Yazım Kuralları


Dergimize makale göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek şablon içerisine yerleştirdikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


Dergi şablonuna uygun olmayan makaleler yazarlarına iade edilecektir.


Dergi yazım kuralları için tıklayınız.


Dergi yazım kurallarına uygun şablon için tıklayınız.1.   Makalenin Türkçe ve diğer dillerdeki başlığı; yazının kapsamıyla uyumlu; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır.
2.  Makaleler, dil ve ifade bakımından dilbilgisi kurallarına uygun olmalı; çalışmalarda TDK’nin imlâ kuralları esas alınmalıdır.
3.  Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmeli ve bunların altına kolayca anlaşılacak biçimde yalın ve yeterli bir açıklama bulunmalıdır.
4.  Derginin sayfa ölçüleri üstten 2,6 cm alttan 2,2 cm soldan 2 cm ve sağdan 2 cm ayarlanmalıdır. Microsoft Office Word programında sayfa boyutu 16x25 ebadında ve içerisi “Bookman Old Style” yazı sitilinde “11 punto” ve “Satır Aralığı: Tam, Değer: 14 nk” satır aralıklı olarak yazılmalıdır.
5.  Türkçe özet, makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar kelimeler tam olmalıdır. Kendinden önce 12nk kendinden sonra 6nk şeklinde ayarlanmalıdır. Özetler ve anahtar kelimeler başlıktan hemen sonra yer almalıdır. Özet 150-200 kelime arasında; anahtar kelimeler en az üç en fazla beş sözcük olmalıdır. En az 2 Jel Kod olmalıdır. Makale en az 5000 kelime, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
6.  Tablolarda ve özel çizimlerde aşağıda verilen ölçüler dikkate alınmalıdır. Tablolarda kaymalar ve şekillerde bozulmalar olmaması için bu ölçüye dikkat edilmesi yerinde olacaktır.
7.  Makale başlığı 12 punto, koyu, tüm harfleri büyük ve ortalanmalı,
• Makale başlığının İngilizcesi koyu, yalnızca ilk harf büyük 11 punto ve ortalanmalı,
• Öz, Abstract, Anahtar Kelimeler ve Jel kodları başlıkları İtalik, 10 punto, içerikleri ise 9 punto olmalıdır.
• Yazar isimleri 11 punto, adları küçük, soyadları büyük harf, sağa yaslı,
• Ana başlıklar 12 punto, koyu, iki yana yaslı ve büyük harf, kendinden önce 12nk, sonra 6
• İkinci, üçüncü veya varsa dördüncü başlıklar 11 punto, koyu, sola yaslı, yalnızca ilk harfleri büyük, kendinden önce 12nk kendinden sonra 6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.
8.  Metinde satır aralığı tam, 11 punto, iki yana yaslı ve paragraflardan sonra boşluk önce 6nk ve sonra 6nk kullanılmalıdır.
9.  Kısaltmalar, ilk gösterildiği zaman açık biçimde ve kısaltılmış biçimi parantez içinde yazılmalıdır. Daha sonraki gösterimlerde ise kısaltılmış hâli verilmelidir.
10. Tablo ve şekil numarasından sonra nokta konulup tablo ve şekil başlığı verilmelidir. Başlıkların ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalıdır (Örnek: Tablo 1. Yıllara Göre Kişi Başına Gelir). Eğer tablo veya şekil başka bir eserden alınmışsa, kaynak italik olarak küçük punto ile atıf kurallarına uygun biçimde tablo veya şeklin altında yer almalıdır. Tablo ve şekiller, siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır.
11.   Metin içinde, üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılarda “çift tırnak” kullanılmalıdır. Metinde doğrudan alıntılar dışında çift tırnak kullanılmamalıdır.
12.  Bir kaynaktan uzun (üç satırı geçen) alıntı yapıldığında, sağ ve soldan girintili (0,5 cm) ve 10 punto ile yazılmalıdır (tırnaksız). Alıntının sonunda, aktarılan kaynak sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilmelidir.
13.  Metin içindeki özel terim ve tabirler “çift tırnak” içinde gösterilmelidir. Özel isim değilse tırnağın içindeki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Vurgulanmak istenen kelime veya ifadeler için (altı çizili ya da koyu yerine) tek tırnak veya italik tercih edilmelidir.
14.  Metnin içindeki yabancı kelimeler italik yazılmalıdır. Türkçe bir terim ya da tabirin yabancı dildeki karşılığı da verilecekse parantez içinde italik yazılmalıdır.
15.  Metin içinde geçen sayılar, tek haneli ise yazı ile yazılmalı, iki ya da daha çok haneli ise rakamla yazılmalıdır.
16.  Metin içinde numaralandırma yapılırken inci/üncü/uncu ekleri yerine nokta tercih edilmelidir.
17.  Yüzde kelimesi için % işareti kullanılmalıdır.
18.  Bir alıntı başka bir alıntının içinden yapıldıysa “aktaran” ifadesiyle atıf verilmelidir.
19.  Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Sonuç kısmı 12 punto, tamamı büyük harf ve kendinden önce 12nk, sonra 6nk boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır.
20. Makalede kullanılan kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, değinilen her belge kaynaklar kısmında yer almalı, ayrıca çalışmanın sonuna kaynak gösterimine uygun olarak kaynakça eklenmelidir. Kaynakça 12 punto, tamamı büyük harf ve kendinden önce 12nk, sonra 6nk boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır.
21.  Genişletilmiş özet, en az 450 en fazla 750 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir.
22.  Metin içi atıf gösterimi ve kaynakça yazımında APA 6. basım kuralları uygulanmalıdır. Atıf (gönderme) ve Kaynakça yazım örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

Tek yazarlı kitaplar
Metin İçinde:
    (Işık, 2020: 75).
Kaynakçada:
    Işık, M. (2020). Değişen Yönetici Tipolojisi: C-Seviye Yöneticiler. Ankara Gazi Kitabevi.


Tek yazarlı makaleler
Metin İçinde:
    (Erat, 2021: 123).
Kaynakçada:
    Erat, V. (2021). Kamu Yönetimi Çalışmalarında Yönetişim. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), 11(21), 121-135.


İki yazarlı kitaplar
Metin içinde:
    (Erat & Arap, 2016: 90).
Kaynakçada:
    Erat, V. & Arap, İ. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Bilim İktidar İlişkisinin Evrimi. Ankara: Notabene Yayınları.


İki yazarlı makaleler
Metin içinde:
    (Uçar & Sezgin, 2021: 207)
Kaynakçada:
    Uçar, Z. & Sezgin, O. B. (2021). Algılanan Aşırı Vasıflılık: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42, 196-208.

İkiden çok yazarlı kitaplar
Metin içinde:
    (Koçak vd., 2016: 101).
Kaynakçada:
    Koçak, Z., Demirtaş, M. & Taşkıran, H. (2016). XIX. Yüzyılda Ahlat’ın Demografik Durumu. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.


İkiden çok yazarlı makaleler
Metin içinde:
    (İzci vd., 2021: 13)
Kaynakçada:
    İzci, F., Othman, N. & Ameen, S. H. (2021). The Importance of Staff Motivation in Improving Performance and Job Satisfaction in The Public Health Sector. Akademik İzdüşüm Dergisi, 6(2), 1-18.


Derleme yayınlar
Metin içinde:
    (Kalaycıoğlu & Sarıbay, 1986: 3)
Kaynakçada:
    Kalaycıoğlu, E. & A. Y. Sarıbay (Ed.) (2011). Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. İstanbul: Beta Basım Yayım.


Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler
Metin içinde:
    (Mardin, 1986: 39).
Kaynakçada:
    Mardin, Ş. (1986). Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. (Ed. E. Kalaycıoğlu & A. Y. Sarıbay). İstanbul: Beta Basım Yayım.


Yazarsız/kolektif yayınlar
Metin içinde:
    (TODAİE, 1991: 101)
 Kaynakçada:
    (1966). Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporu. Ankara: TODAİE Yayını.


Bildiriler
Metin içinde:
    (Akkoyunlu, 2007: 62)
Kaynakçada:
    Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.) Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.


Tez
Metin içinde:
    (Demirkanoğlu, 2016: 13)
Kaynakçada:
    Demirkanoğlu, Y. (2013). Türkiye’de Muhafazakâr Sağ ve Kadın: Msp’den Ak Parti’ye Değişen Siyasal Panorama. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.


Rapor ve Teknik Metinler
Metin içinde:
    (Gencel Bek, 1998: 3).
Kaynakçada:
    Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.


Web Sayfası
Metin içinde:
    (MIPEX, 2015)
Kaynakçada:
    MIPEX. (2015). Access to Nationality. 05 01, 2017 tarihinde Migrant Integration Policy: http://www.mipex.eu/access-nationality adresinden alındı.

Kaynakça içeriği kitap, dergi ayrımı yapmaksızın soyadı harf sırasına göre sıralanmalıdır.

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.