Yazım Kuralları

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

Lütfen yazım kurallarını okumadan önce “yayın etiği” başlığını okuyunuz.
Derginin yayım dili Türkçedir. İngilizce ve Arapça yazılmış makaleler de yayımlanabilir. Türkçe makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır. https://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu.
Çalışmanızda kullanacağınız makale şablonuna "Makale Şablonu" kısmından ulaşabilirsiniz. 
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BEÜ SBD)’ye makale gönderecek yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir:
1. Türkçe özet,  İngilizce özet ve anahtar kelimeler eksiksiz olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler her biri ayrı ayrı en az 100 ve en çok 200 kelime; Anahtar kelimeler en az üç en fazla beş kelime olmalıdır. 
2. Makale en az 4.000, en çok 10.000 kelimeden oluşmalıdır.
3. Derginin sayfa ölçüleri üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm ve sağdan 2,5 cm ayarlanmalıdır.
4. Metinde;
• Yazı karakteri Book Antiqua,
• Makalenin Türkçe başlığı 14 punto, koyu, küçük harf, ortaya yaslı,
• Makalenin İngilizce başlığı 12 punto, italik, koyu, küçük harf,
• Yazar isimleri 11 punto, adları küçük, soyadları büyük harf, ortaya yaslı,
• Öz ve Abstract başlıkları 9 punto; içerikleri ve anahtar kelimeler 9 punto,
• Tablolardaki yazı 10 punto,
• Metinde satır aralığı 1,15 cm, 11 punto, iki yana yaslı ve paragraflardan sonra boşluk önce 6nk ve sonra 6nk,
• Paragrafların ilk satırı 1 cm girintili olmalı,
• Makale içindeki başlıklar düzeylerine göre
• Ana başlıklar 11 punto, koyu, sola yaslı ve küçük harf,
• İkinci başlıklar 11 punto, koyu, sola yaslı, küçük harf, italik,
Birinci Düzey Başlıklar
İkinci Düzey Başlıklar
• Kaynakça 11 punto ve sola yaslı kullanılmalıdır. Kaynakçada aynı eserin ikinci satırdaki devamı 1 cm girintili olmalı,
• Kısaltmalar, ilk gösterildiği zaman açık biçimde ve kısaltılmış biçimi parantez içinde yazılmalıdır. Daha sonraki gösterimlerde ise kısaltılmış hâli verilmelidir.
• Metin içinde, doğrudan alıntılar “çift tırnak” içerisinde italik olarak yazılmalıdır. Alıntının sonunda, aktarılan kaynak sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilmelidir.
• Metin içindeki özel terim ve tabirler ‘tek tırnak’ içinde gösterilmelidir. Özel isim değilse tırnağın içindeki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Vurgulanmak istenen kelime veya ifadeler için (altı çizili ya da koyu yerine) tek tırnak veya italik tercih edilmelidir.
• Metnin içindeki yabancı kelimeler italik yazılmalıdır. Türkçe bir terim ya da tabirin yabancı dildeki karşılığı da verilecekse parantez içinde italik yazılmalıdır.
• Metin içinde geçen sayılar, tek haneli ise yazı ile yazılmalı, iki ya da daha çok haneli ise rakamla yazılmalıdır.
• Metin içinde numaralandırma yapılırken inci/üncü/uncu ekleri yerine nokta tercih edilmelidir.
• Yüzde kelimesi için % işareti kullanılmalıdır.
• Bir alıntı başka bir alıntının içinden yapıldıysa ‘aktaran’ ifadesiyle atıf verilmelidir.
5. Tablolarda ve özel çizimlerde aşağıda verilen ölçüler dikkate alınmalıdır. Tablo ya da şekil sayfaya ortalanmalı, tablo, fotoğraf ya da şekil isimleri kendi içinde numaralandırılarak tablo, fotoğraf ve şeklin altan 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Tablo, fotoğraf ve şekillerin isimleri 10 punto ve koyu, tablo içeriği 10 punto normal olarak ayarlanmalıdır. Tablolarda kaymalar ve şekillerde bozulmalar olmaması için bu ölçüye dikkat edilmesi gerekir.
6. Latin harfleri dışındaki dillerde yazılmış makalelerde, mutlaka Latin harfleri ile yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler ve kaynakçaya da yer verilmelidir.
7. Makalelerde metin içi atıf sistemi kullanılmalıdır. Atıflar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında Book Antiqua 9 punto olarak belirtilmelidir. Metin içindeki her atıf, kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir.
8. Metin içindeki atıflar, parantez içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırası izlenerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakların eksiksiz ve tam künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin sonunda, atıf sistemine uygun olarak gösterilmelidir.
9. Metin içi atıf gösterimi ve kaynakça yazımında APA 7. basım kuralları uygulanmalıdır. Atıf (gönderme) ve Kaynakça yazım örnekleri aşağıda gösterilmiştir.
10. APA 7 formatına ilişkin detaylı bilgilere: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples sitesinden erişim sağlanabilir. Metin içi gönderme ve atıflarda ana metnin dili dikkate alınarak Türkçe ile İngilizce atıf verme ve kaynak gösterme farklılıkları gözetilmelidir.
11. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BEÜ SBD), kaynakçada sadece yazıda gönderme/atıf yapılan kaynaklara yer verilmeli, metin içinde kullanılmayan herhangi bir kaynak, kaynakçada yer almamalı ve kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
12. Kısa ve aynen alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok hâlinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır. Bir yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla yayınından yararlanılmışsa, yayınları birbirinden ayırmak için sırasıyla “a, b, c,...” ibareleri kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında, gerekse kaynakça bölümünde yer almalıdır.
Not: Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır.

Tek yazarlı kitaplar
Metin İçinde:
(Taşkıran, 2015: 27).
Kaynakçada:
Taşkıran, H. (2015). Selçuklu devletlerinde suikastlar.  Selenge Yayınları.
Not: APA 7’de kitap künyelerinde “yayın yeri” bilgisi yer almamaktadır. Doi numarası varsa sonuna “http…” olarak eklenmelidir. APA 7’de Doi yazımında “Doi: …” şeklindeki yazım kaldırılarak “http” ile başlayan tüm adres yazılması kuralı getirilmiştir.
Tek yazarlı makaleler
Metin İçinde:
(Şengül, 2018: 120).
Kaynakçada:
Şengül, M. B. (2018). Aşkın gölgesinde bir arayış romanı: Şanzelize Düğün Salonu. Türkiyat Mecmuası, 28(1), 115–138.
İki yazarlı kitaplar
Metin içinde:
(Erat & Arap, 2016: 90).
Kaynakçada:
Erat, V. & Arap, İ. (2016). Dünyada ve Türkiye’de bilim iktidar ilişkisinin evrimi. Notabene Yayınları.
İki yazarlı makaleler
Metin içinde:
(Şengül & Parlakpınar, 2017: 75)
Kaynakçada:
Şengül, M. B. & Parlakpınar, M. (2017). Mehmet Rauf’un Genç Kız Kalbi romanında yeni kadın. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(7), 70-80.
İkiden çok yazarlı kitaplar
Metin içinde:
(Koçak, Demirtaş & Taşkıran, 2016: 13).
Kaynakçada:
Koçak, Z., Demirtaş, M. & Taşkıran, H. (2016). XIX. yüzyılda Ahlat’ın demografik durumu.  Gece Kitaplığı Yayınları.
Not: Çalışmalarda yazar sayısı üçten fazlaysa sonraki isimler için vd. kullanılmalıdır. 
Editöryal yayınlar
Metin içinde:
(Kalaycıoğlu & Sarıbay, 1986: 3)
Kaynakçada:
Kalaycıoğlu, E. & Sarıbay, A. Y. (Editörler.). (2011). Türk siyasal hayatının gelişimi. Beta Basım Yayım.
Bölümlü Kitaplar
Metin içinde:
(Gencer, 2021: 170).
Kaynakçada:
Gencer, F. (2021). Muş tarihinde Alaaddin Paşazadeler dönemi. Alanoğlu, M. & Alican, M. (Editörler), Muş Tarihi. (ss. 168-202). İdeal Kültür Yayınları.
Çeviri Kitaplar
Metin içinde:
(Fiske, 2021: 63).
Kaynakçada:
Fiske, J. (2003). İletişim çalışmalarına giriş (S. İrvan, Çev.). Bilim ve Sanat. 
Yazarsız/kolektif yayınlar
Metin içinde:
(TODAİE, 1991: 101)
Kaynakçada:
TODAİE (1966). Merkezi hükümet teşkilatı kuruluş ve görevleri. Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporu. TODAİE Yayını.
Bildiriler
Metin içinde:
(Şengül, 2019: 62)
Kaynakçada:
Şengül, M. B. (2019, 8-10 Mart). Türk Yurdu dergisinde yer alan şiirlerde Çanakkale Zaferi. [Konferans sunumu tam metin]. İKSAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Türkiye.
Tez
Metin içinde:
(Kürüm, 2013: 67)
Kaynakçada:
Kürüm, E. (2013). Muhsin İlyas Subaşı hayatı sanatı ve eserleri üzerine bir inceleme [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
Ansiklopedi
Metin içinde:
(Aka, 2012: 177)
Kaynakçada:
Aka, İ. (2012). Timur. Diyanet İslam Ansiklopedisi (Cilt. 41, ss. 177).Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Arşiv Belgesi
Metin içinde:
(BOA, HAT, 825/37404-Z, 8.R.1236/13 Ocak 1821)
Kaynakçada:
BOA, HAT, 825/37404-Z, 8.R.1236/13 Ocak 1821.
Not: Kaynakçada arşiv belgesinin temin edildiği kurumun adı ilk eserde verilmelidir.
Gazete
Metin içinde: 
(Akşam, 18 Mart 1950)
Kaynakçada: 
Akşam (1950, 18 Mart).
Rapor ve Teknik Metinler
Metin içinde:
(Baral vd., 2019).
Kaynakçada:
Baral, P., Larsen, M. & Archer, M. (2019). Para ağaçta yetişir mi? Güneydoğu Asya'da restorasyon finansmanı. Atlantik Konseyi. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-researchreports/report/does-money-grow-on-trees-restoring-financing-in-southeast-asia/
Web Sayfası
Metin içinde:
("Uluslara Erişim", 2020)
Kaynakçada:
Uluslara Erişim. (2020,  16 Şubat). Mipex.eu. http://www.mipex.eu/access-nationality
Web Sitesi Haberi 
Metin içinde:
(Toner, 2020, September 24)
Kaynakçada:
Toner, K. (2020, September 24). When Covid-19 hit, he turned his newspaper route into a lifeline for senior citizens.
CNN. https://www.cnn.com/2020/06/04/us/coronavirus-newspaper-deliveryman-groceries-senior-citizens-cnnheroes-trnd/index.html.
Sosyal Medya Kanalları
Metin içinde:
(Bitlis Eren Üniversitesi, 2021)
Kaynakçada: 
Bitlis Eren Üniversitesi [@beusosyalmed]. (2021, 13 Şubat). Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği (BİGİAD), Üniversitemiz Kayak Merkezinde Kış Etkinliği düzenledi. View: https://twitter.com/beusosyalmed. [Image attached] [Tweet]. Twitter. 
https://twitter.com/beusosyalmed/status/1492755623607427076?cxt=HHwWiICzmZXVqrcpAAAA


downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload