Sayı: 39, 31.12.2022

Yıl: 2022

Research Article

İletişim ve Medya Çalışmaları, Siyasal İletişim, Halkla İlişkiler
Prof. Dr. Ahmet AYHAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları, Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim, Sosyal Medya Çalışmaları, Uluslararası ve Kalkınma İletişimi, Yeni İletişim Teknolojileri, Reklamcılık, Reklam Stratejileri, Reklam Yazarlığı, Siyasal İletişim, Halkla İlişkiler, Kriz İletişimi, Kurumsal İletişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Prof. Dr. Emine Uçar İLBUĞA Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Sinema Sosyolojisi, Film Eleştirisi, Sinema (Diğer)
Prof. Dr. Mustafa ŞEKER Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Arş. Gör. Ayşe HİMMETOĞLU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Kuramları, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları, Kurumsal İletişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Doç. Dr. Hediye AYDOĞAN Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0001-9696-8742
İletişim ve Medya Çalışmaları, İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları, Reklamcılık, Dijital Reklamcılık, Reklam Araştırmaları, Reklam Kampanyaları, Reklam Stratejileri, Halkla İlişkiler, Dijital Pazarlama
Arş. Gör. Aydın YEŞİLYURT Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
Basın Çalışmaları, Radyo-Televizyon, Sosyal Medya Çalışmaları, Yeni Medya

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli ve uluslararası” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veri tabanı tarafından taranmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimizin Emerging Sources Citation Index'e (ESCI) başvuru hazırlıkları devam etmektedir.  

Dergimizde özgün araştırma ve derleme makalelerine yer verilmektedir. Yayımlanan bu çalışmalara telif ücreti ödenmez ve eser sahibi olarak yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla çalışmalarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar.

Dergimizde değerlendirilmek üzere gönderilen hiçbir çalışma için yayımlanma ve değerlendirme ücreti istenmemektedir. Bu nedenle ücretten muafiyet politikamız yoktur ve yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Değerlendirme süreci çift kör hakem sistemiyle yürütülmektedir. Abone olunan indekslerin kurallarından ve yayımlanmış yazım kurallarından taviz verilmemektedir.

Gönderilen tüm çalışmalar için Turnitin/ iThenticate intihal raporu talep edilmektedir.

Yazarlar, hazırlamış oldukları içeriklerin tüm hukuki boyutundan sorumludur. Dergiye makale gönderen yazar adayları; evrensel akademik etik ilkelerine uyduklarını, çalışmada fikri mülkiyet hakkı olan kişilere çalışmada yer verdiklerini veya yazılı izin aldıklarını, çalışmaları hakkında editör kuruluna gerekli bilgileri sunduklarını kabul etmiş sayılırlar.

Dergimiz açık erişimli bir dergi olup internette kullanıcılar yayımlanan makalelere ücretsiz erişebilmektedir.

Kullanıcılar tam metin makaleleri herhangi bir izin almadan ve herhangi bir yasal gerekçe ile indirebilir, okuyabilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya başka tam metin makalelerle bağlantı kurabilir. Kullanıcılar, aksi bir talepte bulunmadıklarında, yayımlanan makalelerin linkleri aynı zamanda derginin kurumsal sosyal medya hesaplarında paylaşılabilecektir. 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Dergimizin makale çağrılarına çok sayıda başvuru başvuru yapılmaktadır. Hem her sayıda belirli makale sayısını korumak hem tabi olduğumuz ve denetlendiğimiz indekslerin kurallarına aykırı hareket etmemek hem de yalnızca nitelikli çalışmaları yayınlamak için dergimizin yayın kurulunun kararları titizlikle uygulanmakta, bu kurallara majör düzeyde aykırı olan çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. Yazım Kuralları başta olmak üzere minör düzeydeki eksikliklerde ise yazarlardan düzeltmelere uyulması özellikle istenmekte ve taviz verilmemektedir. Bu nedenle dergimize çalışma göndermeyi düşünen bilim insanlarının bu bölümdeki kural ve önerileri dikkate almasını önemle rica ederiz.

Yazarlar İçin Öneriler

  Duyurular kısmındaki açıklamaları dikkatle okuyunuz. 
Çalışmanız; özgün olmayan, alana yenilik katmayan, mevcut çalışmaların (tezler, makaleler, kitaplar vb.) derlendiği ve incelendiği, daha önce sıklıkla yapılan çalışmaların tekrarı niteliğinde, yeni bulgular içermeyen, veri sağlamayan, farklı yaklaşımlar içermeyen vb. bir çalışma ise ön değerlendirme aşamasında reddedileceğini bildirmek isteriz.
Dergimizde son bir yıl içerisinde makaleniz yayımlanmışsa tabi olduğumuz indeks kuralları gereği makalenizin yayımlanması mümkün olmayacaktır.
Çalışmanızda başka bir bilim insanının (proje ortağı, tez danışmanı, yardımcı araştırmacı, dersin öğrencisi vb.) katkısı var ise bu durum mutlaka belirtilmelidir. Bu bildirilmediği takdirde yazarlar dergimizden daha sonra bu konuda herhangi bir düzeltme talebinde bulunsalar dahi işleme alınmayacaktır. Dergimizin bu anlamda hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dergimize makale gönderen yazarlar hukuki hususları kabul etmiş sayılırlar.

1- Yazarlar çalışmalarını, Editör Kurulumuzca hazırlanmış makale şablonunun üzerinde hazırlamalıdır. Akdeniz İletişim Makale Şablonunu buradan indirebilirsiniz.

2- Yazarlar yayımlanmak üzere gönderilen şablon üzerinde hazırlanmış makale dosyasından ayrı olarak aşağıdaki dosyaları da yüklemelidir; 

a) Benzerlik Raporu (Bkz. 25. madde)

b) Kapak Dosyası (yazar(lar)ın isimleri, orcid numarası, e-posta, telefon ve kısa özgeçmiş bilgisinin yer aldığı şablon)

c)Telif Hakkı Devir Formu

d) Etik Kurul Onay Belgesi (Yasal Olarak Gerektiği Hallerde) 

Kapak Dosyası ve Telif Hakkı Devir Formu; Makale Gönderme Platformunda yer almaktadır. Belgeler sistemden indirilip doldurulmalı ve imzalanarak sisteme yüklenmelidir. Benzerlik Raporu ve (gerekirse) Etik Kurul İzin Belgesi de ayrıca yüklenmelidir. 

3- Değerlendirilmek üzere gönderilen makale dosyalarında hiçbir şekilde yazar bilgilerine yer verilmemesi gerekmektedir

4- Makale metni mutlaka Microsoft Word kelime işlemci programı kullanılarak (.doc, .docx) hazırlanmış olmalıdır. Farklı formatlar kabul edilmeyecektir.

5- Çalışmalar, daha önce bir toplantıda/sempozyumda tebliğ edilmiş ise toplantının adı, tarihi ve yeri dipnotta mutlaka belirtilmelidir (Yalnızca 38. sayıda bu çalışmalar kabul edilecektir.)

6- Dergimizin 38. sayısı itibariyle sadece doktora tezinden üretilmiş çalışmalar değerlendirme için kabul edilecektir (Yayın Kurulu kararı doğrultusunda "yeni ve özgün çalışmalar"a yer verilecek olması dolayısıyla Kasım 2022 Özel Sayısı hariç).

    6.a. Çalışma daha önce bir doktora tezi olarak sunulduysa, doktora tezinin başlığı, enstitü / kurum, danışman vb. bilgileri editör kuruluna mutlaka bildirilmelidir.

    6.b. Doktora tezinden üretilmiş olan çalışma eğer tek isimli olarak sisteme eklendiyse, doktora tez danışmanının tüm haklarından feragat ettiğini bildirir dilekçesinin (doktora tez danışmanının ıslak imzasının bulunması zorunludur) mutlaka sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Tek isimli doktora tez özetleri, bu dilekçeyi sisteme yüklemedikleri takdirde, ön değerlendirme aşamasında reddedilecektir.

    6.c. Dergimizde 1 yıl içindeki tüm sayılarımızda toplamda en fazla 5 doktora tez özeti çalışmasının yayınlanması kararlaştırılmıştır. 

7- Çalışma bir fonlama kuruluşu tarafından desteklendiyse, fon sağlayıcı kuruluşun bilgileri, proje numarası vb. bilgiler editör kuruluna mutlaka bildirilmelidir.

8- Çalışmalar; özet, abstract, tablolar ve dipnotlar dâhil (Kaynakça ve Genişletilmiş Özet hariç) olmak üzere 5000-8500 kelime arasında olmalıdır. Hakem önerileriyle kelime sayısının artacağı dikkate alınarak dergiye gönderilen ilk versiyondaki kelime sayısı, alt sınıra yakın olmalıdır. 

9- Çalışmalarda İngilizce ve Türkçe öz (abstract) ile yazıya uygun Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 tane olmalıdır.

10- Çalışma özleri (Türkçe ve İngilizce her biri)  150 - 250 kelime arasında olmalıdır.

11- Özler çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonucu ile ilgili bilgileri içermelidir. Başlıkta ise “Öz” olarak belirtilmelidir. Öz'de atıf kullanılmamalıdır. 

12- Makalelerde kullanılan kaynaklara metin içi göndermeler yapılırken ve makale sonunda kaynakça hazırlanırken, APA 7 atıf kuralları (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines) dikkate alınmalıdır. Kaynakçada yer alan eserlerin alfabetik olarak sıralanması gerekmektedir. Kaynakçada yer alan eserlerin metin içinde, metin içinde atfedilen eserlerin de kaynakçada yer alması gerekmektedir. 

13- Türkçe dilinde yazılmış çalışmaların sonunda, çalışmayı kısaca özetleyen en az 600 en fazla 850 kelimelik İngilizce genişletilmiş özet (extended abstract) yer almalıdır. İngilizce genişletilmiş özet yalnızca Türkçe makalelerde zorunludur. İngilizce makaleler için genişletilmiş özet istenmez. Lütfen makale şablonunu dikkate alınız.  

14- Çalışmanın ana başlıkları (Giriş, Sonuç, Kaynakça ve Extended Abstract başlıkları dâhil) ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, 12 punto, kalın, ve ortalı yazılmalıdır. Ana başlık, giriş, sonuç, kaynakça ve extended abstract bölümleri haricinde tüm başlıklar numaralandırılmalıdır ve numaralandırılan bu başlıklar sola yaslı olacak şekilde metinde yer almalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar kısa ve belirgin olmalıdır. Lütfen makale şablonunu dikkate alınız. 

15- Çalışmalar, Times New Roman karakteriyle 12 puntoda ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Yazılar Word programı ile yazılmalı ve sisteme Word dosyası (.doc veya .docx) yüklenmelidir, aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

16- Sayfa yapısı sağ, sol, üst ve alt 2,5 cm. boşlukla düzenlenmelidir.

17- Çalışmada paragraflar, girintisiz olmalıdır. Paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır.

18- Çalışmalara sayfa numarası eklenmemelidir.

19- Şekil, grafik ve resimlere ait başlıklar 10 punto ile altta, ortalı ve kalın; tablo başlıkları ise 10 punto ile üstte sola yaslı ve kalın olarak numaralandırılmış şekilde yer almalıdır.

20- Çalışmalarda şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça, İngilizce Genişletilmiş Özet (Çalışma Türkçe ise).

21- Çalışmalarda dipnot yerine metin içi gönderme şeklinde atıf biçimi kullanılmalıdır. Dipnotlara ihtiyaç duyulduğu takdirde, dipnotlar 8 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır.

22- Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış olan makalelerin tamamının dil kontrolünün sağlanmış olması gerekmektedir. 

23- Dergimize gönderilen çalışmaların başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.

24- Endeks değerlendirmeleri sürecinde dikkate alınması nedeniyle, bir yıl içerisinde çalışması dergimizde yayımlanan yazarlar, aynı yıl içerisinde başka bir sayıda yayımlanması talebiyle dergimize çalışma gönderemez. Ayrıca, her yazarın bir sayıda yalnızca bir (1) çalışmasını değerlendirilmek üzere göndermesi gerekmektedir. Bir yazar (birinci, ikinci, üçüncü, vs. yazar olması fark etmemek koşuluyla) her sayıya yalnızca bir (1) çalışma göndermelidir. Aksi taktirde bir yazara ait tüm çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilecektir.

25- Çalışmaların tüm hukuki, akademik, etik vb. sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Çalışmalar intihal içermemeli, iThenticate programından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için iThenticate intihal raporunun, (Kaynakça hariç, 9 kelimeden az eşleşme, alıntılar dahil) %15 ve altında olması gerekmektedir. Aynı çalışmadan yararlanma oranının ise en fazla %3 olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranların üzerinde olan veya iThenticate raporu olmayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinde reddedilecektir. 

26- Telif hakları yasası gereğince çalışmada kullanılan alıntı, tablo, resim, örnekleme vb. izinleri yazarlar tarafından alınmalıdır.

27- Araştırma makalesi türündeki çalışmalarda insan faktörü yer alıyorsa, bu durumda Etik Kurul Belgesi'nin de sisteme eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmaların bunu beyan eden ıslak imzalı bir dilekçeyi sisteme yüklemeleri zorunludur.

• Dergimize çalışma gönderen tüm yazar adayları, çalışmalarını buradaki kurallara uygun bir biçimde hazırladıklarını kabul etmiş sayılır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine girmeden ön değerlendirme aşamasında editör kurulu tarafından reddedilecektir.


A. KAYNAK GÖSTERİMİNE DAİR GENEL ŞARTLAR
 Çalışmalarda yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) stilinin 7. sürümü (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines) kullanılır. Kullanılan kaynaklar ana metin içinde, parantez içinde, yazarın soyadı, basım yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Aziz, 2006, s. 15)
 Metine ilişkin açıklamalar, sayfa sonunda 10 punto, tek satır aralığı olmalıdır.
 Bir kaynaktan yapılan direkt alıntılar tırnak içinde gösterilmelidir.
 Kaynakçada yer alan eserlerin metin içinde mutlaka atıflarına yer verilmesi gerekmektedir. Kaynakçada yer alıp da metin içinde göndermesi bulunmayan eserler tespit edildiği takdirde çalışma ön değerlendirme aşamasında reddedilir.
 DOI numarası bulunan eserlerin DOI numaralarına kaynakça gösterimlerinde mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.

B. METİN İÇİ GÖNDERMELER VE KAYNAKÇA GÖSTERİMLERİ
Tek yazarlı çalışmalar
• Metin içinde kaynağın adı geçiyorsa kaynağın yayın yılı ve sayfa numarası verilir.
Örnek:
Aziz’e (2006, s. 15) göre.
Metin sonunda esere atıf verilecekse yazarın soy ismi, yayın yılı ve sayfa numarasına yer verilir.
Örnek:
(Aziz, 2006, s. 15)
Kaynakça gösterimi:
Aziz, A. (2006). Dünyada ve Türkiye’de iletişim araştırmaları. Kültür ve İletişim Dergisi, 9(1), 9-31.


İki yazarlı çalışmalar
• İki yazarlı kaynaklarda iki yazarın da soyadı aralarına “&” yazılarak belirtilir.
Örnek:
(Öksüz & Güdekli, 2017, s. 30)
• Metin içinde kaynağın adı geçiyorsa kaynağın yayın yılı ve sayfası parantez içinde verilir.
Örnek:
Binark & Bayraktutan-Sütçü (2008, s. 15) … ifade etmektedir.
Kaynakça gösterimi:
Binark, M. & Bayraktutan-Sütcü, G. (2008) Türkiye’de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler ve Mekan-Kullanıcı İlişkisi. Amme İdaresi Dergisi, 41(1), 113-148.

İkiden fazla yazarı bulunan çalışmalar
• İkiden fazla yazarı olan çalışmalarda ilk defa atıf yapılacağı zaman tüm yazarların soy ismine yer verilir.
Örnek:
(Binark, Bayraktutan-Sütçü ve Buçakçı, 2009, s. 289).

Çalışmanın ilerleyen kısımlarında aynı esere yeniden atıf verileceği zaman ilk yazarın soyadı sonrasına “vd.” yazılır.
Örnek:
(Binark vd., 2009, s. 289).
Kaynakça gösterimi:
Binark, M., Bayraktutan‐Sütcü, G. & Buçakçı, F. (2009). How Turkish young people utilize Internet cafes: the results of ethnographic research in Ankara. Observatorio, 3(1), 286-310. https://www.doi.org/10.15847/obsOBS312009249.


Tüzel yazarlı çalışmalar
Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Metin içi gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa:
(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2018)
Metin içi gönderme cümlenin içinde yapılıyorsa:
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2018)
Kaynakça gösterimi:
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. (2018). Proje Raporu. https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/proje_raporu_sablonu_2018.pdf adresinden 22.05.2019 tarihinde erişilmiştir.Yazarı belli olmayan (anonim) çalışmalar
Eğer bir çalışmanın yazarı belli değilse metin içerisinde gönderme yapılırken yazar alanında geçen ilk birkaç kelime (genelde başlıktan) ve yıl kullanılır. Metin içi göndermelerde makale başlığı, bölüm başlığı ya da bir web sayfasının adı çift tırnak içinde; dergi, kitap, broşür ya da rapor başlığı ise italik olarak yazılır.
Metin içi göndermeye örnek:
(Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı, 2010)
Kaynakça gösterimine örnek:
Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı. (2010). http://hubo.hacettepe.edu.tr/ adresinden 22.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
• Yazarı anonim olarak belirtilen çalışmalara gönderme (Anonim, 2003) şeklinde yapılır.
Aynı parantez içerisinde birden çok metin içi gönderme yapılması
• Bir metinde birden fazla kaynağa referans yapılacaksa kaynaklar arasında noktalı virgül kullanılmalıdır.
Örnek:
(Aziz, 2006, s. 15; Binark & Bayraktutan, 2011, s. 15).
• Aynı yazara ait farklı çalışmalar aynı parantezde verilecekse, geçmişten güncele yıl sırası takip edilir ve yazar soyadı göndermenin en başına bir kez yazılır. Baskıda olan çalışma ise yıl sırasında en sona bırakılır.
Örnek:
(Binark, 2007, 2017, basım aşamasında)

Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eserine referans verilirken basım yılına a, b, c, gibi harfler eklenmelidir.
Örnek:
(Binark, 2007a; Binark, 2007b).

İkincil kaynaklar
İkincil kaynaklar ancak orijinal kaynağın baskıdan kaldırıldığı, orijinal kaynağa bilinen kaynaklardan erişilemediği ve birincil kaynağın orijinal dilinin Türkçe ya da İngilizce olmadığı gibi istisnai durumlarda kullanılabilir. Eğer ikincil kaynak kullanıldıysa, bu kaynağın künye bilgisinin kaynakçada verilmesi gerekmektedir. İkincil kaynağa yapılacak göndermeler aşağıdaki örnekte gösterildiği biçimde olmalıdır. Bu örnekte ikincil kaynak (Şencan, 2010)’dur.
Örnek:
Doğan’ın çalışmasında (aktaran Şencan, 2010), ...

C. KAYNAKÇA YAZIM KURALLARI
Kaynakça hazırlanırken alfabetik olarak sıralanmalı, aynı yazarın birden fazla eseri yer alacaksa basım yılına göre kronolojik olarak yazılmalıdır.
İlk yazarı aynı olan farklı çalışmaların sıralanması
• Aynı yazara ait tek yazarlı yayınlar için yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralama yapılır. Ancak aynı yazara ait ilk yazarın yer aldığı kaynaklardan tek yazarlı olan eser, yayın tarihi daha güncel olsa bile üst sırada yer alır.

Örnek:

Şeker M. (2007). Televizyon Haberciliğinde Küresel Format ve Haberciliğe Etkileri. Selçuk İletişim, 4, 36-44.

Şeker M. & Tiryaki S.(2013). Sigara ile İlgili Kamu Spotlarında Moral Panik Etkisi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 223-242.

• Kaynakçada yer alan aynı ilk yazara ve farklı ikinci veya üçüncü yazarlara sahip kaynaklar ikinci yazarın soyadına göre, ikinci yazar da aynıysa üçüncü yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanırlar.

Örnek:
Binark, M., Bayraktutan‐Sütcü, G. & Buçakçı, F. (2009). How Turkish young people utilize Internet cafes: the results of ethnographic research in Ankara. Observatorio, 3(1), 286-310. https://www.doi.org/10.15847/obsOBS312009249.

Binark, M., Bayraktutan-Sütçü, G. & Kepenek, E. (2012). Uğursuz Bir Tesadüf Olarak Yeni Medyada Etik. Z. T. Akbal Süalp & B. Çelik (Der.), Devrim yahut Vasat: Üretim, Deneyim ve Teknoloji (s. 157-178) içinde. İstanbul: Bağlam Yayınları.Yazarı belli olmayan eser
Yazarı olmayan bir esere kaynakçada yer verirken, başlık yazar konumunda yayın tarihinden önce yer alır. Başlıktan sonra nokta konur.
Örnek:
Kütüphaneler yanarsa insanlık yanar!. (2015). Türk Kütüphaneciler Derneği.
http://www.kutuphaneci.org.tr/haber/kutuphaneler-yanarsa-insanlik-yanar adresinden 22.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
Örnek:
First Lady visits youth court. (2006, Kasım/Aralık). OJJDP News @ a Glance.
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/sf_2.html adresinden 22.05.2019 tarihinde erişilmiştir.


Kitap
Yaylagül, L. (2010). Kitle İletişim Kuramları. İstanbul: Dipnot Yayınları.

Basılı Kitabın Elektronik Sürümü
Tonta, Y., Bitirim, Y. & Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim. [Adobe Acrobat Reader sürümü]. Erişim adresi [TARİH]: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-bitirim-sever-arama-motorlari.pdf.

Sadece Elektronik Sürümü Olan Kitap
O’Keefe, E. (t.y.). Egoism & the Crisis in Western Values. Erişim adresi [TARİH]: http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135.

Çeviri Kitap

Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (S. İrvan, Çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Editörlü Kitap
Çoban, B. & Özarslan, Z. (Der.). Söylem ve İdeoloji. Ankara: Su Yayınları.

Editörlü Derleme Kitapta Bölüm/Makale
Ilgın, L. (2003). Mitoloji, Din, İdeoloji. B. Çoban & Z. Özarslan (Der.). Söylem ve İdeoloji (s. 285-298) içinde. Ankara: Su Yayınları.

Editörlü Derleme Kitapta Çeviri Makale
Hall, S. (2014). İdeoloji ve İletişim Kuramı. (A. Gürata, Çev.), S. İrvan (Der.). Medya, Kültür, Siyaset (s. 79-96) içinde. Ankara: Pharmakon Yayınları.

İki Yazarlı Kitap
Selçuk, A. & Şeker, M. (2012). Danıştay Saldırısı Haberlerinde Söylem ve İdeoloji. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dergide Makale
Kazancı, M. (2002). Althusser, İdeoloji ve İletişimin Dayanılmaz Ağırlığı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 57(1), 55 - 87.


Tebliğ/Bildiri
Ayhan, A. & Erkan, G. (2018, 1-3 Kasım). Siyasal İletişimde Dezenformasyon ve Sosyal Medya: Bir Doğrulama Platformu Olarak Teyit.org. 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 202-223), 1-3 Kasım 2018, Antalya, Türkiye. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/akil/issue/40153.


Düzenli Olarak Çevrimiçi Yayımlanan Bildiriler
Pervushin, N. (2015). Internet as a new space for life: Phenomenological view. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 91, 227-233. https://www.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.940.Kitap Formatında Yayımlanan Bildiriler
Schneider, R. (2013). Research data literacy. In: S. Kurbanoğlu et al. (Eds.), Communications in Computer and Information Science - Vol. 397: Worldwide Communalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice (pp. 134-140). Cham, Switzerland: Springer. https://www.doi.org/10.1007/978-3-319-03919-0.


Gazeteler, mektuplar, popüler dergiler
Kadak, Ş. (2020, 21 Mayıs). "Şu anda C ve D alışveriş yapıyor!". Sabah Gazetesi. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/kadak/2020/05/21/su-anda-c-ve-d-alisveris-yapiyor adresinden 22.05.2020 tarihinde erişilmiştir.


Resmi Gazete
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. (2007, 23 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 26530). Erişim adresi [TARİH]: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm.Dergi Özel Sayısı

Chen, H. (Ed.). (2005). Intelligence and security informatics [Special Issue]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(3).Orijinal Kaynak Olarak Öz
Lamothe, A. R. (2015). Comparing usage between dynamic and static e-reference collections [Abstract]. Collection Building, 34, 78-88. Retrieved from: http://www.emeraldinsight.com/Yayınlanmamış Tez
Öksüz, O. (2008). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Resmi Söylem Karşısında Sivil Toplum Söylemi: 1990 Sonrasına Eleştirel Bir Bakış (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.


İnternette Yazarı Belli Olan Yazı
Quirk, V. (2016). "Guide to podcasting". https://www.cjr.org/tow_center_reports/guide_to_dnksj adresinden 15.08.2018 tarihinde erişilmiştir.Blog Yazısı
Yılmaz, D. (2010, 16 Mart). "İntihal suç mu?" [Blog yazısı]. Erişim adresi [TARİH]: http://bilkentasistan.blogspot.com.tr/2010/03/intihal-suc-mu.html.Blog Yazısı Yorumu
İzafiyet. (2010, 22 Mart). Yorum: İntihal suç mu? [Blog yazısı]. Erişim adresi [TARİH]: http://bilkentasistan.blogspot. com.tr/2010/03/intihal-suc-mu.html.Video Blog Gönderisi
Madran, O. (2015, 16 Nisan). BBY262 Web tasarımı dersi uygulaması [Video]. Erişim adresi [TARİH]: https://www.youtube.com/watch?v=rfsQHHi3tPE.Facebook Gönderisi
Aziz, A. [Aysel]. (2020, 24 Mayıs). Üniversitemiz GSF Grafik Tasarım Böl. Bşk. Ümran Özbalcı Aria'nın bayram kutlaması...Bir fotoğraf sanatçının elinde tablo olarak şekillenerek müzedeki yerini aldı [Facebook durum güncellemesi]. Erişim adresi [TARİH]: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158325823845489&set=a.10154780504695489&type=3&theater.Twitter Gönderisi
Ünal, M. [profmustafaunal]. (2020, 10 Haziran). "İnsan için en zor olanı, her gün insan olarak kalabilmektir" #CengizAytmatov [Tweet]. Erişim adresi [TARİH]: https://twitter.com/profmustafaunal/status/1270743082187870208.Instagram Gönderisi

Ayhan, A. [aayhan99]. (2020, 7 Temmuz). Halkla ilişkiler son sınıf ve bitirme tezi yazan sevgili öğrencilerimle , yolunuz açık olsun. Bütün kalbimle başarı ve sağlık dileklerimle ❤️ [Instapost]. Erişim adresi [TARİH]: https://www.instagram.com/p/CCVlwQlJmLfUtAyjVujOZ-4HkQkQi6KU5Oz2EY0/.


Sinema Filmi
Avşar, Ş. (Yapımcı) & Irmak, Ç. (Yönetmen). (2005). Babam ve Oğlum [Sinema Filmi]. Türkiye: Avşar Film.


Müzik
Seyran, M. (1973). Elbet Bir Gün Buluşacağız. [Müren, Z. tarafından kaydedildi.]. Dünden Bugüne 5 [CD]. İstanbul: Grafson. (1972).

Video
Akan, T. (Yönetmen). (2011). Köy enstitüleri/Bir meçhul öğretmen [DVD]. Tedarik edilebileceği adres: http://www.dr.com.tr/.


Fotoğraf
[Nicolay Andriomenos’un fotoğrafı]. (1325). Belediye Müteferrik Evrak (Demirbaş No. Bel_Mtf_000479), İBB Atatürk Kitaplığı, İBB Kütüphaneleri, İstanbul.


Ortam Akışı (Podcast)
Radyo ODTÜ (Yapımcı). (2015, 13 Nisan). Modern sabahlar [Podcast]. Erişim adresi: http://www.radyoodtu.com.tr/.


TV Dizisinden Tek Bölüm
Shore, D. (Senarist), Jackson, M. (Senarist) & Bookstaver, S. (Yönetmen). (2012). Runaways [Televizyon dizisi bölümü]. D. Shore (Baş yapımcı), House M.D. içinde. New York, NY: Fox Broadcasting.


Müzik Kaydı
Say, F. (2009). Galata Kulesi. İstanbul senfonisi [CD] içinde. İstanbul: Ak Müzik.


Tüzel Yazarlı Çevrimiçi Erişilmiş Harita
Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü, Kızılcahamam Bölge Müdürlüğü. (2015). Ankara ili jeoloji haritası [Harita]. Erişim adresi [TARİH]: http://www.mta.gov.tr/v2.0/bolgeler/kizilcahamam/?id=ankara-ilinin-jeolojisi.


Gerçek Kişi Yazarlı Çevrimiçi Erişilmiş Harita
Saygılı, R. (Kartograf). (2015). Ankara ili haritası [Harita]. Erişim adresi [TARİH]: http://www.cografyaharita.com/haritalarim/4l_ankara_ili_haritasi.png.


Çevrimiçi Erişilmiş Veri Seti
Pew Research Center. (2012). 2012 National survey of Latinos [Veri seti ve kodlama çizelgesi]. Erişim adresi [TARİH]: http://pewhispanic.org/datasets/.


Çevrimiçi Erişilmiş Ölçüm Araçları
Friedlander, M. L., Escudero, V. & Heatherington, L. (2002). E-SOFTA: System for observing family therapy alliances [Yazılım ve eğitim videoları]. Yayımlanmamış ölçüm aracı. Erişim adresi [TARİH]: http://www.softa-soatif.com/.


Çevrimiçi Erişilmiş Yazılım
QSR International. (2015). NVivo (Sürüm 10.2) [Yazılım]. Victoria, Australia: QSR International. Tedarik edilebileceği adres: http://www.qsrinternational.com/AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ETİK İLKELERİ VE YAYIN POLİTİKASI

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin yayın süreci bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır; akademik ilkelere bağlı kalarak, belirlenmiş akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder. Etik standartları sağlamak için gönderilen bilimsel yazılarda COPE (Committee on Publication Ethics)’un belirlediği uluslararası standartlar dikkate alınmaktadır (https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf).
Makalenin Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması maksadıyla DergiPark üzerinden yazar(lar) tarafından yüklenmesi, başvuru sürecini başlatır.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu (Bundan sonra, “Yayın Kurulu”) ve Editörler/Editör yardımcıları sorumludur.
Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
Makalenin Yayın Kurulu’nca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka Yayın Kurulunun ve Editörlerin/Editör yardımcılarının kararı gerekir.
Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde Turnitin intihal önleme programı aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır.
Yayın Kurulu, yayımlanmış makalelere ilişkin intihal ve suistimal iddialarını her zaman incelemeye alır. Örneğin, bir yazar makalesinde başka çalışmalardan intihal yapmış, izin alınması gereken durumlarda izin almaksızın veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmışsa, Yayın Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirme dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.
EDİTÖRLER / EDİTÖR YARDIMCILARININ SORUMLULUKLARI
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Editörleri/Editör Yardımcıları, makale ve dergi yayım sürecinde fikrî mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla ve intihalle ilgili önlemleri almaktan sorumludur.
Editörler/Editör yardımcıları, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundururlar.
Editörler/Editör yardımcıları, kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygularlar, hakemlerin ve yazarların kimlik bilgilerini değerlendirme sürecinde birbirlerinden gizli tutarlar ve her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar. Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini gerçekleştirirler.
Editörler/Editör Yardımcıları, derginin yayın esasları ve etik ilkeleri kapsamında kişisel verilerin korunmasını sağlarlar.
Editörler/Editör yardımcıları, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makaledeki çalışmaya konu olan katılımcıların açık onayının belgelendirilmesini önemserler, deneysel araştırmalarda veya anket içeren çalışmalarda etik kurul onayı olmadığında makaleyi reddederler.
HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
Teslim edilen makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına Yayın Kurulu tarafından karar verilmesinde hakem görüşleri önceliklidir.
Hakemler, iki yönlü kör hakem usulüne riayet ederek çalışmayı adil ve tarafsız olarak değerlendirmelidirler.
Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir, hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler; raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.
Hakem değerlendirmeleri objektif ve yapıcı olmalıdır. Yazının akademik yeterliliği esas alınmalıdır. Yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler uygun görülmez. Hakemler, yaptıkları değerlendirmeleri destekleyecek açıklamaları ve argümanları, dergi editörlüğünce sunulan hakem değerlendirme raporlarında sunmalıdırlar. Editörler/Editör Yardımcıları, taraflı ve şahsileştirilmiş değerlendirmeleri ve gerekçelendirilmemiş onay ve retleri değerlendirmeye almazlar ve bu durumdaki makaleler için yeniden hakem belirlerler.
Hakemler, kişisel veya kurumsal çıkar çatışmalarıyla sonuçlanabilecek makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.
Hakemler, tespit etmeleri halinde, dergi editörlüğünü fiilî ya da olası herhangi bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru vakasından haberdar etmelidirler.
Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içinde yapmalıdırlar. Bu ilke gereğince, inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmelidirler. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal görüş ve ticari kaygılar, değerlendirmenin akademik tarafsızlığını bozmamalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler. Makalenin akademik niteliğini artırmak maksadıyla, hakemlerin düzeltme önerileri yazarlara iletilir ve hakemlerin talep etmeleri halinde, yazar tarafından yapılan düzeltmeler hakeme iletilir.
Hakemler yazarları kendi yayınlarına atıf yapmaya zorlayamazlar.
YAZARIN SORUMLULUKLARI
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’ne sunulan metinler/çalışmalar intihal içermemeli ve özgün olmalıdır. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
İntihalin her çeşidi, yazarın kendi yayınlarından yaptığı usulsüz aktarımlar dâhil, çok ciddi bir etik sorundur. İntihal içerdiği tespit edilen makalelerin değerlendirme süreci durdurulur
Yayımlandıktan sonra intihal tespit edildiği takdirde, Editörler ve Editör yardımcıları uygun önlemler alırlar.
Yazar, makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkına sahiptir.
Yazarlar cinsiyet, ırk, dil, inanç, kültür, sınıf, yaş, görüş, zümre ve cinsel yönelim gibi aidiyet ve kimlikler üzerinden ayrımcı bir dil kullanmamalıdırlar.
Çalışmalar/makaleler üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
Yazarlar, çalışmalarında payları olan tüm şahısları belirtme yükümlülüğü taşırlar. Çalışmalarında önemli derecede payları olan şahısları ortak yazar olarak belirtmelidirler. Bir çalışma, yazarlarının tümünün rızası olmadan yayımlanamaz.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adları, yazar olarak yazılmamalıdır. Yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makale için yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme işlemleri önerilmemelidir.
Yazarlar, çalışmanın/metnin eski bir versiyonu başka bir mecrada yayımlanmışsa bunu belirtmelidirler. Çalışma, yayımlanmamış bile olsa bir tezden veya yayımlanmamış bilimsel toplantı sunumundan derlendiyse, bunun ilk sayfada dipnot olarak belirtilmesi gerekir.
Yazarlar, mevcut telif hakları yasası esaslarına uygun hareket etmekte sorumludurlar.
Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da veri istenmesi durumunda talep edilen bilgileri dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.
Yazarlar, hakemlerin ve Editörler/Editör yardımcılarının düzeltme önerilerini yerine getirmekten sorumludur. Hakemlerin ya da Editörler/Editör yardımcılarının önerilerine katılmaması halinde, yazar, gerekçesi ile birlikte bu durumu dergi editörlüğüne bildirmek hakkına sahiptir.
Yazarlar, hakem değerlendirme önerilerine yaptıkları işlemleri, dergi editörlüğünce gönderilen rapora işleyerek dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.Hakem önerileri doğrultusunda yapılan düzeltmelerin(revizyon) sarı renkle işaretlenerek sisteme yüklenmesi yazarların sorumluluğudur.
Bütün yazarlar, araştırma yazılarında, o yazının sonuçlarını veya yorumunu etkileyebileceği düşünülen herhangi bir mali ve diğer tarzda çıkar çatışmalarını açık etmelidirler. Çalışma için alınan bütün mali destek kaynakları açıkça belirtilmelidir.
Bir yazar, yayımlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık keşfedince, bu konuda dergi editörlüğüne vakit geçirmeksizin haber vermelidir. Bu durumda yazar, makalesini geri çekme veya makaleye dair bir düzeltme yayınlamada dergi editörlüğü ile işbirliği yapmakla sorumludur.
Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
ETİK İLKELERE UYMAYAN DURUMUN EDİTÖR KURULUNA BİLDİRİLMESİ
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ile ilgili etik ilkelere aykırı bir durumla karşılaşılması durumunda, lütfen iletisimdergi@akdeniz.edu.tr adresine ileti yoluyla bildiriniz.

Dergimize makale gönderimi, makale işlemi ve yayınlanma süreçleri tamamen ücretsizdir. Yazarlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir.