Yazım Kuralları

Sayfa Özellikleri

Program: Microsoft Office Word versiyonları
Sayfa boyutu: A4 (29.7x21 cm.) dikey
Kenar boşlukları: Dört yandan (sağ, sol, üst, alt) 3 cm
Yazı tipi: Times New Roman

Sınırlılık
Makale ana metni; tablolar, ekler ve dipnotlar dahil 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
Makale başlıkları, özetler, anahtar kelimeler ve kaynakça bu sınırın dışında değerlendirilir.

Başlıklar

Makale Başlığı
Her yazının Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır. Çalışmanın başlığı içeriği açıkça yansıtmalı ve kapsamlı olmalıdır. Başlık 12 sözcüğü geçmemeli, koyu ve baş harfleri büyük olarak 14 punto yazı karakteriyle yazılmalı, ikinci dildeki karşılığı baş harfleri büyük olmak üzere italik biçimde, 12 punto yazı karakteriyle ve Türkçe başlığın hemen altında yer almalıdır.

Numaralandırma
Yazıdaki giriş, sonuç, ekler ve kaynakça dahil tüm başlıklara numara verilmelidir. Numaralandırmada Giriş “0” ile belirtilmelidir. Ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde devam etmelidir. Numaralandırmada A, a, i, b gibi harfler ile Romen rakamları kullanılmamalıdır.

Ana Başlıklar
Yazıdaki ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde numaralandırılmalı ve 12 punto koyu, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Alt Başlıklar
Yazıdaki alt başlıklar kademeli olarak “1.1, 2.3, 3.2.2, 4.1.3.1 vb.” şekillerde numaralandırılmalıdır. Dört kademeye kadar olan başlıkların sonunda nokta (.), iki nokta üst üste (:) vb. noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.
1.2, 3.1, 5.2 gibi iki kademeli başlıklar 12 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
1.2.1, 3.1.2, 5.2.4 gibi üç kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
1.2.1.3, 3.1.2.1, 5.2.4.2 gibi dört kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır.
Dörtten fazla kademeli başlıklardan itibaren başlığın bittiği kelimenin sonuna iki nokta üst üste (:) konmalı ve metin iki noktadan sonra devam etmelidir.
Bunlar dışında özel başlıklandırma ya da özel numaralandırma gerektiren durumlarda editörlük kararınca düzenleme yapılabilir.

Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i
Makale başlıklarının altında sağa dayalı olarak, soyadı büyük harflerle, 11 punto yazı karakteriyle, koyu yazılmalı ve yazar(lar)ın görev yaptığı kurum, unvan, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi makalelerinin ilk sayfasında, “*” şeklinde dipnotla italik biçimde altta belirtilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı sırasına göre alt alta yazılmalı, yazar bilgileri de yine yıldızlı dipnotlarla “*, **, ***” şeklinde belirtilmelidir.

Öz / Abstract
Yazının başında, yazar bilgilerinden sonra bir satır boşluk bırakılmalı, ardından Türkçe öz ve İngilizce abstract bölümleri yer almalıdır. Ancak yazılar bu dillerden farklı olarak Almanca, Fransızca, Rusça veya modern Türk lehçelerinde hazırlanmış ise makalede sırasıyla Türkçe, İngilizce ve üçüncü dilde hazırlanmış öz ve abstract yer almalıdır.
Öz ve abstract en az 100 en fazla 300 kelime olmalıdır. Öz ve abstract içinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır.
Öz ve abstract içerik yönünden birbirinin aynı olmalı, 10 punto yazı karakteriyle, soldan ve sağdan 1 cm girinti bırakılarak yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler / Key words
Özün altında satır başı yapılarak “Anahtar kelimeler” verilmelidir. Anahtar kelimeler en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Anahtar kelimelerde “dil, diller vb.” çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Anahtar kelimelerde her ibare en fazla üç kelimeden oluşmalıdır.

Ana Metin
Ana metin tek satır aralıklı olmak üzere ve 11 punto yazılmalı, paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk olarak belirlenmelidir.

Görseller
Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların üstüne sola dayalı olarak Resim 1., Harita 2., Şekil 1. vb. şeklinde italik ve 10 punto şeklinde numara verilmeli, ardından da açıklayıcı bir ifade yer almalıdır.
Ör. Tablo 1. Türkçede Ünlü Sistemi
Makaledeki tablo ve şekillerde geçen yazılı ibareler 10 puntoyu geçmemelidir. Hacimli tablo ve şekillerde yazı puntosu 8’e kadar düşürülebilir.
Resim ve fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olarak makaleye yerleştirilmelidir.

Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların oranı makalenin ana metninin %50’sini aşmamalıdır. Makale bu esaslara göre planlanmalıdır.


Alıntılama ve Kaynakça Gösterimi

APA 6 kullanılmalıdır.


Son Güncelleme Zamanı: 14.06.2024 10:23:05

Deniz Demiryakan