Yazım Kuralları

Yazım Dili

Çalışmaların dili Türkçe, İngilizce veya Almanca olabilir.

Dosya Formatı

Tam metin dosyaları, sisteme Microsoft Word programı ile hazırlanmış “.doc” ya da “.docx” uzantılı formatta yüklenmelidir.

İletişim Bilgileri

Tam metin dosyalarının ilk sayfasında başlığa eklenen bir dipnotta, yazarın adına ve soyadına, unvanına, çalıştığı kuruma, ORCID bilgilerine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numarasına ve elektronik posta adresine ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

Ana Başlık Öz ve Anahtar Kelimeler

Dergiye gönderilen çalışmalar başlık, öz, anahtar kelimeler, metin ve kaynakça dâhil 15.000 kelimeden fazla olmamalıdır.

Dergiye gönderilen çalışmalarda başlık, en az 100 en çok 250 kelimeden oluşan bir öz ile en az beş anahtar kelime yer almalıdır. Bunların tamamı, çalışmanın yazıldığı dilde ve bu dil dışında kabul edilen diğer bir yazı dilinde olmak üzere iki farklı dilde yazılmalıdır.

Sayfa Düzeni

1. Tam metin dosyalarında sayfa düzeni, A4 sayfa boyutunda olmalı ve üst ve alt kenar boşlukları 2,5 cm, sağ ve sol kenar boşlukları 2 cm olarak ayarlanmalıdır.

2. Tam sayı dosyasında metin bölümü, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, iki yana yaslı almalıdır.

3. Yazının yazım dilinde ve altında diğer dilde başlığı, ortaya hizalı biçimde en üstte kalın, 14 punto, ilk harfleri büyük şekilde yer almalıdır.

4. Yazarın adı ve soyadı, yabancı dilde konu başlığının altında ve sağ tarafa yaslı biçimde yer almalıdır. Yazarın unvanı, görev yaptığı kurum, e-posta adresi ve ORCID bilgileri ilk sayfada adı ve soyadının sonuna eklenen yıldızlı dipnotta belirtilmelidir.

Başlıklar

1. Bölüm başlıkları, “I, II, III, …” olarak iki yana yaslı biçimde, kalın, 12 punto, tüm harfler büyük yazılmalıdır.

2. Alt başlıklar, “A, B, C…” olarak iki yana yaslı biçimde, kalın, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

3. Bundan sonraki başlıklar “1, 2, 3, …” ve ardından gelenler “a, b, c…”, “aa, bb, cc…” ve “aaa, bbb, ccc…” olarak iki yana yaslı biçimde, kalın, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

I. İKİ YANA YASLI BİÇİMDE, KALIN, 12 PUNTO, TÜM HARFLER BÜYÜK
A. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
1. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
a. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
aa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
aaa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük

Kısaltmalar

1. Metin içerisindeki ilk kez kullanılan kelime, kısaltılmadan yazılmalı, parantez içinde kısaltması belirtilmelidir.

İlk kullanım için “Türk Medeni Kanunu (TMK)”, ikinci kullanım için TMK

2. Metin içinde yer verilen yazar soyadları ilk harfi büyük ve italik olarak yazılır.

Eren’e göre…

3. Metin içinde yer verilen yabancı dildeki kelimeler italik olarak yazılır.

Hukukun temel ilkelerinden olan non bis in idem ilkesine göre…

Dipnotlar

1. Hazırlanan çalışmalarda atıflar dipnot usulüne göre yapılmalıdır. Metin içinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden önce kullanılmalıdır.

2. Dergiye gönderilen yazılarda kullanılan dipnotlar, sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı olmalıdır.

3. Yabancı dilde yazılmış ve yabancı dilde bir dergide veya yabancı bir yayınevi tarafından yayınlanmış eserlerde baskı, cilt, sayı gibi ifadeler eserin yazım diline tercüme edilmelidir.

HAUSHEER, Heinz / GEISER, Thomas / AEBI-MÜLLER, Regina E.: Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4. Baskı, Stämpfli Verlag, Bern, 2010.

ARGANO, Giulia: “Pirates… A Charterers’ Peril of the Sea”, Southampton Student Law Review, 2011, Cilt 1, Sayı 1, s. 169-194.

4. Tek yazarlı kitaplarda, yazarın soyadı ve adı, italik olarak kitabın başlığı, baskı sayısı, yayınevi, yayın yeri, basım yılı, sayfa numaraları (“s.”) şeklinde kullanılmalıdır. Tek baskı olan kitaplarda baskı sayısının belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018, s. 10.

5. Tek yazarlı makalelerde, yazarın soyadı ve adı, tırnak içinde makalenin başlığı, italik olarak yayınlandığı derginin adı, yılı, cilt ve sayı numaraları, sayfa numaraları (“s.”) şeklinde kullanılmalıdır.

ARSEBÜK, A. Esat: “Türkiye’de Medeni Hukukun İnkişaf Safhaları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1943, Cilt 1, Sayı 1, s. 7.

6. Birden fazla yazarlı kitap ve makalelerde, yazarların ad ve soyadlarının arasına “/” işareti koyulmalıdır.

AKİPEK, Jale / AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya: Kişiler Hukuku Cilt 1 Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 10.

7. Editörlü kitaplar ve sempozyum vb. yayınlarında, yazarın soyadı ve adı, tırnak içinde eser (bölüm) adı, (Ed.) kısaltması, editör veya çevirmenin soyadı ve adı, italik olarak kitabın başlığı, baskı sayısı, yayınevi, yayın yeri, basım yılı, sayfa numaraları (“s.”) şeklinde yer almalıdır.

ROHE, Mathias: “Alman Hukukunda Hekimin Sorumluluğunun Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, (Ed.) ŞENOCAK, Kemal / ROHE Mathias / YARAYAN, Ali: Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Malatya, 2014, s. 55.

8. Şerh (Kommentar) olarak yazılmış kitaplarda, yazarın soyadı ve adı, tırnak içinde eser (bölüm) adı, editörün soyadı ve adı, (Ed./Hrsg.) kısaltması, italik olarak kitabın başlığı, baskı sayısı, yayınevi, yayın yeri, basım yılı, sayfa numaraları, (“s.”) şeklinde yer almalıdır. Bu eser birden fazla kullanılacaksa bu eserlere yapılan ilk atıfların sonunda sayfa numarasından önce parantez içinde ve kaynakçada ilgili “Yazar” ifadesi ile eserin kısaltması belirtilmeli ve tekrar eden atıflarda yazarın soyadı, italik olarak eserin kısaltması ve sayfa numarası usulü izlenmelidir.

ROMELLI, Stefano: “Art. 649”, KOSTKIEWICZ, Jolanta Kren / WOLF, Stephan / ARMSTUTZ, Marc / FANKHAUSER Roland (Hrsg.): Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Baskı, Orell Füssli Verlag, Zürich, 2021 (Yazar, OFK).

ROMELLI, OFK, Art. 649, N. 4.

9. Yazarı bilgisine yer verilmeyen resmî ya da özel yayınlarda yayımlayan, italik olarak yayının adı, yayın yeri, yayın tarihi, sayfa numarası (“s.”) sırasıyla verilmelidir.

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION): Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010), Venice, 2010, s. 13.

10. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde, yazarın soyadı ve adı, italik olarak tez başlığı, tezin türü, üniversite ve enstitü adı, şehir, yıl ve sayfa numarası belirtilmelidir.

MANAVGAT, Çağlar: Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, s. 42.

11. İlk kullanımdan sonraki dipnotlarda, sadece yazarın soyadı yazılmalıdır.

AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 10.

12. Aynı yazarın veya aynı soyadına sahip yazarların birden fazla eseri kullanılacaksa bu eserlere yapılan ilk atıfların sonunda sayfa numarasından önce parantez içinde ve kaynakçada ilgili eserin kısaltması belirtilmeli ve tekrar eden atıflarda yazarın soyadı, italik olarak eserin kısaltması ve sayfa numarası usulü izlenmelidir.

AKİPEK, Jale / AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya: Kişiler Hukuku Cilt 1 Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, 14. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2019 (Başlangıç Hükümleri), s. 10.

AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, Başlangıç Hükümleri, s. 10.

13. Dipnotta birden fazla eser bulunması hâlinde eserler noktalı virgül ile birbirinden ayrılmalıdır.

AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 10; ARSEBÜK, s. 13.

14. Yargı kararlarına yapılacak atıflarda mahkeme adı, dairesi, karar tarihi, esas ve karar numarası ile kaynağı belirtilmelidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı:

AİHM, Başvuran, B. No: …, T. …, (varsa paragraf numarası) § (HUDOC).

Anayasa Mahkemesi kararı:

AYM, T. 25.06.2020, E. 2020/16, K. 2020/33 (Norm Kararlar Bilgi Bankası).

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararı:

AYM, Başvuran, B. No: …, T. …, (varsa paragraf numarası) § (Kararlar Bilgi Bankası).

Uyuşmazlık Mahkemesi kararı:

UYM, T. 15.11.1999, E. 1999/24, K. 1999/31 (Lexpera).

Yargıtay kararı:

Yargıtay, 2. HD, T. 02.01.2015, E. 2012/01, K. 2015/03 (Yargıtay Karar Arama).

Danıştay kararı:

Danıştay, 13. D, T. 08.07.2020, E. 2020/1825, K. 2020/1848 (Danıştay Karar Arama).

Bölge Adliye Mahkemesi kararı:

Ankara BAM, 1. HD, T. 02.10.2017, E. 2017/696, K. 2017/976 (Kazancı).

Bölge İdare Mahkemesi kararı:

Ankara BİM, 2. İDD, T. 27.04.2018, E. 2017/13600, K. 2018/998.

15. Elektronik kaynaklarda URL ve erişim tarihi belirtilmelidir.

Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd (ET: 07.07.2019).

16. Mevzuata yapılacak atıflarda, ilgili mevzuatın yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarih ve sayı bilgileri belirtilmelidir.

14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete.

17. Metin içinde metnin başka bir bölümüne yapılan atıflarda, ilgili başlık numarasının yanına ilgili başlık tırnak içinde yazılır.

Daha fazla bilgi için bkz. I.A.1.a. “Kavramsal Çerçeve”.

Kaynakça

1. Kaynakçada yer verilen eserler, yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

2. Kaynakçada yer verilen eserlerin tümüne atıf yapılmış olmalıdır.

3. Dipnotlarda bir esere yapılan ilk atıf ile eserin kaynakçada yer veriliş biçimi aynı olmalıdır.

4. Kaynakçada yer verilen çalışma bir makale, bildiri, editörlü kitap bölümü vb. ise eser içerisindeki başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yer almalıdır.

AKİPEK, Jale / AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya: Kişiler Hukuku Cilt 1 Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, İstanbul, 2019 (Başlangıç Hükümleri).

ARSEBÜK, A. Esat, “Türkiye’de Medeni Hukukun İnkişaf Safhaları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1943, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-20.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION): Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010), Venice, 2010.

KOSTKIEWICZ, Jolanta Kren / WOLF, Stephan / ARMSTUTZ, Marc / FANKHAUSER Roland (Hrsg.): Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Baskı, Orell Füssli Verlag, Zürich, 2021 (Yazar, OFK).

ROHE, Mathias: “Alman Hukukunda Hekimin Sorumluluğunun Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, (Ed.) ŞENOCAK, Kemal / ROHE Mathias / YARAYAN, Ali: Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Malatya, Malatya, 2014, s. 55-70.

Son Güncelleme Zamanı: 18.03.2024 22:25:40

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1