Yazım Kuralları

BİREY VE TOPLUM SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. GENEL KURALLAR

1.1. Başlık
Makalede önce Türkçe başlık hemen altında da İngilizce başlık yazılmalıdır. Makalenin başlığı, sayfaya ortalanmış, 14 Punto büyüklüğünde, büyük harflerle ve kalın yazılmalıdır. Makaledeki ana başlıklar, konunun işlenişine uygun olarak başlarında harf-rakam olmadan büyük harflerle, kalın ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar, ana başlıklar ile aynı şekilde, yalnızca baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Başlıklar kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlıkların uzunluğu 12 sözcüğü geçmemeli, makalenin içeriği ve konu alanı yansıtılmalıdır.
1.2. Yazar Bilgileri
Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıklarından sonra yazarın/yazarların adları küçük harf,
soyadı büyük olmak üzere 12 punto ve ortalanmış olarak verilmelidir. Ardından unvan, kurum, iletişim (mail) bilgileri ve ORCİD numarası aşağıdaki örneğe uygun bir şekilde yazılmalıdır.
TÜRKÇE BAŞLIK
İNGİLİZCE BAŞLIK
İsim SOYİSİM
Unvan, Kurum
Mail
ORCİD1.3. Öz ve Anahtar Sözcükler
Makalenin başlığından sonra makalenin kapsamını ve özgünlüğünü ifade eden 100-150 kelime arasında Türkçe ve İngilizce “Öz” bulunmalıdır. Öz ve Abstract kısımları 10 punto ve tek satır aralığı ile paragraf boşluğu bırakılmadan yazılmalıdır.
1.4. Yazı Biçimi ve Sayfa Düzeni
MS Word dosyası olarak hazırlanan çalışmalarda Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Ana metin kısmı 12 punto ve 1,5 satır aralıklı; dipnotlar 10 punto ve 1 satır aralıklı iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Yazılar, öz ve kaynakça hariç 10.000 (on bin) kelimeyi geçmemelidir. A4 boyutunda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16x24,7 cm'lik alana) sola dayalı yazılmalıdır. Sayfa numaraları tüm sayfalarda alt orta kısımda belirtilmelidir.
1.5. Bölümler
Makale, Giriş bölümü ile başlamalıdır. Giriş bölümünde yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalıdır. Gelişme bölümünde ise giriş bölümünü ara ve alt başlıklarla destekleyebilecek veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalar sunulmalıdır. Sonuç bölümünde ise makalede ulaşılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.
1.6. Alıntılar
Doğrudan alıntılar üç satırdan fazla değilse paragrafın içerisinde tırnak içerisinde verilmelidir. Dört satır ve daha uzun doğrudan alıntılar için ayrı bir paragraf açılmalı, sağ ve sol girinti 1 cm ve satır aralığı 1,0 olacak şekilde alıntı verilmelidir.
1.7. Tablo, Şekil ve Görseller
Tablolar ve şekillerin numaraları ve başlıkları bulunmalıdır. Tablo ve şekil numarası üste, tam sola dayalı, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere italik yazılmalıdır.
Örnek: Tablo 3 Araştırmada Kullanılan Yayın Türü Sınıflaması
Metnin içinde kullanılan fotoğraf, plan, şekil ve tabloların sayfa yapısının dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir. Metinde kullanılan görseller baskı tekniğine uygun çözünürlükte olmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler toplam yazının üçte birini aşmamalıdır.
1.8. Atıf/Referans Programı Kullanımı
Yazarların metin içi atıf göstermek ve kaynakça oluşturmak için Mendeley, Endnote ya da Zotero gibi referans programları kullanmaları önerilmektedir. Referans programı kullanılırken APA (7. Edisyon) stili esas alınmalıdır.
2. METİN İÇİN ATIF/REFERANS

2.1. Temel Kurallar

Kaynaklar APA (7. Edisyon) ölçütlerine uygun olarak verilmelidir. Metin içinde kaynak gösterilirken parantez içinde yazar-tarih yöntemi izlenmesi gerekmektedir. Her kaynak için tam bir künye, makalenin sonundaki kaynakça listesinde yer almalıdır. Sayfa numaraları belirtilmeden önce bir sayfa için “s.” veya birden fazla sayfa için “ss.” kısaltması kullanılmalıdır. Örneğin; (Collins, 2014, s. 29) veya (Collins, 2014, ss. 30-32) gibi.
Yazılara dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa sonunda belirtilmelidir. Dipnotlar 10 punto ve 1,0 nk olarak ayarlanmalı ve dipnot metni iki yana yaslanmalıdır.

2.2. Yazar/Yazarlar

2.2.1. İki yazarlı metinler için parantez içinde “&” sembolü kullanılmalıdır. Örneğin; (Marx & Engels, 2018, s. 26)
2.2.2. İkiden fazla yazarı olan metinler için ilk yazarın soyadının ardından “vd.” (ve diğerleri) eklenmelidir. Örneğin; (Akşit vd., 2012, s. 403)
2.2.3. Metin-içi kaynak gösterirken iki veya daha fazla esere atıf yapılmak isteniyorsa, eserlerin kaynakçada göründükleri şekilde (yani alfabetik olarak) noktalı virgülle ayrılarak sıralanması gerekir. Örneğin; (Lefebvre, 2019; Weber, 2012)
2.2.4. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynak olarak gösterilecekse yazarın adı bir kez belirtilmeli, ardından eserlerin tarihi virgül ile ayrılarak eklenmelidir. Örneğin; (Gökalp, 1976, 1991)
2.2.5. Aynı soyadına sahip yazarların, karışıklığı önlemek adına isimlerinin baş harfleriyle belirtilmesi gerekir. Örneğin; (A. Kurt, 2009; H. Kurt, 2012)
2.2.6. Bir yazarın aynı yıla ait iki kaynağı gösterileceği zaman kaynakçadaki sıralamalarıyla birlikte yayın yılının yanında küçük harfler alfabetik sırayla (a, b, c) kullanılmalıdır. Örneğin; (Bauman, 2016a, 2016b)


3. KAYNAKÇA

3.1. Kitaplar

3.1.1. Tek Yazar: Soy isim, İsmin baş harfleri. (Yayın yılı). Kitabın İsmi. Yayıncı.

Crossley, N. (2011). Towards Relational Sociology. Routledge.


3.1.2. İki Yazar:
Yazarlar soy isimlerine ve baş harflerine göre listelenir. Yazar isimleri virgül ile ayrılır ve “&” sembolü kullanılır.

Altun, Ş. & Sarıoğlu, C. (2006). Türk Popüler Tarihinde İlkler. Alfa Yayınları.


3.1.3. İkiden Fazla Yazar:
Yazarlar soy isimlerine ve baş harflerine göre listelenir. Yazar isimleri virgül ile ayrılır ve son yazarın adının önüne “&” sembolü kullanılır.
İmer, K., Kocaman, A., & Özsoy, A. S. (2011). Dilbilim Sözlüğü. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.


3.1.4. Çeviri: Soyadı, A. A. (Yayın Yılı). Kitabın Adı (A. Soyadı, Çev.). Yayınevi

Jensen, H. (2018). Weber ve Durkheim: Metodolojik Bir Karşılaştırma. (D. Boyraz, Çev.). Dergâh Yayınları.

3.1.5. Kitap Bölümü: Soyadı, A. A. (Yayın Yılı). Bölüm başlığı. İçinde A. Soyadı (Ed./Eds.), Kitabın Adı (ss. sayfa aralığı). Yayınevi.

Egan, J., & O'Neil, J. M. (1992). Men's And Women's Gender Role Journeys: A Metaphor For Healing, Transition, And Transformation. B. R. Wainrib (Ed.), Gender Issues Across The Life Cycle (ss. 107-123). Springer.

3.1.6. Çok Ciltli Eser: Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitabın adı (edisyon, cilt). Yayınevi.

Zeydân, C. (2019). İslâm Uygarlıkları Tarihi (3. Baskı, 2. Cilt). İletişim Yayınları.


3.2. Makaleler

3.2.1. Basılı Dergi:

Yazar bilgilerinden sonra yayın yılı yazılmalıdır. Makale başlığı tırnak işareti ya da italik olmadan yazılmalıdır. Dergi adı cilt numarasıyla birlikte italik yazılmalı, yayın sayısı parantez içinde verilmelidir. Son olarak makalenin dergi içindeki sayfa aralığı verilmelidir.
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı.
Emirbayer, M. (1997). Manifesto For a Relational Rociology. American Journal of Sociology, 103(2), 281-317.


3.2.2. Elektronik Dergi:
Basılı dergi makalelerindeki kurallara ek olarak sayfa aralığı verildikten sonra DOI numarası eklenmelidir. Makalenin DOI numarası bulunmadığı durumlarda URL eklenmelidir.
Deaton, A. & Kahneman, D. (2010). High Income Improves Evaluation of Life But Not Emotional Well-Being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(38), 16489-16493.https://doi.org/10.1073/pnas.101149210

3.2.3. Popüler Dergi:
Soyadı, A. A. (Yıl, Ay). Makale başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı.
Henry, W. A. & Mehta, N. S. (1990, Nisan). Beyond the melting pot. Time, 135(17), 28-31.

3.2.4. Gazete:
Soyadı, A. A. (Yıl, Ay Gün). Makale başlığı. Gazete Adı. sayfa aralığı.
Dixon, N. (2011, Mart 11). Yasi: One Month Later. Cairns Post. 10.

3.2.5. Kitap Değerlendirmesi:
Soyadı, A. A. (Yayın Yılı). Kitap değerlendirmesinin başlığı. [Değerlendirilen kitabın başlığı, Yazarı]. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı.
Ecer, H. (2020). Kentsel Heterotopya. [Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru, S. Stavrides]. Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 147-154.

3.3. Diğer Kaynaklar

3.3.1. Ansiklopedi ya da Sözlük Maddesi (Kolektif):

Kurum ya da kuruluş adı. (Yıl). Madde başlığı. İçinde Eserin Adı (edisyon, sayfa numarası). Yayınevi.

TDK. (1942). Mâkul. İçinde Felsefe ve Gramer Terimleri (s. 142). Cumhuriyet Basımevi.


3.3.2. Ansiklopedi ya da Sözlük Maddesi (Tek Yazar):

Soyadı, A. A. (Yıl). Madde başlığı. İçinde A. A. Soyadı (Ed.), Eserin adı (edisyon, sayfa numarası). Yayınevi.
Akarsu, B. (2007) Adalet. İçinde Felsefe Terimleri Sözlüğü (10. Baskı, s.17). İnkılâp Yayınevi.

3.3.3. Tez:
Soyadı, A. A. (Yıl). Tez başlığı (Yayın no.) [Doktora/Yüksek Lisans Tezi, Üniversite]. Veritabanı ya da Arşiv Adı.
Çetin, A. (2002). Memlük Devletinde Askeri Teşkilat [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

3.3.4. Sempozyım/Panel/Konferans Bildirisi:

Soyadı, A. A. (Yıl, Ay Gün). Bildiri Başlığı. İçinde A. Soyadı (Dzn.), Sempozyum Adı. Sempozyum/Panel/Konferans Yeri. URL (varsa).
Çelebi, N. (2005, Mayıs 14). Socius Kavramı Üzerine. İçinde Galatasaray Üniversitesi (Dzn.), Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar: Uluslararası Sosyoloji Kolokyumu. İstanbul.


3.3.5. Web Sayfası:

a. Tek yazar: Soyadı, A. (Yıl, Ay Gün). Sayfa başlığı. Web sayfasının ismi. URL
Price, D. (2018, Mart 23). Laziness does not exist. Medium. https://humanparts.medium.com/laziness-does-not-exist-3af27e312d01

b. Kolektif:
Kurum ya da organizasyon adı. (Yıl, Ay Gün). Sayfa başlığı. Web sayfasının ismi. URL

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. (2019, November 21). Justice served: Case closed for over 40 dogfighting victims. https://www.aspca.org/news/justice-served-case-closed-over-40-dogfighting-victims

c. Anonim: Sayfa başlığı. (Yıl, Ay Gün). Web sayfasının ismi. Gün Ay, Yıl tarihinde URL sayfasından alındı.
Tuscan white bean pasta. (2018, February 25). Budgetbytes. 15 Ağustos 2023 tarihinde https://www.budgetbytes.com/tuscan-white-bean-pasta/ sayfasından alındı.

d. Tarihsiz: Yazar ya da kurum adı. (t.y.) Sayfa başlığı. Web sayfasının ismi. URL
National Alliance on Mental Illness. (t.y.). Mental health conditions. https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions

e. Online Sözlük ya da Ansiklopedi Maddesi:
Soyadı, A. A. (Yayın Yılı). Madde başlığı. İçinde A. A. Soyadı (Ed.), Eserin başlığı (edisyon). Yayınevi. URL ya da DOI.
Epstein, B. (2021). Social Ontology. İçinde E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2021 Kış Edisyonu). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/entries/social-ontology/ 

Makale Yazım Şablonu için Tıklayınız

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.