Yazım Kuralları

Genel Biçim Özellikleri


Dergimizin yayın dili İngilizce'dir. Dergimize göndermek istediğiniz makaleleri Makale Şablonuna göre hazırlayınız. Şablon makaleye ulaşmak için tıklayınız. Dergimiz herhangi bir yayın ücreti talep etmediği için yazarların çalışmalarını şablon makaleye uygun hazırlamaları kendi sorumluluğundadır.

Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Makale gönderimi esnasında yazarlar açık erişim politikasının ve Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansının gerekliliklerini kabul ederek telif devir formunu imzalar ve DergiPark sistemine yükler.

Şablon makalenin içerisinde tüm genel biçim özellikleri, sayfa yapısı, paragraf yapısı, tablolar-şekiller ve başlık sistemi mevcuttur. Tek yapmanız gereken tüm makalenizi şablon makaleye aktarmaktır.

Dergimize sayfa sınırı çok katı olmamakla birlikte 6000 kelimeden az 10000 kelimeden fazla olmaması tavsiye edilmektedir.

Dergimiz intihali önlemek amacıyla gönderilen makaleleri iThenticate vb. intihal programlarıyla taramakta ve %30 (kaynakça ve doğrudan alıntılar hariç olmak üzere) üzerinde intihal çıkan makaleler dergimize kabul edilmemektedir. 

Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır. Derginin hiçbir geliri olmadığı için yazarlar tüm dizgileme, sayfa düzeni, dil kontrolü ve çeviri hizmeti noktasında sorumluluk üstlenmek durumundadır. Ayrıca Kuramsal Eğitimbilim Dergisi kütüphanelerden ve okuyuculardan makaleye ulaşma ücreti talep etmeyeceğini taahhüt eder.

Dergimiz herhangi bir etik tartışmaya mahal vermemek adına bir yazarın yılda sadece bir makalesini dergiye kabul etmektedir. Ayrıca dergimizde birden fazla çalışması yayımlanan bir yazarın tekrar gönderim yapması uygun bulunmamaktadır. (Değişiklik: 20.11.2019)


Başvurunun Bölümleri

·         Şablonda da belirtildiği üzere 150-200 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet hazırlanması gerekmekte, bunu 3 ila 5 kelime arasında anahtar sözcük izlemelidir. 

·         Çalışmalar için Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Alt bölümler (Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları vb.) yazarlar tarafından araştırma akışını bozmayacak şekilde düzenlenebilir.

·         Bulgular düzenlenirken işlediği konu alt başlık olarak ifade edilebilir. 1. Araştırma Sorusunun Cevabı gibi alt bölümler kabul edilmemektedir.

·         Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş aday makalede yazar(lar)ın isminin bulunduğu sayfalarda dipnot olarak ya da teşekkür kısmında (Acknowledgements) belirtilmelidir.

·         Hem metin içerisinde hem de kaynakçada Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. Baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları yani APA 6.0 uygulanmalıdır.

·         Her bir ek, kaynakçadan sonra eklenmelidir.

·         Metin içinde vurgulamak istediğiniz kısımları kalın yani bold ile değil “…” işareti veya italik ile belirtiniz.

Değerlendirme

·         Dergimizde makaleler intihal taramasından (Kaynakça ve doğrudan alıntılar çıkarıldıktan sonra en fazla %30 benzerlik olmalıdır.) sonra öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Editör makaleyi doğrudan reddedebilir ya da derginin yayın ilkelerine uygun görürse ilgili alan editörüne atar ya da kendisi hakem atayabilir. Editör ve/veya alan editörü tarafından uygun görülürse makalenin konu alanında uzman ve farklı üniversitelerde çalışan en az 2 hakeme gönderilir.

·         Değerlendirme yapmaları için hakemlere 20 gün süre tanınır ve bu süre editör ve/veya alan editörleri tarafından uzatılabilir. Sürecin uzaması durumunda editör ve/veya alan editörleri yeni hakem atayabilir.

·         Hakem değerlendirmeleri olumlu sonuçlanır ise editör ve/veya alan editörleri hakem görüşlerini dikkate alarak kabul etme ya da dergi kalitesini ve prestijini korumak adına makul gerekçe(ler) göstererek makale reddetme yetkisine sahiptirler.

·         Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında düzeltmelerle kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde, makalenin hakem görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmelerinin yapılması amacıyla yazar(lar)a gönderilmesine ve yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirilmesi durumunda yayınlanmasına karar verilir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına dair kanaat oluşmaz ise makale reddedilebilir.

·         Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi durumunda üçüncü bir hakemin belirlenmesine ve üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda editör ve/veya editörler kurulu tarafından makalenin yayınlanmasına veya reddine karar verilir.

·         Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin olumsuz (Red) görüş gelmesi durumunda makalenin reddine karar verilir. Bu kararı editör ve/veya alan editörlerinin değiştirmeye yetkisi bulunmamaktadır.

·         Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir.

·         Yazar(lar) alanında uzman hakem önerisinde bulunabilirler fakat bu editörün ya da editör kurulunun tavsiyeleri dikkate alacağı anlamını taşımaz. Yazarlar kendi kurumlarından hakemleri ya da hakem için çıkar çatışması ortaya çıkarabilecek hakemleri öneremezler.

Telif Hakkı Politikamız

·         Yayımlanmak üzere dergimize gönderdiğiniz çalışmalar daha önce bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanması üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

·         Yazarlar makale gönderimi esnasında yazarlar açık erişim politikasının ve Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansının gerekliliklerini kabul eder ve telif devir formunu imzalayıp DergiPark sistemine yükleyerek çalışmalarının telif haklarından feragat etmeyi kabul eder. Telif hakkı yüklenmeyen makaleler için değerlendirme süreci başlamamaktadır.

·         Yazarlar telif haklarını Kuramsal Eğitimbilim Dergisi’ne devrettiği için bundan sonra ilgili çalışma ile ilgili süreçler Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Editörler Kurulu tarafından yürütülür. Dolayısıyla çalışmasını geri çekmek isteyen Yazar(lar) dergiye bir geri çekme formu imzalayıp göndermelidirler. Geri çekme talepleri KEG’in Editör Kurulu tarafından incelenip karar bir hafta içinde Yazarlara bildirilecektir.

·         Yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

o   Patent hakları,

o   Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,

o   Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,

o   Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,

o   Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sayfalarında veya üniversitelerinin açık arşivinde bulundurma hakları.

Etik Politikası

·        ·         Editörler:

o   açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır.

·         Yazarlar:

o   daha önce bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanması üzere başka bir yere gönderilmemiş çalışmalar göndermelidir.

o   sadece çalışmaya entelektüel açıdan katkı sağlamış yazarları eklemelidirler.

o   İstendiğinde işlenmemiş veri, onam formları ve izin formları gibi ekstra dökümanlar sunmaya hazır olmalıdır.

o   tek seferde sadece bir dergiye makale eklemelidir.

·         Hakemler:

o   yansız ve gizli olarak uzmanlık alanındaki makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

o   makaleleri yapıcı ve nazik bir şekilde hakaretten kaçınarak değerlendirmelidir.

o   makaleleri cinsiyet, din ve siyaset ayrımı gözetmeksizin nesnel bir şekilde içerik bakımından değerlendirmelidir.