Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 909 - 940 2019-12-31

Comparison and Determination of Metaphors of Mathematics Education at Different Level of Education
Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

Duygu KOÇAK [1] , Tuğçe BİLECİK [2]


This study focuses on the metaphorical perceptions of mathematics students at different levels of education at primary, secondary and high school levels and the change in the direction of metaphors was determined according to the education level of the students. For this purpose, phenomenological design which is one of the qualitative research methot is used. The study was conducted with 607 students who were studying at different schools of the Ministry of National Education in Alanya, Antalya. 102 of these students are primary school, 345 are middle school and 160 are high school students. An interview form was prepared to reveal the metaphors of the students and the students were asked to answer these questions. When the answers of the students were analyzed, it was observed that there was no negative analogy in the primary school, whereas there were negative analogies in the middle school students and a high rate in high school students.

Bu araştırmada ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde olmak üzere farklı eğitim düzeyindeki öğrencilerin matematiğe ilişkin metaforik algılarına odaklanılmış olup eğitim düzeylerine göre metaforların yönündeki değişim belirlenmiştir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya’nın Alanya ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören 102 ilkokul, 345 ortaokul ve 160 lise öğrencisi olmak üzere toplam 607 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin metaforlarını ortaya çıkarmak için bir görüşme formu hazırlanmış ve öğrencilerden bu soruları cevaplamaları istenmiştir. Öğrencilerden alınan cevaplar analiz edildiğinde ilkokulda henüz olumsuz bir algı yokken, ortaokul öğrencilerinde olumsuz benzetmelerin az da olsa var olduğu, lise öğrencilerinde ise yüksek oranda olumsuz metafor sunulduğu görülmüştür.
 • Aktan, S. (2012). Öğrencilerin Akademik Başarısı, Öz düzenleme Becerisi, Motivasyonu ve Öğretmenlerinin Öğretim Stillleri Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Arslan, M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 17(1), 100-108.
 • Avcı, Ö. & Yaşar, Y. (2016). Bir Kamu Kuruluşunda Çalışanların Liderik Algıları: Olgubilimsel Bir Yaklaşım. Akademik İncelemeler Dergisi 11 (1), 187-205.
 • Bahadır, E., & Özdemir, A. Ş. (2012). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. International Journal Of Social Science Research, 1(1), 26-40.
 • Baştürk, S. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin matematik dersindeki başarı ya da başarısızlığına atfettikleri nedenler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 105-118.
 • Chen, Q. (2014). Using TIMSS 2007 data to build mathematics achievement model of fourth graders in Hong Kong and Singapore. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(1), 1519–1545.
 • Çalışkan, M. (2014). Bilişsel giriş davranışları, matematik özkavramı, çalışmaya ayrılan zaman ve matematik başarısı arasındaki ilişkiler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(1), 345-357.
 • Dane, A., Kudu, M. & Balkı, N. (2009). Lise öğrencilerinin algılarına göre matematik başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 17- 35.
 • Dede, Y. & Dursun, Ş. (2004). Öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-233.
 • Demir, İ. & Kılıç, S. (2010). Öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarının öğrenci başarısına etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 2(5), 50-70.
 • Dinçer, M. A. & Kolaşin, G. (2009). Türkiye'de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi.
 • Duman, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörlerin öğrenciler ve öğretmenler açısından değerlendirilmesi (Eskişehir İli Örneği).Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Dursun, Ş. & Dede, Y.(2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-230.
 • Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık İle Öğretmen Davranışları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 5(17), 95-106.
 • Güner, N. (2013). Öğretmen adaylarının matematik hakkında oluşturdukları metaforlar. NWSA-Education Sciences, 8(4), 428-440. Doi:10.12739/NWSA.2013.8.4.1C0597
 • Güveli, E., İpek, A., Atasoy, E. & Güveli, H. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 2 (2), 140-159.
 • Huinker, D. & Sandra K. M.. 1997. Preparing Efficacious Elementary Teachers in Science And Mathematics: The Influence Of Methods Courses. Journal Of Science Teacher Education. 8(2), 107-126.
 • İflazoğlu, A. U. (2000). Küme destekli bireyselleştirme tekniğinin temel eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 159-172.
 • İlğan, A., Erdem, M., Yapar, B., Aydın, S. & Aydemir, Ş. (2012). Veli İlgisi ve İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavlarını Yordama Düzeyi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi Uluslararası E-Dergi 2 (2).
 • Ker, H. W. (2016). The effects of motivational constructs and engagements on mathematics achievements: a comparative study using TIMSS 2011 data of Chinese Taipei, Singapore, and the USA. Asia Pacific Journal of Education, 37(2), 135-149. doi: 10.1080/02188791.2016.1216826
 • Küçük, D. P. (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Sınav Kaygısı, Benlik Saygısı ve Çalgı Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3), 37-50.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2015). Metaforlar. G.Y. Demir(çev). İstanbul: İthaki.
 • Meece, J. (1996). Gender Differences in Mathematics Achievement: The Role of Motivation. Yayımlandığı Kitap M. Carr (Editör), Motivation in Mathematics. Hampton Press, Inc. Cresskill, New Jersey.s.113-130.
 • Mohammadpour, E. (2012). Factors accounting for mathematics achievement of Singaporean eighthgraders. The Asia-Pacific Education Researcher, 21(3), 507-518.
 • Morgan, T. C. 1995. Psikolojiye Giriş. Çev. S. Karakaş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Nazlıçiçek, N. & E. Erktin. V.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, 2002, www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek/5bkitabi
 • Oflaz, G. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin “Matematik” ve “Matematik Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 27-29 April. Antalya-Turkey.
 • Okur, T. (2006). Geometri dersindeki başarısızlıkların nedenleri ve çözüm yolları. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Oral, I. & McGivney, E. (2013). Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrenci performansı ve başarının belirleyicileri TIMSS 2011 analizi. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi Raporu. http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG%20TIMSS%202011%20Analiz%20Raporu-03.02.2019.pdf. adresinden edinilmiştir.
 • Ölçüoğlu, R. (2015). TIMSS 2011 Türkiye sekizinci sınıf matematik başarısını etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Ölçüoğlu, R. & Çetin, S. (2016). TIMSS 2011 sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 202-220. doi: 10.21031/epod.34424
 • Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31(3), 675-705.
 • Özüdoğru, M. (2013). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması. Yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Izmir.
 • Papanastasiou, C. (2002). Effects of background and school factors on the mathematics achievement. Educational Research and Evaluation, 8(1), 55-70.
 • Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2011). Ankara Fen Lisesi Öğencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Benlik Tasarımları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 31, 153-167.
 • Peker, M. & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2.sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 157-166.
 • Phillips, S. L. (2003). Contributing Factors To Music Attitude Ġn Sixth, Seventh And Eighth Grade Students, Nonpublished Dissertation, The University Of Iowa.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye'de Öğrencilerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Metaanaliz Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31(3).
 • Savaş, E., Taş, S. & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin matematik başarısına etki eden faktörler (10.sınıf örneği). Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul
 • Şeker, R., Çınar, D. & Özkaya, A. (2004). Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Düzeylerine Etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bİlimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Şenol, A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N. & Temel, H. (2015). Investigation of secondary school mathematics teachers’ opinion on mathematics fear. Journal of Theory and Practice in Education, 11(2), 653-672
 • Şentürk, F. & İkikardeş, Y. N. (2011). Öğrenme ve öğretme stillerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısı üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 250-276.
 • Tachie, S. A. & Chrishe, R. (2013). High failure rate in mathematics examinations in rural senior secondary schools in Mthatha District, Eastern Cope: Learners’ attributions. Stud Tribes Tribals, 11(1), 67-73.
 • Tan, A. (2006). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Resim-İş dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.6(3): 461-486.
 • Terzi, A. R. ve Uyangör, N. (2018). Akademik Özyeterlilik ve Akademik Erteleme İişkisi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (s. 190-196). Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği.
 • Turhan Türkkan, B., & Yeşilpınar Uyar, M. (2016). The Metaphors of Secondary School Students Towards the Concept of” Mathematical Problem”. Çukurova University. Faculty of Education Journal, 45(1), 99-129.
 • Turpçu, L. (2014). Lise öğrencilerinin matematik dersi başarısızlık nedenleri (Adana ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, İstanbul.
 • Ural, Alattin. 2007. İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik Özyeterlilik Algısına ve Matematiğe Karsı Tutuma Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Uyangör, S. M. & Ece, D. K. (2010). The attitude prospective mathematics teachers towards instructional technologies and material development course. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 213-220.
 • Ünlü, E. (2007). İlköğretim okullarındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve ilgilerinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(9), 129-148.
 • Wright S. P., Horn, S. P. & Sanders W. L. (1997). Teacher and classroom context effectson student achievement:implications for teacher evaluation. Journal of Personel Evaluation in Education, 1(1), 57-67.
 • Yenilmez, K. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(3): 51-59
 • Yetim Karaca, S., & Ada, S. (2018). Öğrencilerin matematik dersine ve matematik öğretmenine yönelik algılarının metaforlar yardımıyla belirlenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(3), 789-800. doi:10.24106/ kefdergi.413327
 • Yıldız, C. (2013). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik tarihini derslerinde kullanma durumlarının incelenmesi: HİE’den yansımalar. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3211-0426
Yazar: Duygu KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9706-9522
Yazar: Tuğçe BİLECİK
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef544055, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {909 - 940}, doi = {10.17522/balikesirnef.544055}, title = {Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {KOÇAK, Duygu and BİLECİK, Tuğçe} }
APA KOÇAK, D , BİLECİK, T . (2019). Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 909-940 . DOI: 10.17522/balikesirnef.544055
MLA KOÇAK, D , BİLECİK, T . "Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 909-940 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/544055>
Chicago KOÇAK, D , BİLECİK, T . "Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 909-940
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması AU - Duygu KOÇAK , Tuğçe BİLECİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.544055 DO - 10.17522/balikesirnef.544055 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 909 EP - 940 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.544055 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.544055 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması %A Duygu KOÇAK , Tuğçe BİLECİK %T Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.544055 %U 10.17522/balikesirnef.544055
ISNAD KOÇAK, Duygu , BİLECİK, Tuğçe . "Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 909-940 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.544055
AMA KOÇAK D , BİLECİK T . Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 909-940.
Vancouver KOÇAK D , BİLECİK T . Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 940-909.