Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması

Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, 156 - 171, 18.12.2017
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.373146

Öz

Bu çalışmada asal sayılar kavramının kazandırılması için didaktik durumlar teorisi ışığında yürütülen bir uygulama yapılmış ve araştırma çıktıları öğretimin iyileştirilmesi bakımından incelenmiştir. Bu çalışma sırasında öncelikle yapılacak uygulamanın bir planı hazırlanmıştır. Hazırlanan uygulama Bursa ilindeki bir ortaokulda, araştırmacılardan birinin halen dersine girmekte olduğu öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmış ve araştırma deseni olarak eylem araştırması benimsenmiştir. Araştırmacı tarafından asal sayılar konusunun kazandırılması amacıyla didaktik durumlar teorisine uygun olarak bir öğretim uygulaması hazırlanmış, planın gerçekleştirildiği ders video kamera ile kaydedilmiştir. Daha sonra video kamera kayıtları transkript edilmiş ve nitel araştırmalarda yapılması önerildiği şekilde bölümlere ayrılmış ve kodlanmıştır. Öğretimin hazırlığında olduğu gibi verilerin analizi sürecinde de didaktik durumlar teorisinden yararlanılmış ve veriler didaktik durumlar teorisinin aşamaları bakımından betimsel analize tabi tutulmuştur. Bulgular didaktik durumlar teorisindeki süreçler bağlamında incelenmiş ve sınıf içinde dikkat çeken durumlar, dersin anlatımını gerçekleştiren araştırmacı öğretmen ile yardımcı araştırmacının görüşmeleri sonucunda yorumlanmıştır. Sonuç olarak yapılandırmacılığın özüne uygun didaktik durumlar teorisinin evrelerine uygun öğretim uygulamalarının sınıf ortamında uygulanması ve bunların analizleri ile bu modelin asal sayılar kavramının kazandırılmasına uygun bir model olduğu söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin dersin sonunda verdikleri tepkiler göz önünde bulundurulduğunda didaktik durumlar teorisi ışığında a-didaktik duruma örnek teşkil edecek bir ders işlemenin öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir. 

Kaynakça

 • Altun, M. (2014). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. Sınfılarda) Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayıncılık.
 • Baştürk Şahin, B.N. (2015). İlköğretim matematik öğretmenlerinin ders dokümanı hazırlama süreçlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Brousseau, G. (1986). La théorisation des phénomènes d’enseignement des mathématiques Thèse d’état. Doktora tezi. Universit´e Sciences et Technologies, Bordeaux.
 • Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in mathematics (Edited and translated by N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, & V. Warfield). Dordrecht, NL: Kluwer.
 • Erdoğan, A. & Özdemir Erdoğan, E. (2013). Didaktik durumlar teorisi ışığında ilköğretim öğrencilerine matematiksel süreçlerin yaşatılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 17-34.
 • Gök, M. & Erdoğan, A. (2017). Sınıf ortamında rutin olmayan matematik problemi çözme: Didaktik durumlar teorisine dayalı bir uygulama örneği. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2017,Cilt:XIV, Sayı:I,140-18.
 • Küçük, A. & Demir, B. (2009). İlköğretimde 6-8. sınıflarda matematik öğretiminde karşılaşılan bazı kavram yanılgıları üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 97-112.
 • MEB (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu: 6-8. Sınıflar. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Özdeş, H. (2013). 9. Sınıf öğrencilerinin doğal sayılar konusundaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Reuter, Y., Cohen-Azria, C., Daunay, B., Delcambre, I. & Lahanier-Reuter, D. (2013). Contrat didactique. Dans Y. Reuter, C. Cohen-Azria, B. Daunay, I. Delcambre & D. Lahanier-Reuter (Dir), Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques (pp. 55-60). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.
 • Skemp, R. (1976). Relational and instrumental understanding. Mathematics Teaching, 77, 20–26.
 • Warfield, V. M. (2006). Invitation to didactique. Şu adresten alınmıştır: http:math.washington.edu/*warfield/Didactique. Html
 • Yavuz, İ., Arslan, S. & Kepçeoğlu, İ. (2011). Didaktik antlaşması ve öğretime yansıması: değerler tablosu örneği. Uluslar arası İnsan bilimleri dergisi. 8, 1, 2011, 385-409.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.(8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Teaching the Concept of Prime Numbers Regarding to the Theory of Didactical Situations: An Action Research

Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, 156 - 171, 18.12.2017
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.373146

Öz

In this study, an implementation is conducted in regard to the Theory of Didactical Situations in order to teach the concept of prime numbers. The research results are analysed in order to enhance the teaching. At first, the stages of implementation are planned. Then, the plan is implemented in one of the researchers’ classroom with his 6th grade students, in Bursa. In this study qualitative research methods are utilised, action research taken as the research design.  In this case, one of the researchers was a teacher, and other researchers recorded his classroom implementation of the plan. After the implementation, the video records are transcribed and the data are seperated into categories and sub-categories. The results are analysed in regard to the processes in the Theory of Didactical Situations. In addition, the salient points in the implementation is discussed. In conclusion, the Theory of Didactical Situations which is the core of constructivist theory, were found as an appropriate model for teaching prime numbers. When students’ responds taken into consideration, one can say that this model have positive effects on students learning of prime numbers. 

Kaynakça

 • Altun, M. (2014). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. Sınfılarda) Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayıncılık.
 • Baştürk Şahin, B.N. (2015). İlköğretim matematik öğretmenlerinin ders dokümanı hazırlama süreçlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Brousseau, G. (1986). La théorisation des phénomènes d’enseignement des mathématiques Thèse d’état. Doktora tezi. Universit´e Sciences et Technologies, Bordeaux.
 • Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in mathematics (Edited and translated by N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, & V. Warfield). Dordrecht, NL: Kluwer.
 • Erdoğan, A. & Özdemir Erdoğan, E. (2013). Didaktik durumlar teorisi ışığında ilköğretim öğrencilerine matematiksel süreçlerin yaşatılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 17-34.
 • Gök, M. & Erdoğan, A. (2017). Sınıf ortamında rutin olmayan matematik problemi çözme: Didaktik durumlar teorisine dayalı bir uygulama örneği. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2017,Cilt:XIV, Sayı:I,140-18.
 • Küçük, A. & Demir, B. (2009). İlköğretimde 6-8. sınıflarda matematik öğretiminde karşılaşılan bazı kavram yanılgıları üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 97-112.
 • MEB (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu: 6-8. Sınıflar. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Özdeş, H. (2013). 9. Sınıf öğrencilerinin doğal sayılar konusundaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Reuter, Y., Cohen-Azria, C., Daunay, B., Delcambre, I. & Lahanier-Reuter, D. (2013). Contrat didactique. Dans Y. Reuter, C. Cohen-Azria, B. Daunay, I. Delcambre & D. Lahanier-Reuter (Dir), Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques (pp. 55-60). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.
 • Skemp, R. (1976). Relational and instrumental understanding. Mathematics Teaching, 77, 20–26.
 • Warfield, V. M. (2006). Invitation to didactique. Şu adresten alınmıştır: http:math.washington.edu/*warfield/Didactique. Html
 • Yavuz, İ., Arslan, S. & Kepçeoğlu, İ. (2011). Didaktik antlaşması ve öğretime yansıması: değerler tablosu örneği. Uluslar arası İnsan bilimleri dergisi. 8, 1, 2011, 385-409.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.(8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burcu Nur BAŞTÜRK ŞAHİN> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-5186-0981


Gökhan ŞAHİN Bu kişi benim


Menekşe Seden TAPAN BROUTIN>

Yayımlanma Tarihi 18 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373146, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, number = {2}, pages = {156 - 171}, doi = {10.17522/balikesirnef.373146}, title = {Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması}, key = {cite}, author = {Baştürk Şahin, Burcu Nur and Şahin, Gökhan and Tapan Broutın, Menekşe Seden} }
APA Baştürk Şahin, B. N. , Şahin, G. & Tapan Broutın, M. S. (2017). Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 11 (2) , 156-171 . DOI: 10.17522/balikesirnef.373146
MLA Baştürk Şahin, B. N. , Şahin, G. , Tapan Broutın, M. S. "Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017 ): 156-171 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/32151/373146>
Chicago Baştürk Şahin, B. N. , Şahin, G. , Tapan Broutın, M. S. "Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017 ): 156-171
RIS TY - JOUR T1 - Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması AU - Burcu NurBaştürk Şahin, GökhanŞahin, Menekşe SedenTapan Broutın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373146 DO - 10.17522/balikesirnef.373146 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 171 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373146 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.373146 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması %A Burcu Nur Baştürk Şahin , Gökhan Şahin , Menekşe Seden Tapan Broutın %T Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373146 %U 10.17522/balikesirnef.373146
ISNAD Baştürk Şahin, Burcu Nur , Şahin, Gökhan , Tapan Broutın, Menekşe Seden . "Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 156-171 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.373146
AMA Baştürk Şahin B. N. , Şahin G. , Tapan Broutın M. S. Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2017; 11(2): 156-171.
Vancouver Baştürk Şahin B. N. , Şahin G. , Tapan Broutın M. S. Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2017; 11(2): 156-171.
IEEE B. N. Baştürk Şahin , G. Şahin ve M. S. Tapan Broutın , "Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 156-171, Ara. 2017, doi:10.17522/balikesirnef.373146