Güncel Sayı

Cilt: 11 Sayı: 2, 31.05.2024

Yıl: 2024

Kuramsal Derleme

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, araştırmacı ve uygulamacılara Klinik Psikolojinin teorik ve uygulamalı alanları hakkında kapsamlı bilgiler sunan süreli bir yayındır. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'nin temel misyonu, ülkemizdeki psikoloji temelli literatürü zenginleştirmek, doğrudan veya disiplinlerarası bir bakış açısıyla Klinik Psikoloji konularına yönelik bilgi düzeyini ilerletmek ve büyütmektir. Bu yolculukta geniş bir perspektiften bakarak, ülkemizde yürütülen Klinik Psikoloji uygulama ve değerlendirmelerine destek sağlayacak çalışmaların kalitesini ve paylaşımını arttırmayı hedeflemektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne, psikoloji alan yazınını barındıran ve klinik çalışma ve uygulamalara dair tartışma ve/veya öneriler sunan, klinik psikoloji başta olmak üzere, psikolojinin diğer alt alanlarından ve sosyal bilimlerden gelen özgün yazılar kabul edilmektedir. Bu yazılara ilişkin herhangi bir yöntem ve metodoloji kısıtlaması bulunmamakta, nitel ve nicel yöntemlerle yürütülmüş çalışmalara yer verilmektedir. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'nde kuramsal derleme (tercihen vaka çalışması ile desteklenmiş), araştırma makalesi (niceliksel veya niteliksel araştırma yöntemleri ile yürütülmüş), eser incelemesi (film, kitap, müzik, tiyatro vb.) ve vaka sunumu türlerinde çalışmalara yer verilmektedir. 

MAKALE TÜRLERİ

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi kapsamında kuramsal derleme (tercihen vaka çalışması ile desteklenmiş), araştırma makalesi, eser incelemesi (film, kitap, müzik, tiyatro vb.) ve vaka sunumu türlerindeki yazılara yer verilmektedir. Dergimizde yayınlanacak makalelerde uluslararası alan yazına ek olarak, ulusal alan yazında konu ile ilgili var olan çalışmaların değerlendirilmesi, bu kapsamda AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nin geçmiş sayılarının da incelenmesi önerilmektedir.

Değerlendirilmek üzere gönderilen yazıların aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Kuramsal Derleme: Bu türdeki yazılar, psikolojinin tüm alanlarındaki psikoloji kuramları çerçevesinde, klinik psikoloji çalışma ve uygulamalarına katkı sağlayacak derleme yazılarıdır. Yazıların vaka sunumları ile desteklenmesi de tercih edilebilir.
Araştırma Makalesi: Nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile yürütülen, literatür taraması, çalışmanın amaç ve önemi, yöntem, bulgular ve tartışma kısımlarına yer verilmiş yazılardır.
Eser İncelemesi: Psikoloji kuramları çerçevesinde, film, kitap, müzik, tiyatro vb. türdeki eserleri inceleyen yazılardır.
Vaka Sunumu: Psikoterapi süreci, vaka özellikleri, klinik uygulama ile ilgili önerilerin bulunabileceği vaka özellikleri ve/veya psikoterapi sürecini ele alan vaka çalışmaları türündeki yazılardır. Vakanın demografik ve özgün bilgilerinin değiştirilerek sunulmaya özen gösterilmesi önerilmektedir.

MAKALE YAZIM FORMATI

Metin 12 punto, Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalı ve çift satır aralığı kullanılmalıdır. Sayfa numarası, başlık sayfası birinci sayfa olmak üzere, sağ üst köşeye eklenmelidir. Yazılar aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

1. Kapak Sayfası
2. Tam Metin
a. Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler
b. İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler
c. Ana Metin
d. Tablo ve Şekiller
e. Kaynaklar
f. Genişletilmiş İngilizce Özet

Her bir bölüm yeni sayfadan başlatılarak verilmelidir. Bölümlerin yazılması sırasında uyulması gereken yapı aşağıda belirtilmiştir:

1. Kapak Sayfası: Kısa başlık, ana başlık, yazar ve kurum bilgilerini içerir. Yazar(lar)ın isim ve soy isimleri her biri ayrı satırda verildikten sonra, her bir yazarın kurum bilgileri (ör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye) isimlerin altında verilmelidir. Ortak kurumlar rakam üst bilgileri (1) şekli verilerek özet biçimde sunulmalıdır. İsim bilgilerinin altında makalenin sorumlu yazarı * ile belirtilerek aşağıda “sorumlu yazar e-posta: ….” biçiminde verilmelidir. Bütün bu bilgiler, sayfada ortalanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmış olarak sunulmalıdır. Başlık, çalışmanın ana konusunu özetler nitelikte olmalıdır. Kısa başlık ise 50 karakterden az olmalıdır ve her sayfada, sol üst köşede, büyük harflerle yazılı şekilde yer almalıdır. Kapak Sayfası, Tam Metin Dosyasından AYRI bir Word dosyası olarak verilmelidir.

2. Tam Metin: Tam metin Word dosyasında, yazara ait herhangi bir bilgi bulunmamasına özen gösterilmelidir. (Yazar bilgileri yalnızca metin bilgilerinden ayrı olan Kapak Dosyasında sunulmaktadır).
a. Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler: Ortalanarak yazılmış “Öz” başlığının ardından, paragraf başı yapılmadan yazılmalı ve 150-250 kelimeden oluşan kapsamlı bir özeti içermelidir. Temel olarak çalışmanın amacı, varsa incelenen değişkenler ya da ilişkiler, katılımcılara ilişkin kısa bilgiler, izlenen yöntem ve sonuçlar ana hatlarıyla verilmelidir. Metin içerisinde verilmeyen herhangi bir bilgi, özet içinde bulunmamalı ve başka kaynaklardan alıntılara yer verilmemelidir. Öz kısmının altına, beş sözcüğü ya da sözcük grubunu geçmeyecek şekilde, anahtar sözcükler eklenmelidir.
b. İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler: Öz kısmından ayrı bir sayfada, İngilizce başlık verildikten sonra, ortalanmış ‘Abstract’ başlığının altına İngilizce özet, 150-250 kelime arasında verilmelidir. Anahtar kelimelerin İngilizceleri keywords olarak altına eklenmelidir.
c. Ana Metin: Yeni bir sayfada Türkçe başlık ile birlikte yazıya yer verilir. Başlıklar ve Alt Başlıklar, APA Yazım Kurallarınca tanımlanmış olan çeşitli düzeylerden oluşabilir.
d. Tablo ve Şekiller: Varsa, her biri ayrı biçimde, yazı içerisinde aynı numaraların verilmesine özen gösterilerek, APA 7’nın tablo ve şekil kurallarına uygun biçimde verilmelidir.
e. Kaynaklar: Makalenin sonunda, varsa ekler kısmından önce, alıntı/ gönderme yapılan bütün kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik sırada olmak üzere liste haline getirilmelidir. Kaynaklar 12 punto ile çift satır aralığı bırakarak yazılmalıdır.

*Alıntı ve kaynakları belirtmeye ilişkin daha fazla bilgiyi https://apastyle.apa.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

*APA yazım kuralları ile hazırlanmış İngilizce makale örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://supp.apa.org/style/PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf


f. Genişletilmiş İngilizce Özet:
En son kısımda, kaynakçanın bitiminde, yeni bir sayfada, ortalamış “summary” başlığı altında, 500-700 kelime arasında, yazının genişletilmiş İngilizce hali verilmelidir. Profesyonel bir uzman tarafından gözden geçirilmiş olmasına önem verilmelidir. “Summary” başlığının altında makalenin ingilizce başlığı da olmalıdır.

Not: KAYNAK VERME KURALLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN APA 7 TALİMATLARINA BAKINIZ.

Değerlendirme Süreci
a. Çift Kör Değerlendirme Süreci

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nde makale değerlendirmeleri çift kör değerlendirme süreci çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, hakemler ve yazarların kimlik bilgileri süreç boyunca anonim olarak tutulmaktadır. Anonimliği sağlamak adına yazarların kimlik bilgilerini içeren kapak sayfasını makaleden ayrı bir dosya olarak göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca yazarlar, metinlerinin kimliklerini ortaya çıkarmayacak şekilde hazırlandığından emin olmalıdır

Hakem değerlendirme süreci aşağıda belirtilen adımlar çerçevesinde gerçekleşmektedir:

1. Makalenin dergiye çevrimiçi sistem üzerinden gönderilmesi (Lütfen DergiPark'ta bir hesap oluşturun, ve detaylı bilgi için derginin web sitesini ziyaret ediniz.)
2. Editör kurulu ön değerlendirmesi: Dergi editörleri gönderilen makaleyi niteliği ve içeriği açısından inceleyerek hakem değerlendirme sürecine ilişkin bir ön değerlendirme gerçekleştirir.
3. Yayın kurulu atanması: Editör kurulu ön değerlendirmesinden geçen makaleye hakem değerlendirme sürecini takip edecek bir yayın kurulu üyesi atanır.
4. Hakemlerin değerlendirme için davet edilmesi: İlgili yayın kurulu üyesi olası hakemleri, araştırma alanları ve uygunluklarına göre değerlendirerek değerlendirme sürecine davet eder. Editörler tarafından, konu ve başvuruların alanında tanınmış uzmanlar olan en az iki hakem görevlendirilir.
5. Hakemlerin değerlendirme raporlarını göndermesi.
6. Yazarların makalenin dergide basılmasına ilişkin ilk karar hakkında bilgilendirilmesi ve hakem değerlendirmelerinin anonim olarak yazarlara iletilmesi. Tüm hakem değerlendirme raporları, katkı sağlayanlara elektronik olarak ve anonim bir şekilde iletilir.
7. Yazarların, hakem değerlendirme ve değişiklik önerilerini ele alış biçimlerinin ilgili editör tarafından kontrol edilmesi.
8. Gerektiği durumda (örn., hakemlerin değişiklikler sonrasında tekrar değerlendirilsin dediği durumlarda) revizyon sonrası metnin hakemlere değerlendirme için tekrar gönderilmesi.
9. Makalenin basımına ilişkin son kararın verilmesi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, Baş Editör, dergiye gönderilen makalenin yayımlanacağına karar verme sorumluluğundadır. Bu karar, çalışmanın geçerliliği, araştırmacılar ve okuyucular için önemi, hakemlerin yorumları ve telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereksinimlere uyumu temel alınarak yapılır. Baş Editör, bu kararı alırken diğer editörlerden veya hakemlerden tavsiye alabilir.

b. Çıkar Çatışması

Dergi Editörler Kurulu, editör olarak sürecini takip edecek görevlilerin atanması sırasında herhangi bir çıkar çatışması durumunun oluşmaması için gerekli özeni gösterir. Ayrıca hakemler değerlendirme için kendilerine gönderilen makalelerde bir çıkar çatışması durumunu düşündüklerinde ilgili editörü bilgilendirerek hakemlik görevlerinden çekilirler.

c. Çıkar Çatışması Beyanı

Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, gönderilen makalelerin yazarlarından, mevcut veya olası çıkar çatışmalarını açıklamalarını ve bu konuda gerekli adımları atmalarını istemektedir. Dergimize gönderilen bir çalışma için ilgili kişi veya kurumlardan alınan destekler, Editörler Kurulu'na bildirilmelidir. Bu bilgileri iletmek için kullanılacak Çıkar Beyanı Formu, makale gönderim sürecinde tüm katkı sağlayan yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Editörler Kurulu, COPE yönergeleri doğrultusunda, potansiyel çıkar çatışmalarını dikkate alarak, editörlerin, yazarların veya hakemlerin çözüme kavuşturulması için çaba gösterir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

a. Yayın Politikası

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi açık erişimli bir dergidir. Geçmiş sayılarına internet aracılığıyla ücret talep edilmeksizin ulaşılabilir. Makale başvurularında, yazar, yayınlama hakkını AYNA Dergisi’ne verdikten sonra makalesi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası lisansı altında lisanslanır. Bu lisans sayesinde diğer araştırmacılar, makalelerden kaynak göstererek yaptıkları alıntılarda değişiklik yapabilir ve kendileri kullanabilirler. Ancak makalelerin ticari olarak maddi kazanç elde etmek için kullanımı yasaktır. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 ile ilgili daha fazla bilgi almak için linke tıklayınız. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

b. Telif Hakkı

Makalelerin yayımlanmak üzere onaylanması, telif haklarının AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne derhal ve ücretsiz olarak devredilmesi anlamına gelir. Dergi, onaylanan makaleleri yayınlama hakkına sahiptir.

"Telif Hakkı Devir Formu" içerisinde sorumlu yazar tüm yazarlar adına: a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orjinal çalışması olduğunu; b) tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını; c) tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını; d) makalenin başka bir yerde basılmadığını, basılmak için sunulmadığını veya basılmayacağını; e) makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.

c. Yayınlanma Hakkı

Yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nin yayınlanan yer olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

d. İntihal Politikası

Ayna Klinik Psikoloji Dergisi gönderilen makaleleri intihal açısından değerlendirme politikasına sahiptir. Gönderilen makaleler değerlendirilme sürecinin başlayabilmesi için, öncelikle iThenticate, Turnitin ve Intihal.net programları kullanılarak değerlendirilmektedir. Literatürdeki çalışmalarla (yazarın ya da yazarların daha önce yayınlanan kendi çalışmaları da dahil olmak üzere) benzer bulunan veya uygun referans verme yöntemleri kullanılmadan başka çalışmalardan yararlandığı tespit edilen makaleler intihal yapmış kabul edilir. Bu gibi durumlarda, makale değerlendirme sürecine alınmadan reddedilmekte ya da yazar(lar)a makaleyi gözden geçirerek yeniden göndermeleri tavsiye edilmektedir.

e. Yayın Etiği

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nde daha önce yayınlanmış veya dergiye yayınlanmak üzere gönderilmiş olan makalelerle ilgili herhangi bir etik ihlal ya da ihlal ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, Editör Kurulu tarafından gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu bağlamda, etik ihlalin detaylı bir şekilde soruşturulması ya da etik ihlalin meydana geldiği tespit edilen makalelerin yayınlanmasının önlenmesi Editör Kurulu’nun görevleri arasındadır. Editör Kurulu etik ihlalin soruşturulması kapsamında ilgili kişilerden cevap isteme hakkını saklı tutar. Dergimizin yayın etiği çerçevesinde, etik ihlalin gerçekleşmesi hiçbir şekilde desteklenmez.

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nde çalışmaları yayınlanan yazarlar, gerekli durumlarda Editör Kurulu’na taleplerini ileterek makalelerini geri çekebilir veya makalelerinde düzeltme yapabilirler. Makalelere ilişkin gerekli düzeltme ve açıklamalar Editör Kurulu tarafından yayınlanabilir.

f. İşlemleme Ücreti Alınmaz

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi değerlendirme ve yayın aşamaları için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Yazarlar ve Sorumlulukları
a. Yazarlık Hakkı

Bütün yazarların makaleye anlamlı bir şekilde katkıda bulunması gerekmektedir. Ayrıca, bütün yazarların makalenin son versiyonunun yayınlanmasını kabul etmeleri gerekmektedir.

b. Yayınlanmış Eserdeki Hatalar

Yazarlar yayınlanmış çalışmalarında yer alan bir hatayı fark ederlerse, bu hatayı editöre iletmeleri ve hatanın düzeltilmesi için editörle iş birliği içinde olmaları gerekmektedir.

c. Etik İzin

2020 yılından itibaren dergiye gönderilen makalelerde etik kurul izninin yollanması beklenmektedir.

d. Bilgilendirilmiş Onam

İnsan katılımcıları içeren herhangi bir araştırmada, ilgili bireylerden (veya 16 yaşın altındaki katılımcılar için ebeveyn veya yasal vasilerinden) gönüllü ve bilgilendirilmiş onam almak önemlidir. Ayrıca, makale, elde edilen onamı belirten bir beyan içermelidir.
Katılımcılar bir çalışmaya katılmayı kabul edebilirler, ancak verilerinin bir dergi makalesinde yayınlanmasına itiraz edebilirler. Bu nedenle yazarlar, makalelerini dergimize göndermeden önce bireylerden verilerinin yayınlanması için açık onam almalarını sağlamalıdır, özellikle de vaka çalışmalarına özel bir dikkat gösterilmelidir.

e. Referans Listesi

Yazarların makalelerinde kullandıkları kaynakları belirtmeleri gerekmektedir.

f. Finansal Destek

Çalışma için finansal bir destek alınması durumunda bu yazarlar tarafından belirtilmelidir.

g. Orijinallik

Yazarlar dergiye makale gönderdiklerinde bu makalenin bütünüyle özgün bir çalışma olduğunu ve başka bir dergide yayınlanmamış olduğunu kabul etmiş olurlar.

Scopus verilerine göre dergi bilgilerine buradan ulaşılabilir:

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid=d7f252332c755939e843aa248c6f1974&sot=a&sdt=a&sl=47&s=REFSRCTITLE%28%22Ayna+Clinical+Psychology+Journal%22%29&origin=searchadvanced&editSaveSearch=&txGid=1f775f63788d57fe8c3e7f5d1969054f

Telif hakları gereğince,
Makalelerin yayın için onaylanması, telif haklarının derhal ve ücretsiz olarak AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne devredilmesi anlamına gelir. Dergi, onaylanan makaleleri yayınlama hakkına sahiptir.