Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Gönderim beyanı ve doğrulama
Bir makalenin sunulması, gönderilen çalışmanın daha önce yayınlanmamış olduğunu, başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini, yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından ve çalışmanın yapıldığı yerde sorumlu makamlar tarafından zımnen veya açık bir şekilde onaylandığını ve kabul edildiği takdirde, elektronik olarak da dahil olmak üzere telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın aynı biçimde, İngilizce veya başka bir dilde başka bir yerde yayınlanmadığının yazar tarafından beyan edildiğini gösterir. Orijinalliği doğrulamak için makaleniz iThenticate gibi özgünlük tespit yazılımı tarafından kontrol edilmektedir. Dergimizde bireysel kaynak benzerliği ve genel benzerlik indeksi için maksimum değerler sırasıyla %2 ve %20 olarak kabul edilmektedir.

Yazar değişiklikleri
Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Yazar listesindeki yazar adlarının eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi, yalnızca makale kabul edilmeden önce ve yalnızca dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılır. Böyle bir değişikliği talep etmek için Editör, sorumlu yazardan aşağıdaki bilgileri ister: (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi, kaldırmayı veya yeniden düzenlemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta, mektup). Yazarların eklenmesi veya çıkarılması durumunda, bu, eklenen veya çıkarılan yazarların onayını da içerir. Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Editör talebi değerlendirirken, makalenin yayını durdurulacaktır. Makale daha önce çevrimiçi bir sayıda yayınlanmışsa, Editör tarafından onaylanan talepler bir düzeltme ile sonuçlanır.

Telif hakkı ve yazar hakları
Bir yazar olarak, çalışmanızı yeniden kullanmak için belirli haklara sahipsiniz. Dergimiz herhangi bir telif hakkı talep etmemektedir.

Finansman kaynağının rolü
Araştırmanın yürütülmesi, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında; raporun yazılışında; makalenin yayına sunulması ve/veya makalenin hazırlanması kararında kimin mali destek sağladığını belirtmeniz ve varsa sponsorun/sahiplerin çalışma tasarımındaki rolünü tanımlamanız istenmektedir. Finansman kaynağının/kaynaklarının böyle bir katılımı yoksa belirtilmelidir.

Açık Erişim
BORFD dergi açık erişimlidir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin özetleri ve tam metinleri herhangi bir kısıtlama olmaksızın çevrimiçi olarak okunabilir. Tüm kullanıcılar, dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumalarına, indirmelerine, kopyalamalarına, dağıtmalarına, yazdırmalarına, aramalarına veya bunlara bağlantı vermelerine, indeksleme için taramalarına, veri olarak yazılıma aktarmalarına veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanmalarına izin vererek, kamuya açık internette ücretsiz olarak bulunma hakkına sahiptir.

Creative Commons Attribution Lisansı
Ticari olmayan amaçlarla, yazar(lar)a atıfta bulunmak ve makaleyi değiştirmemek koşuluyla, başkalarının makaleyi dağıtmalarına ve kopyalamalarına ve toplu bir çalışmaya (antoloji gibi) dahil etmelerine izin verir.

Dil
Lütfen makalenizi Türkçe veya İngilizce olarak yazınız.

Gönderim
Çevrimiçi gönderim sistemimiz, makale ayrıntılarınızı girme ve dosyalarınızı yükleme sürecinde size adım adım yol gösterir. Düzenlenebilir dosyalar (lütfen dosyanızı Microsoft Word olarak yükleyin), makalenizin son yayını ve dizgilenmesi için gereklidir. Editörün karar bildirimi ve revizyon talepleri de dahil olmak üzere tüm yazışmalar DergiPark sisteminde diolog kutusu ile gönderilir. Lütfen yazınızı herhangi bir editöre e-posta ile göndermeyiniz, dergimiz tüm yazışmaları sadece online sistemle kabul etmektedir.

Makalenizi Gönderin
Lütfen makalenizi https://dergipark.org.tr/journal/171/submission/start adresinden gönderin.

Hakem değerlendirmesi
BAROFD'a gönderilen yazılar hakemler tarafından incelenir. Hakemlerin yorumlarına göre gönderilen yazılar kabul edilir veya reddedilir. BAROFD araştırmaların halka ücretsiz olarak sunulmasının daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar. Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Uygun görülen makaleler, makalenin bilimsel kalitesini değerlendirmek için genellikle en az iki bağımsız uzman hakeme gönderilir. Hakemlerden en az biri, makalenin 'bilimsel katkısı olmadığını' veya 'ortalamanın altında' olduğunu düşünürse, makale yayını reddedilir. Makalelerin kabulü veya reddi ile ilgili nihai karardan Editör sorumludur. Editörün kararı kesindir.

Çevrimiçi son düzeltme
Sorumlu yazarlar, kabul edilen makaleleri için çevrimiçi web sayfamızdan veya mail adresimizden makalelerini son kez kontrol etmek ve son düzeltmelerini yapmak için bir e-posta alacaklardır. Lütfen son kontrol için gönderilen makaleyi yalnızca metin, tablo ve şekillerin dizgi, düzenleme, eksiksizlik ve doğruluğunu kontrol etmek için kullanın. Yayınlanmak üzere kabul edilen makaledeki önemli değişiklikler ancak bu aşamada Editörün izni ile değerlendirilecektir. Tüm düzeltmelerin tek bir iletişimde bize geri gönderilmesini sağlamak önemlidir. Lütfen yanıt vermeden önce dikkatlice kontrol edin, sonraki düzeltmelerin dahil edilmesi garanti edilemez. Redaksiyon tamamen sizin sorumluluğunuzdadır ve makaleleriniz yayınlandıktan sonra tekrar düzeltme yapılması mümkün değildir. Dergimiz sadece online yayın sunmaktadır. Makaleleriniz için herhangi bir basılı kopya sunmuyoruz.

Etik ilkeler
Dergiye gönderilen çalışmalar Yükseköğretim Kurumları, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesisi’nin etik kurallarına uymak zorundadır. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx

Yazarlar, yazının başka bir yerde yayımlanmadığından emin olmalıdır. Diğer yazarların, katkıda bulunanların veya kaynaklardaki yazarların herhangi bir çalışması veya sözlerine uygun şekilde atıf yapılmalı ve atıfta bulunulmalıdır. Yazarlar, makaleyi göndermeden önce dil düzenlemesinden de sorumludur. Eserlerini özgün makale olarak yayımlanmak üzere dergiye gönderen yazarlar, gönderilen eserlerin yazarlarının katkılarını temsil ettiğini ve açıkça kaynak gösterilmeden başka eserlerden kısmen veya tamamen kopyalanmadığını veya intihal yapılmadığını teyit eder. Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumlanmasını etkileyebilecek finansal veya diğer çıkar çatışmalarını açıklamalıdır. Bir yazar kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık keşfettiğinde, derhal dergi editörünü bilgilendirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmakla yükümlüdür. Yazar, makaleyi göndermeden önce lisans sözleşmesini kabul eder. Tüm makaleler çevrimiçi gönderim prosedürü kullanılarak gönderilmelidir. Aynı anda birden fazla yayına makale göndermek, yayın etiğine aykırıdır.

Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen yazıların iyi bir kör hakem değerlendirmesini sağlamalıdır. Yazar ile editör ve inceleme personeli arasındaki olası herhangi bir çıkar çatışmasını önlemek için çaba göstereceklerdir. Editörler ayrıca gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin yayınlanmadan önce gizli tutulmasını sağlayacaktır. Baş editör, editörlerin çalışmalarını koordine edecektir.

Hakemler, yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi, vatandaşlığı, dini inancı veya siyasi felsefesine bakmaksızın yazıları içeriğe göre değerlendirir. Gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında telif hakkı ihlali ve intihalden haberdarlarsa Baş Editöre bildirmelidirler. Gönderilen eserleri objektif olarak değerlendirmeli ve eserler hakkındaki görüşlerini inceleme formunda net bir şekilde ortaya koymalıdır. Bir makalede rapor edilen araştırmayı gözden geçirme konusunda kendini yetersiz hisseden veya derhal gözden geçirilmesinin imkansız olacağını bilen bir hakem, Baş Editöre haber vermeli ve gözden geçirme sürecinden muaf olmalıdır. http://www.iiass.com/index.php?option=com_content&view=article&id=938&Itemid=676 adresinden aktarılmıştır.

Makale Ücreti
BAROFD dizgi, yayımlama, işleme vb. için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

DOI Bilgisi
BORFD’de yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelere birer DOI numarası verilmektedir.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com