Yazım Kuralları

İÇERİK (KAPSAM)
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Orman Mühendisliği başta olmak üzere Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği ve bu alanların ilişkili olduğu alanlardan gelen araştırma makalesi, derleme makaleler, editöre mektup ve kısa özgün makale (short communications) kabul etmektedir. Dergi yılda iki adet baskı yapmaktadır. Ancak, bazı durumlarda baskı sayısı artabilir.

YAZAR SORUMLULUĞU (ETİK KURALLAR)
Yazarlar makalelerinin içerikleri ve deneysel sonuçlarının geçerliliği ve yasallığından sorumludurlar. Yazarlar değişik kaynaklardan aldıkları materyalleri kullanma izni sorumluluğunu üstlenmiş sayılırlar. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi’ne sunulan makaleler için, yazarlar özellikle intihal gibi etik hususları güvence altına alma sorumluluğuna sahiptir. Başkalarının fikirleri veya ifadeleri (ifadeler tırnak içinde verildiği ve kaynak belirtildiği takdirde aynen alıntılar intihal sayılmaz) üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan veya o kaynağa açık bir şekilde atıf yapmadan kullanmak intihal olarak değerlendirilmektedir.

YASAL GEREKSİNİMLER
Dergiye bir makalenin sunulması, sunulan makalenin başka bir dergide yayınlanmadığı veya yayınlanma sürecinde olmadığı anlamına gelmektedir. Telif hakkına tabi kaynakların (bir şeklin tamamı, fotoğraflar, çizelge içerikleri, vs.) kullanılması halinde ilgili kaynağın sorumlu yayıncısından izin alınmalıdır. Herhangi bir izne tabi olmaksızın alınan materyallerin, yazarların orijinal ürünleri olduğu varsayılacaktır. Sorumlu yazar, tüm yazarlara daha önce imzalatmış olduğu Telif Hakkı Devir Formunu başvuru esnasında sisteme yüklemelidir.

ÜST YAZI
Yazar(lar)ın, makalelerinin gönderirken makalenin daha önce başka bir dergide yayınlanmadığı ya da halı hazırda başka bir dergide işlem görmediği, makale yazarları arasında her hangi bir anlaşmasızdık olmadığı, ifadelerini içeren bir üst yazıyı, makale ile birlikte editöre göndermesi gerekmektedir.

SUNUŞ
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisine sunulacak makaleler http://dergipark.org.tr adresinden ilgili bilgi akışını takip ederek sunulabilir.
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisine gönderilen makalelerin dergi tarafından değerlendirilebilmesi için aşağıdaki hususların sağlanmış olması gerekir.
1) Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
2) Makale, yazar(lar)ın daha önce yayımlanmış bir yazısındaki konuların bir kısmını içeriyorsa bu durum belirtilmeli ve yeni yazı ile birlikte önceki makalenin bir kopyası da Yayın Bürosu’na gönderilmelidir.
3) Daha önce bilimsel etkinliklerde (konferans, kongre, sempozyum, vs.) sunulmuş çalışmalar, bu durum belirtilmek koşuluyla ve telif hakkıyla korunmadığı müddetçe değerlendirme için kabul edilir.
4) Makalenin yayınlanması tüm yazarlar tarafından onaylanmalıdır. Sorumlu yazar, tüm yazarlara daha önce imzalatmış olduğu Telif Hakkı Devir Formunu başvuru esnasında sisteme yüklemelidir.
5) Kabul edilen makaleler, yayıncı kuruluşun izni olmaksızın başka bir dilde aynı formu ile yayınlanamaz
6) Yayıncı herhangi bir tazminat durumunda yasal olarak sorumlu olmayacaktır. Dergide yayımlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a ait olup Editör, Editör Yardımcısı ve Yayın Kurulu’nun görüşlerini yansıtmaz. Dergide yayımlanması kabul edilse de edilmese de, ham makale (manuscript) yazarlara geri verilmez. Dergide yayımlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
1. Makaleler elektronik ortamda kabul edilmekte ve tüm yayın aşamaları elektronik ortamda takip edilmektedir. Dergimizin bütün hakemlik ve yayıncılık işlemleri elektronik sistem üzerinden yürütülmektedir. Dergimize yayın göndermek isteyen yazarların öncelikle http://dergipark.org.tr adresine girerek “kayıt” ekranından üye olmaları gerekmektedir. Kayıtlı yazarlarımız sisteme “giriş” yaptıktan sonra, “yazım kurallarımız” doğrultusunda hazırladıkları makalelerini, editöre mektup ve telif hakları devir formu ile birlikte sisteme yüklemelidirler. Sisteme yüklenen makaleler Editör tarafından şekilsel anlamda ön incelemeden geçirilir. Ön incelmeyi geçen makaleler ilgili alan editörüne yönlendirilir, geçemeyen makaleler ise gerekli eksikliklerin tamamlanması için yazar(lar)a geri gönderilir. Alan editörü, makaleyi teknik açıdan inceler ve uygun bulduklarını değerlendirilmek üzere konu ile ilgili en az iki hakeme gönderir. Makale, “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya teknik ve şekilsel olarak yetersiz bulunan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz. Bu makaleler alan editörü tarafından uygun görülmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere yazarlara geri gönderilir. Manuscript gerekli düzeltmelerden sonra alan editörü tarafından hakemlere gönderilir. Değerlendirme aşamasında yazar ve hakem isimleri gizli tutulmaktadır.

2. Makalelerin yayına kabulü, hakem görüşleri doğrultusunda, Yayın Kurulunca karara bağlanır. Yayına kabul edilen makaleler hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda düzeltilmek üzere tekrar sorumlu yazara iletilir.

3. Makaleler basımdan önce, son kontrol için sorumlu yazara tekrar gönderilir. Makalelerle ilgili baskı dışı sorumluluklar yazara aittir.

4. Makalelerin işlem süresi en fazla 3 (üç) aydır. Yayınlanan makaleler sorumlu yazarın e-mail adresine PDF olarak gönderilir. Ayrı basım ve telif ücreti verilmez, yayınlanmayan makaleler iade edilmez.

5. Makalelerin değerlendirme sürecinde ve basım aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

6. Yayımlanması talebiyle gönderilen makalelerin ön değerlendirme sürecinde intihal belirleme yazılımları yardımıyla benzerlik oranları belirlenmektedir. Bir makalenin intihal nedeniyle reddedilmesi gerekip gerekmediğine karar verme veya hakemlik sürecine geçme kararı Editöre aittir.

MAKALELERİN HAZIRLANMASI
Makaleler Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir. Türkçe yazılması durumunda İngilizce, İngilizce yazılması durumunda Türkçe özet içermelidir. Ancak anadili Türkçe olmayan yazarlardan Türkçe özet istenmez. Makalenin tamamı Times New Romans 12 punto olacak şekilde hazırlanmalıdır. Sayfa kenarlarında Sol 3,0 cm, diğer kenarlar 2,5 cm olmalıdır. Başlıklar ve alt başlıklarda 3. seviyeye kadar alt başlık kullanılabilir. Ana başlıklar ve alt başlıkların numaralandırılmasında Arap sayıları (1,2,3 vs.) esas alınmalıdır. Başlıkların hiçbir şekilde tamamı büyük harf olmamalıdır. Makalelerde sayfa numaraları ve satır numaraları (sürekli) eklenmelidir.

Yazım Kuralları
Makalelerin hazırlanmasında uluslararası bilim camiasında kabul gören IMRAD (Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusion) formatı uygulanmalıdır. Makale bileşenleri: başlık sayfası, öz, anahtar kelimeler, ana metin (Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç), teşekkür, kaynaklar ve ekler (varsa) sırasını takip etmelidir. Çizelge ve şekiller ilk geçtikleri paragrafa en yakın olacak şekilde metin içerisine yerleştirilmelidir. Çizelge ve şekillere metinde mutlaka atıf yapılmalıdır. Çizelge ve şekil başlıkları metin ile aynı punto ve yazı formatında olmalıdır. Ancak çizelge ve şekil içeriklerinde zorunlu kalınması halinde punto düşürülebilir ve farklı yazı formatı kullanılabilir.

Bölüm başlıkları kısa olmalı ve ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tüm sayfalar birbirini izleyen şekilde numaralandırılmalı ve metne satır numarası verilmelidir. Satır numaraları, makalelerin hakem tarafından düzenli bir şekilde değerlendirilmesi için oldukça önemlidir. Satır numaraları bir sonraki sayfadan aynen devam etmelidir. Makale yazımında, başlık ve alt başlıklar, metin içinde olmamalı, ayrı bir satırda ve girinti olmaksızın yazılmalıdır. Tekrar belirtmek gerekirse, her ne surette olursa olsun bölüm başlıklarının tamamı büyük harfle verilmemelidir. Bölüm başlığı ve alt başlıklarda kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı, ancak ve, ile, vb bağlaçların ilk harfleri küçük verilmelidir.

Makale uzunluğunda her ne kadar bir sınırlama olmasa da, makale uzunluğunun 6000 kelimeyi (çizelge, şekil ve ekler hariç) geçmemesi arzu edilmektedir. Yazımda; dilbilgisi, imla kuralları, cümle yapısı ve anlatımda mantıksal bütünlüğe önem verilmelidir.

Başlık Sayfası: Birinci sayfa makale başlığı, yazarların isimleri ve adresleri ile iletişim kurulacak yazarın iletişim ayrıntılarını (E-posta adresi, telefon ve ORCID numaraları) içermelidir. Makale başlığı makale içeriği hakkında fikir vermeli, ticari marka isimleri ve kısaltmalar içermemelidir. Başlık, zorunlu kalınmadıkça 4 kelimeden az ve 15 kelimeden fazla olmamalıdır.

Öz: Hem İngilizce hem de Türkçe verilmelidir. Ana dili Türkçe olmayan yazarlar, sadece İngilizce özet verebilirler. Makalenin öz’ünde; çalışmanın önemi ve çalışmada kullanılan materyal ve yöntemler belirtilmeli, başlıca bulgular, sonuç ve önerilere yer verilmelidir. Öz, 250 kelime ya da 1250 karakteri geçememeli, tek paragraf halinde ve geçmiş zaman kipinde (zorunlu kalınmadıkça) yazılmalıdır. Öz’de bulgular verilirken sayısal değerlere yer verilmelidir. Öz’ün İngilizcesinde (abstract) dile ve yazım kurallarına dikkat edilmeli, mümkünse anadili İngilizce olan birine ya da İngilizce konusunda eğitimli bir uzmana kontrol ettirilmelidir. Öz ve abstract aşağıdaki başlıkları içermelidir:
Giriş ve amaçlar (Background and aims)
Yöntemler (Methods)
Bulgular (Results)
Sonuçlar (Conclusion)

Anahtar Kelimeler:  En az 4, en fazla 7 adet anahtar kelime alfabetik sırada verilmelidir.

Giriş: Bu kısımda okuyucu çalışmanın önemi ve güncelliği konusunda ikna edilmelidir. Makalenin bu bölümünde, okuyucu ilave bir kaynağa gerek duymadan makaleyi anlayabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Giriş kısmı gereğinden uzun ya da kısa olmamalı, konu ile alakası olmayan bilgi ve kaynaklardan kaçınılmalıdır. Verilen kaynakların gerekli ve güncel olduğundan emin olunmalıdır. Girişin son paragrafında çalışmanın hangi konu üzerine odaklandığı ve nelerin hedeflendiği net olarak belirtilmelidir.

Materyal ve Yöntem: Kullanılan materyal yeterince tanıtılmalıdır. Bitki materyallerinde mümkünse en ayrıntılı sınıflama verilmelidir. Bitki, hayvan ve mikroorganizma materyalleri, kültivar, tür, takson ve özel karakteristikleri ile birlikte verilmeli, topraklar olası en ayrıntılı sınıfında verilmeli ve sınıflamada uluslararası bilim camiasında kabul görmüş sınıflama verilmelidir. Materyallerin verilmesinde materyallerin ticari isimleri yerine genel adları verilmelidir. Şayet ticari isim verilmek zorunda ise, araştırmanın yapıldığı kurumun ilgili marka ile herhangi bir ticari ilişkisinin olmadığı, marka adının okuyucuyu bilgilendirmek amaçlı verildiğini belirten bir dipnot ilgili sayfanın altında yer almalıdır. Yöntemler şayet ilk defa veriliyorsa, mümkün en ince ayrıntısına kadar verilmelidir, daha önce kullanılmış, bilinen bir yöntem ise referansı verilmelidir. Materyal ve yöntemlerin verilmesinde çalışmanın, konu hakkında uzman bir başka kişi tarafında tekrarlanabilir olup olmadığı kıstas alınmalıdır. İstatistiksel analizlerin verilmesinde, hangi deneme deseninin uygulandığı ve sonuçların değerlendirilmesinde hangi yöntemlerin uygulandığı, sıfır hipotezlerinin test edilmesinde hangi önem seviyelerinin esas alındığı açıkça belirtilmelidir. Şayet istatiksel yöntem bilinen bir yöntem ise yöntemin adının ve kaynağın verilmesi yeterlidir. Ancak yöntem yeni ya da yeni sayılabilecek bir yöntem ise yöntem hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Sonuçlar: Sonuçlar, açık, kısa ve net bir şekilde sunulmalıdır. Sonuçların sunulmasında çizelge ve şekiller kullanılmalı, ancak aynı bilgilerin hem çizelge hem de şekillerde verilmesinden kaçınılmalıdır. Genel bir kural olarak, aralarında ilişki bulunan veriler şekillerde, tekrarlanan veriler ise tablolarda verilmelidir. Kalabalık veriler tanımsal istatistikler kullanılarak tablolarda özetlenmelidir. Bu kısımda materyal ve yöntemler kısmında verilen bilgilerin tekrarlanması gibi hatalardan kaçınılmalıdır. Makaleler hazırlanırken, uluslararası birim ve sembollerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Ondalıkların ayrılmasında Türkçe makalelerde virgül, İngilizce makalelerde nokta kullanılmalıdır.

Tartışma: Bu bölümde sonuçların ne anlama geldiği ortaya konmalıdır. Sonuçlar daha önce benzer çalışmalarda elde edilmiş olanlarla kıyaslanmalı, sonuçların daha önce yapılmış benzer çalışmalarda elde edilen bulgular ile benzerlikleri ve tezatlıkları açıkça tartışılmalı ve olası nedenler belirtilmelidir. Verilerin tartışılmasında çizelge ve şekillerdeki verilerin tekrarlanması gibi bir hataya asla düşülmemeli, bu sonuçların ne anlama geldiği belirtilmelidir. İstatistiki analizlerin sonuçların tartışılmasında istatistik değil sonuç tartışılmalıdır. Tartışma bölümü yazılırken, makalede kullanılan şekil ve çizelgeler referans olarak tutulmalı ve özellikle konu ile ilgili literatürden makaleyi destekleyecek bilgi açık bir şekilde yazılmalıdır. Bu kısımda materyal ve yöntemler kısmında verilen bilgilerin tekrarlanması gibi hatalardan kaçınılmalıdır.

Teşekkür: Bu kısım, kaynaklar listesinden hemen önce gelmelidir. Çalışmaya destek veren kurum, kuruluş ve çalışmada emeği geçen ancak makalede yazar olarak yer almayan kişilere teşekkür edilmelidir. Destek sağlayan kurum veya kuruluşların isimleri tam olarak yazılmalıdır.


ATIF ve KAYNAKÇA

Atıfların metin içerisinde verilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır.

1. Kaynak listesi, metinde atıf yapılan ve yayınlanmış veya yayınlanmakta olan çalışmaları içermelidir. Metin içerisinde kaynak verirken isim-yıl sistemi esas alınmalıdır. (örneğin: (Keleş, 2010), (Erdönmez and Özden, 2009), (Başkent et al., 2008), (Başkent ve ark., 2010).

2. Kaynak cümle içinde kullanılıyorsa, sadece tarih parantez içinde verilmelidir, örneğin: “Erşahin (2001)’e göre” veya “Göl and Dengiz (2008) tarafından önerildiği gibi”.

3. Üç veya daha fazla yazarlı atıflar için, sadece birinci yazarın ismi kullanılmalı ve daha sonra “ve ark.” Terimi takip etmelidir, örneğin: “(Başkent ve ark., 2002)” veya “ Başkent ve ark. (2002) tarafından ifade edildiği gibi”.

4. Aynı yazar tarafından aynı yılda birden fazla atıf olması durumunda, “a”, “b”, vb. Harfler kullanılmalıdır. Örneğin “(Keleş, 2005a, 2005b)”.

5. Birden fazla kaynağın aynı anda verilmesinde kaynaklar noktalı virgül ile ayrılmalı ve kronolojik sıraya göre sıralanmalıdır, örneğin: “(Erşahin, 2001; Başkent ve ark., 2002)”.

6. Kaynaktan sonraki kesmelerde yıl değil yazarların soyadı ya da kısaltalar esas alınmalıdır; örneğin, Erşahin (2006)’e göre…………..

7. Kaynaklar verilirken tarih ve isim bir virgül ile ayrılmalıdır; örneğin, (Keleş, 2015; Erşahin et al., 2016).

8. Şayet kaynak Türkçe ise yazarların isimleri arasındaki bağlaç “ve” olmalı, İngilizce ise “and” olmalıdır; örnek (Erdönmez and Özden, 2009; Sünal ve Erşahin, 2013).

9. Aynı şekilde ikiden fazla yazarlı kaynaklarda da şayet kaynak Türkçe ise “ve ark.) İngilizce ise “et al.) kısaltması kullanılmalıdır; örnek (Işık ve ark., 2015; Öner et al., 2016).

10. İngilizce makalelerde “ve ark.” karşılığı “et al.” ve “ve”nin karşılığı olarak and kullanılmalıdır.

11. Makale Türkçe olsa bile, atıf yapılan kaynak İngilizce ise, kaynak vermede İngilizce takılar kullanılmalıdır. Örneğin; Li and Miller (2005) (Li ve miller (2005) değil), ya da Jones et al. (2000), (John ve ark., 2000) değil). Kaynakların düzenlenmesinde bilgisayar programları (EdnNote, Mendeley, vs) kullanılabilir. Mendeley ücretsiz olarak indirilebilmektedir (https:/www.mendeley.com). Mendeley ya da EndNot’un kullanılması halinde “Forest Ecology and Management” dergisinin kaynak verme formatı esas alınmalıdır.


Kaynakların listelenmesinde aşağıdaki hususlar uygulanmalıdır

Kaynak bir makale ise: Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfleri, yayım yılı. Makalenin başlığı (sadece ilk kelimenin baş harfi büyük). dergi adı (ya da kısaltması), sayı(cilt), ilk ve son sayfa numarası.
Örnek
Çakır, M., 2018. Richness and diversity of litter and soil fauna as affected by differences in three fir species. Bosque, 39(1), 441-447.
Çakır, M., Makineci, E., 2020. Litter decomposition in pure and mixed Quercus and Fagus stands as influenced by arthropods. The Journal of Forestry Research 31, 1123–1137.

Kaynak bir bildiri ise: Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfleri, yayım yılı. Bildiri başlığı (sadece ilk kelimenin baş harfi büyük). Sempozyum (Kongre) adı, Yayın evi, Sempozyumun düzenlendiği yer, ilk ve son sayfa numarası.
Örnek
Ercanlı, İ., Günlü, A., Şenyurt, M., Bolat, F., Kahrıman, A., 2016. Artificial neural network for predicting stand carbon stock from remote sensing data for even-aged scots pine (Pinus sylvestris L.) Stands in the taşköprü-çiftlik forests. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC), Bursa Technical University, Bursa, pp. 244-252.

Kaynak bir kitap ise: Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfleri, yayım yılı. Kitabın başlığı (ve, ile, vb. ekler hariç bütün kelimelerin baş harfi büyük). Yayın evi , sayı, ilk ve son sayfa numarası.
Örnek
Day, R.A., 1994. How to Wright and Publish a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge.

Kaynak bir kitap bölümü ise:
Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfleri, yayım yılı. Bölümün başlığı (ve, ile, vb. ekler hariç bütün kelimelerin baş harfi büyük), editör (ler)in adının ilk harfi, soyadı, Kitabın adı (ve, ile, vb. ekler hariç). basım yayımcı kurluş ve basım yeri, bölümün ilk ve son sayfa numarası.
Örnek:
McLean, E., 1982. Soil pH and lime requirement, in: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, pp. 199–224.

Kaynak bir web sitesi ise:
Sitenin adı, kon başlığı, sitenin adresi, erişim tarihi (gün, ay, yıl).
Örnek:
Cancer Research UK, 1975. Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ (accessed 13.03.03).

Kaynak bir tez ise:
Yazar soyadının tamamı, Adının baş harfi., Yayım yılı. Tezin verildiği üniversite, bulunduğu şehir.
Ohman, K., 2001. Forest planning with consideration to spatial relationships. Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Umea.

Kaynak bir veri tabanı ise:
Veri tabanı sahiplerinin soyadı, adının Baş harfi, Veri tabanının yayımlandığı yıl. Veri tabanının adı. Veri tabanının İnternet adresi.
Örnek:
Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T., 2015. Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions. Mendeley Data, v1. https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

Şekiller: Makaledeki bütün görseller “şekil” adı altında sunulmalıdır. Şekiller kaliteli (en az 300 dpi) olmalı, özellikle fotoğraf ve benzeri görsellerin basımdan sonraki durumları göz önüne alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Grafiklerin düzenlenmesinde, şekil ayrıntıları, eksen bilgileri ve yazıların büyüklüklerinin belirlenmesinde gerektiğinde basımda şekil boyutlarının %50 azaltılabileceği durumu göz önüne alınmalıdır. Şekiller metin içerisinde geçtikleri paragrafa en yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Şekiller metinde geçtikleri sıraya göre numaralandırılmalı ve metinde şekillere numaraları ile atıf yapılmalıdır (yukarıdaki şekil, aşağıdaki şekil şeklinde değil). Çok parçalı şekillerde, her bir parça açık bir şekilde ifade edilmelidir (Şekil 1a, Şekil 1b gibi). Her bir şeklin bir başlığı olmalı ve başlık şeklin altında yer almalıdır. Şekil başlığı şeklin içeriğini metne başvurmadan anlaşılabilecek şekilde açıklayıcı olmalı, ancak gereksiz detaylar da içermemelidir. Şekil başlıklarında ilk kelimenin başı büyük, diğer kelimelerin ise tamamı ise zorunlu kalınmadıkça küçük harfle yazılmalıdır. Şekil başlıkları bir nokta ile bitirilmelidir. Şekiller alttan ve üstten metinden birer boş satır ile ayrılmalıdır.

Çizelgeler: Tüm çizelgeler, MS Word içerisinde tablo seçeneği kullanılarak oluşturulmalıdır. Tablolar da şekiller de olduğu gibi metinde ilk geçtikleri paragrafa en yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Fazla kalabalık çizgeler ya bölünerek verilmeli ya da ek olarak verilmelidir. Çizelgelerin başlığı çizelge içeriğini tanımlamalı ve çizelgelerin içeriğinin metne başvurmadan anlaşılmasına izin vermelidir. Çizelge başlıkları çizelgelerin üstünde yer almalıdır. Çizelge içerisindeki sembol ve kısaltmalar çizelge altı bilgi olarak verilmelidir. Çizelge altı bilgilere çizelgeden atıf yapılırken “a”, “b”, vs gibi küçük harfler üst indis olarak kullanılmalıdır. Çizelge satır ve kolon başlıklarının yazımında ilk kelime büyük harfle başlamalı, daha sonraki kelimelerin tamamı (zorunlu kalınmadıkça) küçük harf ile yazılmalıdır. Tıpkı şekillerde olduğu gibi çizelgelere de metinde çizelge numarası ile atıf yapılmalıdır. Çizelge başlıklarında ilk kelimenin baş harfi büyük harfle diğer kelimelerin ise tamamı ise zorunlu kalınmadıkça küçük harfle yazılmalı, başlık bir nokta ile bitirilmelidir. Çizelgeler metinden alt ve üstten birer satır ile ayrılmalıdır.

Eşitlikler: Makalede verilecek bütün matematiksel eşitlikler “Eşitlik” adı altında verilmelidir. Eşitliklerin verilmesinde MS Word’un eşitlik yazım formatı kullanılmalı, her bir eşitlik ayrı bir satırda verilmeli ve her bir eşitliğin bir numarası olmalıdır. Eşitliklerin numaralandırılmasında tıpkı çizelge ve şekillerde olduğu gibi eşitliklerin metindeki sırası dikkate alınmalıdır. Her bir eşitliği takip eden ilk metinde eşitliğin içermekte olduğu sembol ve yabancı terimler eşitlikte geçtiği birimleri de dikkate alınarak açıklanmalıdır.

Kısaltmalar: Kısaltmalar, metin içerisinde ilk bahsedildiği yerde tanımlanmalıdır. Gerektiğinde, ileride ana başlıklar altında kullanıldıklarında okuyucunun avantajı açısından tekrar açıklanmalıdırlar. Kısaltmalar gelişigüzel yapılmamalı, uluslararası terimlerin kısaltılmasında kullanılan sembollere dikkat edilmelidir.

Dipnotlar: Dipnotların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Dipnotlarda kaynaklara yer verilmemelidir.

Ölçü Birimleri: Metrik sistem standart olup, mümkün olduğunca SI birimleri kullanılmalıdır. Ancak, SI birimlerinin alışılagelmiş farklı türevleri de kullanılabilir (örneğin, kg m-3 yerine g cm-3)

Harçlar ve Ücretler: Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, yayınlanacak makaleler için herhangi bir harç veya ücret talep etmemektedir.

Ayrı Baskı: İletişim kurulan makale yazarına, herhangi bir ücret olmaksızın, makalenin yer aldığı basılı bir dergi ve makalenin pdf dosyası sağlanacaktır.