Yazım Kuralları

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları
Yazarlardan hakemlerin düzeltme isteklerine ek olarak aşağıdaki asgari standartlara uymaları gerekmektedir.
Makalede önce Türkçe başlık yazılmalı ve Türkçe başlığın hemen altına da İngilizce başlık yazılmalıdır. Başlık 12 sözcüğü geçmemelidir. Başlıklar büyük harflerle ve bold yazılmalıdır.
İç başlıklar makalede, konunun işlenişine uygun olarak ilk başlıklar harf-rakam olmadan ilk harfleri büyük ve kalın olarak yazılmalı ve alt başlıklar ise sistematik biçimde numaralandırılmalıdır.
Yazar(lar)ın Bilgileri
Hakem süreci tamamlanan makaleler için, yazardan makalenin son hâlini gönderilmesi talep edildiğinde adını, soyadını, ORCID numarasını, kurumsal iletişim bilgisini, e-posta adresini Türkçe ve İngilizce olarak başlığının hemen altına ortalanmış olarak yazıp göndermelidir.
TÜRKÇE BAŞLIK
İNGİLİZCE BAŞLIK

Mehmet A.
Prof. Dr. ……… Üniversitesi, ………… Fakültesi, …………… Bölümü
Prof. Dr., …………. University, Faculty of …………., Department of ……….
mehmet.a@inonu.edu.tr
ORCID ID: orcid.org/0000-0000….

Öz / Abstract
Yazarın isminden sonra 100-150 kelime arası makalenin kapsamını ve özgünlüğünü ifade eden Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Her iki özün altında 3-5 arası metnin kapsamını ifade eden anahtar kelimeler yer almalıdır. Öz ve Abstract kısımları 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
Yazı Biçimi
Word dosyası olarak hazırlanan çalışmalarda Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Ana metin kısmı 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, dipnotlar ve özet kısmı 10 punto ve 1 satır aralıklı iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
Sayfa Düzeni
A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16x24,7 cm'lik alana) 2 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tirelemesiz olarak yazılmalıdır.
Sayfa numaraları ilk sayfa hariç tüm sayfalarda alt orta köşede belirtilmelidir.
Bölümler
Makale, Giriş bölümü ile başlamalıdır. Giriş bölümünde yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalıdır. Gelişme bölümünde ise giriş bölümünü ara ve alt başlıklarla destekleyebilecek veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalarla desteklenmelidir. Sonuç bölümünde ise makalede ulaşılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.
Görseller
Metnin içinde kullanılan fotoğraf, plan, şekil ve tabloların sayfa yapısının dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir. Metinde kullanılan görseller baskı tekniğine uygun çözünürlükte olmalıdır. Kullanılan şekil ve tabloların her birin üzerinde numaralandırılmalı ve ilk harfleri büyük ve italik olarak ifade edilmelidir.
Örnek: Tablo 3 Araştırmada Kullanılan Yayın Türü Sınıflaması
Alıntı ve Referanslar
Metindeki doğrudan alıntılar tırnak içinde ve italik olarak yazılmalıdır. Blok alıntılar ise sağ ve soldan 1 cm içerde başlanarak italik yazılmalıdır.
Dergimizde; Amerikan Psikologlar Birliği tarafından geliştirilen American Psychological Association (APA) atıf sistemi kuralları geçerlidir.
APA Atıf Sisteminde Metin İçinde Uyulacak Hususlar
Tek yazarlı bir esere atıf yapılıyorsa metnin uygun yerine parantez açılarak yazarın soyadı, eserin yayın tarihi: ve alıntının sayfa numarası belirtilmelidir.

Örnek:
Karpat, K. H. ( 2013). İslamın Siyasallaşması . İstanbul: Timaş Yayınları.
(Karpat, 2013, s. 58)

İki yazarlı bir çalışma için her göndermede iki yazarın soyadı da yer almalıdır.
(Kaya & Kacak, 2013, s. 424)
Künye
Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK
Gönderme
(Al ve Soydal, 2014)

Metin içinde atıf yapılan yazarın ismi veriliyorsa kaynağın yayın tarihi ve sayfası yazılmalıdır. [Karpat (2000: 17), bu hususta…]
Yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse basım yılının sonuna harf kodlaması yapılmalıdır. [Karpat 2019a, Karpat 2019b, …]
Metin içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa kaynaklar noktalı virgülle birbirinden ayrılmalıdır. [Karpat 2019: 10; İnalcık 2019: 15; Ortaylı 2019: 20; …]
Sözlü kaynak kullanıldığı taktirde parantez içinde kaynak kişinin adı ve soyadı verilmelidir.
Yayın tarihi bilinmeyen eserlerde ya da yazmalarda sadece yazar adı, yazar adı olmayan eserlerde ise eserin ismi mutlaka yazılmalıdır.
İnternet kaynaklı alıntılarda internet adresi ve adrese erişim tarihi hem metin içinde hem de kaynaklar kısmında belirtilmelidir. Örnek: http://tdkterim.gov.tr/bts (Erişim Tarihi: 05.04.2011)
Kaynaklar
Kaynaklar bölümü makale metninin sonunda bulunmalı, sadece gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Bir yazarın birden fazla eseri var ise sıralamada yayın tarihi dikkate alınmalıdır. Yazarın aynı yılda yayımlanan birden fazla eseri var ise kaynaklar a, b, c şeklinde kodlanarak sıralamaya konmalıdır.
Sözlü kaynaklarda kaynak kişinin soyadı, adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, gerekli durumlarda diğer açıklayıcı bilgilere kısaca yer verilmelidir. [Fuat Özdemir-Âşık Fuat Çerkezoğlu. 1950 Narman doğumlu, halk ozanı]
Bazı bilgileri bulunmayan kaynaklarda ilgili yere “yayın yeri yok, yayıncı yok, tarihsiz” şeklinde ifadeler eklenmelidir.
Antik kaynaklarda veya sürekli baskısı yapılan eski eserlerde yazarın (ad-soyadı olmadığından) ismi olduğu gibi yazıldıktan sonra mevcut nüshanın basım tarihi eser isminden sonra yazılmalıdır.

Kitap:
Karpat, K. H. ( 2013). İslamın Siyasallaşması . İstanbul: Timaş Yayınları.
Dergi:
Arslan, M. (2009). Geleneksellik ve yaşlı dindarlığı: Taşrada sosyal hizmet alamayan yaslıların dindarlık durumları üzerine uygulamalı bir inceleme, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2: 112-125.
Pearson, Q. M., & Nicholson, J. I.. (2000). Comprehensive character education in the elementary school: Strategies for administrators, teachers, and counselors. Journal of Humanistic Counseling, Education & Development, 38, 243-251.
Edisyon Kitapta Bölüm:
Gürses, İ. (2002). Dindarlık ile ilgili tutumlar ve otoriteryen kişilik ilişkisi. H. Hökelekli (Ed.), Gençlik, din ve değerler psikolojisi içinde (s. 71-115). Ankara: Ankara Okulu Yayınları.
Izard C.E. & Tomkins, S.S. (1971) Affect and behvior: anxiety as a negative affect, In C.D. Spielberger (Ed.), Anxiety and Behavior, (pp. 81-125). New York: Academic Press Inc.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi
Arslan, M. (2002) Türk Popüler Dindarlığı Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Çorum Örneği, Yayınlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri
Yayımlanmamış Bildiri:
Arslan, M. (2008, Ekim). Sabri Ülgener'in Dikotomik Çözümlemeci Yaklaşımında Ahilik” I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
Fazlıoğlu, Ş. (2002, November). Language as a road to the being: Language analysis and practice of Arabic in the Ottoman period. Paper presented at 36th annual meeting of MESA (Middle East Studies of Association of North America), Washington DC.
Elektronik Kaynaklar:
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Hall, M. L. W. (1994). Discerning chaos in organizations: Understanding chaos and complexity in organizations using human values. http://sysval.org/chaos94.html web adresinden 09.01.2002 tarihinde alınmıştır.
e-mail: mehmet.saglam@inonu.edu.tr