Yazım Kuralları


Sayın Hakemlerimiz, Hakem değerlendirme formunu açarken ya da hakem tarafından doldurulurken Chrome kullanmanızı öneririz. Internet Explorer tarayıcısı formları açma konusunda sorun ortaya çıkarmaktadır.


Sayın Yazarlarımız, Yazım ve gönderim kurallarına uygun olmayan başvurular kesinlikle değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Bu amaçla yazarlardan, dergi yazım kurallarını dikkatle okumaları ve destek amaçlı yazım kuralları sayfasının altında verilen Şablon iyi incelenmelidir. 

Dergimizin kaynak yazım stili "Vancouver stilidir" . Ancak Endnote programı kullandığınız taktirde Vancouver stilinden farklı olarak dergi adlarını uzun yazmaktadır. Vancouver stilinde dergi adları kısaltılarak verilir. Bunun için yazım kuralları kapsamında Vancouver yazım stiline ait  örnek bağlantı verilmiştir. Endnote program çıktısı alındığında lütfen kaynağınız dergi ise derginin kısa adını veriniz.

Kaynaklardan önce aşağıdaki ibareleri uygun şekilde yazınızda belirtmelisiniz.


Finansal Kaynak
Bu makale ile ilgili herhangi bir finansal kaynaktan yararlanılmamıştır.

Çıkar Çatışması
Bu makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.“Yazar”, yayımlanmış bir çalışmaya bağımsız entelektüel katkı sağlayan kişi olarak kabul edilir ve yazarlık ölçütü olarak aşağıda belirtilen dört kriteri sağlaması zorunludur:

 1. Çalışmanın kavramsal veya tasarlanma aşamalarına ya da verilerin toplanması/işlenmesi, analizi veya yorumlanmasına önemli katkılar sunmalıdır,
 2. Çalışma taslağının hazırlanmasına veya içeriğe ilişkin önemli fikirsel/kavramsal kritik düzenlemelerde bulunmalıdır.
 3. Yayına hazır hale getirilmiş çalışmaya onay vermelidir,
 4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırıldığını ve çözüldüğünü garanti ederek çalışmanın her şeyinden sorumlu olduğunu kabul etmelidir.

Yazar olarak belirtilen isimler yazarlık niteliği taşıyor olmalıdır; bu nitelikte olanların isimleri çalışmada sırayla bildirilmelidir. Yazarların sıralaması yardımcı yazarların ortak kararı olmalıdır. Yazarlar, ihtiyaç halinde yazar sıralamasını açıklamaya hazırlıklı olmalıdır.

Sorumlu yazar, çalışmanın yayımlanmasından sonra, ihtiyaç halinde veri ve ek bilgi sağlamalıdır. Yazarlık kriterlerini sağlamayan her katkıdan çalışmanın “teşekkür” bölümünde bahsedilmelidir. Fon sağlamak, veri toplamak, araştırma grubunun genel danışmanlığını yapmak, yazınsal ve teknik düzenleme, dil redaksiyonu ve düzeltmeler tek başına yazarlık hakkı sağlamadığından “teşekkür” bölümünde bahsedilecek başlıklardır.


1.  GENEL BİLGİLER

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (Anadolu Klin), Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı' nın sağlık alanında yapılmış araştırma yazıları yayınlayan bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan süreli yayın organıdır. Anadolu Klin orijinal makalelerin dışında derleme yazıları, olgu sunumları, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, eğitim yazıları, literatür özetleri ve kongre/toplantı duyurularını da yayınlar.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi, ayrıca Türk Tıp Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin 

Yazı kabulü https://dergipark.org.tr/anadoluklin adresi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu sistem dışından dergiye iletilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayımlanmak için gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin alınması ve bunun makalede belirtilmesi gerekir. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Bilimsel toplantılarda sunulan yazılar, dipnot olarak belirtilmesi koşuluyla, değerlendirmeye alınır.

Yayınlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların ve sonuçların sorumluluğu yazar veya yazarlarına aittir. 

Dergi ile iletişim görevini yapan yazar, tüm yazarlar adına yazının son halinin sorumluluğunu taşır.

Gönderilen bilimsel yazıda, tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır.

Deneysel ve klinik çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için  Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesi aranır. Bu tip çalışmalarda yazarlardan, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir. Bu ifade ilgili bölümde "………..etik kurulundan …….tarih ve…… sayı ile etik kurul onayı alınmıştır” şeklinde olmalıdır. “Sözlü etik onay alınmıştır ifadesi” kullanılmamalıdır.

Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlardan, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals  prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve hayvan etik kurullarından onay aldıklarını belirtmelidirler.

Gerekli görülmesi halinde etik komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı da yazarlardan talep edilebilir.

Yazarlar, yazının değerlendirmesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesindeki her türlü telif haklarını dergiye devrederler. Bunun için tüm yazarlar tarafından imzalanan Yayın Hakkı Devir Formu yazının sisteme yüklenmesi aşamasında yapılmalıdır. Yazılarda kullanılan metin, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.

Araştırmalara yapılan her türlü yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumları açıklamak amacıyla ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu doldurulmalıdır.

Yayınlanmak üzere değerlendirilmesi amacıyla Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi’ne gönderilen yazıların ön değerlendirmeleri dergi yayın kurulu tarafından yürütülür. İntihal, kopya ve duplicate yayın denetimleri de bu aşamada yapılır. Bu türden etik sorunların tespiti halinde Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzları çerçevesinde işlem yapılacaktır. Ön değerlendirme sürecinden geçen inceleme için çift-kör yöntemle 2 hakeme gönderilir. Hakemler, yazının konusuyla ilgili uluslararası literatürde yayınları ve atıfları olan bağımsız uzmanlar arasından seçilmektedir. Araştırmalar, sistematik derlemeler ve meta-analiz yazıları ayrıca istatistik kontrolünden geçirilmektedir. Yazarlar, metinde büyük bir değişiklik yapılmaması şartıyla, Editörler tarafından gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasını kabul ederler.

Yazılar basıma kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.

YAZI TÜRLERİNE GÖRE YAZIM KURALLARI

 • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Her tür bilimsel yazı için, Word dosyası halinde ayrı ayrı ”Editöre Sunum Sayfası” ve “Kapak Sayfası” hazırlanmalı ve dergiye başvuru esnasında ayrı birer dosya halinde gönderilmelidir. Bu sayfanın altında Türkçe ve İngilizce olarak ”Editöre Sunum Sayfası” ve “Kapak Sayfası” na ait örnek şablonlar indirilebilir. Yazım dili Türkçe olan yazılar için sadece Türkçe şablonu, yazım dili İngilizce olan yazılar için ise sadece İngilizce şablonu doldurup göndermeleri yeterlidir.
 • Her makale için yazarlar “TELİF HAKKI DEVİR FORMU” nu, bilimsel yazılarını dergiye başvuru esnasında doldurup imzalayarak, yazıları ile birlikte dergiye göndermelidirler.Form, bu sayfanın altında Türkçe ve İngilizce olarak indirilebilir. Yazım dili Türkçe olan yazılar için sadece Türkçe formu, yazım dili İngilizce olan yazılar için ise sadece İngilizce formu doldurup göndermeleri yeterlidir.
 • Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.


Dergilere yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların türlerine göre yazım kuralları aşağıda tanımlanmıştır.

ORJİNAL ARAŞTIRMA MAKALESİ

 • Yazılar Microsoft Word ® belgesi olarak hazırlanmalı ve 1.5 aralıklı, 12 punto, iki yana yaslı ve  "Times New Roman" karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfa numaraları sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir.
 • Kör Hakemlik ilkesine uymak amacıyla “Editöre Sunum Sayfası” ve “Kapak Sayfası” sisteme ayrı birer dosya halinde yüklenmelidir. Editöre Sunum sayfasında olması gereken bilgiler, yazının türü, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu ve varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri belirtilmelidir. Kapak sayfasında ise Türkçe ve İngilizce olarak alt alta olacak şekilde yazının uzun başlığı ve 40 karakteri geçmeyen kısa başlığı, yazar bilgileri ve sorumlu yazar bilgileri ve önerilen hakem bilgilerinden oluşur. Sayfa altında yer alan örnek şablonlarda bu bilgilerin nerede ve nasıl verileceğine dair yönlendirmeler mevcuttur. Yazarlara, izin alınan etik kurullara ve kurumlarına ait bilgiler yazının ana metninde yer almamalıdır. GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde bu ibareler XXXXXXX şeklinde yazılmalıdır.
 • Yazıya ait ana metnin ilk sayfada çalışmanın uzun başlığı Türkçe ve İngilizce olarak yer almalı, başlık büyük harflerle yazılmalı ve sayfanın geri kalan kısmı boş bırakılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Daha sonra “ÖZ” bölümü (çalışmanın yazım dili İngilizce ise önce ABSTRACT yazılmalıdır) yazılmalıdır. Bu bölüm en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Bu sayfa da ayrı bir sayfa olmalı ve anahtar kelimelerden başka yazı bölümü içermemelidir.
 • Yazının ana metni Türkçe ise önce ilk sayfaya Türkçe ÖZ, ikinci sayfaya İngilizce ABSTRACT yazılmalıdır. Yazının ana metni İngilizce ise önce ilk sayfaya İngilizce ABSTRACT, ikinci sayfaya Türkçe ÖZ yazılmalıdır.
 • ÖZ veya ABSTRACT yapılandırılmış olmalıdır. Yapılandırılmış ÖZ (ABSTRACT)’ de

          √ “Amaç (Aim)”,

          √ “Yöntemler (Methods)”,

          √ “Bulgular (Results)”,

          √ “Sonuç (Conclusion)”

         olmak üzere 4 alt başlık yer almalıdır. ÖZ’ de paragraflar içerden başlamamalıdır.

 • ÖZ bölümünün altına yazılacak Anahtar Kelime sayısı en az 2 en fazla 6 olmalı, Türkçe ve İngilizce özetin sonunda yer almalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Örneğin; “Anahtar Kelimeler: Kelime 1; kelime 2; kelime 3….” İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir. Anahtar kelime seçimi için, izleyen bağlantı tıklanarak açılan sayfada, ilgili konuya ait uygun kelime girilerek anahtar kelimelere ulaşılabilir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).
 • ÖZ ve ABSTRACT bölümünden sonra yeni bir sayfa GİRİŞ bölümü ile başlamalıdır. Yazıda GİRİŞ, GEREÇ VE YÖNTEMLER, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, gerekli ise TEŞEKKÜR ve KAYNAKLAR ana bölümleri yer almalıdır. Ana bölümlerin başlığı büyük harflerle ve bold olarak yazılmalıdır. Ana başlıklar sola yaslı olmalıdır.
 • GİRİŞ bölümünün son paragrafı çalışmanın amacını açıklamalıdır.
 • Kaynaklar, ilgili cümlenin sonunda parantez içinde numaralarla, metin içinde geçtiği sıraya göre verilmelidir. Örneğin; …… (1). veya …… (1,2). veya …… (3-5). gibi.
 • Ana metinde paragraflar Word programında yer alan cetvel yardımıyla 1 cm içerden başlamalıdır.
 • Yazıda yer alan tüm Alt başlıkların sadece ilk harfi büyük olmalı ve italik yazılmalıdır.
 • GEREÇ ve YÖNTEMLER bölümü ile BULGULAR bölümünde verilmesi düşünülen Tablo ve Şekil/Grafik/Resim yazılarının ilk harfi büyük olmalı ve bold yazılmalıdır. Örneğin;Tablo 1., Şekil 1….. gibi. Tablo yazıları ilgili tablonun üzerinde, şekil yazıları ise ilgili şeklin altında yer almalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda yer alacak Tablo stilleri aşağıda örneklendirilmiştir. Ayrıca sayfanın altında yer alan "Yazı Şablonu" içinde de gösterilmiştir.
 • Tablo ve Şekiller metin içerisinde nerede geçiyor ise o bölümde ilgili cümlenin sonuna parantez içinde Tablo 1. veya Şekil 1. gibi yazılmalı, ancak ilgili tablo ve şekiller başlıklarıyla birlikte kaynaklardan sonra ve her birisi bir sayfada olacak şekilde ayrı ayrı verilmelidir. Şekil ve Tablo üzerinde kısaltma ve/veya sembol kullanılmış ise Tablo/Şekil altında 8 punto ile açıklanmalıdır.
 • Şekil ve fotoğraf metne eklenmemeli, ayrı bir dosya olarak (görüntü kalitesi 300 dpi olacak şekilde ve .jpeg, .bmp, .tif vb. formatta) sisteme yüklenmelidir. Şekil ve fotoğraf alt yazıları, son tablonun olduğu sayfadan hemen sonra, ayrı bir sayfada sırasıyla, ilk harfleri büyük olacak biçimde (Şekil 1. Açıklayıcı metin) yazılmalıdır.
 • Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalı ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında parantez içinde belirtilmelidir.
 • Çalışmada veri analiz yapıldı ise GEREÇ ve YÖNTEMLER bölümünün son alt başlığı olarak İstatistik analiz başlığı tanımlanmalı ve bu bölüme hangi amaç için hangi istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı ve ilgili paket programlar yazılmalıdır.
 • Bulgular bölümünde yöntem adları verilmemelidir.
 • Çalışmada TEŞEKKÜR bölümü gerekli ise bu bölümde, çıkar çatışması/çakışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryel (İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım belirtilmelidir.
 • KAYNAKLAR bölümü aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak yazılmalıdır.

ÖRNEK TABLOLAR

Table 1. Descriptive and clinical characteristics of groups

 

Patient (n:54)

Control (n:40)

p

Age

53.78±14.61

62.48±13.77

0.004

Female

8 (14.8)

9 (22.5)

0.338

Male

46 (85.2)

31 (77.5)

DM

25 (46.3)

20 (50.0)

0.722

HT

26 (48.1)

23 (57.5)

0.370

* DM: Diabetes mellitus, HT: Hypertension; Ort±SD; n (%)

 

Tablo 1. Tablo adındaki ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır


Yaşlar

Kız

Erkek

Toplam

n

%

n

%

n

%

4

450

47.5

498

52.5

948

100

5

497

49.9

498

50.1

995

100

6

573

49.1

593

50.9

1166

100

7

533

46.6

610

53.4

1143

100

8

587

49.4

602

50.6

1189

100

Toplam

2640

48.5

2801

51.5

5441

100


 

DERLEME TÜRÜ YAZILAR

Orijinal Araştırma yazıları için yukarıda tanımlanan yazım kuralları Derleme Türü yazılar için de geçerlidir. Sadece aşağıda tanımlanan birkaç madde de değişiklik yapılması gerekir. Bunlar;

 • Derleme türü yazılarda ana başlıklarda değişiklikler yapılabilir.
 • Derleme türü yazılarda ÖZ en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.

OLGU SUNUMU / OLGU SERİLERİ TÜRÜ YAZILAR

Orijinal Araştırma yazıları için yukarıda tanımlanan yazım kuralları Olgu Sunumu veya Olgu Serileri türünde hazırlanan yazılar için de geçerlidir. Sadece aşağıda tanımlanan birkaç madde de değişiklik yapılması gerekir. Bunlar;

 • Olgu sunumu türündeki yazılarda ana başlıklarda değişiklikler yapılabilir.
 • Bu yazılarda ÖZ en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bu tür yazılarda kaynak sayısı 15’i aşmamalıdır.

Bu üç ana yazı türünden başka;

 • Editöryel Yorum/Tartışma türünde (Yayımlanan orijinal araştırma makalelerinin, araştırmanın yazarları dışında konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesi) veya
 • Editöre Mektup türünde (son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimeden oluşan yazı türü) yazılar da gönderilebilir. Bu yazıların hazırlanmasında da genel yazım kuralları geçerlidir. Bu yazı türlerinde;

          √ Başlık ve özet bölümleri yoktur.

          √ Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır.

          √ Sayı ve tarih verilerek hangi makaleye ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu ve adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

KAYNAK YAZIM KURALLARI

 • Dergilerin atıf sayılarının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi, kaynakların düzgün yazılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Dergimizde Vancouver kaynak yazım stili  kullanılmaktadır.
 • Dergiye başvuru sırasında kaynakların ayrıştırılması, atıflar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ayrıştırmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi kaynakların, Vancouver kaynak yazım stiline göre yazılması büyük önem arzetmektedir. Vancouver stiline  ait kaynak yazım kuralları, kaynak yazının türüne göre aşağıda tanımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vancouver kaynak yazım stili ile ilgili linki tıklayarak bilgi alabilirsiniz.


Dergi Makaleleri için yazım kuralları


Yazarın Soyadı Yazarın Adının Baş Harfleri. Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde. Yıl;Cilt İtalik Şekilde(Sayı): Sayfa Numara Aralığı. 


ÖRNEK FORMAT

1.Abaraogu UO, Tabansi-Ochuogu CS. As Acupressure Decreases Pain, Acupuncture May Improve Some Aspects of Quality of Life for Women with Primary Dysmenorrhea: A Systematic Review with Meta-Analysis. J Acupunct Meridian Stud. 2015;8(5):220-8.   

 

           Kitaplar için yazım kuralları

Yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

Kitaplar hakkında daha ayrıntılı bilgi için Vancouver inceleyiniz.


ÖRNEK FORMAT

 

            1.Murray, PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. (2002), Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby.


         İnternet kaynakları için yazım kuralları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

 

           Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri için yazım kuralları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

 

GENEL AÇIKLAMALAR


Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?

 • Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği, geniş bir tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.

Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?

Ulusal düzeyde tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan, şimdilik 186.000 tıbbi-biyolojik terim içeren ve sürekli güncellenen, Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.

Anahtar Kelimeler Neden MeSH ya da TBT Arasından Seçilmelidir?

          √ MeSH ve TBT terimleri, ana başlıklar ve alt başlıklardan oluşan, birbiri ile ilişkilendirilmiş hiyerarşik bir yapı ile kodlanmışlardır

          √ Böylece tek bir terim ile yapılan aramada, ana başlıklar yanında terimin ilişkilendirildiği tüm alt başlıklar da otomatik olarak aramaya dâhil edilir.

          √ Aynı terim, birden çok terminoloji ile tanımlanmış olduğundan, araştırmacının az veriyle, kolay ve hızlı bir şekilde mümkün olduğunca çok makaleye ulaşabilmesini sağlar.

KISALTMALAR:

Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” (Scientific style and format: the CBE manual for authors, editors, and publishers) kaynağına başvurulabilir.

YAZININ GÖNDERİM AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Sorumlu yazar, “TELİF HAKKI DEVİR FORMUnu doldurup, çalışma ile birlikte dergiye göndermelidir.
 • Yazarlar, makaleyi değerlendirmek üzere potansiyel 2 hakemin ismi ve güncel iletişim bilgilerini (e-posta, telefon, faks) Editöre Sunum sayfasında bildirmelilerdir. Editörler, hakemleri seçme hakkını korur.
 • Yazılar, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark Akademik sitesinde; http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anadoluklin/index dergi sistemine yüklenerek yapılmalıdır.
 • Dergi sistemine başvururken, Editöre sunum sayfası, Kapak sayfası, Yazının ana metni, Telif Hakkı Devir Formu ve varsa Resim veya Şekilleri ayrı dosyalar halinde yüklemelidir.
 • Yazarlar dergi web sayfamızdaki Hakem Değerlendirme Formlarını inceleyerek hakemlerin incelediği konulara özellikle dikkat ederlerse yazımdaki eksikliklerini hakem sürecinden dönmeden gidermiş olurlar. Yine de hakemler her türlü eleştiriyi yapma hakkına sahiptir.YENİ MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN YARDIM VİDEOSU İZLEYİNİZANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ TELİF HAKKI DEVİR FORMU


ANATOLIAN CLINIC JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE COPYRIGTH TRANSFER FORM

YAZIM KURALLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞ

TÜRKÇE ŞABLONLAR

ENGLISH TEMPLATES CREATED

BY WRITING RULES

ANADOLU KLİNİĞİ DERGİSİ EDİTÖRE SUNUM SAYFASI
ANATOLIAN CLINIC JOURNAL PRESENTATION PAGE
ANADOLU KLİNİĞİ DERGİSİ KAPAK SAYFASI
ANATOLIAN CLINIC JOURNAL COVER PAGE
YAZI ŞABLONU
MANUSCRIPT PATTERN


YENİ MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN YARDIM VİDEOSU İZLEYİNİZYENİ MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN YARDIM VİDEOSU İZLEYİNİZ

Son Güncelleme Zamanı: 29.10.2023 16:45:03

13151 This Journal licensed under a CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0) International License.