Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek

Yıl 2018, Cilt 51, Sayı 2, 209 - 237, 01.08.2018
https://doi.org/10.30964/auebfd.438222

Öz

Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)”nın 28 Haziran 2016 tarihinde açıklanan sonuçları, 24 ülke arasında Türkiye’nin tüm beceri alanlarında düşük puanlarla son sıralarda yer aldığını göstermektedir. Bu çalışmada PIAAC sonuçlarını Türkiye’de temel eğitimin öne çıkan sorunları bağlamında analiz etmek amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak alanyazın ve belge taraması yöntemleri uygulanarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler tanımlayıcı araştırma yöntemiyle analiz edilmiştir. Nitekim PIAAC’ın Türkiye sonuçları, temel eğitimde hâlâ sürmekte olan erişim, katılım, nitelik ve cinsiyet eşitsizliği sorunlarının izdüşümü olarak ortaya çıkmıştır. Öyle ki Türkiye hem zorunlu eğitim öncesinde hem de zorunlu eğitim süresince eğitime katılımda diğer ülkelerden oldukça geride kalmıştır. Dahası Türkiye’de hem yaygın hem de örgün eğitim açısından temel eğitim düzeyinde nitelikle ilgili ciddi sorunlar bulunmaktadır. Eğitimin yukarıda anılan sorunlarının yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili sorunları da PIAAC sonuçlarına yansımaktadır (örneğin, sözel okuryazarlık puanında kadın ve erkek arasındaki fark on bir puan, sayısal okuryazarlık sonuçlarında ise aradaki fark yirmi yedidir). PIAAC sonuçları ülkedeki örgün eğitim sisteminin -gerek eğitime erişimin sağlanması, gerekse sosyal eşitlik vb. diğer nitelikleri itibariyle- yeniden ele alınması, mevcut eksikliklerin saptanması ve giderilmesi için bir zorunluluk olarak görülmelidir.

Kaynakça

 • Ahmed, M. (2011). Defining and measuring literacy: Facing the reality. International Review of Education, 57(1-2), 179-195.
 • Aktaş, G. (2013). Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30(1).
 • Arat, N. (1996). Turkiye’de Kadın Olmak. İstanbul: Say Yayınları.
 • Arıkan, G. (1988). Kırsal Kesimde Kadın Olmak. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-16.
 • Barton, D. ve Hamilton, M. (1998). Local literacies reading and writing in one comunity. London: Routledge.
 • Clair, R. S. (2012). The limits of levels: Understanding the international adult literacy surveys (IALS), International Review of Education, 58, 759-776.
 • Dünya Bankası (2011). Türkiye’de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi Zorluklar ve Seçenekler. [Online]: http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINTURKISHEXTN/Resources/455687-1326904565778/EducationQualityReport2011-tr.pdf adresinden 18 Aralık 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • EUROSTAT (2017). http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
 • EUROSTAT (2011). "http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_LUWsdX8ute5m&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1"p_p_col_count=1
 • Francesco, F. (2015). The relationship between competencies and non-cognitive dimensions. The experience of the “PIAAC Italy Survey”. Ossevatorio Isfol, 3, 123-144.
 • Freire, P. (1995). Ezilenlerin pedagojisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Freire, P. ve Macedo, D. (1998). Okuryazarlık: Sözcükleri ve dünyayı okuma. Ankara: İmge Yayınları
 • Gal, I., M. van Groenestijn, M. Manly, M.J. Schmitt ve D. Tout (2005). Adult numeracy and its assessment in the ALL survey: A conceptual framework and pilot results. In S. Murray, Y. Clermont, and M. Binkley (Eds.), Measuring adult literacy and life skills: new frameworks for assessment, Statistics Canada, Ottawa, Catalogue 89-552-MIE, No. 13.
 • Gökçe, N. (2016). “Kadınların Okuma-Yazma Kurslarına Katılmama Nedenleri ve Karşılaştıkları Güçlüklerle Baş Etme Stratejileri.” Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Goldstein, H. (1998). Models for reality: New approaches to the understanding of educational processes. University of London, Institute of Education. Professorial lecture given at the Institute of Education, July 1, in London, UK. [Online] Retrieved on 23-May-2017, at URL: http://www.bristol.ac.uk/cmm/team/hg/models-for-reality.pdf
 • Grek, S. (2013). Expert moves: international comparative testing and the rise of expertocracy. Journal of Education Policy, 28(5), 695-709.
 • Hamilton, M. (2001). Privileged literacies: Policy, institutional process and the life of the IALS. Language and Education 15(2&3), 178-194.
 • Hamilton, M. ve Barton, D. (2000). The international adult literacy survey: What does it really measure? International Review of Education, 46(5), 377-389.
 • Heath, S.B. (1986). The functions and uses of literacy. In S. Castell, A. Luke and K, Egan (Eds.), Literacy, society, and schooling. (s. 15-26). London: Cambridge University Press.
 • Henry, M., Lingard, B., Rizvi, F.,ve Taylor, S. (2008). The OECD, globalisation and education policy. Ausralia: Emerald Publishers
 • Kandiyoti, D. (2015). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar Kimlikler Ve Toplumsal Dönüşümler. (Çev. A. Bora, F. Sayılan, Ş. Tekeli, H. Tapınç, F. Özbay). İstanbul: MetisYayınları.
 • Kirsch, I. S. (2001). The international adult literacy survey (IALS): Understanding what was measured. ETS Research Report Series, 2001(2).
 • Martens, K., ve Wolf, K. D. (2009). Boomerangs and trojan horses: The unintended consequences of internationalising education policy through the EU and the OECD. In European Integration and the Governance of Higher Education and Research (s. 81-107).
 • MEB (2016). Milli Eğitim İstatistikleri 2015-2016. [Online]: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/30044345_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2015_2016.pdf adresinden 18 Aralık 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB (2013). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2012-2013. [Online]: https://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_2013.pdf adresinden 18 Aralık 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • OECD (2016). The survey of adult skills: Reader’s companion. In OECD skills studies, Paris: OECD Publishing,
 • OECD (2017). Education at a glance 2017: OECD indicators. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • OECD ve Statistics Canada, (2011). Literacy for life: Further results from the adult literacy and life skills survey. Paris: OECD Publishing.
 • OECD ve Statistics Canada (2005). Learning a living: First results of the adult literacy and iıfe skills survey. Paris: OECD Publishing.
 • Rinne, R., Kallo, J., and Hokka, S. (2004). Too eager to comply? OECD education policies and the Finnish response. European Educational Research Journal, 3(2), 454-485.
 • Sanders, B. (2013). Öküzün A’sı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sayılan, F. (2012). Toplumsal Cinsiyet ve Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi: Ders Kitaplarının Eleştirel Analizi. Toplumsal cinsiyet ve eğitim olanaklar ve sınırlılıklar içinde (Der. F. Sayılan) Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Sayılan, F. (2008). Gender and education in Turkey. In A. M. Nohl, A. A. Wigley and S. Wigley (Eds.), Education in Turkey, (pp. 247-270). Münster: Waxmann Verlag GmbH
 • Sayılan, F. (2001). Küreselleşme ve Yaşam Boyu Eğitim. Prof. Dr. Cevat Geray'a armağan (s. 609-624). içinde Ankara: Mülkiyeciler Birliği.
 • Sayilan, F. ve Yıldız, A. (2009). The historical and political context of adult literacy in Turkey. International Journal of Lifelong Education, 28(6), 735-749.
 • Scribner, S ve Cole, M. (1981). The psychology of literacy. Cambridge: Harvard University Press
 • Street, B.V. (1989). Literacy in theory and practice. New York, Port Chester, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press.
 • TEDMEM (2016). OECD Yetişkin Becerileri Araştırması: Türkiye İle İlgili Sonuçlar. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Thorn, W. (2009). International adult literacy and basic skills surveys in the OECD region. In OECD Working Paper No. 26.
 • Tighe, E. L. (2014). Broadening our perspectives on adult literacy, numeracy, and problem-solving skills with PIAAC data: A commentary on the centre for literacy's 2014 summer institute. Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education, 3(3), 63-69.
 • TUİK (2015). Ulusal Eğitim İstatistikleri. [Online]: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130 HYPERLINK "https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr"& HYPERLINK "https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr"locale=tr adresinden 18 Aralık 2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Uysal, M. ve Yıldız, A. (2014). Önsöz. Eleştirel Eğitim Yazıları içinde (Editörler: Ahmet Yıldız-Meral Uysal). Ankara: Siyasal Yayınevi
 • World Economic Forum (2016). The global gender report 2016. [Online] Retrieved on 4-February-2017, at URL: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/
 • Yıldız, A. (2011). Okuma-Yazma Kurslarında Okuma-Yazma Öğreniliyor mu? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(1), 403-421.
 • Yıldız, A. (2010). Birinci kademe okuma-yazma kurslarına katılan yetişkinlerin matematik becerileri üzerine bir araştırma. Eğitim ve Bilim. 35(158), 28-43.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Ahmet YILDIZ (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0158-6168


Hande DİNDAR Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7077-8032


Derya ÜNLÜ Bu kişi benim
0000-0001-8401-0414


Nagihan GÖKÇE Bu kişi benim
0000-0002-5740-0668


Özben KOCAKURT Bu kişi benim
0000-0003-1210-9292


Aysu ÖZÜSTÜN KIRAL
0000-0002-3944-2098

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 51, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { auebfd438222, journal = {Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)}, issn = {1301-3718}, eissn = {2458-8342}, address = {auebfd@gmail.com}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {51}, number = {2}, pages = {209 - 237}, doi = {10.30964/auebfd.438222}, title = {Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek}, key = {cite}, author = {Yıldız, Ahmet and Dindar, Hande and Ünlü, Derya and Gökçe, Nagihan and Kocakurt, Özben and Özüstün Kıral, Aysu} }
APA Yıldız, A. , Dindar, H. , Ünlü, D. , Gökçe, N. , Kocakurt, Ö. & Özüstün Kıral, A. (2018). Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 51 (2) , 209-237 . DOI: 10.30964/auebfd.438222
MLA Yıldız, A. , Dindar, H. , Ünlü, D. , Gökçe, N. , Kocakurt, Ö. , Özüstün Kıral, A. "Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek" . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 51 (2018 ): 209-237 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/auebfd/issue/38670/438222>
Chicago Yıldız, A. , Dindar, H. , Ünlü, D. , Gökçe, N. , Kocakurt, Ö. , Özüstün Kıral, A. "Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 51 (2018 ): 209-237
RIS TY - JOUR T1 - Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek AU - Ahmet Yıldız , Hande Dindar , Derya Ünlü , Nagihan Gökçe , Özben Kocakurt , Aysu Özüstün Kıral Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30964/auebfd.438222 DO - 10.30964/auebfd.438222 T2 - Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 237 VL - 51 IS - 2 SN - 1301-3718-2458-8342 M3 - doi: 10.30964/auebfd.438222 UR - https://doi.org/10.30964/auebfd.438222 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek %A Ahmet Yıldız , Hande Dindar , Derya Ünlü , Nagihan Gökçe , Özben Kocakurt , Aysu Özüstün Kıral %T Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek %D 2018 %J Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) %P 1301-3718-2458-8342 %V 51 %N 2 %R doi: 10.30964/auebfd.438222 %U 10.30964/auebfd.438222
ISNAD Yıldız, Ahmet , Dindar, Hande , Ünlü, Derya , Gökçe, Nagihan , Kocakurt, Özben , Özüstün Kıral, Aysu . "Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 51 / 2 (Ağustos 2018): 209-237 . https://doi.org/10.30964/auebfd.438222
AMA Yıldız A. , Dindar H. , Ünlü D. , Gökçe N. , Kocakurt Ö. , Özüstün Kıral A. Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek. AÜEBFD. 2018; 51(2): 209-237.
Vancouver Yıldız A. , Dindar H. , Ünlü D. , Gökçe N. , Kocakurt Ö. , Özüstün Kıral A. Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 2018; 51(2): 209-237.
IEEE A. Yıldız , H. Dindar , D. Ünlü , N. Gökçe , Ö. Kocakurt ve A. Özüstün Kıral , "Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)” Sonuçları Bağlamında Türkiye’de Temel Eğitim Sorunlarını Yeniden Düşünmek", Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), c. 51, sayı. 2, ss. 209-237, Ağu. 2018, doi:10.30964/auebfd.438222

Creative Commons LicenseThe content of the Journal of Faculty of Educational Sciences is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License