Yazım Kuralları

Dergimize makale göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek şablon içerisine yerleştirdikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Dergi yazım kurallarına uygun şablon için tıklayınız. 

Yazım kuralları için tıklayınız. 
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK İZDÜŞÜM DERGİSİ

MAKALE YAZIM KURALLARI

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi (BEÜ İİBF AİD)’ne makale gönderecek yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir:

 

Lütfen yazım kurallarını okumadan önce yayın etiği başlığını okuyunuz. 

Derginin yayın dili Türkçedir. İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca yazılmış makaleler de yayımlanabilir. Türkçe makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır. 1. Türkçe özet, makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar kelimeler tam olmalıdır. Özetler ve anahtar kelimeler başlıktan hemen sonra yer almalıdır. Özet en fazla 100 kelime; anahtar kelimeler en az üç en fazla beş sözcük olmalıdır. 

 

2. Makale en az 4000 kelime, en çok 7000 kelimeden oluşmalıdır.

 

3. Derginin sayfa ölçüleri üstten 3,5, alttan 4,5, soldan 3,5 ve sağdan 3,5 cm ayarlanmalıdır. Tablolarda ve özel çizimlerde aşağıda verilen ölçüler dikkate alınmalıdır. Tablolarda kaymalar ve şekillerde bozulmalar olmaması için bu ölçüye dikkat edilmesi yerinde olacaktır.

 

4. Metinde;

·       Yazı karakteri Times New Roman,

·       Makale başlığı 14 punto, koyu, küçük harf, ortalanmalı,

·       Yazar isimleri 12 punto, adları küçük, soyadları büyük harf, sağa yaslı,

·       Makale başlığının İngilizcesi koyu, italik, 12 punto ve ortalanmalı,

·       Öz ve Abstract başlıkları 11 punto; içerikleri ve anahtar kelimeler 9 punto,

·       Ana başlıklar 11 punto, koyu, sola yaslı ve büyük harf,

·       İkinci başlıklar 11 punto, koyu, sola yaslı, küçük harf,

·       Üçüncü başlıklar 11 punto, koyu, italik, sola yaslı ve küçük harf,

·       Dördüncü başlıklar 11 punto, sola yaslı ve küçük harf,

·       Metinde satır aralığı tek, 11 punto, iki yana yaslı ve paragraflardan sonra boşluk önce 6nk ve sonra 6nk,

·       Kaynakça 11 punto ve sola yaslı kullanılmalıdır.

·       Kısaltmalar, ilk gösterildiği zaman açık biçimde ve kısaltılmış biçimi parantez içinde yazılmalıdır. Daha sonraki gösterimlerde ise kısaltılmış hâli verilmelidir.

·       Tablo ve şekil numarasından sonra nokta konulup tablo ve şekil başlığı verilmelidir. Başlıkların ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalıdır (Örnek: Tablo 1. Yıllara Göre Kişi Başına Gelir). Eğer tablo veya şekil başka bir eserden alınmışsa, kaynak italik olarak küçük punto ile atıf kurallarına uygun biçimde tablo veya şeklin altında yer almalıdır. Tablo ve şekiller, siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır.

·       Metin içinde, üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılarda “çift tırnak” kullanılmalıdır. Metinde doğrudan alıntılar dışında çift tırnak kullanılmamalıdır.

·       Bir kaynaktan uzun (üç satırı geçen) alıntı yapıldığında, sağ ve soldan girintili (0,5 cm) ve 10 punto ile yazılmalıdır (tırnaksız). Alıntının sonunda, aktarılan kaynak sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilmelidir.

·       Metin içindeki özel terim ve tabirler ‘tek tırnak’ içinde gösterilmelidir. Özel isim değilse tırnağın içindeki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Vurgulanmak istenen kelime veya ifadeler için (altı çizili ya da koyu yerine) tek tırnak veya italik tercih edilmelidir.

·       Metnin içindeki yabancı kelimeler italik yazılmalıdır. Türkçe bir terim ya da tabirin yabancı dildeki karşılığı da verilecekse parantez içinde italik yazılmalıdır.

·       Metin içinde geçen sayılar, tek haneli ise yazı ile yazılmalı, iki ya da daha çok haneli ise rakamla yazılmalıdır.

·       Metin içinde numaralandırma yapılırken inci/üncü/uncu ekleri yerine nokta tercih edilmelidir.

·       Yüzde kelimesi için % işareti kullanılmalıdır.

·       Bir alıntı başka bir alıntının içinden yapıldıysa ‘aktaran’ ifadesiyle atıf verilmelidir.

 

5. Latin harfleri dışındaki dillerde yazılmış makalelerde, mutlaka Latin harfleri ile yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler ve kaynakçaya da yer verilmelidir.

 

6. Makalelerde metin içi atıf sistemi kullanılmalıdır. Atıflar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir. Metin içindeki her atıf, kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir.

 

7. Metin içindeki atıflar, parantez içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırası izlenerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakların eksiksiz ve tam künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin sonunda, atıf sistemine uygun olarak gösterilmelidir.

 

8. Metin içi atıf gösterimi ve kaynakça yazımında APA 6. basım kuralları uygulanmalıdır. Atıf (gönderme) ve Kaynakça yazım örnekleri aşağıda gösterilmiştir. 

Not: Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır.


Tek yazarlı kitaplar

Metin İçinde:

(Taşkıran, 2015: 15).

Kaynakçada:

Taşkıran, H. (2015). Selçuklu Devletlerinde Suikastlar. İstanbul: Selenge Yayınları.

 

Tek yazarlı makaleler

Metin İçinde:

(Özdemir, 2010: 96).

Kaynakçada:

Özdemir, A. (2010). Silm ve Sulh Kavramları Açısından Kur’ân Barışı. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 90-100.

 

İki yazarlı kitaplar

Metin içinde:

(Erat & Arap, 2016: 90).

Kaynakçada:

Erat, V. & Arap, İ. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Bilim İktidar İlişkisinin Evrimi. Ankara: Notabene Yay.

 

İki yazarlı makaleler

Metin içinde:

(Şengül & Parlakpınar, 2017: 75)

Kaynakçada:

Şengül, M. B. & Parlakpınar, M. (2017). Mehmet Rauf’un Genç Kız Kalbi Romanında Yeni Kadın. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 70-80.

 

İkiden çok yazarlı kitaplar

Metin içinde:

(Koçak vd., 2016: 101).

Kaynakçada:

Koçak, Z., Demirtaş, M. & Taşkıran, H. (2016). XIX. Yüzyılda Ahlat’ın Demografik Durumu. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.

 

         İkiden çok yazarlı makaleler

Metin içinde:

(Şengül & Parlakpınar, 2017: 75)

Kaynakçada:

Şengül, M. B. & Parlakpınar, M. (2017). Mehmet Rauf’un Genç Kız Kalbi Romanında Yeni Kadın. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 70-80.

 

Derleme yayınlar

Metin içinde:

(Kalaycıoğlu ve Sarıbay, 1986: 3)

Kaynakçada:

Kalaycıoğlu, E. & A. Y. Sarıbay (Ed.) (2011). Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. İstanbul: Beta Basım Yayım.

 

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler

Metin içinde:

(Mardin, 1986: 39).

Kaynakçada:

Mardin, Ş. (1986). Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. (Ed. E. Kalaycıoğlu ve A. Y. Sarıbay). İstanbul: Beta Basım Yayım.

 

Yazarsız/kolektif yayınlar

Metin içinde:

(TODAİE, 1991: 101)

Kaynakçada:

TODAİE (1966). Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporu. Ankara: TODAİE Yayını.

 

Bildiriler

Metin içinde:

(Akkoyunlu, 2007: 62)

Kaynakçada:

Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.) Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 

 

Tez

Metin içinde:

(Kürüm, 2013: 67)

Kaynakçada:

Kürüm, E. (2013). Muhsin İlyas Subaşı Hayatı Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Rapor ve Teknik Metinler

Metin içinde:

(Gencel Bek, 1998: 3).

Kaynakçada:

Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.

 

Web Sayfası

Metin içinde:

(MIPEX, 2015)

Kaynakçada:

MIPEX. (2015). Access to Nationality. 05 01, 2017 tarihinde Migrant Integration Policy: http://www.mipex.eu/access-nationality adresinden alındı.