PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GÜÇ MESAFESİ ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLER Mİ?

Yıl 2013, Cilt 15, Sayı 2, 313 - 338, 01.12.2013

Öz

Sayısız pozitif çıktıya sahip olan örgütsel güvenin sürekliliğinin sağlanması, bir kurum kültürü haline getirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Yazında örgütsel güven düzeyini etkileyen ve etkileyebilecek her türlü faktörün incelenmesinin gerekliliği üzerine vurgular yapılmaktadır. Bu gerekçeyle, bu çalışmada güç mesafesinin örgütsel güveni ve örgütsel güven boyutlarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Örgütsel güven kapsam bakımından yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven olmak üzere üç alt boyutta incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde çalışan 329 akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Anket vasıtasıyla elde edilen veriler; tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgulara göre güç mesafesi örgütsel güveni pozitif yönlü ve zayıf bir şekilde etkilemektedir. Benzer şekilde güç mesafesi örgütsel güvenin yöneticiye güven ve çalışma arkadaşlarına güven alt boyutlarını da pozitif ve zayıf bir şekilde etkilemektedir. Buna karşın örgüte güvenin güç mesafesinden herhangi bir şekilde etkilenmediği görülmüştür.

Kaynakça

 • AKYOL, ġeyda (2009) “Örgüt Kültüründe Güç Mesafesi ve Liderlik ĠliĢkisi”, Marmara Üniversitesi SBE ĠletiĢim Bilimleri Anabilim Dalı Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı Doktora Tezi.
 • AKYÜREK, Salih (2001) “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Güç Mesafesi ve ĠletiĢime Etkisi”, BaĢkent Üniversitesi SBE ĠĢletme Anabilim Dalı ĠĢletme Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • ALTAY, Hüseyin (2004) “Güç Mesafesi, Erkeklik-DiĢillik ve Belirsizlikten Kaçınma Özellikleri ile BaĢarı Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesine Yönelik Bir AraĢtırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. C.9, S.1, s. 301-321.
 • ALTUNIġIK, Remzi, COġKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve YILDIRIM, Engin (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Geliştirilmiş 5. Baskı,Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • APPELBAUM, Steven, BARTOLOMICCI, Nicolas, BEAUMIER, Erika, BOULANGER, Jonathan, CRRIGAN, Rodney, DORE, Isabelle, GIRARD, Chrystineve, SERRONI, Carlo (2004) “Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust.” Management Decision. Vol. 42, Iss.1, pp.13-40.
 • ARI, Güler Sağlam (2003) “Yöneticiye Duyulan Güven Örgütsel Bağlılığı Artırır mı?”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. s.2, 17-36.
 • ARSLAN, Mehmet Metin (2009) “Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Örgüte Güven Algıları”, Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi. 2009, 5 (2):274-288.
 • ASLAN, ġebnem ve ÖZATA Musa (2009) “Lider Üye EtkileĢiminin (Lmx) Yöneticiye Duyulan Güven Düzeyine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Cilt:11, Sayı:17, 95-116.
 • BAKAN, Ġsmail, BÜYÜKBEġE, Tuba ve BEDESTENCĠ, H. Çetin (2004) Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü: Teorik ve Ampirik Yaklaşım, Ġstanbul: Aktüel Yayınları.
 • BAġ, Gökhan ve ġENTÜRK Cihad (2011) “Ġlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel VatandaĢlık ve Örgütsel Güven Algıları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt.17. Sayı.1. 29-62.
 • BEGLEY, Thomas M., LEE, Cynthia, FANG, Yongqing and LĠ, Jianfeng (2002) “Power Distance as a Moderator of the Relationship between Justice and Employee Outcomes in a Sample of Chinese Employees”, Journal of Managerial Psychology.692-711.
 • BOTERO, Isabel C. and DYNE, Linn Van (2009) “Employee Voice Behavior: Interactive Effects of LMX and Power Distance in the UnitStates and Colombia”, Management Communication Quarterly. Vol. 23, No. 1, 84-104.
 • BÖRÜ, Deniz, ĠSLAMOĞLU, Güler ve BĠRSEL Melek (2007) “Güven:Bir Anket GeliĢtirme ÇalıĢması”, Öneri. C. 7. S. 27. Ocak 2007, 49-59.
 • BÜTE, Mustafa (2011) “Etik Ġklim, Örgütsel Güven ve Bireysel Performans Arasındaki ĠliĢki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011, 171-192.
 • CHATHOTH, Prakash K., MAK, Brenda, SIM, Janet, JAUHARI, Vinnieve, MANAKTOLA Kamal. (2011) “Assessing Dimensions of Organizational Trust Across Cultures: A Comparative Analysis of U.S. and Indian Full Service Hotels”, International Journal of Hospitality Management. 30. Ss. 233-242.
 • ÇAĞLAR, Çağlar (2011) “Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyi ile Öğretmenlerin Mesleki TükenmiĢlik Düzeyinin Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(4), Güz, 1827- 1847.
 • DAVIS, James. H., SCHOORMAN, F. David., MAYER, Roger C. and TAN Hwee Hoon (2000) “The Trusted General Manager and Business Unit Performance: Empirical Evidence of A Competitive Advantage”, Strategic Management Journal. 21, 563-576.
 • DEMĠRCAN, Nigar. ve CEYLAN Adnan. (2003) “Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları”, Yönetim ve Ekonomi. Cilt:10, Sayı:2. 139-150.
 • DEMĠREL, Yavuz (2008) “Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektörü ÇalıĢanlarına Yönelik Bir AraĢtırma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi. Cilt:15, Sayı:2, 179-194.
 • DIETZ, G., GILLESPIE, N. and CHAO G. T. (2010) “Unravelling the Complexities of Trust and Culture”, in Saunders, Mark N. K., Skinner, Denise, Dietz, Graham, Gillespie, Nicole and Lewicki, Roy J. (eds). Organizational Trust: A Cultural Perspective. Cambridge University Press.pp3–41.
 • DONEY, Patricia M., CANNON Joseph P., and MULLEN Michael R. (1998) “Understanding the Influence Of National Culture on The Development of Trust”, Academy of Management Journal, 23:3, 601-620.
 • ESER, Gül (2011) “Güven Eğiliminin Algılanan Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt. XXX, Sayı. 1, S. 365-376.
 • FARD, Hassan Danae, RAJABZADEH, Ali and HASIRI, Azad (2010) „„Organizational Trust in Public Sector:Explaining the Role of Managers‟ ManagerialCompetency‟‟, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 25, 29-43.
 • FISMAN, Raymond and KHANNA, Tarun (1999) “Is Trust a Historical Residue? Information Flows and Trust Levels”, Journal of Economic Behavior and Organization. Vol:38, 79-92.
 • GILL, Amarjit S. (2008) “Research in Brief: The Role of Trust in Employee-Manager Relationship.”, International Journal of Contemporary Hospitality Management,Vol. 20, No. 1, pp. 98-103.
 • GÜLEÇ, Eda (2010) “KiĢilik Yapısı ve Örgüt Ġçerisindeki Güç Mesafesi”, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi SBE ĠĢletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • HALĠS, Muhlis, GÖKGÖZ, Gülsüm Savcı ve YAġAR Özlem (2007) “Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:17, 187-205.
 • HASSAN, Arif and AHMED, Forbis (2011) “Authentic Leadership, Trust and Work Engagement”, International Journal of Human and Social Sciences. 6:3. 164-170.
 • HATCH, Mary Jo (1997) Organization Theory Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, United Kingdom: Oxford UniversityPress.
 • HOFSTEDE, Geert (1994) Cultures and Organizations Software of the Mind, Great Britain: Harper Collins Publishers. HUFF, Lenard and KELLEY, Lane (2003) “Levels of Organizational Trust in Individualist versus Collectivist Societies: A SevenNation Study”, Organization Science. Vol:14, No.1, 81-90.
 • ĠSLAMOĞLU, Güler and BÖRÜ, Deniz (2005) “Convivence in Organizations and Society”, Quaderni Di Psicologia del Lavoro, ed. Francesco Avollone and Handan Kepir Sinangil and Antonio Caetane, Vol.12,105-112.
 • ĠġCAN, Ömer Faruk ve SAYIN, Ufuk (2010) “Örgütsel Adalet, ĠĢ Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki ĠliĢki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010, 195-216.
 • JAHANGIROV, Naide (2012) “Kültürel Bir DeğiĢken Olarak Güç Mesafesi ve Cam Tavan Engeli Arasındaki ĠliĢkiler Üzerine Ampirik Bir AraĢtırma”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü DıĢ Ticaret Eğitimi Yüksek Lisans Tezi.
 • KAYA, Harun (2008), “Kamu ve Özel Sektör KuruluĢlarının Örgütsel Kültürünün Analizi ve Kurum Kültürünün ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Görgül Bir AraĢtırma‟‟, Maliye Dergisi, Sayı:155, 119-143.
 • KHATRI, Naresh (2009), „„Consequences of Power Distance Orientation in Organizations‟‟, Vision, 13(1), 1-9. KIPNIS, David (1996) “Trust and Technology”, in Kramer, Roderick M. ve Tyler, Tom R. (Ed.) Trust in Organizations: Frontiers of TheoryandResearch, Sage Publications: London,39-50.
 • KIRKMAN, Bradley I., CHEN, Gilad, FARH, Jiing, Lih, CHEN, Zhen Xiong and LOWE, Kevin B. (2009) “Individual Power Distance Orientation and Followers Reactions to Transformational Leaders: A CrossLevel, Cross-CulturalExamination”, Academy of Management Journal. Vol. 52, No. 4, 744-764.
 • KOSLOWSKY, Meni, BAHARAV, Hadar and SCHWARZWALD, Joseph (2011) “Management Style as a Mediator of the Power DistanceInfluence Tactics Relationship”, International Journal of Conflict Management. Vol. 22, 264-277.
 • LEWICKI, Roy J. and BUNKER, Barbara Benedict (1996) “Developing and Maintaining Trust in Work Relationships”, in Kramer, Roderick M. and Tyler, Tom R. (Ed.) Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications: London,114-139.
 • LOI, Raymond, LAM, Long W. and CHANKA, Wai (2012) “Coping with Job Insecurity: The Role of Procedural Justice, Ethical Leadership and Power Distance Orientation”, Journal of Business Ethics. 108, 361-372.
 • MALHOTRA, DeepakandMURNIGHAN, J. Keith (2002) “TheEffects of Contracts on Interpersonal Trust”,Administrative Science Quarterly. 47, 534-559.
 • MAYER, Roger C., DAVIS, James H. and SCHOORMAN, F. David (1995) “An Integrative Model of Organizational Trust”, Academy of Management Review. Vol.20:3.
 • MCALLISTER, Daniel J. (1995) “Affect and Cognition Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations”, the Academy of Management Journal. Vol. 38, No. 1, pp. 24-59.
 • MISHRA, Aneil K. (1996) “Organizational Responses to Crisis: The Role of Trust”, in Kramer, Roderick M. and Tyler, Tom R. (Ed.) Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications: London, 261-287.
 • OMAROV, Azad (2009) “Örgütsel Güven ve ĠĢ Doyumu: Özel Bir Sektörde Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE ĠĢletme Anabilim DalıYönetim ve Organizasyon Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • ÖZEN, Janset (2003) “Örgüte Duyulan Güvenin Anahtar Unsuru Olarak Örgütsel Adalet”, içinde Erdem, Ferda (Ed.), Sosyal Bilimlerde Güven, Ankara: Vadi Yayınları,183-206.
 • POLAT, Soner ve DOYURAN, ġüheda (2005) “Okul Müdürlerinin Güç Mesafesi ve Belirsizlikten Kaçınma Eğilimleri ile Güven Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki”,XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005, Denizli.
 • POLAT, Soner ve CELEP, Cevat (2008) “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢlarına ĠliĢkin Algıları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.Bahar, 2008. Sayı.54. 307-331.
 • POLAT, Soner (2009) Eğitim Örgütleri İçin Sosyal Sermaye Örgütsel Güven, Ankara: Pegem Akademi.
 • POPA, Clara L. (2005) “Initial Trust Formation in Temporary Small Task Groups: Testing a Model of Swift Trust”, Kent State University Doktora Tezi.
 • PUUSA, Anu and TOLVANEN, Ulla (2006) “Organizational Idendity and Trust”, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. Vol. 11, No. 2, 29-33.
 • SHAW, Robert Bruce (1997) Trust in Balance: Building Successful Organizations on Results, Integrity and Concern, San Francisco: JosseyBossPublishers.
 • SULLIVAN, Jeremiah, PETERSON, Richard B., KAMEDA, Naoki and SHIMADA, Justin (1981) “The Relationship between Conflict Resolution Approaches and Trust- A Cross Cultural Study”, The Academy of Management Journal. Vol. 24, No. 4, pp. 803-815.
 • ġAKAR, Asuman Nurhan (2010) “Örgütsel Güven”, in Özler, Derya Ergun (Ed.) Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Yayınevi: Bursa,21-40.
 • TAN, Hwee Hoon and TAN, Christy S. F (2000) “Toward the Differentation of Trust in Supervisor andTrust in Organization”, Genetic, Social and General Psychology Monographs. 2000, 162 (2), 241-260.
 • TAġKIN, Feyza ve DĠLEK, RoĢan (2010) “Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan AraĢtırması”,Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 1, S: 37-46.
 • TÜZÜN, Ġpek Kalemci (2007) “Güven, Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Modelleri”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Aralık 2007, 93-118.
 • VAROĞLU, A. Kadir, BASIM, Nejat. veERCĠL, Yavuz. (2000) “Bilimsel AraĢtırma Yöntemine Farklı Bir BakıĢ: Analitik DüĢünceBütünleĢik DüĢünce Modellemeleri ile Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi AraĢtırması”,8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, NevĢehir 2000.
 • WILLEMYNS, Michael, GALLOIS, Cynthia and CALLAN, Victor (2003) “Trust Me, I‟m Your Boss: Trust and Power in SupervisorSupervisee Communication”, International Journal of Human Resource Management, 14, 1, 117-127.
 • YILMAZ, KürĢad (2009) “Özel Dershane Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri ile Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt.15. Sayı.59. 471-490.
 • YÜCEL, Cemil ve Gülden, SAMANCI (2009) “Örgütsel Güven ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 113-132.
 • YÜCEL, Emine BaĢak ve KOPARAN, Emrah (2010) “Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz DavranıĢları Arasındaki ĠliĢkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir ÇalıĢma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Cilt.2. Sayı.1. 11-18.
 • ZAHEER, Akbar, MCEVILY, Bill and PERRONE, Vincenzo (1998) “Does Trust Matters? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance”, Organization Science. Vol. 9, No. 2 (Mar. - Apr., 1998), pp. 141-159.
 • ZANG, Yi and BEGLEY, Thomas M. (2011) “Power Distance and Its Moderating Impact on Empowerment and Team Participation”, The International Journal of Human Resource Management.Vol. 22, No. 17, 3601-3617.

GÜÇ MESAFESİ ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLER Mİ?

Yıl 2013, Cilt 15, Sayı 2, 313 - 338, 01.12.2013

Öz

Sayısız pozitif çıktıya sahip olan örgütsel güvenin sürekliliğinin sağlanması, bir kurum kültürü haline getirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Yazında örgütsel güven düzeyini etkileyen ve etkileyebilecek her türlü faktörün incelenmesinin gerekliliği üzerine vurgular yapılmaktadır. Bu gerekçeyle, bu çalışmada güç mesafesinin örgütsel güveni ve örgütsel güven boyutlarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Örgütsel güven kapsam bakımından yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven olmak üzere üç alt boyutta incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde çalışan 329 akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Anket vasıtasıyla elde edilen veriler; tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgulara göre güç mesafesi örgütsel güveni pozitif yönlü ve zayıf bir şekilde etkilemektedir. Benzer şekilde güç mesafesi örgütsel güvenin yöneticiye güven ve çalışma arkadaşlarına güven alt boyutlarını da pozitif ve zayıf bir şekilde etkilemektedir. Buna karşın örgüte güvenin güç mesafesinden herhangi bir şekilde etkilenmediği görülmüştür.

Kaynakça

 • AKYOL, ġeyda (2009) “Örgüt Kültüründe Güç Mesafesi ve Liderlik ĠliĢkisi”, Marmara Üniversitesi SBE ĠletiĢim Bilimleri Anabilim Dalı Halkla ĠliĢkiler Bilim Dalı Doktora Tezi.
 • AKYÜREK, Salih (2001) “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Güç Mesafesi ve ĠletiĢime Etkisi”, BaĢkent Üniversitesi SBE ĠĢletme Anabilim Dalı ĠĢletme Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • ALTAY, Hüseyin (2004) “Güç Mesafesi, Erkeklik-DiĢillik ve Belirsizlikten Kaçınma Özellikleri ile BaĢarı Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesine Yönelik Bir AraĢtırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. C.9, S.1, s. 301-321.
 • ALTUNIġIK, Remzi, COġKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve YILDIRIM, Engin (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Geliştirilmiş 5. Baskı,Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • APPELBAUM, Steven, BARTOLOMICCI, Nicolas, BEAUMIER, Erika, BOULANGER, Jonathan, CRRIGAN, Rodney, DORE, Isabelle, GIRARD, Chrystineve, SERRONI, Carlo (2004) “Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust.” Management Decision. Vol. 42, Iss.1, pp.13-40.
 • ARI, Güler Sağlam (2003) “Yöneticiye Duyulan Güven Örgütsel Bağlılığı Artırır mı?”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. s.2, 17-36.
 • ARSLAN, Mehmet Metin (2009) “Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Örgüte Güven Algıları”, Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi. 2009, 5 (2):274-288.
 • ASLAN, ġebnem ve ÖZATA Musa (2009) “Lider Üye EtkileĢiminin (Lmx) Yöneticiye Duyulan Güven Düzeyine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Cilt:11, Sayı:17, 95-116.
 • BAKAN, Ġsmail, BÜYÜKBEġE, Tuba ve BEDESTENCĠ, H. Çetin (2004) Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü: Teorik ve Ampirik Yaklaşım, Ġstanbul: Aktüel Yayınları.
 • BAġ, Gökhan ve ġENTÜRK Cihad (2011) “Ġlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel VatandaĢlık ve Örgütsel Güven Algıları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt.17. Sayı.1. 29-62.
 • BEGLEY, Thomas M., LEE, Cynthia, FANG, Yongqing and LĠ, Jianfeng (2002) “Power Distance as a Moderator of the Relationship between Justice and Employee Outcomes in a Sample of Chinese Employees”, Journal of Managerial Psychology.692-711.
 • BOTERO, Isabel C. and DYNE, Linn Van (2009) “Employee Voice Behavior: Interactive Effects of LMX and Power Distance in the UnitStates and Colombia”, Management Communication Quarterly. Vol. 23, No. 1, 84-104.
 • BÖRÜ, Deniz, ĠSLAMOĞLU, Güler ve BĠRSEL Melek (2007) “Güven:Bir Anket GeliĢtirme ÇalıĢması”, Öneri. C. 7. S. 27. Ocak 2007, 49-59.
 • BÜTE, Mustafa (2011) “Etik Ġklim, Örgütsel Güven ve Bireysel Performans Arasındaki ĠliĢki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011, 171-192.
 • CHATHOTH, Prakash K., MAK, Brenda, SIM, Janet, JAUHARI, Vinnieve, MANAKTOLA Kamal. (2011) “Assessing Dimensions of Organizational Trust Across Cultures: A Comparative Analysis of U.S. and Indian Full Service Hotels”, International Journal of Hospitality Management. 30. Ss. 233-242.
 • ÇAĞLAR, Çağlar (2011) “Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyi ile Öğretmenlerin Mesleki TükenmiĢlik Düzeyinin Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(4), Güz, 1827- 1847.
 • DAVIS, James. H., SCHOORMAN, F. David., MAYER, Roger C. and TAN Hwee Hoon (2000) “The Trusted General Manager and Business Unit Performance: Empirical Evidence of A Competitive Advantage”, Strategic Management Journal. 21, 563-576.
 • DEMĠRCAN, Nigar. ve CEYLAN Adnan. (2003) “Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları”, Yönetim ve Ekonomi. Cilt:10, Sayı:2. 139-150.
 • DEMĠREL, Yavuz (2008) “Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektörü ÇalıĢanlarına Yönelik Bir AraĢtırma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi. Cilt:15, Sayı:2, 179-194.
 • DIETZ, G., GILLESPIE, N. and CHAO G. T. (2010) “Unravelling the Complexities of Trust and Culture”, in Saunders, Mark N. K., Skinner, Denise, Dietz, Graham, Gillespie, Nicole and Lewicki, Roy J. (eds). Organizational Trust: A Cultural Perspective. Cambridge University Press.pp3–41.
 • DONEY, Patricia M., CANNON Joseph P., and MULLEN Michael R. (1998) “Understanding the Influence Of National Culture on The Development of Trust”, Academy of Management Journal, 23:3, 601-620.
 • ESER, Gül (2011) “Güven Eğiliminin Algılanan Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt. XXX, Sayı. 1, S. 365-376.
 • FARD, Hassan Danae, RAJABZADEH, Ali and HASIRI, Azad (2010) „„Organizational Trust in Public Sector:Explaining the Role of Managers‟ ManagerialCompetency‟‟, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 25, 29-43.
 • FISMAN, Raymond and KHANNA, Tarun (1999) “Is Trust a Historical Residue? Information Flows and Trust Levels”, Journal of Economic Behavior and Organization. Vol:38, 79-92.
 • GILL, Amarjit S. (2008) “Research in Brief: The Role of Trust in Employee-Manager Relationship.”, International Journal of Contemporary Hospitality Management,Vol. 20, No. 1, pp. 98-103.
 • GÜLEÇ, Eda (2010) “KiĢilik Yapısı ve Örgüt Ġçerisindeki Güç Mesafesi”, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi SBE ĠĢletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • HALĠS, Muhlis, GÖKGÖZ, Gülsüm Savcı ve YAġAR Özlem (2007) “Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:17, 187-205.
 • HASSAN, Arif and AHMED, Forbis (2011) “Authentic Leadership, Trust and Work Engagement”, International Journal of Human and Social Sciences. 6:3. 164-170.
 • HATCH, Mary Jo (1997) Organization Theory Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, United Kingdom: Oxford UniversityPress.
 • HOFSTEDE, Geert (1994) Cultures and Organizations Software of the Mind, Great Britain: Harper Collins Publishers. HUFF, Lenard and KELLEY, Lane (2003) “Levels of Organizational Trust in Individualist versus Collectivist Societies: A SevenNation Study”, Organization Science. Vol:14, No.1, 81-90.
 • ĠSLAMOĞLU, Güler and BÖRÜ, Deniz (2005) “Convivence in Organizations and Society”, Quaderni Di Psicologia del Lavoro, ed. Francesco Avollone and Handan Kepir Sinangil and Antonio Caetane, Vol.12,105-112.
 • ĠġCAN, Ömer Faruk ve SAYIN, Ufuk (2010) “Örgütsel Adalet, ĠĢ Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki ĠliĢki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010, 195-216.
 • JAHANGIROV, Naide (2012) “Kültürel Bir DeğiĢken Olarak Güç Mesafesi ve Cam Tavan Engeli Arasındaki ĠliĢkiler Üzerine Ampirik Bir AraĢtırma”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü DıĢ Ticaret Eğitimi Yüksek Lisans Tezi.
 • KAYA, Harun (2008), “Kamu ve Özel Sektör KuruluĢlarının Örgütsel Kültürünün Analizi ve Kurum Kültürünün ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Görgül Bir AraĢtırma‟‟, Maliye Dergisi, Sayı:155, 119-143.
 • KHATRI, Naresh (2009), „„Consequences of Power Distance Orientation in Organizations‟‟, Vision, 13(1), 1-9. KIPNIS, David (1996) “Trust and Technology”, in Kramer, Roderick M. ve Tyler, Tom R. (Ed.) Trust in Organizations: Frontiers of TheoryandResearch, Sage Publications: London,39-50.
 • KIRKMAN, Bradley I., CHEN, Gilad, FARH, Jiing, Lih, CHEN, Zhen Xiong and LOWE, Kevin B. (2009) “Individual Power Distance Orientation and Followers Reactions to Transformational Leaders: A CrossLevel, Cross-CulturalExamination”, Academy of Management Journal. Vol. 52, No. 4, 744-764.
 • KOSLOWSKY, Meni, BAHARAV, Hadar and SCHWARZWALD, Joseph (2011) “Management Style as a Mediator of the Power DistanceInfluence Tactics Relationship”, International Journal of Conflict Management. Vol. 22, 264-277.
 • LEWICKI, Roy J. and BUNKER, Barbara Benedict (1996) “Developing and Maintaining Trust in Work Relationships”, in Kramer, Roderick M. and Tyler, Tom R. (Ed.) Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications: London,114-139.
 • LOI, Raymond, LAM, Long W. and CHANKA, Wai (2012) “Coping with Job Insecurity: The Role of Procedural Justice, Ethical Leadership and Power Distance Orientation”, Journal of Business Ethics. 108, 361-372.
 • MALHOTRA, DeepakandMURNIGHAN, J. Keith (2002) “TheEffects of Contracts on Interpersonal Trust”,Administrative Science Quarterly. 47, 534-559.
 • MAYER, Roger C., DAVIS, James H. and SCHOORMAN, F. David (1995) “An Integrative Model of Organizational Trust”, Academy of Management Review. Vol.20:3.
 • MCALLISTER, Daniel J. (1995) “Affect and Cognition Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations”, the Academy of Management Journal. Vol. 38, No. 1, pp. 24-59.
 • MISHRA, Aneil K. (1996) “Organizational Responses to Crisis: The Role of Trust”, in Kramer, Roderick M. and Tyler, Tom R. (Ed.) Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications: London, 261-287.
 • OMAROV, Azad (2009) “Örgütsel Güven ve ĠĢ Doyumu: Özel Bir Sektörde Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE ĠĢletme Anabilim DalıYönetim ve Organizasyon Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • ÖZEN, Janset (2003) “Örgüte Duyulan Güvenin Anahtar Unsuru Olarak Örgütsel Adalet”, içinde Erdem, Ferda (Ed.), Sosyal Bilimlerde Güven, Ankara: Vadi Yayınları,183-206.
 • POLAT, Soner ve DOYURAN, ġüheda (2005) “Okul Müdürlerinin Güç Mesafesi ve Belirsizlikten Kaçınma Eğilimleri ile Güven Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki”,XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005, Denizli.
 • POLAT, Soner ve CELEP, Cevat (2008) “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢlarına ĠliĢkin Algıları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.Bahar, 2008. Sayı.54. 307-331.
 • POLAT, Soner (2009) Eğitim Örgütleri İçin Sosyal Sermaye Örgütsel Güven, Ankara: Pegem Akademi.
 • POPA, Clara L. (2005) “Initial Trust Formation in Temporary Small Task Groups: Testing a Model of Swift Trust”, Kent State University Doktora Tezi.
 • PUUSA, Anu and TOLVANEN, Ulla (2006) “Organizational Idendity and Trust”, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. Vol. 11, No. 2, 29-33.
 • SHAW, Robert Bruce (1997) Trust in Balance: Building Successful Organizations on Results, Integrity and Concern, San Francisco: JosseyBossPublishers.
 • SULLIVAN, Jeremiah, PETERSON, Richard B., KAMEDA, Naoki and SHIMADA, Justin (1981) “The Relationship between Conflict Resolution Approaches and Trust- A Cross Cultural Study”, The Academy of Management Journal. Vol. 24, No. 4, pp. 803-815.
 • ġAKAR, Asuman Nurhan (2010) “Örgütsel Güven”, in Özler, Derya Ergun (Ed.) Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Yayınevi: Bursa,21-40.
 • TAN, Hwee Hoon and TAN, Christy S. F (2000) “Toward the Differentation of Trust in Supervisor andTrust in Organization”, Genetic, Social and General Psychology Monographs. 2000, 162 (2), 241-260.
 • TAġKIN, Feyza ve DĠLEK, RoĢan (2010) “Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan AraĢtırması”,Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 1, S: 37-46.
 • TÜZÜN, Ġpek Kalemci (2007) “Güven, Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Modelleri”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Aralık 2007, 93-118.
 • VAROĞLU, A. Kadir, BASIM, Nejat. veERCĠL, Yavuz. (2000) “Bilimsel AraĢtırma Yöntemine Farklı Bir BakıĢ: Analitik DüĢünceBütünleĢik DüĢünce Modellemeleri ile Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi AraĢtırması”,8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, NevĢehir 2000.
 • WILLEMYNS, Michael, GALLOIS, Cynthia and CALLAN, Victor (2003) “Trust Me, I‟m Your Boss: Trust and Power in SupervisorSupervisee Communication”, International Journal of Human Resource Management, 14, 1, 117-127.
 • YILMAZ, KürĢad (2009) “Özel Dershane Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri ile Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt.15. Sayı.59. 471-490.
 • YÜCEL, Cemil ve Gülden, SAMANCI (2009) “Örgütsel Güven ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 113-132.
 • YÜCEL, Emine BaĢak ve KOPARAN, Emrah (2010) “Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz DavranıĢları Arasındaki ĠliĢkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir ÇalıĢma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Cilt.2. Sayı.1. 11-18.
 • ZAHEER, Akbar, MCEVILY, Bill and PERRONE, Vincenzo (1998) “Does Trust Matters? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance”, Organization Science. Vol. 9, No. 2 (Mar. - Apr., 1998), pp. 141-159.
 • ZANG, Yi and BEGLEY, Thomas M. (2011) “Power Distance and Its Moderating Impact on Empowerment and Team Participation”, The International Journal of Human Resource Management.Vol. 22, No. 17, 3601-3617.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bu kişi benim


Osman USLU
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0002-0571-6281


Kadir ARDIÇ Bu kişi benim
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Başvuru Tarihi 8 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

APA , , Uslu, O. & Ardıç, K. (2013). GÜÇ MESAFESİ ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLER Mİ? . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 313-338 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/1618/20267

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894