Amaç

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimlerin bütün alanlarında(kamu, hukuk, edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlar) özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.

Dergide yayınlanan çalışmalardan herhangi bir ücret alınmaz. Dergi Sobiad, Acarindex ve İSNAD tarafından taranmaktadır.Kapsam

Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak diğer alanlardan katkılara da açıktır. Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ve ilgili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerine yer verilecektir. Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Makaleler öncelikle editörün kontrolünden geçerek yayın kurulunda değerlendirilir.  Dergiye gönderilen yazıların yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Editör , gönderilen çalışmaları doğrudan doğruya reddedebilir. Yazı çift körleme yöntemiyle iki hakeme gönderilir. Yazılarda, çift körleme sistemi uyarınca, yazarların isimleri çalışma metninden çıkartılarak  ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlara çalışmanın hangi hakemlere gönderildiğiyle ilgili bilgi verilmez. Değerlendirmenin birisi olumsuz olduğu takdirde üçüncü hakeme gönderilir. Yayımlanması uygun bulunmayan çalışmalara yönelik gerekçeler, editör grubu tarafından yazarlara iletilir. Yazıların nihai yayım kararını yayın kurulu verir.

Derginin diğer bölümlerinde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editör grubu tarafından değerlendirilmektedir.

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Araştırma ve Yayın Etiği Kuralları
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makaler Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Gönderilen çalışmalarda benzerlik oranının % 20’nin altında olması gerekmektedir. Bu konuda dergi tarafından kontroller yapılsa da bütün sorumluk yazardadır.
İntihal:
Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek intihal olarak değerlendirilmektedir. Araştırmacı/yazar bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapmalı ve çalışmasında kullanmış olduğu kaynakların gösterimine dikkat etmelidir.
Sahtecilik:
Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verilerin kullanılması veride sahtecilik olarak değerlendirilmektedir. Araştımacı/yazar verilerini etik kurallar çerçevesinde toplamalı ve herhangi bir tahrifatta bulunmadan ulaştığı verileri analiz etmelidir.
Çarpıtma:
Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek çarpıtma kapsamında değerlendirilmektedir. Araştırmacı/yazar araştırma sürecinde elde ettiği verileri objektif ve şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır.

Tekrar yayım:
Aynı yayını daha önce yapılmış olan yayına atıf yapmadan yeni yapılmış gibi tekrar yayınlamak ve mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde kullanmak tekrar yayım kapsamında değerlendirilmektedir. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen yayınların daha önce başka bir yerde yayımlanması ya da değerlendirme sürecinde olması ile ilişkili sorumluluk tamamen araştırmacıya aittir. Yazarlar tekrardan kaçınmalı, özgün ve orijinal araştırmalarını göndermeye özen göstermelidirler.
Dilimleme:
Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak bölerek yayınlama kapsamında değerlendirilmektedir.
Haksız yazarlık:
Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek haksız yazarlık kapsamında değerlendirilmektedir.