Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği
Tüm çalışmaların bilimsel yöntemi içermesi ve desteklemesi beklenmektedir. Bu noktada tüm paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncılar, hakemler ve editörler) etik ilkelere ilişkin standartlara uyması önemlidir. Academic Review of Humanties and Social Sciences (ARHUSS) yayını çerçevesinde tüm paydaşların etik sorumlulukları yerine getirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda 'yayın etiği' ve 'açık erişim' politikaları aynı zamanda Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) rehberleri ve politikaları doğrultusunda yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalenin yazar(lar)ının sahte ve uydurma veri kullandığını tespit edilirse, bu durum yazarların çalıştığı kuruma bildirecek ve makale reddedilecektir.
Derginin editör üyeleri ve/veya hakemler, yazar(lar)dan yazıda kullanılan ham verileri sağlamalarını isteme hakkını saklı tutar.

Editörlerin Etik Sorumlulukları
1. Tüm yayınlar, yazarın cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı ve siyasi değerlerine bakılmaksızın bilimsel içeriklerine göre değerlendirilir.
2. Yazılara ilişkin kişisel bilgiler gizli tutulur.
3. Makaleye ilişkin varsa çıkar çatışması açıklanmalıdır.
4. Yayın Kurulu, adayların makalelerinin değerlendirmesi, derginin yayın kurulu politikaları, intihal ve telif hakkı ihlalleri ilgili kurallar ve telif hakkı kurallarına bağlı olarak, gönderilen makaleler için yayın kararı verme sorumluluğunu üstlenir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
1. Sadece uzmanlık alanıyla ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul ederler.
2. Tarafsızlık ve gizlilik çerçevesinde değerlendirme yapmalıdırlar.
3. Hakem(ler) değerlendirme sürecinde çıkar çatışmasıyla karşı karşıya kaldıklarını düşünürlerse, çalışmayı incelemeyi reddetmeli ve dergi editörünü bilgilendirmelidirler.
4. Gizlilik politikası gereği değerlendirme sürecindeki çalışmalar ve düzeltmeler kaldırılır. Çalışmaların yalnızca son versiyonları yayınlandıktan sonra kullanılabilir.
5. Değerlendirme yalnızca çalışmanın içeriğine göre objektif olarak yapılmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasi inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeyi etkilemesine izin vermemelidir.
6. Değerlendirme yaparken kibar bir dil kullanın. Düşmanlık, iftira ve hakaret gibi aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmaktan kaçının.
7. Değerlendirme zamanında ve yukarıda belirtilen etik sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
1. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmanın başka bir dergide yayınlanmamış veya aynı anda gönderilmemiş olması gerekmektedir. Her başvuru, bir önceki uygulamanın tamamlanmasının ardından başlatılabilir. Başka bir dergide yayımlanan çalışmalar ARHUSS'a gönderilemez.
2. Yazar(lar) aynı anda birden fazla dergiye başvuru sürecinde eser sahibi olamaz. Her başvuru, bir önceki uygulamanın tamamlanmasının ardından başlatılabilir. Başka bir dergide yayımlanan çalışmalar dergiye gönderilemez.
3. Yazar(lar)ın diğer çalışmalardan faydalanabilmesi veya başka çalışmalardan faydalanabilmesi için tam ve doğru bir şekilde yararlanması ve/veya alıntı yapması gerekmektedir. Alıntı ve kaynakça yazarken APA 6 yazım kuralları dikkate alınmalıdır.
4. Yazar(lar), hakem değerlendirmesi veya yayın sürecinin herhangi bir noktasında tüm gönderimlerin bir benzerlik tespit yazılımı tarafından tarandığının bilincindedir.
5. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların çıkar çatışması oluşturup oluşturmadığı ve varsa belirtilmelidir.
6. Editör(ler), değerlendirme süreçlerinin çerçevelenmesine ilişkin ham veri talep edebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
7. Yazar(lar)ın, erken yayınlanmış veya değerlendirme çalışmasıyla ilgili bir hata veya hata bulması durumunda dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirmek, düzeltmek veya geri çekmek konusunda editörle işbirliği yapma yükümlülüğü vardır.
8. Yazar(lar)ın, kullanılan verilerin, araştırma/ölçme araçlarının/analizlerinin kullanım hakları için gerekiyorsa etik kurul izni de dahil olmak üzere gerekli izinlere sahip olduklarına dair kanıtları olması gerekir.
9. Yazıların etik kurallara uygunluğundan yazarlar sorumludur. Çalışma etik kurul onayı alındıktan sonra yapılmışsa, yazı ile birlikte yerel ve uluslararası etik kurullardan gerekli izin belgeleri de gönderilmeli ve yazar, yazının, çalışmanın etik kurul tarafından onaylandığına dair bir beyan içerdiğinden emin olmalıdır.
10. Tüm mali destekler “Teşekkürler” bölümünde belirtilmelidir.
11. ARHUSS'ta yayınlanan çalışmalarda ifade edilen beyan veya görüşlerin sorumluluğu yalnızca yazar(lar)ına aittir.

İntihal Kuralları
ARHUSS'a gönderilen tüm yazılar Ithenticate intihal tespit yazılımına tabi tutulacaktır. Kaynakça kısımları hariç benzerlik indeksi %25 ve üzerinde olduğu tespit edilen yazılar reddedilecek ve yazarlara intihal raporu verilerek bilgi verilecektir.

Makale Geri Çekme Kuralları
Bir makalenin geri çekilmesine yalnızca en zorlayıcı ve kaçınılmaz nedenlerle izin verilecektir. Yazarın bir dergiden makalesini geri çekmek istemesi halinde, yazarın tüm yazarlar (veya) makalenin ilgili yazarı tarafından imzalanmış, makalenin geri çekilme nedenlerini belirten bir "Makale Geri Çekme Formu" sunması gerekmektedir.

 13582    13584    13587      13590      13594     13595     13598


   13969      14099       17154