Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 1042 - 1062 2019-12-31

The Effect of Problem Posing Based Mathematics Teaching on Students' Success: A Meta-Analysis Study
Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Berna CANTÜRK GÜNHAN [1] , Mehmet Ertürk GEÇİCİ [2] , Büşra GÜNKAYA [3]


The aim of this study is to determine the general effect of problem posing based mathematics teaching on students' success. This purpose, results of the studies conducted in relate with problem posing in Turkey was examined using meta-analysis. As a result of the literature review, a total of 11 studies consisting of 8 theses and 3 article in accordance with the research criteria and using problem posing based approach constituted the sample of this study. 14 effect size values of these 11 studies included in the meta-analysis were calculated. As a result of the meta-analysis, the mean effect size value of problem posing based mathematics teaching for students' success was calculated as 0.630 (z=3.783; p=0.000). These values indicate that problem posing based mathematics teaching has positive and significant effects on students' success.

Bu araştırmanın amacı problem kurma temelli matematik öğretiminin öğrencilerin başarıları üzerindeki genel etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de problem kurma ile ilgili yapılmış olan çalışmaların sonuçları meta-analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Literatür taraması sonucunda problem kurma temelli yaklaşımın kullanıldığı ve araştırma kriterlerine uygun 8 tez ve 3 makale olmak üzere toplam 11 çalışma bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Meta-analize dâhil edilen bu 11 çalışmaya ait 14 etki büyüklüğü değeri hesaplanmıştır. Meta-analiz sonucunda problem kurma temelli matematik öğretiminin öğrencilerin başarılarına yönelik ortalama etki büyüklüğü değeri 0.630 olarak hesaplanmıştır (z=3.783; p=0.000). Bulunan bu değerler, problem kurma temelli matematik öğretiminin öğrencilerin başarılarına yönelik pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. Ancak bu etkilerin başarı türü, öğrenim düzeyi, yayın türü gibi moderatör değişkenlere göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

  • Abu-Elwan, R. (2002). Effectiveness of problem posing strategies on prospective mathematics teachers’ problem solving performance. Journal of Science and Mathematics Education in S.E. Asia, 25(1), 56-69.*Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımıyla yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi, (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Akay, H., & Boz, N. (2010). The effect of problem posing oriented analyses-II course on the attitudes toward mathematics and mathematics self-efficacy of elementary prospective mathematics teachers. Australian Journal of Teacher Education, 35(1), 59-75.Borenstein, M. (2009). Effect size for continuous data. In H. Cooper, L. V. Hedges & J. C. Valentine (Eds.), The handbook of research synthesis and meta-analysis (2nd ed.). New York: Russell Sage Foundation.Cai, J. (1998). An investigation of US and Chinese students' mathematical problem posing and problem solving. Mathematics Education Research Journal, 10(1), 37-50. Cai, J. (2003). Singaporean students’ mathematical thinking in problem solving and problem posing: An exploratory study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 34(5), 719-737.Cankoy, O., & Darbaz, S. (2010). Problem kurma temelli problem çözme öğretiminin problemi anlama başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 11-24.Card, N. A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. New York: The Guilford Press.Cifarelli, V. V., & Cai, J. (2006). The role of self-generated problem posing in mathematics exploration. In Novotná, J., Moraová, H., Krátká, M. & Stehlíková, N. (Eds.), Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, (Vol.2 pp. 321-328). Prague: PME.Cohen, J., Welkowitz, J., & Ewen, R. B. (2000). Introductory statistics for the behavioral sciences. Orlando: Harcourt Brace College Publishers.Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Experiments, quasi-experiments, single-case research and meta-analysis (Cohen, L., Manion,L., & Morrison,K. in Eds) Research methods in education (6th eds.). London: Routledge Falmer.Cooper, H. (1989). Integrating research: A guide for literature reviews (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and metaanalysis (2nd edition). New York: Russell Sage Publication.Çelik, S. (2013). İlköğretim Matematik Derslerinde Kullanılan Alternatif Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.*Demir, B. B. (2005). The effect of instruction with problem posing on tenth grade students’ probability achievement and attitudes toward probability, (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.Dickerson, V. M. (1999). The impact of problem posing instruction on the mathematical problem solving achievement of seventh graders, (Unpublished doctoral dissertation). University of Emory, Atlanta.Durlak, J. A., & Lipsey, M. W. (1991). A practitioner's guide to meta-analysis. American Journal of Community Psychology, 19(3), 291-332.Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. British Medical Journal, 315(7109), 629.Ellis, P. D. (2010). The essential guide to effect sizes: Statistical power, meta-analysis, and the interpretation of research results. Cambridge, England: Cambridge University Press.English, L. D. (1997). The development of fifth-grade children’s problem-posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34, 183-217.*Fidan, S. (2008). İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde öğrencilerin problem kurma çalışmalarının problem çözme başarısına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Geçici, M. E., & Aydın, M. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometri problemi kurma becerileri ile geometri öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 12(2), 431-456.Glass, G. (1976). Primary, secondary and meta analysis of research. Retrieved December 15, 2018, from https://www.gvglass.info/papers/primary.pdf*Güzel, R. (2015). Eşitsizlikler konusunun öğretiminde problem kurma yaklaşımının akademik başarıya etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.Höffler, T. N., & Leutner, D. (2007). Instructional animation versus static pictures: a meta-analysis. Learning and Instruction, 17(6), 722-738.Johnson, D.W., Johnson, R. T., & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A Meta-analysis. Retrieved December 15, 2018, from https://www.researchgate.net/publication/220040324_Cooperative_learning_methods_A_meta-analysis*Katrancı, Y. (2014). İşbirliğine dayalı öğrenme ortamlarında problem oluşturma çalışmalarının matematiksel anlamaya ve problem çözme başarısına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Kilpatrick, J. (1987). Problem formulating: Where do good problems come from? In A. H. Schoenfeld (Ed.), Cognitive science and mathematics education (pp. 123-147). New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.*Korkmaz, E., & Gür, H. (2006). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 64-74.Lavy, I., & Bershadsky, I. (2003). Problem posing via “what if not?” strategy in solid geometry: A case study. The Journal of Mathematical Behavior, 22(4), 369–387.Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Applied social research methods series; Vol. 49. Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Basımevi.Nardone, C. F., & Lee R. G. (2011). Critical Inquiry Across Disciplines: Strategies for Student-Generated Problem Posing. College Teaching, 59(1), 13-22.National Council of Teachers of Mathematics [NTCM]. (1989). Curriculum and evaluation standarts for school mathematics. Reston,VA: Author. National Council of Teachers of Mathematics [NTCM]. (2000). Principles and standard for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.*Ozdemir, A. S., & Sahal, M. (2018). The effect of teaching ıntegers through the problem posing approach on students’ academic achievement and mathematics attitudes. Eurasian Journal of Educational Research, 78, 117-138.Özgen, K., Aydın, M., Geçici, M. E., & Bayram, B. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 218-243.Özgen, K., Aydın, M., Geçici, M. E., & Bayram, B. (2019). An investigation of eighth grade students’ skills in problem posing. International Journal For Mathematics Teaching And Learning, 20(1), 106-130Rosli, R., Capraro, M. M., & Capraro, R. M. (2014). The effects of problem posing on student mathematical learning: A meta-analysis. International Education Studies, 7(13), 227-241.Sağlam, M., & Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 18, 175-188.*Salman, E. (2012). İlköğretim matematik öğretiminde problem kurma çalışmalarının öğrencilerin problem çözme başarısına ve tutumlarına etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.Sarıer, Y. (2016) . Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara.Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the learning of mathematics, 14(1), 19-28.Silver, E. A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem solving and problem posing. ZDM, 29(3), 75-80.Silver, E. A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school. Journal For Research in Mathematics Education, 27, 521-539.Stoyanova, E. (1997). Extending and exploring students’ problem solving via problem posing: A study of years 8 and 9 students involved in mathematics challenge and enrichment stages of Euler enrichment program for young Australians, Unpublished doctoral dissertation submitted to Edith Cowan University, Perth, Australia.Stoyanova, E. (2003). Extending students’ understanding of mathematics via problem posing. Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40.Şengül-Akdemir, T., & Türnüklü, E. (2017). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin açılar ile ilgili problem kurma süreçlerinin incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 6(2), 17-39.Tarım K. (2003). Kubaşık öğrenme yönteminin matematik öğretimindeki etkinliği ve kubaşık öğrenme yöntemine ilişkin bir meta-analiz çalışması, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.Tertemiz, N., & Sulak, S. E. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12(3), 713-729.Toluk-Uçar, Z. (2009). Developing pre-service teachers understanding of fractions through problem posing. Teaching and Teacher Education, 25(1), 166-175.Topan, B. (2013). Matematik öğretiminde öğrenci merkezli yöntemlerin akademik başarı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkililiği: bir meta-analiz çalışması. Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.*Turhan, B., & Güven, M. (2014). Problem kurma yaklaşımıyla gerçekleştirilen matematik öğretiminin problem çözme başarısı, problem kurma becerisi ve matematiğe yönelik görüşlere etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(2), 217-234.Üstün, U., & Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 174(39), 1-32.Van De Walle, J., Karp, K.S., & Bay-Williams, J.M. (2013). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. Çeviri Editörü: Soner Durmuş, 7. Basımdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Vionita, A. & Purboningsih, D. (2017) Improving attitudes toward mathematics learning with problem posing in class VIII. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1868, No. 1, p. 050007). AIP Publishing.*Yalçın, A. İ. (2017). Matematiksel problem kurma stratejilerinin 5. sınıf öğrencilerinin problem kurma başarılarına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Yıldırım, N. (2014). Meta analiz. Metin, M. (Ed.), Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 137-159). Ankara: Pegem Akademi.*Yıldız, Z. (2014). Matematikte problem kurma çalışmalarının öğretmen adaylarının problem kurma becerilerine ve üst bilişsel farkındalık düzeylerine etkisi, (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Yuan, X., & Sriraman, B. (2011). An exploratory study of relationships between students’ creativity and mathematical problem-posing abilities. In B. Sriraman & K. Lee (Eds.), The elements of creativity and giftedness in mathematics (pp. 5-28). Rotterdam: Sense Publishers.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9585-0811
Yazar: Berna CANTÜRK GÜNHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5250-1419
Yazar: Mehmet Ertürk GEÇİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-4230-514X
Yazar: Büşra GÜNKAYA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef614345, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {1042 - 1062}, doi = {10.17522/balikesirnef.614345}, title = {Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {CANTÜRK GÜNHAN, Berna and GEÇİCİ, Mehmet Ertürk and GÜNKAYA, Büşra} }
APA CANTÜRK GÜNHAN, B , GEÇİCİ, M , GÜNKAYA, B . (2019). Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 1042-1062 . DOI: 10.17522/balikesirnef.614345
MLA CANTÜRK GÜNHAN, B , GEÇİCİ, M , GÜNKAYA, B . "Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1042-1062 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/614345>
Chicago CANTÜRK GÜNHAN, B , GEÇİCİ, M , GÜNKAYA, B . "Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1042-1062
RIS TY - JOUR T1 - Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması AU - Berna CANTÜRK GÜNHAN , Mehmet Ertürk GEÇİCİ , Büşra GÜNKAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.614345 DO - 10.17522/balikesirnef.614345 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1042 EP - 1062 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.614345 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.614345 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması %A Berna CANTÜRK GÜNHAN , Mehmet Ertürk GEÇİCİ , Büşra GÜNKAYA %T Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.614345 %U 10.17522/balikesirnef.614345
ISNAD CANTÜRK GÜNHAN, Berna , GEÇİCİ, Mehmet Ertürk , GÜNKAYA, Büşra . "Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 1042-1062 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.614345
AMA CANTÜRK GÜNHAN B , GEÇİCİ M , GÜNKAYA B . Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1042-1062.
Vancouver CANTÜRK GÜNHAN B , GEÇİCİ M , GÜNKAYA B . Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1062-1042.