Değerlendirme Süreci

Değerlendirme Süreci

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 'nde (AKEF Dergisi), gönderilen aday makaleler Ön inceleme, Bilimsel Değerlendirme ve Yayına Hazırlama olmak üzere üç aşamalı bir süreçten geçer. Bu süreçler Editörler tarafından planlanır ve uygulanır.

Ön İnceleme Süreci
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF Dergisi), Editörler Kurulu, değerlendirilmek için gönderilen çalışmaları ön incelemeden geçirir ve ön inceleme sürecinde AKEF'e gönderilen aday makaleler üç boyutta değerlendirilir:

Şekil İncelemesi
Aday makalenin kapsam uygunluğu, özgünlük raporunun uygunluğu, etik kurul izninin uygunluğu, telif hakkı devri, aday makalenin AKEF Makale Şablonu’na uygunluğu, atıfların uygunluğu ve güncelliği AKEF Ön kontrol sorumlusu tarafından incelenir. Ön inceleme raporu ile yazarlar bilgilendirilir.
Derginin yazım kurallarına ve şablona uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenleme için en fazla 15 gün içinde yazar(lar)a iade edilir. Bu doğrultuda çalışmaların, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve örnek şablon dosyası kullanılmalıdır.
Şekil incelemesi sonucunda yeterli (uygun) bulunmayan aday makaleler Reddedilebilir veya Düzeltme istenebilir. Şekil incelemesinde yeterli bulunmayan aday makaleler için, kapsamından dolayı reddedilmemiş ise, yazarlar yeniden başvuru yapabilirler.

Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler daha sonraki aşamada intihal denetiminden tabi tutulur. AKEF’de intihal denetimi yazarın yüklemiş olduğu özgünlük raporu doğrultusunda yapılır. Dergide maksimum benzerlik oranı, %15 olarak kabul edilmektedir.

Gerek görüldüğü takdirde editör kurulu ilgili çalışmayı tekrardan intihal denetimine alabilir. Bu süreçte her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve Editör Kurulu için raporlaştırılır. Editör Kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verdikten sonra bu raporu ve kararı gerektiğinde yazar(lar) ile paylaşır. Raporda yer alan hataların yazar(lar)tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.
Dil İncelemesi
Aday makaleler, İngilizce ve Türkçe akademik yazım açısından AKEF Dil Editörleri tarafından incelenir. Aday makalenin dil inceleme sonucu, Dil İncelemesi Raporu ile yazarlara iletilir.

Dil incelemesi sonucu yeterli bulunmayan aday makaleler "Reddedilebilir" veya "Düzeltme" istenebilir.

Editöryal Ön Değerlendirme Süreci
Derginin yayım ve yazım kurallarına ayrıca benzerlik oranı uygun olan makaleler, editöryal ön değerlendirmeye alınır. Bu süreçte makalelerin giriş, yöntem, bulgular ve tartışma kısımları derginin kapsamı ve amaçları bunun yanı sıra araştırma raporlama süreçlerine uygunluk açısından editöryal ekip tarafından değerlendirilir. Ön değerlendirme sonucunda dergi yayın ve yazım kuralları ayrıca kapsamı açısından uygun bulunmayan, hatalı ya da özgün olmayan makaleler, hakem değerlendirmesine kabul edilmeden reddedilir.

Ön İnceleme:
• Makaleler yüklenirken yazarlardan intihal raporu istenir. Bu raporun benzerlik oranı editör tarafından incelenerek uygunluğu onaylanır.
• Makale önerisinin dergi yazım kılavuzuna göre düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.
• Makale önerisinin derginin kapsamı ve konu alanlarına uygunluğu değerlendirilir.
• Makale önerisinde atıf ve kaynakçaların APA’ya uygunluğu değerlendirilir.
• Türkçe makalelerde yapılandırılmış İngilizce özet istenir.

• Makalelerin gerekli dosyalarının (Telif Hakkı Devir Formu, Etik Beyan Formu, Özgünlük Raporu, Başlık Sayfası ve İsimsiz Ana Dosya) eksiksiz ve doğru bir formatta yüklenip yüklenmediği değerlendirilir.


Bilimsel Değerlendirme Süreci
Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre editörler veya alan editörleri tarafından belirlenecek alanında uzman 2 hakeme iletilir. Hakemler makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Atanan hakemler, inceledikleri aday makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar. AKEF Hakem havuzuna katılan hakemler bu konuda garanti vermiş kabul edilirler.


Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi'nde (AKEF Dergisi), değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Kör Hakemlik Yöntemi, bilimsel çalışmaların objektif olarak incelemesi için esastır ve bilimsel yayınların en yüksek kalitede üretildiğinden emin olmak için birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, AKEF’in yayın kalitesinde temel belirleyicidir. AKEF'ye gönderilen ve Ön İncelemede yeterli bulunan tüm aday makaleler kör olarak -çift kör hakemlik yöntemi ile- incelenir. Çift kör hakemlik, hem hakemlerin kimliklerini yazarlardan hem de yazarların kimliklerini hakemlerden gizlemek anlamına gelmektedir.

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda Editörler Kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda Editörler Kurulu gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir.
makale kabul sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir.


Hakem Raporları
Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların;

 • Özgünlük
  Aday makalenin problemi ve amacı
  Konunun önemi
  Konunun derginin yayın politikasına uygunluğu
  Alanyazına katkısı
  Aday makalenin organizasyonu
  Yöntemi
  Bulguların alan yazına katkısı
  Tartışma
  Sonuç
  Sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu
  Kaynak bağlacı ve metin içindeki atıfların uygunluğu
  Kaynaklar
  Etik kurallara uygunluk açısından incelenmesine dayanmaktadır.


Hakemler çalışmaları online "Hakem Değerlendirme Formunu" kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da editöre/alan kuruluna iletebilirler.

Çalışmalara ilişkin hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir:
• Yayın kabul edilebilir
• Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir
• Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim
• Yayımlanamaz (Ret)


Değerlendirme Sonucu
Hakemlerden gelen görüşler, editör/ler tarafından en geç 15 gün içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda nihai kararını yazar(lar)a iletir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi'ne (AKEF Dergisi), yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumlara referans göstererek akefdergisi@gmail.com adresine karar kendilerine iletildikten sonra 15 gün içerisinde e-postayla iletmeli ve DergiPark sisteminden sisteme yüklemelidir. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç 1 ay içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.


YAYINA HAZIRLAMA SÜRECİ
Yayına hazırlık sürecinde aday makalenin ön düzenlemesi mizanpaj editörü tarafından yapılır.

Mizanpajı yapılan aday makale, yazarların yayınlanmadan önce son okuma yapması için yazarlara yönlendirilir. Bu süreçte yazarlardan şekil açısından bazı düzenlemeler ve varsa eksiklikleri tamamlamaları istenebilir.

Yazarların son okuması tamamlandıktan sonra aday makale, derginin en erken sayısında yayınlanmak üzere atanır. Makale, derginin atandığı sayısında erken görünümde yayınlanır.


Erken Görünüm
Yayıma kabul edilen makaleler, kabul tarihi sırasına göre erken görünümde yayımlanmaktadır. Erken görünüm sırasında yazarların makalelerini gözden geçirmeleri ve dergi yazım kuralları ve mizanpaj açısından düzeltme önerilerini editöryal kurula bildirmeleri gerekmektedir. Dergi yayımlandıktan sonra makalelerde değişiklik yapılamamaktadır.

1787517826178812135925511255942559324807


2580925808