Cilt: 17 Sayı: 1, 1.07.2022

Yıl: 2022

Bilgi ekonomisi ve bilgi yönetimi başta olmak üzere bilginin üretimi, yaygınlaşması, aktarılması ve geliştirilmesine yönelik araştırma ve inceleme makaleleri ile Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi'nden seçilmiş bildirilerini hakemlik sürecinden geçirilerek ilgili araştırmacıların hizmetine sunmaktır. 


BEYDER KONULARI:

Bilgi Ekonomisi

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
Ar-Ge ve Yenilik
Teknoloji ve Yenilik İktisadı
Dijital Ekonomi ve Para/Maliye Politikaları

Global Ekonomik Krizler ve Bilgi Ekonomisi

 

Bilgi Yönetimi ve E-İşletme

Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Veri Madenciliği ve İçerik Yönetimi

E- İnsan Kaynakları Yönetimi

E-İşletmecilik ve Uygulamaları

E-Finans ve Bankacılık 

Bilgi Toplumu 

Bilgi, İktidar ve Devlet

Bilginin Değeri ve Paylaşımı

Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri 
Bilgi Toplumunda Enerji ve Güvenlik

Bilgi Toplumunda Medya ve İletişim

Sosyal Medya ve Toplumsal Etkileri

 

E-Devlet/Ticaret

E-Devlet ve Uygulamaları
E-Yönetişim ve Bilgi Kentleri

E-Belediye ve Bilgi Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitim

E-Ticaret ve Uygulamaları

Elektronik Suç ve Cezalar

 

Diğer Konular

Yükseköğretim ve Üniversiteler

Bilginin Kurumsallaşması ve Tarihi

Bilginin Kaynakları ve Bilgi Felsefesi
Küreselleşme ve Eleştirel Yaklaşımlar

 

İlgili Diğer Konular

 • Yazım Kuralları:

  a.    Çalışmada, başlık büyük harfle (14 punto) koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazar(lar)ın adı-soyadı (12 punto) alt alta yer almalıdır. Her bir yazar için sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.

  b.   Başlık ve yazar adından sonra en az 200 en fazla 300 kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.

  c.    Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada renkli harf, grafik ve tablo yer almamalı, yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.

  d.   Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.

  e.   Paragraf başı yapılmamalı, dipnotlar ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Yumuşak, 2005a:520) şeklinde verilmelidir.

  f.    Başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1, 1.1., 1.2.1 biçiminde numaralandırılmalıdır. Giriş, sonuç ve kaynaklar için numara verilmemelidir.

  g.    Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak Tablo 1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu (Ortalama Eğitim Yılı), Grafik 1:......... şeklinde yazılacak başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.

  h.   Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.

  i.     Sayfa altına ortalayarak 10 punto ile sayfa numarası verilmelidir.

  j.    Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre 10 punto ve alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır. 

Yayın Etiği
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
• Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi'ne gönderilemez.
Editöryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikaları arasında yer alan kör hakemlik politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
• Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi yayıncısı olan İbrahim Güran Yumuşak aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
• Editörler, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
• Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.
Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi'nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen dergi@beykon.org adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Makale gönderimi ve yayını esnasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.