Yazım Kuralları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

ATATÜRK DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Araştırma ve Yayın Etiğine uygunluğuna dair Önemli Not: Makaleler için Benzerlik Oranı: %30 dur. Dergimize ulaşan her bir makale etik kurallar çerçevesinde Turnitin Programında denetlenmektedir. Yazarların bu kuralı dikkate almaları rica olunur

1- Atatürk Dergisi’ne yazılacak makalelerde uyulması gereken imla kuralları Türk Dil Kurumu’nun güncel imla ve yazım kurallarıdır.

(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=category&id=50)

2- Dergideki makalelerin kenar boşlukları sağ: 2,5, üst:2,5, alt:2,5 sol:3,5 olmalıdır.

3- Makalenin metin kısmı “Times New Roman” yazı tipinde ve 12 punto; dipnotlar ise “Times New Roman” ve 10 punto olarak yazılacaktır.

4- Paragraf ayarlarında ise şuna dikkat edilmelidir: Satır Aralığı “1,5”; Aralıklar ise Önce ve Sonra “0 nk” olmalıdır.

5- Makale başlığı sayfaya ortalanarak hizalanacak bir satır boşluk bırakıldıktan sonra Makalenin İngilizcesi ve sağa yaslı olarak yazarın ismi yazılarak aşağıda gösterildiği şekilde oluşturulacaktır.

Örnek:

ATATÜRK VE NUTUK

***

ATATURK AND SPEECH

                                                                                   Enver KONUKÇU* 

6- Sayfa altına yine “*” konularak üniversite adı, görev yapılan birim ve kullanılan güncel e-mail 10 punto olarak yazılmalıdır.

Örnek:

 

 

 


*Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi: konukcu@atauni.edu.tr

 

7- Başlığın altında 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra sola yaslı olarak makalenin özetini  “ÖZ” başlığı altında (ÖZ sola hizalı olarak yazılmalıdır) en az 120 en fazla da 150 kelimeden oluşmalıdır. “ÖZ”’ün altında konuyla ilgili 4 adet “Anahtar Kelime” verilmelidir. Aynı şey İngilizce “ABSTRACT” bölümü için de “Keywords” şeklinde olmalıdır. Paragraf girdisi Anahtar Kelime ve Keywords için 1,5 cm olmalıdır.

8- Türkçe ÖZ ile İngilizce ABSTRACT arasında iki boşluk olmalıdır.

9- Metin kısmı oluşturulurken varsa “GİRİŞ”  sola hizalı olarak yazılır ve devamında gelen paragraf bir alt satırda 1,5 cm içten başlar.

10- Metinde dipnot numarası cümle sonunda verilecekse noktadan (.) önce konulmalıdır. Ayrıca dipnot yazılırken kitaplar aşağıda gösterildiği gibi verilmelidir:

Örnek:

Kaynak dipnotta ilk defa veriliyorsa:

Enver Konukçu, Düzce Tarihi ve Bölgenin İdari Yapılanması, İstanbul 2016,s 453.

Kaynak dipnotta ikinci defa veriliyorsa:

E. Konukçu, Düzce Tarihi ve Bölgenin İdari Yapılanması, s.453.

Ya da kısaltma gereği duyan yazarlar aşağıdaki gibi yazabilir:

E. Konukçu, Düzce Tarihi ve…, s. 483-495.

Not: Yazarın yayınevi adını belirtmesi mecburi değildir. Şayet yazılmak istenirse, ilk verişte kitabın açık isminden sonra belirtilmelidir. Aynı kaynağı ikinci kez dipnot veriyorsak yayınevini belirtmeye gerek yoktur.

11- Metinde dergi ve gazete isimleri tırnak içerisinde verilmelidir. Ayrıca metinde mümkün olduğunca parantez içi açıklama yapılmamalıdır. Şayet buna ihtiyaç duyulursa kaynak belirtilerek dipnotta gerekli açıklama yapılmalıdır. Metinde sayı yazılacak ise ölçü ve para birimleri rakamla, geri kalanı yazı ile belirtilmelidir. 

12- Dipnotta bilgi verildikten sonra kaynak belirtilecekse parantez içerisinde verilmelidir.

Örnek:

 

                                   

4 Ekonomik göstergeler Türkiye açısından bu dönemde iyi değildi. Türk Hükümeti ekonomiye yeniden istikrar kazandırmak amacıyla 1956’dan beri çaba göstermekteydi. Bu doğrultuda Milli Korunma Kanunu yeniden yürürlüğe sokuldu. Piyasalarda fiyat denetimi sıklaştırıldı. Ticari banka kredilerine sınır getirildi. Faiz oranı yükseltildi. (Enver Konukçu, Düzce Tarihi ve Bölgenin İdari Yapılanması, İstanbul 2016,s 453.)

 

Şayet kaynak ikinci kez veriliyorsa parantez içerisinde yukarıdaki örneklerdeki gibi kaynağın kısaltması verilir.

13- Makale dipnot olarak verilirken ilk verişte yazar isminden sonra tırnak içerisinde italik olarak makalenin tam ismi verilir. Akabinde derginin açık adı kalın (bolt) harflerle yazılır. Varsa derginin cilt numarası roma rakamıyla belirtilir. Peşine sayı (S) verildikten sonra parantez içinde derginin yayınlandığı tarih verilir ve makalenin ilgili sayfası küçük (s) harfi ile belirtilir. Aşağıdaki makale örnekleri hem ilk hem de ikinci verişin nasıl olacağını göstermesi bakımından yeterli olacaktır.

Örnek:

 


5  Enver Konukçu, “Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler”, Atatürk Dergisi,V, S.5, (Mayıs-2005), s.45.

 

 

Şayet aynı makale ikinci kez veriliyorsa aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılır. Yazar makalenin adını kısaltmışsa kısaltma yapılan yerden itibaren “…” konularak sonrasında sayfa numarası verilir.

 


6  E. Konukçu, “Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci…”, s.45.

 

 

14- Arşiv kaynakları, Zabıt Cerideleri, Gazeteler ve Elektronik Kaynaklar aşağıdaki örnekteki gibi verilir.

Arşiv Kaynakları:

Örnek 1:

Dipnotta kaynak ilk defa veriliyorsa;

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 180.10.12.11.14.

Dipnotta kaynak ikinci defa veriliyorsa;

 BCA, 180.10.12.11.14.

 

Not: Yazarın elindeki belgenin numarası ilgili arşivin güncel olmayan dönemine ait ise onu da aşağıdaki örnekteki gibi kullanabilir.

BCA, Fon No: 30.1.0.0., Kutu No: 104, Dosya No: 651, Sıra No: 4.

 

Zabıt Ceridesi:

Dipnotta kaynak ilk defa veriliyorsa;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMMZC), V/2, Ankara, 1958, s.101.

Dipnotta kaynak ikinci defa veriliyorsa;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMMZC), V/2, s.101.

Not: “Cilt” Roma Rakamıyla, “Devre” ise Latin Rakamıyla arada “/” işaretiyle yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi belirtilecek.

 

Gazeteler:

Cumhuriyet, 25 Mayıs 1950.

Not: Yazar şayet sayfa numarası da belirtmek istiyorsa tarihten sonra aşağıda gösterildiği gibi gazeteyi kaynak verebilir.

Cumhuriyet, 25 Mayıs 1950, s.5.

Not: İkinci verişte de gazete isminde herhangi bir kısaltmaya gidilmeyecektir.

 

Elektronik Kaynaklar:

Kaynak verilecek web sayfasının adres çubuğu kopyalanarak dipnota yapıştırılır. Daha sonra “Erişim Tarihi” başlığı altında güncel tarih yazılır. Web adresi kopyalandıktan sonra dipnota aktarıldığında ilgili sayfanın adresi “farklı renkte ve altı çizili” olmamalıdır.

http://www.rayhaber.com/2014/06/erzurum-tren-gari-ndaki-muzeyle-tarihe-yolculuk/ Erişim Tarihi: 03.07.2018

 

Not: “Erişim Tarihi:” yazar tarafından istenirse  “E.T.:” olarak da kısaltabilir.  

Dipnotta açıklama yapıldıktan sonra elektronik kaynak kullanılacak ise parantez içerisinde elektronik kaynak belirtilmelidir.

15- Yazar makalesini kendi içerisinde başlıklandırmak isterse aşağıdaki örneklerde belirtildiği gibi düzenlemelidir.

ABSTRACT” bittikten sonra yeni sayfanın başında “Sola hizalı” olarak “GİRİŞ” aşağıdaki örnekteki gibi yazılmalıdır.

GİRİŞ

27 Ekim 1957 erken genel seçimi sonrası Demokrat Parti (DP) üçüncü defa büyük bir çoğunlukla yeniden iktidara geldi. Kurulan V. Menderes Hükümeti’nin programı Adnan

 

GİRİŞ” bittikten sonra bir satır boşluk bırakılır ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi başlıklandırma yapılır.

Örnek:

 

 

Konu hakkında yapılan siyasi değerlendirmelere göre dönemin hükümetinin bilinçli bir dış politika izlemediği ifade edilmektedir.

 

A- TÜRKİYE’NİN AVRUPA İKTİSADİ TEŞKİLATLARI İÇERİSİNDE YER

EDİNMEYE ÇALIŞMASI VE YUNANİSTAN İLE YAŞANAN REKABET

“Akşam” gazetenin 31 Temmuz 1959’daki nüshasında “kafa karışıklığına” neden olacak bir gelişmenin haberi yapılıyordu. Manşetten verilen haberde başlık “Müşterek Pazara Henüz….

 

Not: Yukarıdaki örnekte olduğu gibi ana başlık “büyük harf” ile ifade edilir ve başlığın tamamı yine büyük harf ile yazılır.

Şayet “A” başlığından sonra alt başlıklara ihtiyaç duyulursa aşağıdaki örneklerde olduğu gibi rakamsal değerle ifade edilmelidir. Başlıklar arasında bir satır boşluk olmalıdır. :

A-    TÜRKİYE’NİN AVRUPA İKTİSADİ TEŞKİLATLARI İÇERİSİNDE YER EDİNMEYE ÇALIŞMASI VE YUNANİSTAN İLE YAŞANAN REKABET

1-      Türk Ekonomisinin Genel Durumu

a)      Rakamsal Değerler

Başlık altında metin oluşturulduktan sonra diğer başlığa geçilirken bir satır boşluk bırakılır.

16- Makalenin metni tamamlandıktan sonra yazar Sonuç için bağımsız bir başlık oluşturmalı ve bunu yeni sayfanın başında vermelidir.

Örnek:

SONUÇ

Federal Almanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan oluşan altı üye ülke 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kurdu. Bu devletler tarafından mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dair bir ekonomik topluluk kurulmasına karar verildi.

 

17- Yazar makalesini tamamladıktan sonra yeni sayfanın başında makalede kullandığı kaynakları aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde tasnif eder. Hangi kaynak kullanılmış ise sıralamada önceliği o alır. Bu yazarın kullandığı akademik malzeme ile ilgilidir. Fakat yazar belirtilen sıralamaya dikkat etmelidir:

 

KAYNAKÇA

1-      Arşiv

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA)

2-      Resmi Yayın ve Tutanaklar

TBMMZC, IV/3, Ankara, 1950, s.5

3-       Gazeteler

Cumhuriyet

Akşam

4-      Kitaplar

YILDIRIM, İsmail, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), Ankara, 2001.

5-      Makaleler

TEMİZGÜNEY, Firdevs, “Demiryolu Ulaşımının Erzurum’a katkıları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,  S.53, (2015), s.255-272.

Not: Makalenin başlangıç ve bitiş sayfa aralığı kaynakçada kesinlikle belirtilmelidir.

6-      Elektronik Kaynaklar

http://www.rayhaber.com/2014/06/erzurum-tren-gari-ndaki-muzeyle-tarihe-yolculuk/ Erişim Tarihi: 03.07.2018

 

18- Yazar makalesinde belge ve fotoğraf gibi bilimsel malzemeyi ek olarak kullanmak isterse kaynakçadan sonra yine sayfa başında önce varsa belgeleri, sonra da fotoğrafları sıralamalıdır. Belge ve fotoğrafların altına “B.1:” ya da “F.1:” şeklinde sıralama yaparak yanlarına açıklamasını yapmalıdır.

 

F.1: Mustafa Kemal Atatürk Çorlu Çerkezköy yakınlarında düzenlenen Trakya Manevralarında