Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effects of Creative Drama Activities on the Science Curiosity

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, 162 - 184, 14.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Altıntaş, E. & Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Dergisi, 28(4), 287-295.Cohen, L. & Manion, L. (1997). Reseacrh methods in education (4th ed.). Routledge: London and New York.Creswell, J W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.Çorlu, M.A. (1989), Bilgisayar Destekli Fen Ve Fizik Öğretimi, İstanbul: Derya Dağıtım Yayınları.Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1996). How to design and evaluate research in education (3th ed ). Mc Graw Hill Higher Education. New York, ABD.Gay, L. R. (1996). Educational research, competencies for analysis and application (5th Edition). OHIO: Merrill an imprint of Prentice Hall.Gega, P.C.(1968). Science in Elementary Education. New York: John Wiley and Sons Inc..Gürdal, A. & Baysal, N. (1996). Fen bilgisi ve hayat bilgisi derslerinde öğretim metodu olarak bulmacaların kullanılması, Yaşadıkça Eğitim, 49.Gönen, M. & Dalkılıç, U. N. (1998). Çocuk Eğitiminde Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.Harty, H., & Beall, D. (1984). Toward the development of a children’s science curiosity measure. Journal of Research in Science Teaching, 21 (4), 425-436.McClintock, B. A. (1984). Drama For Mentally Handicapped Children. UK: A Condor Book Souvenir Press.Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi, lköğretim Online, 7(3), 627-639.Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama (Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.Özdemir, P. & Üstündağ, T. (2007). Fen ve teknoloji alanındaki ünlü bilim adamlarına ilişkin yaratıcı drama eğitim programı. İlköğretim Online, 6(2), 226-233.Sağırlı, H. E. & Gürdal, A. (2002). Fen bilgisi dersinde drama tekniğinin öğrenci başarısına etkisi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 213-224San, İ. (1990) Eğitimde yaratıcı drama. Ankara. Ünv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 23(2), 574- 582.Serin, G. (2010). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerin fene karşı meraklarının incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(7), 237 – 252.

Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, 162 - 184, 14.06.2019

Öz

Bu çalışmanın temel amacı yaratıcı drama uygulamalarının öğrencilerin fen bilimlerine yönelik merak duyguları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından öntest-sontest tek gruplu deneysel desen ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak orijinali Harty ve Beall (1986) tarafından geliştirilmiş olup Türkçe’ye uyarlaması Serin (2010) tarafından yapılan Fen Merak Ölçeği (FMÖ) kullanılmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bilimsel içerikli drama etkinlikleri dört hafta boyunca üçer saatlik oturumlar şeklinde uygulanmıştır. Fen Merak Ölçeği ise çalışma grubundaki öğrencilere 12 saatlik drama atölyesi uygulamasının öncesinde ve sonrasında olmak üzere toplam iki kez uygulanmıştır. Veri analizinde varyans analizi tekniği kullanılmış, öğrencilerin drama öncesi almış oldukları toplam puan ile uygulama sonrasında almış oldukları toplam puanlar arasındaki fark irdelenmiştir. Bu çalışmanın katılımcı grubunu Milli Eğitim Bakanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından desteklenmiş olan “Yaratıcı Drama ile Tanışıyoruz” projesi kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş olan 3 okul içerisinden 30’u erkek, 37’si kız olmak üzere toplamda 67 öğrenci ile çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda katılımcı grup üzerinde yapılan etkinlikler ve elde edilen bulgulara dayanarak yaratıcı drama etkinliklerinin katılımcı grupta yer alan bireylerdeki fene yönelik merak duygusunu arttırdığı söylenebilir. Yaratıcı drama ile ilgili olarak yapılan kimi çalışmalar incelendiğinde bu etkinliklerin feni öğrenme sürecine olumlu etkileri olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmanın sonucu da alanyazında yer alan çalışmalar ile paralellik göstermektedir.

Kaynakça

  • Altıntaş, E. & Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Dergisi, 28(4), 287-295.Cohen, L. & Manion, L. (1997). Reseacrh methods in education (4th ed.). Routledge: London and New York.Creswell, J W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.Çorlu, M.A. (1989), Bilgisayar Destekli Fen Ve Fizik Öğretimi, İstanbul: Derya Dağıtım Yayınları.Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1996). How to design and evaluate research in education (3th ed ). Mc Graw Hill Higher Education. New York, ABD.Gay, L. R. (1996). Educational research, competencies for analysis and application (5th Edition). OHIO: Merrill an imprint of Prentice Hall.Gega, P.C.(1968). Science in Elementary Education. New York: John Wiley and Sons Inc..Gürdal, A. & Baysal, N. (1996). Fen bilgisi ve hayat bilgisi derslerinde öğretim metodu olarak bulmacaların kullanılması, Yaşadıkça Eğitim, 49.Gönen, M. & Dalkılıç, U. N. (1998). Çocuk Eğitiminde Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.Harty, H., & Beall, D. (1984). Toward the development of a children’s science curiosity measure. Journal of Research in Science Teaching, 21 (4), 425-436.McClintock, B. A. (1984). Drama For Mentally Handicapped Children. UK: A Condor Book Souvenir Press.Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi, lköğretim Online, 7(3), 627-639.Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama (Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.Özdemir, P. & Üstündağ, T. (2007). Fen ve teknoloji alanındaki ünlü bilim adamlarına ilişkin yaratıcı drama eğitim programı. İlköğretim Online, 6(2), 226-233.Sağırlı, H. E. & Gürdal, A. (2002). Fen bilgisi dersinde drama tekniğinin öğrenci başarısına etkisi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 213-224San, İ. (1990) Eğitimde yaratıcı drama. Ankara. Ünv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 23(2), 574- 582.Serin, G. (2010). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerin fene karşı meraklarının incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(7), 237 – 252.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aslı SARIŞAN TUNGAÇ> (Sorumlu Yazar)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3709-5288
Türkiye


Belgin BAL İNCEBACAK>
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4643-8051
Türkiye


Süleyman YAMAN>
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5152-4945
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd534298, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, number = {1}, pages = {162 - 184}, title = {Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi}, key = {cite}, author = {Sarışan Tungaç, Aslı and Bal İncebacak, Belgin and Yaman, Süleyman} }
APA Sarışan Tungaç, A. , Bal İncebacak, B. & Yaman, S. (2019). Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 162-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/45794/534298
MLA Sarışan Tungaç, A. , Bal İncebacak, B. , Yaman, S. "Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 162-184 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/45794/534298>
Chicago Sarışan Tungaç, A. , Bal İncebacak, B. , Yaman, S. "Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 162-184
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi AU - Aslı Sarışan Tungaç , Belgin Bal İncebacak , Süleyman Yaman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 184 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi %A Aslı Sarışan Tungaç , Belgin Bal İncebacak , Süleyman Yaman %T Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi %D 2019 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Sarışan Tungaç, Aslı , Bal İncebacak, Belgin , Yaman, Süleyman . "Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 162-184 .
AMA Sarışan Tungaç A. , Bal İncebacak B. , Yaman S. Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 162-184.
Vancouver Sarışan Tungaç A. , Bal İncebacak B. , Yaman S. Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 162-184.
IEEE A. Sarışan Tungaç , B. Bal İncebacak ve S. Yaman , "Ortaokullardaki Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Fen Merak Duygusuna Etkisi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 162-184, Haz. 2019

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)