize gönderilen tüm çalışmaların yukarıda belirtilen şartları taşıması ve aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygunluk göstermesi birinci önceliğimizdir. Yukarıda belirtilen temel şartları taşımayan, bilimsel araştırma ilkelerine göre yazılmayan, aşağıda belirtilen kurallara uymayan ve/veya alanyazına katkısının sınırlı olacağı değerlendirilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayabilir.

B. Yazım Kuralları
1. Metinle ilgili kurallar
1. Metin,
a. MS Office Word programı kullanılarak,
b. A4 (21 cm x 29,7 cm) sayfa boyutunda, tüm kenarlarda 2,5 cm boşluklarla, her iki yana yaslanmış ve paragraf ilk satırı girintisi soldan 1,25 cm (1 tab) olarak,
c. Arial yazı tipinde, 11 punto yazı tipi boyutunda,
d. 1,15 satır aralığıyla, paragraf aralığı öncesi ve sonrasında 6 nk boşluk değeriyle yazılmalıdır.
2. Yazı tipi büyüklüğü öz için 10, dipnot için 10, kaynakça için 10, tablo ve şekil başlığı, tablo içi ve şekil yazıları için 10 olmalıdır. 40 kelimeden uzun alıntılar soldan 2,5 cm girintiyle ve 11 punto yazı tipi büyüklüğünde yazılmalıdır. Tablo altındaki notlar ve istatistiksel değerler 10 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır.
3. Metin uzunluğu kaynakça hariç 3500-9000 kelime arasında olmalıdır. Bununla birlikte çalışmanın niteliğine göre AJESI editör kurulunun kararı doğrultusunda daha uzun metinler de yayınlayabilir.
4. Gereksiz kısaltmalar kullanılmamalı ve kullanılmasının gerekli olduğu değerlendirilen kısaltmalar metinde ilk geçtiği yerde bir kereye mahsus açıklanmalıdır.
5. Cebirsel değişkenler için istatistiksel sembol olarak kullanılan Yunan harfi olmayan semboller italik olarak yazılmalıdır.
6. Makalenin iki ya da daha fazla yazar tarafından hazırlanması durumunda “sorumlu yazar” mutlaka belirtilmelidir. Bölüm ve kurum bilgisi her bir yazar için yazar notlarında verilmelidir.
7. Yazar notu, makaleyle ilgili özel durumları açıklamalıdır (bir toplantıda sunulan bölümler, makalenin temelini oluşturan öğrenci metni, boylamsal bir çalışmanın raporu, çıkar çatışması olarak algılanabilecek ilişki).
8. Metindeki tüm dipnotlar ilgili sayfanın altında belirtilmelidir ve dipnot numaraları doğru bir şekilde yerleştirilmelidir.
9. Ön kontrol sürecinde ve hakem görüşleri sonrasında metin üzerindeki tüm düzeltmeler farklı bir renkle yapılmalı, eski ve yeni versiyonlar birlikte gönderilmelidir.
10. İki yazarı olan kaynaklara parantez içinde ve metin içinde atıf verirken “ve” bağlacı kullanılmalıdır.
11. Üç ve daha fazla yazarlı kaynaklara metin içinde ve parantez içinde atıf yapılırken ilk atıftan itibaren ve ilk yazardan sonra “ve diğerleri” ifadesi kullanılmalıdır.
12. İkinci kaynaklardan aktarma yaparken “…’dan aktaran …” ifadesini kullanılmalıdır.
13. 10’dan küçük rakamlar yazıyla yazılmalıdır.

2. Tablolar, şekiller ve görsellerle ilgili kurallar
1. Tablo, şekil ve görsellerdeki kısaltmalar, tablo notları, şekil ve görsel başlıklarında açıklanmalıdır. Tüm tablo, şekil ve görseller için metin içinde referans verilmelidir.
2. Tablo başlığından önce ve tablodan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo başlığı tablonun üstüne ve girinti olmadan sola dayalı olarak yazılmalıdır. Tablo başlığı ve tablo arasında 3 nk boşluk değeri olmalıdır. Tablo girinti olmadan sola dayalı olarak eklenmelidir ve tablo içinde satır aralığı tek olmalıdır. Yeni bir sayfada devam eden tablolar “Tablo X (Devam)” şeklinde başlıklandırılmalıdır.
3. Tablonun üst satırının üstünde ve altında, son satırının altında ½ kalınlığında çizgi olmalıdır. Anlaşılırlığı artırmak için gerekirse kategoriler, değişkenler vb. öğeler arasına yatay çizgi eklenebilir.
4. Tablo içindeki metin ve ilgili sütun başlığı sola dayalı, sayısal değerler ve ilgili sütun başlığı ortalanmış olarak yazılmalıdır. Tüm sütun başlıkları koyu yazılmalıdır.
5. Şekillerden/görsellerden önce ve şekil/görsellerin başlıklarından sonra 1 boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve görseller girinti olmadan sayfaya ortalanmış olarak eklenmelidir. Şekil ve görsellerin başlıkları, şekil ve görsellerin altına girinti olmadan ortalanmış olarak eklenmelidir. Şekil ve görsellerin başlıkları ve şekil ve görsel arasında 3 nk boşluk değeri olmalıdır.
6. Şekil ve görsellerdeki tüm öğeler okunaklı olmalıdır.
7. Eklenen şekil ve görseller PNG veya JPEG biçiminde olmalıdır.

3. Başlıkların yazımıyla ilgili kurallar
1. Makalenin başlığı, 13 punto yazı büyüklüğünde, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır.
2. Makale başlığı dışındaki tüm başlıklar 12 punto yazı büyüklüğünde ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık seviyeleri, metnin organizasyonunu doğru yansıtmalıdır. Aynı seviyenin tüm başlıkları metin içinde aynı biçimde görünmelidir. Başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
3. Makalede en fazla beş düzey başlık kullanılmalıdır. Birinci düzey başlık ortalanmış, koyu ve her sözcüğün baş harfi büyük, ikinci düzey başlık sola dayalı, kalın ve her sözcüğün baş harfi büyük; üçüncü düzey başlık sola dayalı, kalın, yatık ve her sözcüğün baş harfi büyük; dördüncü düzey başlık bir girinti içerden (1 tab), kalın, her sözcüğün baş harfi büyük ve “.” işareti ile bitecek şekilde; beşinci düzey başlık bir girinti içeriden, yatık, kalın ve “.” işareti ile bitecek şekilde yazılmalıdır.

4. Kaynakça yazımıyla ilgili kurallar
1. Kaynakça yeni bir sayfada başlamalıdır ve Latin alfabesiyle yazılmalıdır.
2. Kaynaklar sola dayalı, 1,15 satır aralığıyla ve alfabetik olarak yazılmalıdır.
3. Kaynakların ikinci ve daha sonraki satırlarda devam etmesi durumunda, ikinci ve üçüncü satırlar soldan 1,25 cm girintili olarak yazılmalıdır.
4. Kaynaklar hem metin içinde hem de kaynak listesinde olmalıdır. Metindeki atıflar ve kaynak listesi girdileri hem yazım hem tarih olarak uyuşmalıdır.
5. Kaynaklar (hem parantez içindekiler hem de kaynak listesindekiler) yazar soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
6. Tüm alıntılar için sayfa, bölüm veya paragraf numarası metin içinde verilmelidir.
7. Kaynakçadaki Türkçe kaynaklarda son yazar isimlerinden önce “ve” bağlacı, diğer dillerdeki kaynaklarda son yazar isimlerinden önce “&” kullanılmalıdır.
8. Kaynakçanın doğru ve tam bilgilerden oluşması yazarın sorumluluğudur.