Son Sayı

Cilt: 24 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, siyaset bilimi, hukuk, kamu yönetimi ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, yerel ve uluslararası konularda akademisyenler ve uygulayıcılar arasındaki iletişimi sağlamayı hedeflemektedir.

Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları kapsamaktadır. Dergi sosyal bilimler alanında Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış teorik ve ampirik çalışmaları ve örnek olay çalışmalarını değerlendirmeye almaktadır. Ayrıca, derleme makaleler de yayınlanmaktadır.

Atıf Sistemi

Çalışmalarda atıf sistemi olarak APA 7 veya son kılavuzu kullanılmalıdır. Atıf kılavuzu örneğine buradan ulaşabilirsiniz. (İngilizce çalışmalarda metin içi atıflarda sayfa numarası gösterirken "s." yerine "p." kullanılmalıdır. İngilizce atıf kuralları için bkz. ) 

Dergiye gönderilen çalışmalar; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlarda; özgün, bilimsel kurallara uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak nitelikte, araştırma ve yayın etiğine uygun ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Dergide yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca hakemlere ve/veya yazarlara herhangi bir ücret (telif vb.) ödemesi yapılmamaktadır.

Çalışmalar Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde yazılmış olmalıdır. 

Çalışmaların değerlendirme sürecinde çift körleme yöntemi (hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizlenmesi) kullanılır. Bir çalışmanın değerlendirilmesi için en az üç hakeme gönderilmesi ve hakemlerin yazarla aynı kurumdan olmaması esastır. Çalışmanın kabulü için, değerlendirmeye ilişkin hakemlerin en az üçte ikisinin olumlu görüş belirtmesi gerekir. Aksi takdirde çalışma reddedilir. Hakemler, alanında uzman ve yazarla aynı kurumdan olmayan; aynı zamanda mümkün olduğunca üniversitemiz dışındaki kurumlarda çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir. 

Düzeltme taleplerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda sonuçlandırılarak editörlüğe ulaştırması zorunludur. 

Yazarlar hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz yayın kurulunda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir. 

Dergiye gönderilen çeviri çalışmaları için, orijinal çalışmanın sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Çeviri çalışmaları da telif çalışmalar gibi değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. 

Dergide yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmalar kabul edilme tarihlerine göre sıralanarak yayınlanır. Yazarların ad ve soyadları Türkçe başlığın altında yer alır. Çalışmanın dergiye geliş ve kabul tarihleri ile unvan, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresleri ilk sayfada belirtilir. 

Yayınlanan çalışmaların telif ve yayın hakkı dergiye aittir. Bu nedenle çalışmaların dergiye gönderilmesi sırasında yazarlardan bu konuda üst yazı talep edilir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır. 

Dergide yayınlanan çalışmalara ilişkin her türlü sorumluluk yazarlara aittir. 


Genel Format Uygunluğu

Dergi yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere telif hakkı vb. herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Çalışmanızı dergimizin Microsoft Word (doc.) formatındaki şablonuna uygun olarak hazırlayınız. Yazım şablonunu indirmek için burayı tıklayınız! Dergimizde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmediği için yazarların çalışmalarını yazım kılavuzu ve şablonuna tam uygun olarak hazırlayarak gönderilmesi sorumluluğu bulunmaktadır.

Yazarlar çalışmalarına ait yasal sorumluluğa sahiptir. Bunun dışında yazarlar açık erişim politikasını ve Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca yazarlar, bağlantıda bulunan telif hakkı formunun tüm yazarlar tarafından imzalanmış halini DergiPark sistemine yüklemelilerdir.

Yazım şablonu tüm genel metin formatını, sayfa boşlukları, paragraf formatı, tablo ve şekil formatı ile başlık formatlarını içermektedir. Yazarlar metinlerini tamamen bu dosya üzerine kopyalayarak düzenleyebilirler. 

Çalışmalar öz, abstract, tablo ve ekler dahil, kaynakça hariç olarak 3000-7000 kelime arasında olmalıdır.

KOCATEPEİİBF Türkçe ve İngilizce çalışmaları kabul etmektedir.

KOCATEPEİİBF çalışmaların benzerlik oranını kontrol etmek ve intihali engellemek için iThenticate programını kullanmaktadır. Çalışmaların gönderimi esnasında iThenticate, Turnitin benzeri programlardan alınmış benzerlik oranı raporunun sisteme yazarlar tarafından yüklenmesi zorunludur. Benzerlik oranı kaynakça ve 5 kelimeden küçük eşleşmeler hariç %20 üzeri olan çalışmalar editör kurulu tarafından yazara iade edilir.

Dergimiz yazarlardan herhangi bir başvuru ve işlem ücreti almamaktadır. Dergimizin herhangi bir geliri olmadığı için yazarların yazım kurallarına ve imlaya uyma, şablona uyma, çeviri ve yazım kontrolü konusunda azami hassasiyeti gösterme sorumluluğu bulunmaktadır.

Dergi şablonunda belirtildiği üzere Türkçe ve İngilizce özetler 100-200 kelime arasında olmalıdır. Özetlerin sonunda en fazla 4 anahtar kelime içermelidir ve 1-4 arası JEL kodu içermelidir. (Türk vatandaşı olmayan yazarların İngilizce metinleri için Türkçe özet çevirisi desteği verilecektir.)

Çalışmalar bir kurum tarafından desteklenmişse veya bir bilimsel etkinlikte sunulmuş ise yazar bu bilgiyi ilk sayfadaki dipnotta belirtmelidir.

Çalışmada bir yerin vurgulanması için italik yazım biçimi tercih edilmelidir.

Yayına kabul edilen Türkçe çalışmalar için 600-800 kelime aralığında İngilizce Genişletilmiş Özet talep edilmektedirExtended Summary bölümü, çalışmanın amacını, ne için bu çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu, çalışmanın literatüre katkısı ve özgün değerini, kullanılan yöntem ve veriyi, temel bulguları, varsa politika önerilerini, çalışmanın kısıtlarını ve sonraki araştırmalar için önerileri içeren 600-800 kelimelik İngilizce gramer kurallarına uygun ve son okuması yapılmış bir metin olmalıdır. Extended Summary bölümünde referans gösterilmemelidir.


Çalışmanın Değerlendirilmesi

KOCATEPEİİBF'ye gönderilen çalışmalar ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından konunun dergiye uygunluğu, intihal, benzerlik oranı ve yazım kuralları açısından değerlendirilir. Ön incelemede derginin politikalarına uygun görülen çalışmalar Editör tarafından uzmanlıklarına göre önce Alan Editörlerine gönderilir. Alan editörleri ise çalışmanın bilimsel incelemesini yaparak, farklı üniversitelerden en az 3 hakeme gönderir. 

Hakem Atama Daveti 7 gün için geçerlidir. Eğer hakem çalışmayı değerlendirmeyi kabul ederse değerlendirme süreci başlar ve 30 gün içerisinde tamamlanması beklenir. Bu süre editör tarafından bir defalığına 15 gün daha uzatılabilir. Hakemin bu süreler içerisinde değerlendirmesini tamamlamaması halinde editör tarafından yeni hakem atanır. Hakemler, alanında uzman ve yazarla aynı kurumdan olmayan; aynı zamanda mümkün olduğunca üniversitemiz dışındaki kurumlarda çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir. 

Hakemlerin çalışma hakkında final kararı vermek için 4 seçeneği bulunmaktadır: Yayınlanabilir, Yayınlanamaz, Küçük Düzeltmeler Gerekiyor, Tekrar Görmek İstemiyorum, Önemli Düzeltmeler Gerekiyor, Tekrar Görmek İstiyorum. Düzeltme taleplerinin yazarlar tarafından 30 gün içerisinde KOCATEPEİİBF editörlüğüne ulaştırılmalıdır.

Bir çalışmanın yayına kabul edilebilmesi için hakemlerin en az üçte ikisinin olumlu görüşü gereklidir.


Telif Hakkı Politikamız

KOCATEPEİİBF'ye gönderilen çalışmalar başka bir yerde daha önce yayınlanmamış, başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır.

Yazarlar çalışmalarına ait yasal sorumluluğa sahiptir. Bunun dışında yazarlar açık erişim politikasını ve Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca yazarlar, bağlantıda bulunan telif hakkı formunun tüm yazarlar tarafından imzalanmış halini DergiPark sistemine yüklemelilerdir.

YAYIN ETİĞİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi’ni (Best Practice Guidelines) izlemeyi taahhüt eder. Editörler için Cope Rehberi’nin (Cope Guidance for Editors) izlenmesi Editörlerin görevi kapsamında olup, Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından izlenmek durumundadır.

Yayın Etiği Bildirgesi

Editör ve Editör Kurulunun Sorumlulukları
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi editörleri, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden hangilerinin derginin amaç ve yayın politikalarına uygun olup yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludurlar.
2. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi editörleri, yazar(lar) tarafından dergiye teslim edilen metinlerdeki yayınlanmamış materyal ve diğer bilgi ve verilerin, yazar(lar)ın açık ve yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından kendi çalışmasında kullanılmasına müsaade etmemelidir.
3. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisine gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın tamamıyla açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilmelidir.
4. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi editörleri, editör yardımcıları ve yayın kurulu, teslim edilen metinlerle ilgili bilgileri söz konusu metin yazar(lar)ı, hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseye ifşa etmemelidir. Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmemelidir.

Yayın Kurulunun Sorumlulukları
1. Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
2. Yayın kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur.
3. Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.
4. Yayın Kurulu, derginin kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir.
5.Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.
6.Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.

Hakemlerin Sorumlulukları
1.Kendisine atanmış olan çalışmayı alanıyla ilgili bulmayan, eleştirmekte kendisini yetersiz hisseden ya da zamanında bir eleştiri sunamayacak durumdaki bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek inceleme görevinden çekilmelidir.
2. İncelemeye alınan metinler gizli belge niteliği taşımalı, editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındakilere gösterilmemeli ve makaleler hakkında tartışılmamalıdır.
3. Hakem eleştirileri objektif, adil ve bilimsel etiğe uygun olarak yapılmalıdır. Yazara karşı hiçbir kişisel eleştiri yöneltilmemelidir. Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmelidir.
4. Hakemler yazar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir hakem ayrıca değerlendirilen çalışma ile bilgileri dâhilinde daha önce yayınlanmış başka bir çalışma arasındaki esaslı bir benzerlik veya örtüşme durumunu editörün dikkatine sunmalıdır.
5. Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, işbirliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar sebebiyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının var olduğu çalışmaları değerlendirmemelidir.
6. Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım etmeli ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmelidirler.

Yazarların Sorumlulukları
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisine gönderilen bir çalışma özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış orijinal çalışmalar olduğunu taahhüt etmelidirler. Dergi editörlüğü tarafından yazar(lar)dan istenilen her türlü bilgi, belge ve makale ile ilgili değişikliklerin en geç 15 gün içerisinde yapılarak sistem üzerinden gönderilmesi ve editörün bilgilendirilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde söz konusu isteklerin yerine getirilmemesi durumunda yazar(lar)ın makaleyi geri çekmiş sayılacağı bilinmelidir.
2. Yazarlardan çalışmaları ile bağlantılı olarak değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili ham veriyi sunmaları istenebilecektir, dolayısıyla bu verilere erişimi sağlamaya hazır olmalı ve çalışmalarının yayınlanmasını takiben bu verileri makul bir sure elde tutmalılardır.
3. Yazarlar tamamen özgün çalışma metinleri yazmalı ve eğer başkalarının çalışmalarını ve/veya kelimelerini kullanıyorlarsa bunlara uygun şekilde alıntı yapmalılardır. Yazarlar, Afyon Kocatepe İİBF Dergisi’ne makale göndererek, makalelerinin özgün ve etik standartlara uygun olduğunu, yararlanılan kaynakların atıflarının tam olarak yapıldığını ve basılmış ya da yayın aşamasındaki başka makalelerle benzerlik taşımadığını garanti etmiş olurlar. Bu bağlamda yazarlar çalışmalarını bir intihal tespit yazılımından (iThenticate, Turnitin vb.) geçirerek kaynakça hariç en fazla % 20 oranında benzerlik taşıdığına dair bir belgeyi Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi DergiPark sistemi üzerinden yüklemelidir.
4. Bir yazar genel olarak temelde aynı araştırmayı tanımlayan metni birden fazla makalede yayınlamamalıdır.
5. Başkalarının çalışmalardan alınan kaynakların beyanı her zaman uygun şekilde yapılmalıdır. Yazarlar raporladıkları çalışmalarının esasını etkileyen önceki yayınlara alıntı göstermek zorundadır.
6. Yazarlık; raporlanan çalışmanın kavramına, tasarımına, uygulamasına veya yorumuna anlamlı bir katkı yapan kişilerle sınırlı bir sıfat olmalıdır. Önemli katkıda bulunan tüm katılımcılar ilk yazarı takiben listelenmelidir.
7. Tüm yazarlar çalışmalarındaki sonuç veya yorumlamaları etkileyecek herhangi finansal kaynağı veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
8. Bir yazar kendi yayınlanmış çalışması içerisinde önemli bir yanlışlık veya kusuru fark ederse, bu durumu acil olarak dergi editörüne bildirmek ve mevcut yanlışlığın veya kusurun düzeltilmesi için editörle işbirliği sağlamak o yazarın yükümlülüğüdür. Kocatepe İİBF Dergisi –Dergi-Park- sistemi üzerinden yayınlandığından dolayı bu tür değişiklik taleplerinin derginin yayınlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerinde yapılmalıdır. Yazarların, hataların düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda akuiibf@aku.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

İlke Kararları
KOCATEPEİİBFD aşağıdaki ilke kararlarını benimsemiştir:

1. Editörler, alan editörleri ve editör yardımcılarının çalışmaları, dergideki görevleri süresince yayınlanamaz.
2. Birbirini takip eden iki sayıda aynı yazarın çalışmaları yayınlanamaz.
3. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanlarından gelen çalışmalar için kabul tarihi esas alınarak her sayıda azami %20 kota uygulanır.
4. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yazılan tezlerden türetilmiş çalışmalar dergimizde değerlendirmeye alınmaz

Dergimizde gönderim ücreti uygulanmamaktadır. Hakemlere ve yazarlara da herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894