Yazım Kuralları

Yazarlara Yönelik Talimatlar
Black Sea Journal of Engineering and Science (BSJ Eng Sci) Ocak 2018'de yayın hayatına başlamıştır. BSJ Eng Sci, açık erişimli yayın yapan uluslararası bir e-dergidir. BSJ Eng Sci Ocak 2024 itibariyle yılda 6 kez (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında) elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. BSJ Health Sci, tüm mühendislik ve fen bilimleri ile ilgili veya ilişkili bilim insanları tarafından hazırlanan orijinal araştırma makalelerini, konferans bildirilerini, derlemeleri, vaka taktimi veya teknik notları Türkçe ve İngilizce dilinde yayınlamaktadır. Dergiye sunulacak makaleler orjinal olmalı ve başka yerde yayınlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulan ve yalnızca özeti basılan makaleler hariç) veya değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Orijinal araştırma makaleleri yüksek lisans veya doktora tezlerinden üretilmiş ise yazarlar bunu makalenin teşekkür ve bilgilendirme kısmında belirtmelidirler. Dergide yayınlanacak makalelerin bilimsel içerik ile ilgili her türlü sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

BSJ Eng. Sci., dergisine yayınlanmak üzere değerlendirmeye gönderilen makaleler yayın ilkeleri doğrultusunda Baş Editörler tarafından ön incelemeye alınır. Baş Editörler dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade etme kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Yazar(lar)ın İngilizce makale göndermeden önce eseri dil yönünden bir dil bilimciye incelettirmesi tavsiye olunur. Belirlenen gereksinimleri karşılayan ve hakem değerlendirmesine uygun bulunan makaleler incelenmek üzere en az iki ya da daha fazla hakeme gönderilir. Yazar/yazarlar makale konusu ile ilişkili, konusunda uzman ve aynı kurumdan olmayan en fazla üç potansiyel hakem önerebilir. 

Dergide yayınlanacak makalelerin bilimsel içerik ile ilgili bütün sorumluk yazara/yazarlara aittir. "Telif Hakkı Formu" ve "Çıkar Çatışması Beyanı" formları tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve sorumlu yazar tarafından makale ile birlikte ayrı bir ek dosya olarak derginin online başvuru sistemine yüklemelidir. Bütün yazarlar DergiPark sistemine kayıtlı olmalıdır ve makalenin sisteme yüklenmesi sırasında, üst veri/metadata bölümüne bütün yazarların isimleri, çalıştıkları kurumlara ait adres bilgileri, mail adresleri ve DOI numaraları eksiksiz olarak girilmelidir. Yazarlardan herhangi birisi DergiPark sistemine kayıtlı değilse makale askıda beklemekte olup Editör ataması gerçekleşmemektedir. Ayrıca, üst veri/metadata bölümüne makalenin özeti (abstract) ve kaynaklar kısmı girilmelidir. Bahsedilen bilgilerden herhangi birinin eksik olması durumunda makale bilgilerin tamamlanması için sorumlu yazara geri iade edilecektir. 

İnsan anket ve hayvan deneysel veya klinik çalışmalarda etik kurul onayı alınmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve makale gönderilirken etik komite raporu eklenmelidir. Makalenin kabulünden sonra yazar eklenemez ve yazarların sırası değiştirilemez.

Hakem değerlendirmesi sonrasında revizyona ihtiyaç duyulan makaleler DergiPark sistemi üzerinden yazar/lara elektronik olarak yönlendirilir. Yazar/lar hakem/lerin yorumlarını dikkate almalı, yorum ve eleştirileri tek tek açıklamalıdır. Aynı zamanda hakemlerin eleştirilerine katılmadıkları durumda detaylı bir açıklama hazırlamalıdırlar. Hakem değerlendirilmelerinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde sisteme yüklenerek makale revizyon süreci tamamlanmalıdır. Belirtilen süre yazarın ek süre talep etmesi veya Baş Editör kararı ile uzatılabilir. Aksi takdirde mevcut makale yeni sunulan bir makale olarak değerlendirilir. Baş Editör son karara varmadan önce yazar/lar tarafından yapılan revizyonları ve düzeltmeleri gözden geçirerek makalenin yayınlanıp yayınlamayacağına ait son kararı verir.

Araştırma ve Yayın Etiği
Dergide etik beyanlar Uluslararası Yayın Etiği Komitesinin (COPE) ve Bilim Kurulu Editörlerinin (CSE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” beyanlarına dayanmaktadır. Uluslararası Yayın Etiği Komitesinin belgeleri ile ilgili bilgi almak için lütfen ilgili linki tıklayınız (https://publicationethics.org). Derginin Yayın Etiği, Hatalı Uygulama Bildirimi ve sorumlulukları hakkında bilgi almak için lütfen ilgili linki tıklayınız (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsengineering/policy). Yayınlama eylemine katılan tüm taraflar (yazar, dergi editörü, hakem vd.) için aynı etik davranış standartları geçerlidir. BSJ Eng. Sci., Yüksek Öğrenim Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergeleri kurallarına uymakta ve şüpheli araştırma ve yayın suistimali vakalarını takip etmektedir.

Yazım Stili (APA 6.0 Sürüm)
Dergide temel yazım kuralı olarak APA (6.0) stili dikkate alınmakta olup yazarların aşağıdaki yazım kurallarına uygun bir şekilde makalelerini hazırlamaları beklenmektedir. Yazar/lar makalelerini göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini kesinlikle okumalı ve bu kural ve ilkelere göre makalelerini hazırlamalıdırlar.

Makale Hazırlama
Aşağıda makalenizi nasıl hazırlayacağınıza ilişkin yönergeler bulunmakta olup sorunsuz bir hakemlik ve yayın süreci sağlamak için lütfen bu standartlara uyunuz.

Makale Times New Roman 12 punto büyüklüğünde ve çift satır aralıklı olmalıdır. Paragraflar ve bölümler arasında bir satır boşluğu bırakılmalıdır. Tüm sayfalar, başlık sayfasından başlayarak alt ortada sırasıyla numaralandırılmalıdır. Kaynaklar, şekiller ve tablolar dahil olmak üzere tüm sayfalardaki satırlar, başlık sayfasından başlayarak sol kenar boşluğunda art arda numaralandırılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Makalede standart veya yaygın olmayan kısaltmaların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Eğer kısaltma kullanılmaları zorunlu ise kısaltma ve semboller metin içinde ilk kez kullanıldığı yerde açıklanmalıdır. Uluslararası geçerliliği olan ve yerleşik kısaltmalar tercih edilmelidir. Özel sözcüklerin altı çizilmemeli, bunun yerine italik yazım stili kullanılmalı. Ölçüm birimleri Uluslararası Birimler Sistemi (SI: International System of Units)'e uygun biçimde (metrik; kg, g, m, cm vb.) verilmeli ve sıcaklıklar santigrat (⁰C) ölçeğinde ifade edilmelidir.

Tablolar, çift aralıklı ve mümkün olduğunca az ve basit olmalıdır. Her tablo ayrı bir sayfada olmalıdır. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri makalede görülebilir ve anlaşılabilir çözünürlükte olmalı (detaylı bilgi aşağıda 11. maddede verilmiştir). 

Yazarlar çıkar çatışması yaratabilecek herhangi bir finansal destek veya ilişkinin olup olmadığını beyan etmek zorundadır. Aşağıda belirtilen bütün açıklamalar orijinal araştırma makaleleri ve derleme makaleleri için geçerlidir.

Makale Kısımları
Dergiye gönderilen makaleler; başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma, sonuçlar, çıkar çatışması bildirimi, teşekkür ve bilgilendirme (varsa), kaynaklar, tablolar ve şekiller (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita v.b.) sırasına göre düzenlenmelidir. Derleme makalelerde materyal ve metot, bulgular kısımları dikkate alınmamalıdır. Türkçe makalelerde başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizceleri eklenmelidir. Şekiller ve Çizelgeler kaynak listesinden sonra verilmelidir. Bölüm adları koyu harflerle yazılmalıdır birinci ve ikinci derece başlıklardaki bütün kelimeler büyük harfle başlamalı, üçüncü dereceli başlıklarda ilk kelime büyük harfle diğerleri küçük harf ile başlamalıdır.

1) Kapak Sayfası
Makale için bir kapak sayfası oluşturulmalı ve aşağıdaki öğeleri içermelidir;
Makale türü başlık sayfasında belirtilmelidir; araştırma makalesi, derleme, teknik not, vaka taktimi, vb.
Makale başlığı mümkün olduğunda kısa ve açıklayıcı olmalı, başlıktaki bütün kelimeler büyük harfle başlamalı (bağlaçlar hariç), kalın puntoda yazılmalı ve sayfanın ortasına yerleştirilmelidir. Makale başlık uzunluğu boşluklar dahil 250 karakter ile sınırlandırılmalıdır. Makale başlığında kesinlikle kısaltma kullanılmamalıdır (teknik terimler hariç). Tüm yazarların tam ad/ları açık olarak yazılmalı ve herhangi bir akademik unvan kullanılmamalıdır. Kapak sayfası bütün yazarların kurum bilgilerini (kurumun adı, adres, posta kodu, şehri ve ülke) içermelidir. Tüm yazarlara ait DOI numarası ve e-posta bilgileri kapak sayfasında verilmelidir. Yazarlar, yazar adının sağ üst köşesinde ve her kurumun başında yer alan "1" "2" "3" belirteçleri ile işaretlenmelidir. Ayrıca, makalede yazışmalardan sorumlu yazar belirtilmeli, "*" ile işaretlenmeli ve iletişim bilgileri (telefon, fax ve e-posta) verilmelidir.

2) Özet ve Anahtar Kelimeler
Tüm makale türleri (orijinal araştırma makaleleri, derleme, teknik not, vaka takdimi, vb.) için özet hazırlamak zorunludur. Türkçe ve İngilizce özet, bölümleri olmayan tek paragraf şeklinde olmalı, Türkçe özet 350 kelimeyi, İngilizce özet 450 kelimeyi geçmemeli ve her iki dil için en az 100 kelime olmalıdır. Özet, ilgili sonuçları kısa fakat anlaşılabilir bir biçimde sunmalı ve çalışmanın amacını, yöntemini, elde edilen sonuçları ve önerileri içermelidir. Özette herhangi bir atıf yapılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerden sonra, çalışmayı en iyi biçimde tanımlayan, mümkünse başlıkta kullanılmayan, makale içeriğini en iyi açıklayan, ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle yazılmış, en az 3, en fazla 6 anahtar kelime verilmeli, anahtar kelimeler virgülle ayrılmalı ve önem sırasına göre sıralanmalıdır.

3) Giriş
Bu bölümde; çalışmanın konusu verilmeli, çalışmanın gerekçesi ortaya koymalı, çalışmanın neden yapıldığını açıklamalı, test edilecek hipotezleri belirtmeli ve çalışmanın amacı verilir. İlgili literatürün kapsamlı tartışması giriş bölümünde değil, sonuçların tartışmasında yer almalıdır.

4) Materyal ve Yöntem
Çalışmada kullanılan materyaller, kullanılan metotların temel detayları, deneysel tasarımı ve istatistiksel analiz bu kısımda sunulmalıdır. Çalışmada kullanılan tüm biyolojik, analitik ve istatistiksel analizler için net bir açıklama veya orijinal bir referans verilmelidir. Daha önce başka araştırmacılar tarafından ortaya konulmuş veya kullanılmış analizlerde herhangi bir değişiklik yapılmış ise yapılan değişiklik açıklanmalıdır. Muameleler ve yapılan ölçümler açıkça tanımlanmalıdır. İstatistiksel modeller ve analiz yöntemleri açık ve tam olarak belirtilmelidir.

5) Sonuçlar
Bu kısımda çalışmadan elde edilen bulgular verilmelidir. Çalışmanın sayısal sonuçları tekrardan kaçınmak amacı ile bulgular kısmında mümkün olan en geniş ölçüde verilmemeli tablo ya da grafiklerde sunulmalıdır. İstatistiksel olarak önemli bulunan faktörler, uygulanan istatistik analiz yöntemine uygun bir karşılaştırma yöntemi ile gruplandırılmalı ve önem seviyesi belirtilmelidir (P < 0.05, P < 0.01 vb.). Metin içerisinde verilen sayısal ifadelerde ondalık basamak ayracı olarak Türkçe makalelerde virgül (örnek; 3,75) İngilizce makalelerde nokta (örnek; 3.75) kullanılmalıdır. İstatistiksel analiz yönteminin doğru seçilmediği ve/veya analizin gereği gibi yapılmadığı durumlarda editörler kurulu makaleyi değerlendirmeye almayabilir. Sonuçlar tartışmadan ayrı olmalı ve geçmiş zamanda yazılmalıdır. Makalenin yapısal bütünlüğünün bozulmadığı ve baş editörün onaylaması sonucunda sonuçlar kısmı tartışma kısmı ile birleştirilebilir.

6) Tartışma
Tartışma, sonuçları biyolojik mekanizmalar açısından açık ve kısaca değerlendirmelidir. Tartışmada bulgular tekrar edilmemelidir, bulgular benzer konularda yapılan başka araştırma sonuçları kullanılarak tartışılmalıdır. Tartışma, test edilen hipotezlerin kabul edilip edilmediğini veya reddedildiğini ortaya koymak için ilgili diğer çalışmaların araştırma bulgularıyla bütünleştirilmelidir.

7) Çıkar Çatışması Bildirimi
İlgili yazar/ların verilerin yorumunu etkileyebilecek olası çıkar çatışmaları hakkında editörü bilgilendirmelidir. Yazarlar çıkar çatışması yaratabilecek herhangi bir finansal destek veya ilişkinin olup olmadığını beyan etmek zorundadır.

8) Teşekkür ve Bilgilendirme (isteğe bağlı)
Teşekkürler mümkün olduğunca kısa ve kapsamlı olmalıdır.

9) Kaynaklar
Kaynaklar APA (6.0) stili dikkate alınarak düzenlenmelidir. Metin içerisinde atıf yapılan tüm makaleler kaynaklar listesinde bulunmalıdır. Kaynaklar listesi yazar soyadları dikkate alınarak alfabetik olarak düzenlenmelidir. Metin içerisindeki kaynaklar yazar-yıl esasına ve yıl sırasına göre yazılmalıdır (Wu, 2006; Onder ve ark., 2015; Sen ve Kuran, 2017). Aynı yıla fakat farklı yazarlara ait literatürler alfabetik olarak sıralanmalıdır (Anthony ve ark., 2005; Kenyon ve Blair, 2005, McEvoy, 2005). Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla kaynak kullanılması durumunda basım yılından sonra kaynak a, b, c gibi harfler ile gösterilmelidir. Mümkün olduğunca web adresli kaynakların kullanılmaması önerilmektedir. Yazarlar basılmamış sonuçları ve kişisel görüşmeleri kaynak göstermemelidirler. Dipnotlardan kaçınılmalı, çok gerekli ise (çalışmaya ait önemli bölümleri içermeyen) kullanıldığı sayfaya çizgi ile ayrılarak ve yıldız konularak kısa bir şekilde yazılmalıdır. 
Referanslar bölümünde, referanslar alfabetik olarak sıralanmalıdır. Dergi başlıkları, PubMed tarafından kullanılan geleneksel ISO kısaltmalarına göre kısaltılmalıdır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). Örnek referanslar aşağıda verilmiştir.

Dergi Makaleleri
Surname N, Surname N. Year. The full title of the article. Abbreviated Journal Name, Volume and Issue: first and last page.
Sen U, Sirin E, Aksoy Y, Ensoy U, Ulutas Z, Kuran M. 2016. The effect of maternal nutrition level during mid-gestation on post-natal muscle fiber composition and meat quality in lambs. Anim Prod Sci, 56: 834-843.

Kitaplar ve Kitap Bölümleri
Surname N, Surname N. Year. Title of the book or proceeding. Publisher, City, Volume, first and last page.
Field TG, Taylor RE. 2015. Scientific farm animal production: an introduction to animal science. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, New York, USA, 11th ed., pp 425.
Surname N, Surname N. Year. Title of the contribution. In: Surname N, editors. Title of the book or proceeding. Publisher, City, Volume, first and last page.
Preston ND, Daszak P, Colwell RR. 2013. The human environment interface: applying ecosystem concepts to health. In: Mackenzie JS, Jeggo M, Daszak P, Richt JA, editors. One health: the human-animal-environment interfaces in emerging infectious diseases. Springer-Verlag, New York, USA, 8th ed., pp. 83-100.

Kongre veya Sempozyum Bildirileri
Surname N, Surname N. Year. The full title of the conference paper. In: Title of proceeding book, Date, City, Country, Pages.
Moss KJ, Greening L. 2009. The effect of age and gender on the time taken for horses to learn an operant task. In: Proceedings of the British Society of Animal Science, April 01-30, Southport, UK, p. 1.

Tez
Surname N. Year. Title of the thesis. MSc or PhD thesis, University, Faculty or Institute, City, Pages.
Sen U. 2014. Maturation temperature and the use of antioxidant in in vitro embryo production in cattle. PhD thesis, Ondokuz Mayis University, Institute of Science, Samsun, pp. 182.

İnternet Adresli Makale veya Raporlar
Surname N. Year. The full title of the internet addressed article. URL: http://www.xxxxxxxxxxx (accessed date: month, day, year).
Smith J. 2001. Emergence of infectious diseases. URL: http://www.edpsciences.org/docinfos/INRARND (accessed date: September 24, 2002).
Anonymous. 2012. US Department of agriculture nutrient database for standard reference, Release 14. URL: http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp (accessed date: 23 March 2012).

10) Tablo
Tablolarda düşey çizgi kullanılmamalı ve kafesler oluşturmaktan kaçınılmalıdır. Her tablo numaralandırılmalı ve metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Tabloda kullanılan herhangi bir kısaltma, o tabloda tanımlanmalıdır. Yazı tipi boyutu Tablo/lar'ın boyutuna göre değiştirilebilir. Her tablo ayrı bir sayfada olacak şekilde çift aralıklı olmalıdır. Tablonun başlığı tablonun üst kısımda, kısa ve açıklayıcı olmalı, aynı satırda devam etmeli ve sadece ilk harf büyük yazılmalıdır. Tablo başlıklarının sonuna nokta konulmamalıdır. Tabloda 1'den küçük sayılar için, ondalık basamak ayracının soluna bir sıfır eklenmeli ve sütunlar ortala hizalanmalıdır. Tablolarda sunulan sayısal ifadelerde ondalık basamak ayracı olarak Türkçe makalelerde virgül (örnek; 3,75) İngilizce makalelerde nokta (örnek; 3.75) kullanılmalıdır. Herhangi bir parametre için veri yoksa o kısım boş bırakılmamalı kısa çizgi eklenmelidir. Bir açıklama gerekliyse, tablonun gövdesinde (örn., ND) bir kısaltma kullanılabilir ve dipnotlarda açıkça açıklanmalıdır. Bir tablodaki dipnotlara yapılan atıflar, her tablo için bağımsız olarak üst simge numaralarıyla belirtilmelidir. Üst simge harfleri istatistiksel anlamlılığı belirtmek için kullanılır. Olasılık değerlerini belirtmek için büyük harfli bir P kullanın (P < 0.05, P < 0.01 vb.). Standart hatalar her ortalamaya ± işaretleri ile eklenmelidir. Varyans homojen olduğunda ortalamaların istatistiksel karşılaştırması için genel temel olan toplanmış standart hataların sunumu önerilir. Bunlar ayrı bir sütun veya satır halinde sunulmalıdır. Birleştirilmiş standart hata, deneysel hatanın tercih edilen tahminidir, çünkü bireysel standart hataların sunulması tabloyu karmaşıklaştırma eğilimindedir.

11) Şekil, Grafik, Fotoğraf ve Benzerleri
Her bir şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri ayrı bir sayfada olacak şekilde makalenin sonuna eklenmelidir. Şekil grafik, fotoğraf ve benzerlerinin boyu tek sütun sayfa düzeninde genişlik ve yüksekliği en fazla 16x20 cm ve çift sütun düzeninde ise genişliği en fazla 8 cm olmalıdır. Gereksiz arka planlar ve ızgara çizgileri grafiklerden kaldırılmalıdır. Her eksenin bir açıklaması ve bir birimi olmalıdır. Çubuk grafikler için, gerekirse farklı dolgu desenleri kullanılabilir (siyah, beyaz, gri ve şeritler). Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri için tercih edilen dosya türü JPEG, TIFF veya PNG'dir. Minimum çözünürlük renkli ve gri tonlamalı resimler için 300-600 dpi arasında olmalıdır. Yeterli bilgi ve tüm kısaltmaları sağlamak için bir başlık hazırlanmalı ve şekilde kullanılan semboller başlıkta tanımlanmalıdır. Şekil grafik, fotoğraf ve benzerlerinin başlığı şeklin alt kısmında hazırlanmalı, kısa ve açıklayıcı olmalı, aynı satırda devam etmeli ve sadece ilk harf büyük yazılmalıdır. Şekil başlıklarının sonuna nokta konulmamalıdır.

12) Eşitlikler
Makalede kullanılan eşitlikler metin içinde atıf yapılmalı, eşitlikler numaralandırılmalı ve eşitlik numarası eşitliğin yanına sağa dayalı olarak parantez içinde yazılmalıdır. Eşitliklerin yazılmasında Word programı matematik işlemcisi kullanılmalı, ana karakterler 12 punto, değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisindeki atıf “Eşitlik 1” biçiminde verilmelidir.

13) Dosya Formatı
Makalelerinizi Microsoft Word formatında (.DOC) göndermeniz gerekmektedir. Makalelerde PDF veya diğer metin dosyaları kabul edilmemekte ve yazara/yazarlara düzeltilmek üzere iade edilmektedir.

Son Güncelleme Zamanı: 4.07.2024 11:26:56

                                                24890