Etik İlkeler ve Yayın Politikası

AÜİFD, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics-COPE) ilkelerini benimsemektedir. Bu ilkeler dikkate alınarak hazırlanan yönerge aşağıda sunulmuştur:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN AHLAKI VE YAYIN İSTİSMARINA DAİR BEYANNAME

AÜİF kısaltması Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne, AÜİFD kısaltması Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne işaret etmektedir. AÜİFD, AÜİF tarafından yayınlanan akademik bir dergidir. Yayınlanan bir yazının içeriği, zorunlu olarak AÜİF’nin veya AÜİFD’nin görüşlerini yansıtmaz.

YAYINCININ GÖREVLERİ

Yayınlama İlkeleri

AÜİFD, yılda iki defa yayınlanan akademik ve hakemli bir dergidir. Teslim edilen makaleler, önce AÜİFD Yayın Kurulu tarafından ön-değerlendirmeye tabi tutulur. Hakemlenmeye uygun bulunan makaleler hakem görüşüne arzedilir üç hakemin görüşüne sunulur ve iki hakemden olumlu görüş alınırsa hakemlerce teklif edilen düzeltme ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi halinde yazı yayınlanır. Fakat AÜİFD’ye yayın talebiyle gönderilen makalelerin nihai yayınlanma kararı AÜİFD Yayın Kurulu tarafından verilir.

Dürüstlük ve Tarafsızlık

Yayın için gönderilen makaleler, tamamen akademik ve ilmî kıstaslara göre değerlendirilir. Makalelerin değerlendirilmesinde yazarların cinsiyet, din, ırk, etnik köken, vatandaşlık, siyasi görüşleri, kurumsal ilişkileri hiçbir şekilde kıstas olarak kullanılmaz.

Gizlilik

Editoryal ekip, teslim edilen hiçbir makale hakkında yazar, hakemler, muhtemel hakemler ve editoryal üyeler dışında hiç kimseye bilgi vermez.

İfşa ve Çıkar Çatışması

AÜİFD’ye teslim edilerek ifşa edilen ve fakat yayınlanmayan makalelerin içerikleri, yazarların rızası olmaksızın, editör ve Yayın Kurulu üyeleri tarafından kullanılamaz.

HAKEMLERİN GÖREVLERİ

Editoryal Karar Sürecine Katkı

Teslim edilen makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına AÜİFD Yayın Kurulu tarafından karar verilmesinde hakem görüşleri oldukça büyük bir katkı sunarlar. Hakemlerin revizyon talepleri yazarlara iletilir ve makalenin akademik niteliğinin artırılmasında yardımcı olunur. Ancak AÜİFD Yayın Kurulu, bir makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair kararı kendi uhdesinde bulundurur. Yayın Kurulu’nun AÜİFD yayın kriterlerine göre yeterli görmediği revizyon, makalenin reddedilmesine gerekçe olabilir.

Dakiklik

Makale değerlendirmede hakemlere 15 gün süre verilir. Fakat ilave süre isteyen hakemlere, derginin yayın aciliyeti ölçüsünde ek süre verilebilir. Değerlendirmesi için kendisine tevdi edilen makaleyi değerlendirme hususunda ehliyetli olmadığını düşünen hakemler veya kendisine verilen süre içerisinde değerlendirmeyi yetiştiremeyeceğini düşünen hakemler, bu durumu zaman geçirmeksizin AÜİFD editörüne bildirmelidir.

Gizlilik

Hakemlere değerlendirme için sunulan makaleler mahrem olarak kabul edilmelidir. AÜİFD Yayın Kurulu’nun izni ve rızası dışında makale başkalarıyla paylaşılmaz ve tartışma konusu edilemez. Yayınlanmamış makalelerin içerikleri yazarın izni olmaksızın hakemlerin kendi çalışmalarında kullanılamaz.

Tarafsızlık Standardları

Hakem değerlendirmeleri objektif ve yapıcı olmalıdır. Yazının akademik yeterliliği esas alınmalı ve yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler uygun görülmez. Hakemler yaptıkları değerlendirmeleri destekleyecek açıklamalar ve argümanlar sunmalıdır. AÜİFD tarafsız ve şahsileştirilmiş değerlendirmeleri ve gerekçelendirilmemiş onay ve redleri değerlendirmeye almaz ve bu durumdaki yazıları yeniden hakemler.

Kaynakların Belirtilmesi ve Muhtemel İntihallerin Belirlenmesi

Hakemler, değerlendirmeye aldıkları makalelerde yazarlar tarafından iktibas edilmeyen çalışmaları belirlemelidirler. Bir şekilde zikredilmemiş olan ifadeler, gözlemler veya argümanlara, dipnot yöntemiyle atıfta bulunulmalıdır. Hakemler bu çerçevede değerlendirilen makaleyle daha önce yayınlanmış bir eser arasında bulunabilecek benzerliklere veya örtüşmelere editörün dikkatini çekmelidir.

İfşa ve Çıkar Çatışması

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgiler ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler, rekabet, işbirliği veya başka türlü bir şekildeki bir ilişki dolayısıyla, değerlendirdiği makaleyle ilişkisi bulunan yazarlar, şirketler, kurumlar vs. ile yaşanabilecek çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.

YAZARLARIN GÖREVLERİ

Raporlama Standardları

Orijinal araştırma raporlarının yazarları, icra edilen çalışma hakkında doğru bilgi vermelidirler ve çalışmanın önemine dair objektif bir tartışma sunmalıdır. Yazarlar, kullandıkları ham malzemeyi doğru bir şekilde aktarmalıdırlar ve başka araştırmacılar için yeterli derecede açık detay vermeli ve atıfta bulunmalıdırlar. Kasten yanlış bilgi sunmak kabul edilemez gayr-i ahlaki bir davranıştır.

Orijinallik ve İntihal

Yazarlar, tamamen orijinal bir çalışma yaptıklarından emin olmalıdırlar; şayet başkalarının çalışmalarından yararlandılarsa, en uygun şekilde o çalışmalara atıfta bulunmalıdırlar. İntihalinn her çeşidi, kişinin kendi yayınlarında yaptığı usulsüz aktarımlar dahil, çok ciddi bir ahlaki sorundur ve suçtur. İntihal içerdiği tesbit edilen makaleler yayın için değerlendirmeden çıkarılır. Yayınlandıktan sonra tesbit edildiği takdirde gerekli yerlere bilgi verilir.

Birden Çok Defa, Gereksiz veya Eşzamanlı Yayınlama

Bir yazar, özsel olarak aynı araştırmayı içeren bir makaleyi birden fazla yerde yayınlamamalıdır. Daha önce yayınlanmış bir yazıyı yeniden yayınlamak üzere göndermek ve aynı makaleyi yayın talebiyle birden fazla dergiye eşzamanlı olarak teslim etmek gayr-i ahlaki bir yayın davranışıdır ve kabul edilemez.

Kaynakların Belirtilmesi

Bir makalede kendisinden yararlanılan bütün çalışmaların takdir ve ikrarı zorunludur. Yazarlar, teslim edilen makalede bir şekilde etkili olan bir yayına atıfta bulunmalıdır.

Makale Yazarlığı

Yazarlık, bir makalenin oluşumu, tasarımı, icra veya yorumuna ciddi bir katkıda bulunanlarla sınırlıdır. Diğer katkı sahipleri eş-yazar olarak listelenmelidir. Makalenin oluşumuna bir açıdan katılanlar, ‘katkı sahipleri’ şeklinde zikredilmelidir. Ayrıca makaleyi teslim eden yazar, katkı sahibi olan diğerlerinin rızasını da alarak makaleyi yayın için teslim etmelidir.

İfşa ve Çıkar Çatışması

Bütün yazarlar, araştırma yazılarında, o yazının sonuçlarını veya yorumunu etkileyebileceği düşünülen herhangi bir malî ve diğer tarzda çıkar çatışmalarını açık etmelidirler. Çalışma için alınan bütün malî destek kaynakları açıkça belirtilmelidir.

Yayınlanmış Çalışmalarda Temel Hatalar

Bir yazar, yayınlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık keşfedince, bu konuda editöre ve Yayın Kurulu’na hemen haber vermek o yazarın sorumluluğundadır. Bu durumda yazar, ya makalesini geri çekmede veya makaleye dair bir düzeltme yayınlamada AÜİFD ile işbirliği yapmakla sorumludur.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI VE YAZI SÜREÇ BİLGİLERİ

A. GENEL BİLGİLER:

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (AÜİFD); intihal taraması, ön değerlendirme, kör hakemlik ve editöryal okuma süreçlerinin işletildiği açık erişimli akademik bir dergidir.
AÜİFD’de; “araştırma makalesi”, “araştırma notu ve yorum”, “eser değerlendirmesi”, “bilimsel toplantı değerlendirmesi” ve “vefa notu” kategorilerinde çalışmalar yayınlanır.
AÜİFD, Kasım ve Mayıs aylarında yılda iki kez yayınlanır ve yayın periyoduna bağlı kalmaya özen gösterir. Araştırma makalesi kategorisindeki yazıların, derginin yayın tarihinin 3 ay öncesinde gönderilmiş olması beklenir. Diğer kategorilerdeki yazıların yayın tarihinden 2 ay öncesine kadar gönderilmesi mümkündür. Derginin yayın tarihi geldiğinde, hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayıya tehir edilir.
   Ø AÜİFD’ye gönderilen tüm yazılar ön değerlendirme sürecine tabi tutulur. Ön değerlendirme süreci yaklaşık 2 hafta sürer.
  Ø Sadece araştırma makalesi kategorisindeki yazılar hakemleme sürecine tabi tutulur. Hakemleme süreci, her bir hakem için 15 gündür. Bu süre gerektiğinde 7’şer günlük periyotlar halinde iki defa uzatılabilir.
   Ø Tüm yazılar editöryal okuma sürecine tabi tutulur. Editöryal okuma süreci, -yazının genişliği ve transliterasyon gereksinimine göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte- her bir yazı için en az 15 gündür.
AÜİFD’de 2016 yılından itibaren tercüme makale yayınına son verilmiştir. Yayın Kurulu’nun akademik katkısının yüksek olacağına karar vereceği makaleler bu kuraldan istisna edilmiştir.
AÜİFD’de Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde makaleler kabul edilir.
AÜİFD’nin bir sayısında aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayınlanamaz. Farklı kategorilerde olmak kaydıyla aynı yazara ait birden fazla yazının yayınlanması mümkündür ve bu hususta Yayın Kurulu’nun kararı geçerlidir.
•Yayın Kurulu üyeleri, gerek araştırma makalesi kategorisi gerekse diğer kategorilerdeki yazı başvurularında derginin herkes için geçerli olan yayın sürecine tabidirler; kendi yazılarının görüşüldüğü Yayın Kurulu toplantılarına katılamazlar ve yazılarının hakemleme süreçlerine müdahil olamazlar.
•AÜİFD’ye gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye yazı göndereceklerin AÜİFD Yayın Ahlakı ve Yayın İstismarı Belgesi’ni okuması beklenir. Dergiye yazı gönderenler, söz konusu ilke ve hususları kabul etmiş sayılırlar. Yazılar, dergiye ilk müracaat aşamasında intihal taramasına (iThenticate) tabi tutulur. İntihal raporunun, tek başına bağlayıcılığı bulunmamaktadır; söz konusu rapora yansıyan bulguların geçerliliği Yayın Kurulu’nun nihai değerlendirmesi doğrultusunda karara bağlanır.
AÜİFD’de lisansüstü tezlerden üretilmiş yazılar yayınlanabilir. Bu durumda, yazının ilk teslim aşamasında derginin bilgilendirilmesi, hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra da ilk dipnotta tezin künye bilgileri belirtilmesi gerekmektedir.
AÜİFD’de bilimsel toplantılarda sunulmuş ancak yayımlanmamış tebliğler değerlendirmeye alınır. Bu durumda, yazının ilk teslim aşamasında derginin bilgilendirilmesi, hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra da ilk dipnotta tebliğe ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir.
•Yayınlanmasına karar verilen yazıların ilgili sayı ve kategori içerisindeki nihai sıralamasını Yayın Kurulu belirler.
AÜİFD gerekli gördüğünde özel sayı çıkarma hakkına sahiptir. Özel sayı kapsamında yayınlanacak tüm yazılar, genel yayın ilke ve süreçlerine tabidir.
AÜİFD önce elektronik ortamda yayınlanır, ardından kağıt baskısı yapılır. Yazarlara, basımın ardından bir adet dergi gönderilir.
AÜİFD’ye gönderilecek yazıların, aşağıdaki bilgileri muhtevi ek bir WORD belgesinin yazı ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir:
    Ø Makalenin başlığı
    Ø Lisansüstü tezlerden üretilmişse, tezin künye bilgisi, tebliğ metnine dayanıyorsa bilimsel toplantının künye bilgisi
    Ø Yazarın adı, soyadı
    Ø Kurum bilgisi
    Ø Telefon numaraları (iş ve cep telefonu)
    Ø Yazışma adresi (lütfen posta kodunu belirtiniz!)
    Ø E-posta adresi
    Ø ORCID Kimlik numarası
•Yazıların, Microsoft Office Word programında Cambria fontu ile 11 punto büyüklüğünde ve 1.5 aralıklı yazılıp (.doc) veya (.docx) uzantılı olarak kaydedilmiş, sola hizalanmış ve başlıklar dahil tüm metnin “normal metin” olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
•AÜİFD’de, tam transliterasyon yöntemi uygulanmaktadır. Bu nedenle yazıların, AÜİF Dergisi Yayın Rehberi doğrultusunda transliterasyonunun gerçekleştirilmiş olması beklenir. Bunun tam olarak yerine getirilmediği yazılar da değerlendirmeye alınır ve eksikler Yayın Kurulu tarafından tamamlanır.

B. YAZI KATEGORİLERİ VE SÜREÇ BİLGİLERİ:

1. Araştırma Makalesi:

Genel Bilgiler

•Araştırma makalesi; genel olarak, belirli bir konuda belirli bir düşünceyi betimlemek, savunmak ve kanıtlamak ya da var olan bir görüşü gerekçelendirerek yanlışlamak amacıyla yazılan, ortaya konulan düşüncelerin ve görüşlerin bilimsel temellere ve bilgilere dayandırılarak sunulduğu yazı türüdür.
•Araştırma makalesi kategorisinde gönderilen bir yazının şu özelliklere sahip olması beklenir.
    Ø Derginin yayın kapsamına giren bilim alanlarından en az birinde karşılığının bulunması,
    Ø Çalışmanın bilimsel ve özgün olması; alana katkıda bulunması,
    Ø Çalışmanın, ele aldığı konunun temel kaynaklarına dayanması,
    Ø Konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların taranmış ve dikkate alınmış olması,
    Ø Çalışmada kullanılan dil ve üslûbun akademik teamüllere uygun olması,
    Ø Alanla ilgili terminolojinin yerinde ve doğru kullanılması,
    Ø Makalenin amaç ve içeriğine bağlı olarak, makalede bir tez ve bu tezi destekleyen argümanların olması.
•Araştırma makalesi kategorisinde gönderilen bir yazının, 5.000-11.000 kelime aralığında olması beklenir. Kelime sayısının belirlenen limitlerin altında veya üstünde olması durumunda Yayın Kurulu’nun değerlendirmesi belirleyicidir.
•Araştırma makalelerinde Türkçe ve İngilizce olarak 100-150 kelime aralığında Öz (Abstract), 5-8 arası Anahtar Kelimelerin (Keywords) hazırlanmış olması istenir.
•Yazarın adı veya yazarla ilgili herhangi bir bilgi, makalenin ilk sayfası dahil hiçbir yerde (ör. dipnotlarda yazarın, kimliğini açık edecek şekilde kendine atıf yapması gibi) belirtilmemelidir. Bu türden atıflara veya bilgilere, hakemleme süreci sonrasındaki düzeltilecek metinde yer verilebilir.

Ön değerlendirme Süreci
•Araştırma makalesi olarak dergiye iletilen bir yazı, ön değerlendirmeye tabi tutulur.
•Ön değerlendirmeye esas teşkil eden hususlar, yazar kontrol listesi formunda da yer almaktadır. Yazarın makalesini yüklerken bu formu doldurması gerekmektedir.
•Ön değerlendirmede makalenin yukarıdaki özellikleri asgari düzeyde sağlayıp sağlamadığına ve derginin yayın ilkeleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığına bakılır.
•Ön değerlendirme Yayın Kurulu üyelerince yapılır, ancak gerekli görüldüğü takdirde Danışma Kurulu üyelerine de müracaat edilebilir.
•Ön değerlendirme sonrasında Yayın Kurulu, makalenin hakemlenmeye uygun olup olmadığına karar verir. Söz konusu kriterler bakımından asgari şartları taşımayan bir makale, hakemlenmeksizin Yayın Kurulu tarafından reddedilir.

Hakemleme Süreci
•Ön değerlendirme sonucunda hakemlenmesi yönünde karar verilen makale üç farklı hakeme gönderilir. Buna göre;
    Ø Hakemlerden ikisi, “yayınlanamaz” raporu verirse makale Yayın Kurulu tarafından reddedilir.
    Ø Hakemlerden ikisi “yayınlanabilir” raporu verirse, makale Yayın Kurulu’nun onayı sonrasında editöryal okuma sürecine taşınır.
    Ø Hakemlerden ikisi “yayımlanabilir”, biri “yayımlanamaz” raporu verirse makale Yayın Kurulu’nun değerlendirmesi ve onayı sonrasında editöryal okuma sürecine taşınır.
•Yayın Kurulu hakemlerden gelen raporları yeterli ve ikna edici bulmadığı takdirde, yeniden hakem atama yoluna gidebilir.
•Hakemler, küçük veya büyük “değişiklik/düzeltme önerileri yerine getirildikten sonra yayınlanabilir ” raporu verirse, makale gerekli düzeltmeleri yapması için yazara gönderilir. Makalede yapılan değişikliklerin Yayın Kurulu tarafından denetlenebilmesi için yazarın Word programında gözden geçir > değişiklikleri izle fonksiyonunu aktif hale getirmesi gerekmektedir.
•Makalenin “revize edilmiş halini görmek istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri durumunda makale kontrol için hakemlere gönderilir.
•Yazarın, hakemlerin veya Yayın Kurulu’nun değişiklik önerilerine itiraz hakkı bulunmaktadır, ancak bu durumda itiraz edilen hususlarla ilgili makul bir izahta bulunması istenmektedir.
•Yayın Kurulu, hakem raporlarını veya Yayın Kurulu’nun değişiklik istek ve önerilerini dikkate almayan ve hiçbir gerekçelendirmede bulunmayan bir yazarın makalesini reddetme yetkisine sahiptir.

Editöryal Okuma Süreci
•Hakem raporları sonrası düzeltilen makale, Yayın Kurulu tarafından gözden geçir > değişiklikleri izle fonksiyonu etkinleştirilerek ve aşağıdaki sıra gözetilerek editöryal okuma sürecine tabi tutulur.
•Makale, ilkin dil ve anlam bütünlüğü açısından gözden geçirilir. İfade ve anlatım bozukluğu olduğu düşünülen ya da yeterince açık olmadığı için anlaşılamayan kelimeler veya cümleler tespit edilir. Bu türden sorunlara dair tespitler ve muhtemel öneriler, yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Makale, genel imla kuralları ve dergimize özgü yazım kuralları açısından gözden geçirilir. Yayın Kurulu, derginin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla gereken değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Değişiklikleri izle fonksiyonu aktif olacağından yazar, Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilen bu türden değişiklikleri metin üzerinde görebilecektir.
•Makalenin referans ve kaynak kontrolü yapılır. Bu aşamada, atıfta bulunulan yayınların künye bilgilerinin tam ve doğru olup olmadığı denetlenir.
Makale, AÜİF Dergisi Yayın Rehberi’ne uygunluğu bakımından gözden geçirilir. Bu aşamada dipnotların, kaynakçanın ve metin içerisinde veya dipnotlarda kullanılan kısaltmaların rehbere uygun olup olmadığı denetlenir. Gereken düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Makale, transliterasyon açısından gözden geçirilir. Bu aşamada AÜİF Dergisi Yayın Rehberi doğrultusunda gerekli düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Editöryal okuma süreci tamamlanan yazılar, Yayın Kurulu tarafından düşülen notlarla birlikte, eksiklikleri giderilmek ve son hali verilmek üzere yazarlara gönderilir.

2. Araştırma Notu ve Yorum:

Genel Bilgiler:
•Araştırma notu ve yorum; belirli bir konuda bir bilgi tashihi, bir farkındalık oluşturma, yeni bir yaklaşıma dikkat çekme amacıyla hazırlanmış yazılardır. AÜİF Dergisi, bu yazı kategorisini önemsemekte ve araştırmacıların çalışmaları sırasında karşılaşıp da kenara not ettikleri, ancak bir makale formatına ulaşmayacak ölçüde sınırlı bilgi ve bulguların akademik camia ile paylaşılmasına vesile kılmak istemektedir.
•Araştırma notu ve yorum kategorisindeki yazılar için İngilizce başlığın yanı sıra 50-75 kelimeden oluşan bir İngilizce özet hazırlanması beklenir.

Ön değerlendirme Süreci:
•Araştırma notu ve yorum kategorisindeki bir yazı, ön-değerlendirmeye tabi tutulur.
•Ön değerlendirmeye esas teşkil eden hususlar, yazar kontrol listesi formunda da yer almaktadır. Yazarın yazısını yüklerken bu formu doldurması gerekmektedir.
•Ön değerlendirmede yazının yukarıdaki özellikleri asgari düzeyde sağlayıp sağlamadığına ve derginin yayın ilkeleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığına bakılır. Bu özellikleri taşımayan bir yazı, Yayın Kurulu tarafından reddedilir.
•Ön değerlendirme Yayın Kurulu üyelerince yapılır, ancak gerekli görüldüğü takdirde Danışma Kurulu üyelerine de müracaat edilebilir.
•Ön değerlendirme sonrasında Yayın Kurulu, yazının editöryal okuma sürecine uygun olup olmadığına karar verir.

Editöryal Okuma Süreci:
•Ön değerlendirme sonucunda değerlendirmeye alınan araştırma notu ve yorum türündeki bir yazı, Yayın Kurulu tarafından gözden geçir > değişiklikleri izle fonksiyonu etkinleştirilerek ve aşağıdaki sıra gözetilerek editöryal okuma sürecine tabi tutulur.
•Yazı, ilkin dil ve anlam bütünlüğü açısından gözden geçirilir. İfade ve anlatım bozukluğu olduğu düşünülen ya da yeterince açık olmadığı için anlaşılamayan kelimeler veya cümleler tespit edilir. Bu türden sorunlara dair tespitler ve muhtemel öneriler, yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Yazı, genel imla kuralları ve dergimize özgü yazım kuralları açısından gözden geçirilir. Yayın Kurulu, derginin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla gereken değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Değişiklikleri izle fonksiyonu aktif olacağından yazar, Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilen bu türden değişiklikleri metin üzerinde görebilecektir.
•Yazının referans ve kaynak kontrolü yapılır. Bu aşamada, atıfta bulunulan yayınların künye bilgilerinin tam ve doğru olup olmadığı denetlenir.
•Yazı, AÜİF Dergisi Yayın Rehberi’ne uygunluğu bakımından gözden geçirilir. Bu aşamada dipnotların, kaynakçanın ve metin içerisinde veya dipnotlarda kullanılan kısaltmaların rehbere uygun olup olmadığı denetlenir. Gereken düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Yazı, transliterasyon açısından gözden geçirilir. Bu aşamada AÜİF Dergisi Yayın Rehberi doğrultusunda gerekli düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Editöryal okuma süreci tamamlanan araştırma notu ve yorum türündeki yazılar, Yayın Kurulu tarafından düşülen notlarla birlikte, eksiklikleri giderilmek ve son hali verilmek üzere yazarlara gönderilir.

3. Eser Değerlendirmesi:

Genel Bilgiler:
•AÜİFD’nin Eser Değerlendirme bölümünde İslami, dinî ve felsefi konularda yazılmış akademik telif ve tercüme kitapların, makalelerin, dergi ve ansiklopedilerin, konferans ve bilimsel toplantıların, CD, DVD gibi elektronik kaynakların, akademik muhtevalı web sayfalarının, belgesel ve filmlerin tanıtım, değerlendirme ve tenkidi yayınlanır.
•AÜİFD Eser Değerlendirme bölümü her çeşit düşünce ve yaklaşıma açıktır. Akademik standartlara uygun şekilde yazıldığı sürece, tenkit yazarının inanç ve düşünceleri ve eleştiri noktaları yazının yayımlanmasına mani teşkil etmez.
•Eser değerlendirmelerinin dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
•Tenkidi yapılan eser son 5 yıl içinde yayınlanmış olmalıdır; fakat yayınlanmamış veya uzun süre önce yayınlanmış eserler hakkında yazılan tenkitler de değerlendirmeye alınır. 
•Yayımlanmış bir esere yazım ya da yayın aşamasında bir şekilde katkıda bulunmuş kişilerin (mesela, bir tezin danışmanı ve tez jürisinde olanlar, tezin veya kitabın giriş kısmında kitaba katkılarından dolayı kendisine teşekkür edilen kişiler gibi) söz konusu eser hakkında yazacağı tanıtım ve tenkit yazısı değerlendirmeye alınmaz.
•Eğer bir eser detaylı ve uzun bir değerlendirmeye tabi tutulacaksa, ilgili yazı normal makale formatında yazılmalıdır. Bu uzun tenkit yazıları da eser tenkidi bölümünde yayınlanır. Fakat bir eserin tenkidi vesilesiyle bir konu detaylı bir şekilde tartışılıyorsa, yazar makalesinin hakemli telif makaleler bölümü için değerlendirilmesini talep edebilir.
•Tenkidi yazılan çalışmanın yazarı, eğer isterse, eserine yönelik yapılan değerlendirmelere cevap verebilir. Cevap yazısı tenkit yazısının tabi olduğu akademik dil ve üsluba sahip olmak durumundadır. İlgili şartları taşıyan cevap yazısı, Yayın Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda onay aldığı takdirde, çıkacak olan ilk sayıda Eser Değerlendirme bölümünün sonunda yayınlanır.
•Tenkitlerde akademik bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Hakaret edici, küçümseyici, alay edici, suçlayıcı ifadelere yer verilmemelidir. Yazılarda sırf eleştiri olsun diye eleştiri yapılmamalıdır. Aynı şekilde gereksiz ve aşırı övmeye yer verilmemelidir. Eserin kuru bir tanıtımıyla yetinilmemelidir. 
•Kitap tenkitleri, eserin arka kapağından, önsöz veya sonuç bölümlerinden ya da içindekilerden kolayca elde edilecek bilgilerden oluşmamalıdır. Yazı kitabın bölüm bölüm özeti olmamalıdır. Aksine tenkitte kitabın tezleri, yapısı ve üslubu eleştirel gözle değerlendirilmeli ve alanındaki bilimsel birikime katkısı tartışılmalıdır.
    Ø  Özellikle yazılı eserlerin tenkidinde şu hususlar dikkate alınmalıdır:
    Ø  Yazarın tezinin ikna ediciliği, orijinalliği ve teorik çerçevesi
    Ø  Yazarın sunumunun tutarlılığı, açıklığı ve argümanlarının takip edilebilirliği
    Ø  Eserin bilimsel yeterliliği ve alanına katkısı
    Ø  Kitabın organizasyonu, bölüm ve alt bölüm düzeni vs.
    Ø  Kullanılan kaynakların kitabın amacına uygunluğu ve yeterliliği
   Ø Kitabın hangi okuyucu kitlesine tavsiye edilip edilmediği; eğer edildiyse, eserin kimler için yazıldığı ve yazarın hedef kitlesi için başarılı bir tarz ve yöntem takip edip etmediği
    Ø  Notların ve bibliyografyanın yerinde, faydalı ve açık bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı
    Ø  Harita, resim ve tabloların yerinde, gerekli ve yeterli şekilde kullanılıp kullanılmadığı
    Ø  Eserin bibliyografyasının, indeksinin düzgün ve eksiksiz bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı
    Ø  Kitabın fiziksel yapısı ve formatının düzgünlüğü ve hedef kitleye uygunluğu
    Ø  Kitabın dikkatli bir şekilde yayına hazırlanıp hazırlanmadığı
•Bu türden yazıların genel olarak şu özelliklere sahip olması beklenir:
    Ø AÜİF Dergisi’nin yayın kapsamına giren bilim alanlarından en az birinde karşılığının bulunması,
    Ø İlgili esere yazı içerisinde sayfa numarası olarak referanslarda bulunulmuş olması
    Ø Eserin öneminin, özgün yanlarının, ihtiva ettiği problemlerin ve ait olduğu alana katkısının irdelenmiş olması,
    Ø Yazardan ziyade eserin merkeze alınmış olması,
    Ø Nesnel ve yapıcı bir dille kaleme alınmış olması,
    Ø Kişiselleştirici değerlendirmelerden, tariz tarzında bile olsa bilimsellikle örtüşmeyecek sataşmalardan veya mübalağalardan uzak durulmuş olması,
    Ø Değerlendirmeye konu olan eserin yazarının cevap hakkının mahfuz olduğunun dikkate alınması
•Eserin içindekiler kısmından hareketle oluşturulduğu anlaşılan ve yüzeysel bir tasvirden öteye geçemeyen yazılar dikkate alınmaz.

Ön değerlendirme Süreci:
•Eser değerlendirmesi kategorisindeki bir yazı, ön değerlendirmeye tabi tutulur.
•Ön değerlendirmeye esas teşkil eden hususlar, yazar kontrol listesi formunda da yer almaktadır. Yazarın yazısını yüklerken bu formu doldurması gerekmektedir.
•Ön değerlendirmede yazının yukarıdaki özellikleri asgari düzeyde sağlayıp sağlamadığına ve derginin yayın ilkeleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığına bakılır. Bu özellikleri taşımayan bir yazı, Yayın Kurulu tarafından reddedilir.
•Ön değerlendirme Yayın Kurulu üyelerince yapılır, ancak gerekli görüldüğü takdirde Danışma Kurulu üyelerine de müracaat edilebilir.
•Ön değerlendirme sonrasında Yayın Kurulu, yazının editöryal okuma sürecine uygun olup olmadığına karar verir.

Editöryal Okuma Süreci:
•Ön değerlendirme sonucunda değerlendirmeye alınan eser değerlendirmesi türündeki bir yazı, Yayın Kurulu tarafından gözden geçir > değişiklikleri izle fonksiyonu etkinleştirilerek ve aşağıdaki sıra gözetilerek editöryal okuma sürecine tabi tutulur.
•Yazı, ilkin dil ve anlam bütünlüğü açısından gözden geçirilir. İfade ve anlatım bozukluğu olduğu düşünülen ya da yeterince açık olmadığı için anlaşılamayan kelimeler veya cümleler tespit edilir. Bu türden sorunlara dair tespitler ve muhtemel öneriler, yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Yazı, genel imla kuralları ve dergimize özgü yazım kuralları açısından gözden geçirilir. Yayın Kurulu, derginin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla gereken değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Değişiklikleri izle fonksiyonu aktif olacağından yazar, Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilen bu türden değişiklikleri metin üzerinde görebilecektir.
•Yazının referans ve kaynak kontrolü yapılır. Bu aşamada, atıfta bulunulan yayınların künye bilgilerinin tam ve doğru olup olmadığı denetlenir.
•Yazı, AÜİF Dergisi Yayın Rehberi’ne uygunluğu bakımından gözden geçirilir. Bu aşamada dipnotların, kaynakçanın ve metin içerisinde veya dipnotlarda kullanılan kısaltmaların rehbere uygun olup olmadığı denetlenir. Gereken düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Yazı, transliterasyon açısından gözden geçirilir. Bu aşamada AÜİF Dergisi Yayın Rehberi doğrultusunda gerekli düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Editöryal okuma süreci tamamlanan eser değerlendirmesi türündeki yazılar, Yayın Kurulu tarafından düşülen notlarla birlikte, eksiklikleri giderilmek ve son hali verilmek üzere yazarlara gönderilir.

4. Bilimsel Toplantı Değerlendirmesi:

Genel Bilgiler:
•Bilimsel toplantı değerlendirmesi, kongre/sempozyum/çalıştay türünden bilimsel bir organizasyonun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış yazılardır.
•Bu türden yazıların genel olarak şu özelliklere sahip olması beklenir:
    Ø AÜİF Dergisi’nin yayın kapsamına giren bilim alanlarından en az birinde karşılığının bulunması,
    Ø Toplantının öneminin, özgün yanlarının ve ait olduğu alana/alanlara katkısının irdelenmiş olması,
    Ø Nesnel ve yapıcı bir dille kaleme alınmış olması,
    Ø Toplantıyı gerçekleştiren organizatörler veya toplantıda sunum yapan tebliğcilerle ilgili kişiselleştirici değerlendirmelerden, tariz tarzında bile olsa sataşmalardan veya mübalağalardan uzak durulmuş olması.
•Toplantı programındaki sunum başlıklarından hareketle oluşturulduğu anlaşılan ve yüzeysel bir tasvirden öteye geçemeyen yazılar dikkate alınmaz.

Öndeğerlendirme Süreci:
•Bilimsel toplantı değerlendirmesi kategorisindeki bir yazı, ön değerlendirmeye tabi tutulur.
•Ön değerlendirmeye esas teşkil eden hususlar, yazar kontrol listesi formunda da yer almaktadır. Yazarın yazısını yüklerken bu formu doldurması gerekmektedir.
•Ön değerlendirmede makalenin yukarıdaki özellikleri asgari düzeyde sağlayıp sağlamadığına ve derginin yayın ilkeleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığına bakılır. Bu özellikleri taşımayan bir yazı, Yayın Kurulu tarafından reddedilir.
•Ön değerlendirme Yayın Kurulu üyelerince yapılır, ancak gerekli görüldüğü takdirde Danışma Kurulu üyelerine de müracaat edilebilir.
•Ön değerlendirme sonrasında Yayın Kurulu, makalenin editöryal okuma sürecine uygun olup olmadığına karar verir.

Editöryal Okuma Süreci:
•Ön değerlendirme sonucunda değerlendirmeye alınan bilimsel toplantı değerlendirmesi türündeki bir yazı, Yayın Kurulu tarafından gözden geçir > değişiklikleri izle fonksiyonu etkinleştirilerek ve aşağıdaki sıra gözetilerek editöryal okuma sürecine tabi tutulur.
•Yazı, ilkin dil ve anlam bütünlüğü açısından gözden geçirilir. İfade ve anlatım bozukluğu olduğu düşünülen ya da yeterince açık olmadığı için anlaşılamayan kelimeler veya cümleler tespit edilir. Bu türden sorunlara dair tespitler ve muhtemel öneriler, yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Yazı, genel imla kuralları ve dergimize özgü yazım kuralları açısından gözden geçirilir. Yayın Kurulu, derginin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla gereken değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Değişiklikleri izle fonksiyonu aktif olacağından yazar, Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilen bu türden değişiklikleri metin üzerinde görebilecektir.
•Yazının referans ve kaynak kontrolü yapılır. Bu aşamada, atıfta bulunulan yayınların künye bilgilerinin tam ve doğru olup olmadığı denetlenir.
•Yazı, AÜİF Dergisi Yayın Rehberi’ne uygunluğu bakımından gözden geçirilir. Bu aşamada dipnotların, kaynakçanın ve metin içerisinde veya dipnotlarda kullanılan kısaltmaların rehbere uygun olup olmadığı denetlenir. Gereken düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Yazı, transliterasyon açısından gözden geçirilir. Bu aşamada AÜİF Dergisi Yayın Rehberi doğrultusunda gerekli düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Editöryal okuma süreci tamamlanan bilimsel toplantı değerlendirmesi türündeki yazılar, Yayın Kurulu tarafından düşülen notlarla birlikte, eksiklikleri giderilmek ve son hali verilmek üzere yazarlara gönderilir.

5. Vefa Notu:

Genel Bilgiler:
•Vefa notu, ilahiyat alanında kalıcı izler/eserler bırakmış ilim insanlarıyla ilgili vefa sadedinde yazılan yazılardır.
•Bu türden yazılarda, yazıya esas teşkil eden ilim insanının hayat hikayesi, eserleri ve ilim dünyasına etkileri gibi hususlar hakkında bilgiler paylaşılır. Belirli bir tanıklığa veya tanışıklığa dayandığı için zaman zaman ikili paylaşımlara dayalı şahsi anekdotlara veya duygusal değerlendirmelere de yer verilebilir. Bu türden yazılarda, bilimsel kaygılarla bile olsa herhangi bir sataşmadan veya yargılamadan uzak durulması beklenir.
•Bu türden yazılarda bir İngilizce başlığın yanı sıra, 50-75 kelimeden oluşan bir İngilizce özet hazırlanması beklenir.

Öndeğerlendirme Süreci:
•Vefa notu kategorisindeki bir yazı, ön-değerlendirmeye tabi tutulur.
•Ön değerlendirmeye esas teşkil eden hususlar, yazar kontrol listesi formunda da yer almaktadır. Yazarın yazısını yüklerken bu formu doldurması gerekmektedir.
•Ön değerlendirmede yazının yukarıdaki özellikleri asgari düzeyde sağlayıp sağlamadığına ve derginin yayın ilkeleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığına bakılır. Bu özellikleri taşımayan bir yazı, Yayın Kurulu tarafından reddedilir.
•Ön değerlendirme Yayın Kurulu üyelerince yapılır, ancak gerekli görüldüğü takdirde Danışma Kurulu üyelerine de müracaat edilebilir.
•Ön değerlendirme sonrasında Yayın Kurulu, yazının editöryal okuma sürecine uygun olup olmadığına karar verir.

Editöryal Okuma Süreci:
•Ön değerlendirme sonucunda değerlendirmeye alınan vefa notu türündeki bir yazı, Yayın Kurulu tarafından gözden geçir > değişiklikleri izle fonksiyonu etkinleştirilerek ve aşağıdaki sıra gözetilerek editöryal okuma sürecine tabi tutulur.
•Yazı, ilkin dil ve anlam bütünlüğü açısından gözden geçirilir. İfade ve anlatım bozukluğu olduğu düşünülen ya da yeterince açık olmadığı için anlaşılamayan kelimeler veya cümleler tespit edilir. Bu türden sorunlara dair tespitler ve muhtemel öneriler, yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Yazı, genel imla kuralları ve dergimize özgü yazım kuralları açısından gözden geçirilir. Yayın Kurulu, derginin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla gereken değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Değişiklikleri izle fonksiyonu aktif olacağından yazar, Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilen bu türden değişiklikleri metin üzerinde görebilecektir.
•Yazının referans ve kaynak kontrolü yapılır. Bu aşamada, atıfta bulunulan yayınların künye bilgilerinin tam ve doğru olup olmadığı denetlenir.
•Yazı, AÜİF Dergisi Yayın Rehberi’ne uygunluğu bakımından gözden geçirilir. Bu aşamada dipnotların, kaynakçanın ve metin içerisinde veya dipnotlarda kullanılan kısaltmaların rehbere uygun olup olmadığı denetlenir. Gereken düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Yazı, transliterasyon açısından gözden geçirilir. Bu aşamada AÜİF Dergisi Yayın Rehberi doğrultusunda gerekli düzeltmeler Yayın Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Tereddüt oluşturan hususlar, gerekirse yazarın dikkatine sunulmak üzere açıklama notu olarak kaydedilir.
•Editöryal okuma süreci tamamlanan vefa notu türündeki yazılar, Yayın Kurulu tarafından düşülen notlarla birlikte, eksiklikleri giderilmek ve son hali verilmek üzere yazarlara gönderilir.
Creative Commons Lisansı
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.