Son Sayı

Cilt: 9 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Yönetimi

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, çevre sorunları, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğini ilgilendiren konularda gerek çevrebilimleri disiplinine gerekse diğer disiplinlere mensup araştırmacıları bir araya getirerek, bilgi üretimi ve paylaşımı ile bilimsel çözüm üretimi sağlayarak, çevre alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yayın organı olup, 2009 yılından itibaren hakemli olarak yılda iki sayı halinde yayımlanmaktadır.

Dergide çevrebilimlerini ilgilendiren tüm dallar ve konularda gerek çevrebilimleri disiplinine gerekse diğer disiplinlere mensup araştırmacılar tarafından hazırlanmış orijinal makaleler yayımlanmaktadır. Çevrebilimleri Dergisi’nin yayın politikası; başta yeni bilimsel yöntem ve teknikler uygulanarak araştırma ve incelemeye dayalı bulgular elde edilmiş makaleler olmak üzere, deneysel ve derleme türü makaleleri yayımlamaktır. Makaleler dışında kitap eleştirisi veya değerlendirmesi, kongre veya sempozyum raporları, araştırma raporları ile ilgili haberler de dergide yer alabilir.

Dergiye gönderilecek yazıların öncelikle Editörler Kurulu’nun onayından geçmesi gerekmektedir. Ayrıca yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakemlerden basılabilir görüşü alması şartıyla yayımlanır. Hakemlerden ve editörden yayımlanabilir görüşü alamayan makaleler yayınlanamaz. Çalışmanın, ana metin, referanslar, çizelge-şekiller ve fotoğraflar dahil toplam 20 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarına aittir. Yazarlar dergiye makale gönderirken, söz konusu çalışmalarının daha önce başka bir bilimsel yayın organında basılmamış veya basılmak üzere gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılır. Buna bağlı olarak makale değerlendirme sürecini daha verimli kullanabilmek ve derginin bilimsel kalitesini artırmak için yazarların belirtilen makalenin biçim özelliklerine uymaları zorunludur. Diğer taraftan aynı gerekçeyle makalenin yapısı ile ilgili olarak yazarların makalenin yapısal özelliklerine uymaları önerilmektedir.

MAKALE KABUL KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI
Dergide çevrebilimleri alanında yapılmış özgün araştırmalar ve derlemelerden (tarama yazıları) oluşan "Denetimli Makaleler"in yanısıra "Araştırma Notları", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı"ve yabancı dilde yayımlanmış olan özgün araştırmaların "Çeviriler"i yayımlanır. Dergide yayınlanacak eserler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir.
Dergiye gelen eserin basımı öncesinde hakem görüşleri alınır. Gönderilen makalenin dergide yayınlanabilmesi için Editörler Kurulu tarafından hem bilimsel içerik, hem de şekil bakımından uygun görülmesi ve hakemler tarafından kabul edilmesi gerekir. Yayınlanması uygun bulunmayan eser yazarına/yazarlarına geri gönderilir.
Dergide yayınlanacak eserin daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayın hakkının verilmemiş olması gerekir. Buna ilişkin yazılı bildirim, makale ile gönderilmelidir.
Eser, Microsoft Word programında hazırlanarak Dergipark sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yüklenmelidir (https://dergipark.org.tr/aucevrebilim).
Makale Microsoft Word programının yeni versiyonunda, A4 normunda, sayfa kenar boşlukları üst 3cm, sol 2,5cm, sağ 2,5cm, alt 4cm olarak ayarlanarak, 11 punto Times New Roman karakteri ile, tek satır aralığı kullanarak ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalı, paragraf arası verilmemeli, paragraflarda ilk satır girintisi ise 1.25cm olarak yazılmalı, metin içerisinde tablo ve şekiller dahil koyu karakterlere yer verilmemeli, şekil, çizelgeler ve Kaynaklar bölümü dahil 20 sayfayı geçmemelidir. 
Eser başlığı baş harfleri büyük, ortalanarak koyu (bold) ve 14 punto, yazar adları 12 punto, Özet ve Abstract iki yana yaslı 9 punto ile yazılmalıdır.
Yazar adı/adları açık olarak yazılmalı, ünvan kullanılmamalı, adres bilgileri 11 punto ve italik olacak şekilde bir alt satırda yer almalıdır. Başlık ile yazar isimleri arasında 1,5 satır aralığı bulunmalıdır. İki ya da daha fazla yazarlı makalelerde, yazarların soyadları üzerine rakam konularak, adres bilgileri alt satırda ve tek satır boşluğu bırakılarak yer almalıdır.
Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise, başlığa yıldız koyularak ilk sayfanın altına dip not olarak verilmelidir.
Özgün araştırmalar; Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (gerekirse), Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Derlemeler Giriş, uygun başlıklar altında Ana Metin ve Sonuçlar olmak üzere üç bölümden oluşabilir, yayınlanmasında Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisinin Yayın İlkeleri uygulanır. Özet, 200 kelimeyi aşmayacak şekilde, çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermeli ve en fazla 7 adet anahtar kelime kullanılmalıdır. Giriş, çalışmanın önemini, amacını ve konu ile ilgili daha önce yapılmış temel araştırmaları kapsamalıdır. Materyal ve Yöntem, çalışmanın tekrarına olanak verecek şekilde yeterli bilgi ve kaynakları içermelidir. Bulgular, şekil ve çizelgelerde verilen bilgilerin tam olarak anlaşılmasını sağlamalıdır. Tartışma bölümünde sonuçlar, önemi vurgulanarak daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmalıdır. Sonuç bölümünde ise, bulgulardan ulaşılan son değerlendirmeler verilmelidir.
Makaledeki şekil, harita ve fotoğrafların bilgisayar kayıtları, uygun çözünürlükte olmalı, makalede metin içerisine yerleştirilmelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstüne, çizelge kaynağı ise altına verilmelidir. Çizelge ve şekil açıklamalarında sadece ilk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Çizelge içerisindeki metinlerde de aynı kural geçerlidir. Tüm tablolar “Çizelge”; tüm grafik, harita ve çizimler “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Şekil adları şeklin altında verilmelidir. Tüm şekil ve çizelge adları 9 punto, Times New roman karakterinde olmalı, numaralandırmalardan sonra nokta verilmelidir. 
Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar, yazarın soyadı ve yayın yılı sıralamasıyla parantez içerisinde verilecektir (Akpınar, 2000). Aynı yazarın aynı tarihli birkaç eseri varsa alıntılarda yıldan sonra a,b,c... şeklinde numaralandırma yapılacaktır (Akpınar, 2002a). Birden fazla esere atıfda bulunuluyorsa referanslar alfabetik sıra ile verilmelidir (Avcıoğlu, 2002; Oğuz, 2004; Uslu ve Kiper, 2005). 
Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri hariç) ait bildirimler, kaynak olarak kullanılmamalıdır.
Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli ve Times New Roman karakterinde 9 punto olarak yazılmalıdır. İki veya daha fazla yazarlı eserlerin bildiriminde son yazardan önce “ve” bağlacı kullanılmadır. 
Dergi:
Somuncu, M.2004.Dağcılık ve Dağ Turizmindeki İkilem: Ekonomik Yarar ve Ekolojik Bedel. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1):1-22.
Kitap:
Keleş, R. 1996. Kentleşme Politikası. İmge Kitabevi Yayınları: 803, Ankara.
Kitabın bir bölümü:
Hamamcı, C. 1997. Çevrenin Uluslararası Boyutları. s: 395-412. Editör: R. Keleş. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, Ankara.
Bildiri kitabı:
Karadeniz, N., Özbek, H. ve Gül, S. 2000. Ülkemiz Koruma Alanlarında Yönetim Planı Süreci. 2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu. Bildiriler Kitabı: 177-184, 24-26 Mayıs 2000, Ankara.
Yazarı belirtilmeyen kurum yayınları:
Anonim 1997. Ulusal Çevre Eylem Planı: Arazi Kullanımı ve Kıyı Alanlarının Yönetimi. Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Ankara.
İnternet sayfaları:
İnternet sayfasına atıfta metin içerisinde Anonim ya da Anonymous ve erişim tarihi olarak verilmeli (Anonim, 2005), Kaynaklar bölümünde ise sayfa adresi de verilmelidir.
Anonymous 2007. Explore Europe’s changing landscape. http://www.eea.europa.eu/highlights/ explore-europe2019s-changing-landscape (Erişim tarihi: 21.12.2020). 
Etik Kurul onayı gerektiren çalışmalarda, Etik Kurul onayına dair belge gönderilmesi ve makalede de Etik Kurul onayı alındığının belirtilmesi gerekmektedir.
Basımına karar verilen eserde, ekleme ya da çıkarma yapılamaz.
Yayın süreci tamamlanan eserler geliş tarihi esas alınarak yayınlanır.
Bir yazarın, aynı sayıda ilk isim olarak 1 (bir), ikinci ve diğer isim sırasında 1 (bir) olmak üzere toplam 2 (iki) eseri basılabilir.
Sayfa sınırını aştığı için seri makale olarak bölünmesi söz konusu olan araştırmaların başlıkları ona göre düzenlenerek, zaman içinde sırayla basılmak üzere, değerlendirmeye bir arada sunulmalıdır.
Yayınlanan eserin tüm sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

ETİK İLKELER

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler özgün, yayınlanmamış veya başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editör ve en az iki hakem tarafından kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.
Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.
Olası bilimsel etik dışı davranışlar ve etik yayın ihlali durumunda, COPE Ethics Flowcharts dikkate alınır: https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%20%281%29.pdf

YAYIN POLİTİKASI

TANIM
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yayın organı olup, 2009 yılından itibaren hakemli olarak yılda iki sayı halinde yayımlanmaktadır.

ODAK VE KAPSAM
Dergide çevrebilimlerini ilgilendiren tüm dallar ve konularda gerek çevrebilimleri disiplinine gerekse diğer disiplinlere mensup araştırmacılar tarafından hazırlanmış orijinal makaleler yayımlanmaktadır. Çevrebilimleri Dergisi’nin yayın politikası; başta yeni bilimsel yöntem ve teknikler uygulanarak araştırma ve incelemeye dayalı bulgular elde edilmiş makaleler olmak üzere, deneysel ve derleme türü makaleleri yayımlamaktır. Makaleler dışında kitap eleştirisi veya değerlendirmesi, kongre veya sempozyum raporları, araştırma raporları ile ilgili haberler de dergide yer alabilir.
Dergiye gönderilecek yazıların öncelikle Editörler Kurulu’nun onayından geçmesi gerekmektedir. Ayrıca yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakemlerden basılabilir görüşü alması şartıyla yayımlanır. Hakemlerden ve editörden yayımlanabilir görüşü alamayan makaleler yayınlanamaz. Çalışmanın, ana metin, referanslar, çizelge-şekiller ve fotoğraflar dahil toplam 20 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarına aittir. Yazarlar dergiye makale gönderirken, söz konusu çalışmalarının daha önce başka bir bilimsel yayın organında basılmamış veya basılmak üzere gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılır. Buna bağlı olarak makale değerlendirme sürecini daha verimli kullanabilmek ve derginin bilimsel kalitesini artırmak için yazarların belirtilen makalenin biçim özelliklerine uymaları zorunludur. Diğer taraftan aynı gerekçeyle makalenin yapısı ile ilgili olarak yazarların makalenin yapısal özelliklerine uymaları önerilmektedir.

YAYIN DİLİ
Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Makalelerde biri Türkçe olmak üzere iki özet olmalıdır. Türkçe makalelerin İngilizce, İngilizce makalelerin ise Türkçe özetleri verilmelidir. Makaleler çift dilde de yayınlanabilir.

YAYIN SIKLIĞI
Ankara Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin süreli yayını olan Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2009’dan itibaren yayımlanmaktadır. Dergi, Nisan - Ekim aylarında ve düzenli olarak yılda iki sayı yayımlanır. 

TELİF HAKKI
Makalelerdeki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Dergi’de yayınlanan makalelere telif hakkı ödenmez. Yazarlar, makalelerinin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basıma kabul edilen makalelerin telif hakkını Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi’ne devrederler. Yayın Kurulu, makalelerin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:
1. Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş haklar.
2. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.
3. Yazarın üreteceği kitaplar, makaleler vb. çalışmalarında, Dergi’nin kaynakça olarak belirtilmesi koşuluyla, makalenin tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı.

DÜZELTME RAPORU
Yazar(lar) düzeltilmiş metinlerini gönderirken editörün ve hakemlerin önerilerine göre yaptıkları düzeltmelerin listesini içeren raporu ayrı bir dosya halinde iletmelidirler.

MAKALE TAKİBİ
Yazarlar dergiye sundukları makalelerinin hangi aşamada (alan editörü incelemesi, hakem değerlendirmesi aşamaları) olduğu konusundaki bilgileri csaum@ankara.edu.tr adresine durumu soran bir e-posta göndererek veya çok gerekli durumlarda editör yardımcısından (Dr. Işıl Kaymaz: 903125961659) telefon aracılığıyla alabileceklerdir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Açık erişim, bilgiye küresel erişimi artırmaktadır. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemektedir.

KULLANIM
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi açık erişim sağlama politikası bağlamında kaynak göstermek koşuluyla kullanılabilir, çoğaltılabilir ve paylaşılabilir. Derginin resmî web sayfası https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim’dir. Okuyucular dergideki tüm yayımlanan makalelere bu linkten ulaşabilir. 

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Makalelerin değerlendirilmesinde çifte kör hakem değerlendirmesi yöntemi uygulanır. Bu yöntemle makaleyi yazan ve onu denetleyen hakemlerin birbirlerinin kimliklerini öğrenmeleri engellenir.
Dergiye yayımlanması amacı ile gönderilen makaleler aşağıdaki kriterlerde baş editör ile alan (konu) editörünün incelemesi ve ön değerlendirmesinden geçer. Değerlendirmeler aşağıda belirlenen kriterler ölçüsünde yapılır;
· Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu
· Benzerlik oranı değerlendirmesi
· Dergi bilimsel kurallarına uygunluğu
· Yayın dili (öz, anahtar kelimelerin yeterliliği, yapılandırılmış öz çevirisi v.b.),
Editörler kurulu tarafından yapılan ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bilimsel olarak değerlendirilmek üzere makalelere konusu ve içeriğine bağlı olarak 2 asil ve 1 yedek hakem belirlenir.
Makalelerin özetleri hakemlere gönderilir. Hakemler 7 gün içerisinde makaleyi değerlendirmek üzere kabul edip etmediğini bildirmelidir. Hakemlerin makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeleri halinde hakemlere tam metin dosyası gönderilir. Hakemlerin kendilerine gönderilen makaleyi değerlendirme süresi en fazla 1 aydır. Hakemler kendilerine gönderilen standart değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir. Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir.

Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir.
· Olduğu gibi yayınlanabilir.
· Önerilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir. (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı hakem veya yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir).
· Önerilen düzeltmeler yapılmadan yayınlanamaz. (Çalışma yazar(lar)ı tarafından geldikten sonra 2. Tur değerlendirmesine alınır).
· Yayınlanamaz.
Değerlendirme sonucunda hakemler tarafından düzeltmeler istenirse makale düzeltme için yazar(lar)a yönlendirilir. Yazar(lar) 1 ay içerisinde düzeltmelerini yaparlar. Yazar(lar) düzeltilmiş metinlerini gönderirken editörün ve hakemlerin önerilerine göre yaptıkları düzeltmelerin listesini içeren raporu ayrı bir dosya halinde iletmelidirler. Yazar(lar)ın yaptıkları düzeltmeler hakemlere, 15 günlük bir değerlendirme süresince, makalenin değerlendirilmesi için gönderilir. Hakemlerden gelecek değerlendirmeye göre tekrar düzeltme için yazarlara gönderilebilir, yayın kurulunun kararıyla makale yayınlanabilir veya reddedilebilir. Hakemlerden ve editörler kurulundan yayınlamaz raporu gelen makalelerin raporu, yazar(lar)a bildirilir.
Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarıda belirtilen süre ile aynı şekilde işler. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Hakem görüşleri Editör Kurulu tarafından iki hafta içerisinde incelenir.
Çalışmalar için hakem görüşleri Editörler ve Alan Editörlerinin Nihai Kararı vermesinde yol göstericidir. Nihai karar daima Editörler ve Alan Editörüne aittir. Editörler ve Alan Editörleri hakem görüşleri ve önerileri doğrultusunda nihai kararı vererek çalışma yazar(lar)ına durumu iletirler.

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiç bir aşamasında ücret talep edilmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti ödemezler.